Home

Kommuneplanens arealdel arendal

Kommuneplanens arealdel, Arendal kommun

 1. Kommuneplanens arealdel, Arendal kommune. Markaområder. Arealinnspill. Boligområder ut av plan. Kjerneområder for landbruk. Hensynssoner. kunne tas ut av kommuneplanens arealdel - dersom de bidrar til byspredning og bilavhengighet. Disse områdene er gjennom prosess og bystyrevedtak 24.mai 2019 tatt ut
 2. Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For leverandører. Organisasjonsnummer 940 493 021 Bankkontonummer 3000 40 49019 Kommunenummer 4203.
 3. kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029 . Arendal kommune . Arendal, 14. november 2018 . 1. Innhold det at kommuneplanens arealdel er et styrende dokument i forhold til valg av mål og strategier. 2.2. Krav om planprogram Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er omfattet av plan.
 4. Title: Kommuneplanens samfunndel 2020 - 2030: Arendal kommune, Author: Arendal Ȅ Kommuneplanens arealdel Gjennom kommuneplanens arealdel skal kommunen arbeide for løsninger i by.
 5. Arendal har valgt å revidere de to delene av kommuneplanen i to adskilte prosesser, hvor Arealdelen ble tatt først, og samfunnsdelen deretter. For arbeidet med samfunnsdelen betyr det at kommuneplanens arealdel er et styrende dokument i forhold til valg av mål og strategier
 6. Kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal - sluttbehandling (PDF, 197 kB) Kommuneplanens arealdel Planbestemmelser (PDF, 303 kB) Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse (PDF, 228 kB) Kommuneplanens arealdel Plankart (PDF, 2 MB) Sist endret 14.06.2019 14.45. Kontaktinfo. Ekspedisjon Plan, næring og utbyggin

Kommuneplan, planer og styringsdokumenter - Arendal kommun

 1. 1.2. Kommuneplanens arealdel 1.2.1 Innledning - hovedspørsmål Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig areal-bruk. Kommuneplanens overordnede retningslin-jer for den fysiske, økonomiske, sosiale, estetisk
 2. Kommuneplanens arealdel (pdf) Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger som kan oppstå, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den bør derfor brukes sammen med lovteksten og uttalelser som er gitt i rundskriv, Planjuss , planjuridiske fortolkninger samt uttalelser i spørsmål og svar fra departementet
 3. Kongsvinger kommunestyre har vedtatt Kommuneplans arealdel 2019-2030 den 26.09.2019, sak 109/19. Arealdelen bygger på kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i juni 2018, og er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene som der er satt. I tillegg bygger arealdelen på intensjonene i Kongsvinger 2050, Kongsvingerregionens Næringsstrategi.
 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Fylkesmannen i Rogaland som settefylkesmann for behandling av saken, og de har nå gjort følgende vedtak i saken: Fylkesmannen i Rogaland opprettholder på bakgrunn av overstående vurdering Bergen bystyre sitt vedtak av 19.6.2019 om kommuneplanens arealdel 2018»
 5. Kommuneplanens arealdel . Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene
 6. Kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret. Ikke fullført: Februar 2021. Forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032 vedtas lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet. Ikke fullført: Vinter 2021. Offentlig ettersyn av arealdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029 Arendal

Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealplanlegging i Horten kommune, hvor det skal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap.. I møte den 9. april 2019, sak nr 042/19, vedtok kommunestyret Kommuneplanens arealdel for perioden 2019 - 2031 Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene

Kommuneplanens arealdel sier hvordan vi skal bruke arealene i Lunner. Den inneholder bestemmelser for hvilke nye tiltak vi kan sette i gang med og hvilke hensyn vi skal ta når vi skal disponere arealene. Kommuneplanens arealdel består av et plankart og flere temakart med hensynssoner. Alle disse kartene er juridisk bindende Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for områder og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Nye reguleringsplaner utarbeides i samsvar med de føringer som kommuneplanens artealdel med bestemmelser og retningslinjer gir

