Home

Stadnamn i norge

Stadnamn Kartverket

 1. Meld frå om stadnamn som er feilplassert, som manglar eller er skrive feil i kartet. Slik fastset Kartverket skrivemåten av stadnamn Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp. Kartverket fastset skrivemåten av stadnamn i offentleg bruk, medan det er den nedervde stadnamntradisjonen som avgjer namnevalet, dvs. kva staden heiter
 2. Stedsnavn i Norge Store norske leksikon følger skrivemåtene som er fastsatt av Statens kartverk og registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR). SSR er Norges offisielle register over stedsnavn og er regulert av lov om stadnamn. Du finner de offisielle skrivemåtene på norgeskart.no (best, er.
 3. Stedsnavn Norske Gaardnavne O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen
 4. I Norge har Oluf Rygh hovedæren for at gårdsnavnene tidlig ble systematisk utforsket. I 1878 ble han formann i en offentlig kommisjon som skulle utrede det språklige grunnlaget for en ny matrikkelutgave.Arbeidet resulterte i en grundig bearbeidelse av ca. 50 000 gårdsnavn og mange bruksnavn, utgitt i det 19 bind store verket Norske Gaardnavne (1897-1936)
Troms - Wikipedia

Stedsnavn - Om Store norske leksiko

*angr m. (gen. angrs, dat. angri) er den gno. forma for eit appellativ som er heimla berre i stadnamn.Tydingsinnhaldet er omstridd. Somme meiner at etymologisk høyrer *angr til gno.ǫngr adj 'trong' og angr m 'anger, sorg, harm', og at opphavleg tyding er 'trong bukt, arm av sjøen' og stundom '(trongt) sund'.Dei fleste andre granskarar reknar med at *angr heng etymologisk i. Det finnes mange spesielle stedsnavn i Norge. Vi har plukket ut noen av dem og spurt en forsker om opphavet til navnene Generelle reglar om norske, samiske og kvenske stadnamn. Stadnamn som inneheld allment kjende ord eller namneledd, skal skrivast i samsvar med gjeldande rettskriving, når ikkje anna følgjer av reglane nedanfor. Stadnamn som inneheld utdøydde eller uklare språkelement, skal skrivast i samsvar med gjeldande rettskrivingsprinsipp Bruk av stadnamn Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd. Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med. I Norge kobles innføringen av kristendommen til de tre kristningskongene, Håkon Adalsteinsfostre (om lag 935-960), Olav Tryggvason (rundt 995-1000) og Olav Haraldsson (1015-1028). Det var den sistnevnte som gjorde kristendommen til landets offisielle religion rundt 1020

Stedsnavn - Universitetet i osl

 1. I dag er skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk regulert av lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, med forskrifter gitt 4. juli 1991 og 14. oktober 1993. Hovedinnholdet i loven er at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarvete lokale uttalen, men ellers følge gjeldende rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk
 2. Samiske stedsnavn i Norge Denne artikkelen er i hovedsak konsentrert om samiske stedsnavn i Norge, hvor samiske stedsnavn normeres på tre ulike samiske språk Gjeldende navnelovgivning er Lov om stadnamn fra 1990, med endringer fra 2006 og fra og med 01.01.2008
 3. Stadnamn i norske polarområde (nynorsk for «Stedsnavn i norske polarområder») er en database over stedsnavn i norske polarområder, inkludert Antarktis. Databasen drives av Norsk polarinstitutt, som har det offisielle ansvaret i Norge for å fastsette og registrere stedsnavn i polarområdene.En egen navnekomité godkjenner eller avviser alle nye stedsnavn
 4. Stedsnavna på Norge 1:50 000-serien har fått skrivemåter tilrådd av statens navnekonsulenter i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverket for normering av stedsnavn i Norge. Stedsnavna på de økonomiske karta som fylkeskartkontorene ga ut, fikk skrivemåter som varierte mye - både dialektnære skrivemåter og skrivemåter ut fra tidligere tiders skriftspråktradisjon
 5. Tidlegare normeringsreglar for stadnamn, frå 1912 fram til Føresegner om skrivemåten av stadnamn i 1957, slo fast at nynorsk rettskriving (landsmålsrettskrivinga) skulle følgjast. Til dømes skulle ein skrive -vatn og -skjer over heile landet, jamvel om uttalen var /vann/ og /skjær/. I dagens regelverk står båe målformer likt
 6. Hovedregelen er at det skal betales dokumentavgift ved overføring av fast eiendom i Norge. I noen tilfeller kan man påberope seg fritak fra avgiften. Dokumentavgiften er på 2,5% av dagens markedsverdi på eiendommen som overføres. Det finnes flere dokumentavgiftsfritak som avhenger av livssituasjon, overdragelsens formål osv
 7. Alle statlige, fylkeskommunale og kommunale organ som skal vedta skrivemåter av stedsnavn, skal legge saken fram for stedsnavntjenesten. Sametinget er stedsnavntjeneste for samiske navn, og Språkrådet er stedsnavntjeneste for kvenske og norske navn.. Organiserin