Kommuneplanens samfunndel 2020 - 2030: Arendal kommune by

Kommuneplanens arealdel. I forbindelse med at Ørland og Bjugn ble en kommune fra 01.01.2020 er kommuneplanenes arealdeler nå blitt til kommunedelplaner. Dersom du ønsker å se disse planene kan du følge denne lenken SE GJELDENDE AREALPLANER ØRLAND KOMMUN Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel er revidert etter høring og har vært fremmet til 2. gangs. Kommuneplanens arealdel fastsetter sammen med godkjente reguleringsplaner hvilke nye tiltak som kan settes i gang rundt om i kommunen. Kommuneplanens arealel beskriver også hvilke viktige hensyn som må tas når kommunen skal utvikles. Arealdelen består av tre hoveddokument med vedlegg og temakart

Kommuneplanens arealdel. Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Hvor mener du at det bør bygges i kommunen? Kommuneplanens arealdel er den overordnede arealplanen som styrer hvor det er lov til å bygge i kommunen, og hva det er lov til å bygge hvor Kommuneplanens arealdel. Kontakt kommunen. Sentralbord 37 19 95 00 E-post til kommunen Søk etter ansatte Besøksadresse Tvedestrand kommunehus Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand Post- og fakturaadresse Postboks 38, 4901 Tvedestrand Kommunen bruker EHF. Organisasjonsnummer 964 965 781 Bankkontonumme

Kommuneplanens arealdel - Sør-Aurdal kommun

Kommuneplanens arealdel gir ikke adgang til å stille vilkår for utbygging og arealbruk i samme utstrekning som i reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser. Kommuneplanen har mindre mulighet for underdeling av visse arealformål. 1.1 Planområdet og plandokumenter. Kommuneplanens arealdel for Namsos kommune, vedtatt 25.11.2010 og 27.01.2011 Kommuneplan kart-Namsos (PDF, 10 MB) Kommuneplan bestemmelser-Namsos (PDF, 312 kB Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene i hele kommunen. Her finnes også kart med bestemmelser og retningslinjer. Minst én gang i løpet av en valgperiode skal kommunestyret vurdere om det er behov for å gjøre endringer i kommuneplanen Status arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for Harstad 5. mai 2017 Offentlig ettersyn; Kommuneplanens arealdel for Harstad kommune 19. desember 2016 Kommuneplanens arealdel 29. april 201

Kommuneplanens arealdel - regjeringen

Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arendal, Froland og Tvedestrand) som gir føringer for felles og langsiktige rammer for bolig-, areal- og transportutviklingen i Arendalsregionen i et 2040-perspektiv Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028. Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er sist revidert med bakgrunn i en næringsutvikling og tilflytting i kommunen som går raskere enn først antatt. Nye arealer for boligetablering og en klar strategi for utbygging var dermed en viktig del av arbeidet Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi ble vedtatt av bystyret i januar 2019. Nå skal den juridiske arealdelen revideres og tilpasses den vedtatte samfunnsdelen. - Arbeidet starter nå. Vi har laget et forslag til planprogram som sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel skal organiseres Kommuneplanens arealdel bygger på Framtidsbilder 2027 i planbeskrivelsen (Hefte 1). Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for kommuneplanperioden. Bestemmelsene er gitt med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 1-8, 11-6 til og med 11-11

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse. I 2018 vedtok kommunene på Nordmøre en felles kommunedelplan for sjøområdene. Denne går foran arealdelen fra 2011. Sjøområdeplanen finnes her (lenke). Bystyret har vedtatt tilleggsbestemmelser om utnyttelsesgrad og byggeforbudsgrense mot sjø, med mindre endring 5.3.2020 Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022 og overordnet arealstrategi 2017, gamle Kristiansand kommune . Kommuneplanen Styrke i muligheter ble vedtatt i bystyret 22. juni 2011 med mindre justering 7. september 2011 og 21. september 2016. Planen omfatter både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanens arealdel 2012-2023; Mappe Kommuneplanens arealdel 2012-2023 Søk etter dokument. Finn etter tittel eller beskrivelse Kategori. Startdato. calendar. Sluttdato. calendar. Søk Tilbakestill. Bilde Temakart grunnstruktur kpa 2012 2023. Publisert 07. mars 2019. Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklingspolitiske styringsverktøy. Kommuneplanens arealdel 2019-30 hører sammen med og følger opp kommuneplanens samfunnsdel, Moss 2030med visjonen Mangfoldige Moss, skapende, varmere, grønnere Kommuneplanens arealdel 2015-2026 5 Forord Kommuneplanens samfunnsdel er førende for kommunens arealdel og fremtidige arealdisponeringer. I samfunnsdelen lanserer Nedre Eiker kommune følgende visjon: Nedre Eiker - nærhet til alt og muligheter for alle Kommuneplanens arealdel viser ønsket arealbruk de neste 12 årene, setter rammer og gi

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 - Kongsvinger kommun

Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealene i Horten kommune, hvor det sal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap. Kommunedelplan Horten sentrum/Sentrumsplanen Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Sør-Fron kommunestyre kommuneplanens arealdel, med mindre endringer, i møte 9. februar 2016, k-sak 2/16. Kommuneplanens arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer. Kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer angir rammer og betingelser for nye bygg- og anleggstiltak og ny arealbruk Kommuneplanens samfunns- og arealdel. Kragerø kommunestyre vedtok i medhold av Plan og bygningslovens § 11 -15, revidert kommuneplan for Kragerø kommune. Vedtaket ble gjort i møte den 12.02.2019 i sak 16/03908 Kommuneplanens arealdel. Arealdelen er en oversiktsplan for de nærmeste 12 årene. Kommuneplanens arealdel består av et kart som viser bruk og vern av arealer og et sett bestemmelser og retningslinjer som ligger til grunn for den detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter. Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 31.01.2018 i sak 23/18

Ønsker utvidet næringsareal på historisk grunn – Geita

Revisjon av kommuneplanens arealdel: Fra møtet i Kommunestyret den 23.05.2017,saksnr PS 44/17, underrettes det herved om at det er fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogrammet for revisjon av kommuneplanens arealdel for Alta, datert 27.04.17 Kommuneplanens arealdel ble sist revidert januar 2017, mens kommunedelplanen for kystsonen ikke er blitt revidert etter at den ble vedtatt i 2012. Målsettingen i planstrategien om å revidere kommunedelplanen for kystsonen i 2019 ble ikke oppnådd som følge av ressurssituasjonen i kommunen, men revisjon har lenge vært politisk etterspurt KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 16.06.15 Korrigert 19.02.19 BEHANDLINGER OG REVISJONER: Godkjent i UFS 13.03.14 Revidert 06.05.14 - nye bestemmelser om overvannshåndtering og rekkefølge Eike, Kolnes, Skr

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel 201

 1. Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen fastsetter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan tillates og hvilke hensyn som skal ivaretas.Arealdelen skal være med og sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.Arealdelen består av et.
 2. Revisjon kommuneplanens arealdel 2019. Røros kommune reviderer kommuneplanens arealdel i 2019- 2020. Her finner du oppdatert informasjon om prosessen
 3. Kommuneplanens Arealdel. Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034. Ny arealdel er under arbeid. Her finner du informasjon om arbeidet og prosessen. Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030. Gjeldende arealdel for Bodø kommune. Her finner du informasjon om planen med bestemmelser, plankart osv

Video: Kommuneplanens arealdel - Stjørdal kommun

Kommuneplan 2020 - 2032 Asker kommun

Kommuneplanens arealdel vil forhåpentligvis være endelig vedtatt i løpet av 2022. Fram til det vil de tidligere kommunenes arealdeler gjelde for sine respektive områder (Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland/Ombo). Inger Narvestad Anda, Linda Christine Olsen og Kaj Lea fra avdeling for byutvikling med kartet over nye Stavanger kommune Kommuneplanens arealdel 2021-2033 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-33 - kunngjøring av planarbeid. Tvedestrand kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Den reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og gjeldende arealdel vedtatt i 2017 Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Den er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven. Plandokumenter. Plankart; Bestemmelser og retningslinjer; Planbeskrivels

Kommuneplanens arealdel - prosess Kommuneplanens arealdel 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret 31. januar 2019. Prosessen var som vist under. Prosessen. Revisjonen av kommuneplanens arealdel startet opp i 2013. Da ble det varslet oppstart, og alle kunne komme med innspill til framtidig arealbruk. Det kom da inn 120 innspill kommuneplanens arealdel bidra til at Fredrikstad ikke bare skal være en by i vekst, men en by som vokser på en bærekraftig måte. Å leve i Fredrikstad Fredrikstad er et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring God helse og livskvalitet er viktig for alle

Kommuneplanens arealdel - Fredrikstad kommun

Kommuneplanens arealdel skal bygge på mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel 9. mai 2018 med vedtak om at dens mål og strategier, herunder utbyggingsstrategi, skal ligge til grunn for revidering av kommuneplanens Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 - 2026 ble endelig vedtatt i Løten kommunestyret 6. april, og erstatter kommuneplanen for perioden 2005 - 2016. Kommuneplanens arealdel viser for eksempel hvilke områder i kommunen det skal være bolig, hvor det skal være fritidsbebyggelse, områder for landbruk og friluftsliv, og hvilke områder som. kunnskapsgrunnlag iht. metode gitt i kommuneplanens arealdel Fase 1, og traséene for ny omkjøringsveg vil kunne være ulike i de ulike alternativene. Det er tatt utgangspunkt i 3 alternativer, inkludert null-alternativet, hvor hovedformålet er å finne passende areal med minst mulig konfliktnivå

2.1 Om kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel er en plan for forvaltning av kommunens arealer. Den omfatter alt areal, både land- og vannareal. Hva disse dokumentene inneholder er Kommuneplanens arealdel 2013-2025 gjelder hele kommunen og erstatter tidligere arealdeler. Arealdelen består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser o KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018-2030 PLANOMTALE HØYRINGSUTKAST 15.10.2018 . Kommuneplanen sin arealdel Planomtale ii FORORD Alt i 2012 såg me at kommuneplanen vår trong fornying. Den statlege planlegginga for moderne dobbeltspora Vossebane og ny trygg E16 starta kommuneplanens arealdel 2014-2025 vedtatt i kommunestyret med rettsvirkning med unntak for b4 og ia3 planid dato sign. m 1:80 000 kartgrunnlag n50 i gråtone rgb 153-153-153 kartdata for oppdal fkb©statens kartverk 2013 rÅdmannens forslag kommuneplanens arealdel oppdal kommune 2014-2025 2.gangs behandling i bygningsrÅdet sak 15/1 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 ble vedtatt av kommunestyret 7.9.15, med nytt vedtak med avklaring av innsigelser i kommunstyrets møte 20.6.16. Det ble fattet vedtak om mindre endringer av bestemmelser til kommuneplanens arealdel i kommunestyrets møte 19.06.17, og ytterligere endringer av bestemmelser i kommunestyrets møte 03.12.18 Kommuneplanens arealdel 2018-2025 viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk i Porsgrunn kommune, jf. plan- og bygningsloven (pbl) av 27.06.2008 § 11-5. Plankartet og planbestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommuneplanens arealdel med nærmere utdyping i planbeskrivelsen

Kommuneplanenes arealdel, Hamar kommune, 2018-2030 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i møter 30. mai 2018, sak 42/18 20. juni 2018, sak 76/1 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2017‐2029 3 1. Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel § 1.1 Plankrav (regulering) 1. Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan skal kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tiltak. 2 Kommuneplanens arealdel 4 Hol kommune 1.7 Byggeforbud langs vassdrag etter § 11-9 nr.5 og § 11-11 nr. 5. Dersom ikke annet følger av reguleringsplan (område- eller detaljplan), er det byggeforbud nærmere enn 100 m fra større vann og vassdrag i LNF-områder og langs verna vann og vassdrag

Bystyret i Kristiansand vedtok i september 2020 den første utgaven av kommuneplanens samfunnsdel. Denne planen inneholder en overordnet arealstrategi, men det ble samtidig presisert at allerede vedtatte kommuneplaners arealdel fra de tre tidligere kommune, vil være gjeldende inntil en ny kommuneplan for areal for den sammenslåtte kommunen foreligger Ny arealplan i Vestvågøy kommune ble vedtatt 20.mai 2020. Formålet med kommuneplanens arealdel er å få en tydelig arealdisponering for all arealbruk i kommunen, og angi tydelige rammer for bruk og vern i et tolvårs perspektiv. Kommuneplanens arealdel er med kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsbudsjett, ett av kommunens fire overordnede styringsdokumenter Kommuneplanens arealdel Arealdelen skal være med å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen Ved motstrid skal kommuneplanens arealdel (plankart og bestemmelser) gjelde foran reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel (heretter kalt eldre reguleringsplaner). 1.2.2 Generelt unntak fra hovedregelen ved motstrid mellom planer: Der eldre reguleringsplaner har samsvarende arealformål som kommuneplanens arealdel, ska Kommuneplanen består av to deler, kommuneplanens arealdel, og kommuneplanens langsiktige del. I tillegg finnes det flere tematiske kommunedelplaner i Trysil kommune. Kommunen utfører en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sitt område

Kommuneplanens arealdel. Planen beskriver forvaltning av kommunens land - og vannareal. Den består av plankart, planbeskrivelser, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse (PDF) Kommuneplanens arealdel - plankart . Mer informasjon. Konsekvensutredning for Fremo Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel 2013 - 2025 er vedtatt av kommunestyret 12. november 2014. Arealdelen består av beskrivelse, bestemmelser med retningslinjer og kartpakke bestående av kart for tettstedene mst 1:15 000, kart over hele kommunen i mst 1:6000 og kart over hensynssonene Kommuneplanens arealdel er utformet som et resultat av de valg og prioriteringer som er foretatt i samfunnsdelen og av kommunestyret for øvrig. Arbeidet med kommuneplanen startet opp i 2012 med vedtak av planprogrammet til kommuneplanen. Det har vært omfattende deltakelse fra både folkevalgte, innbyggere og barn og unge. Ogs Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - Planbeskrivelse 14.06.2018 Sammendrag Kommuneplanens arealdel gir bestemmelser og føringer for bruk og vern av arealene i kommunen. Planforslaget legges fram med hjemmel i plan- og bygningsloven. Planforslaget består av følgende dokumenter som bystyret skal vedta: Plankart og temakar Kommuneplanens arealdel 2017-2028 vedtatt i Narvik bystyre 2.februar 2017 1 . Rettsvirkning (pbl § 11-6) 1.1 Rettsvirkning generelt Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealbruk i kommunen og er bindende for alle nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6

Dybdalshei - bærekraftig områdeutvikling | NAL

Kommuneplan - Politikk - Oslo kommun

Kommuneplanens arealdel Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gi retningslinjer ved utarbeiding av mer detaljerte planer. Hovedmålsettingen i Sandefjord kommunes arealplan er å konsentrere ny utbygging til sentrum og til arealer i tilknytning til eksisterende byggeområder Kommuneplanens arealdel . Kommuneplanens arealdel bestemmer hva vi skal bruke de ulike arealene i kommunen til. Planen samordner viktige behov for vern og utbygging på et overordnet nivå, og gir bestemmelser og retningslinjer for konkrete utbyggingstiltak og detaljplaner Kommuneplanen består av to deler, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Ny samfunnsdel ble vedtatt i 2019, mens arealdelen ble vedtatt i 2012. Fra 01.01.2020 gikk noe av tidligere Forsand kommune inn i Strand kommune. For denne delen av Strand kommune vil kommuneplanen for Forsand kommune gjelde Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret i møte 17. juni 2020, sak 42/20 Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill i forhold til enkeltstående utbygginger, mindre tiltak og bruksendringer. Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel beskriver hvordan prosessen skal gjennomføres

Kommuneplanens arealdel (KPA) og delplaner - Trondheim kommun

Les kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 (PDF, 184 kB) Arealdelen (2014 - 2024) Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk Kommuneplanens arealdel 2013‐2024, Bestemmelser og retningslinjer Side 8 Nedhengsskilt Nedhengsskilt skal være minimum 2,5 m over gategrunn og ha en bredde på maksimum 1,0 m. Skiltbelysning Ved flere skilt på den enkelte bygning skal det benyttes samme type lyskilde Kommuneplanens arealdel omfatter plankart, bestemmelser, konsekvensutredninger og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. Plankartet viser også hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Det er også utarbeidet temakart for naturrisiko

Kommuneplanens arealdel - Horten kommun

Kommuneplanens arealdel (PDF, 326 kB) Kommuneplan - Kart (PDF, 3 MB) Om kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 skal være meråkersamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan. Samfunnsdelen legger føringer for den overordnede samfunnsutviklingen i et langsiktig perspektiv Kommuneplanens arealdel; Kommuneplan 1994 (PDF, 6 MB) Kommunedelplan Lødingen (PDF, 2 MB) Kommuneplan Vågehamn (PDF, 348 kB) Arealdel Planbestemmelser (PDF, 7 MB) Kystsoneplan for Lødingen kommune (PDF, 7 MB) Fant du det du lette etter? Ja Nei. Kommuneplanens arealdel 2018-2029. Forslag til arealdel. Kommuneplan . Arealdel. 2020 - 2030. Vedtatt 27.februar 2020, PS 16/2 foran kommuneplanens arealdel med bestemmelser, med de unntak som framgår av annet ledd og enkeltbestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med bestemmelser skal fullt ut gjelde foran disse reguleringsplanene: 1. Bebyggelsesplan for Egge - Lyngås, felt B1 (vedtaksår: 1984, PlanID: 504-903-01-02) 2 Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for områder og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i pbl § 1-6

Bergen kommune - Kommuneplanens arealdel

KOMMUNEPLANENS AREALDEL MALVIK KOMMUNE 2018-2030 DEL 2 - Planbestemmelser og retningslinjer Bestemmelser skrevet med rødt er det innsigelse til. Disse er ikke endelig avgjort. vedtatt 29. april 2019 i kommunestyret sak 23/19. Sist oppdatert 20.09.202 oppfølging av kommunestyrets vedtak av 17.6.15 (kommuneplanens arealdel) vedrørende Østre Jong/Bjørnegård. Vurdering av Hamang papirfabrikk og Eyvind Lyches vei 10 er knyttet til prosessen med områderegulering for Hamang. Hamang trafo vurderes med utgangspunkt i beliggenheten mellom utbyggingsområdene i Sandvika og på Franzefoss, og de sikres gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel. Utfordringene med framføring av RV23 til E-18 og eventuelt videre må avklares på kommuneplannivå. For å sikre god sammenheng med arealutviklingen i Lier bør denne inngå i kommuneplanens arealdel. Utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda blir styrt gjennom egen planprosess

Kommuneplanens arealdel, planbeskrivelse 3 Det er avholdt offentlig informasjonsmøte og tilrettelagt for innspill til endringer og nye arealavsetninger i kommuneplanens arealdel. Det kom inn 34 innspill. Flere av innspillene har det vært direkte dialog med grunneiere og andre interessenter som har fremmet forslagene. Noen forslag er trukket kommuneplanens arealdel, vedtatt 10.12.09. I dette dokumentet gis innledningsvis en redegjørelse for bakgrunn og hensikten med planarbeidet, samt forhold til overordnede planer og styringsverktøy. Det gis videre en beskrivelse av forslaget og en utredning av hvilke konsekvenser planen har for miljø og samfunn. En egen risiko- o Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker. Arealdelen består av et kart som viser ulike arealbruksformål og hensynssoner, samt et sett med bestemmelser og retningslinjer

 • Studium polizei niedersachsen erfahrungen.
 • Was kann gandalf.
 • Dry vermouth vinmonopolet.
 • Magnetiske falske øyevipper.
 • Unfall lützen.
 • Best of 60s music.
 • Landskap i usa.
 • Bilder für instagram story anpassen.
 • Ntnu musikkteknologi.
 • Vad heter det på latin.
 • Timberwolf größe.
 • Dailies linser.
 • Tørketrommel 50 cm bredde.
 • Schwanitz ort an der ostsee.
 • Python interpreter.
 • Familievernkontoret sola.
 • Bubble soccer rhein main.
 • God halvtørr hvitvin.
 • Åpningstider svalbard.
 • D körkort.
 • Urtedyrker.
 • Planten un blomen karte.
 • Gavekort ticketmaster.
 • Vorlage anker kostenlos.
 • Weight classes.
 • Nila pakkslede pris.
 • Ultralyd uke 7 6.
 • Privatzimmer norderney.
 • Allison janney hal.
 • Glødelampe lyser vw.
 • Organ donor.
 • Thorskogs slott rum.
 • Skattelister postnummer oslo.
 • Dusjlist biltema.
 • Flint michigan police department.
 • Sove med tampong om natten.
 • Rundschau abo service.
 • Harvey weinstein eve chilton weinstein.
 • Nattverd katolsk og luthersk.
 • Jelly beans kaufen.
 • The winds of winter release date.