Oluf Ryghs Norske Gaardnavne. English version Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne I denne versjonen er det mulig å søke i bind 1-17 av O. Ryghs serie Norske Gaardnavne (til sammen 18 bind) Kvenske stedsnavn Utskriftsvennleg format. De eldste dokumenterte kvenske stedsnavna i Nord-Norge er fra slutten av 1500-tallet. I svenske skattelister finner vi navneformer som Nauono fiordh fra 1586.I dette navnet er hovedleddet, her skrevet som -uono, identisk med kvensk og finsk vuono 'fjord'.Det samiske fjordnavnet er Návuonna, og det kvenske parallellnavnet skriver vi i dag. Norge er ett av få land med en egen stedsnavnlov og alle offentlige organ er forpliktet å forvalte navnespørsmål etter denne. Navnemyndighet. I hovedsak er det to navnemyndigheter i Norge: Kartverket og kommunene. Når et nytt navn vedtas vil det kunngjøres slik lov om stadnamn forplikter kommunene å gjøre navnet kjent

stedsnavn - Store norske leksiko

Da tror jeg kongehuset går dukken. Det samme tror jeg vil skje om regenten sier at han/hun ikke er kristen. Kongehuset er så sterkt knyttet til tradisjon og kirke at et så stort avvik ikke vil tolereres av folket. Sa ikke folk det samme da Haakon Magnus ville gifte seg med en enslig mor med utage.. data.norge.no. Søkeskjema. Søk . A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre (158.000 foto)- Stadnamn SF - stedsnavn Sogn og Fjordane (185.000 stedsnavn)- Stadnamn MR - stedsnavn Møre og Romsdal (samme database som Stadnamn Sogn og Fjordane; 130.000 stedsnavn)- Kildenett - Historisk kilde. Noreen, Erik 1919: Studier rörande gränserna mellan Värmland och Dal samt Värmland och Norge i äldre tid. I: Namn och bygd 1919, s. 115-162. Noreen, Erik 1920: Ett hedniskt kultcentrum i Värmland? I: Namn och bygd 1920, s. 17-31. Normann, Einar 1944: Onsøy, Oden's bygd. I: Syn og Segn 1944, s. 109-115. Olsen, Magnus 1913: Fliðvik

Det finnes flere teorier om samefolkets opphav, hvor de er kommet fra og hvilke folkegrupper de eventuelt er i slekt med. Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene endelig kom fram til det landet som de i dag kaller Sápmi eller Sámiid eanan. De eldste av disse mytene slutter med den tiden da samene begynte å tro på den sjamanistiske religionsformen, altså den samiske. Kongen Wessel-Berg Lagting Haffner NOU Lov Efterretninger 1814 Politikk Forarbeid Lagting Retstidene Debatt Proposisjon Grunnlov Resolusjoner Lover Storting Utredninger Register Odelsting Lovtidend Forordninger Stortingsforhandlinger Rettsvesen Norge Kongelige Rescripter Regjering Rigsforsamling Domstolen Med heimel i § 14 i lov om stadnamn har Kartverket fått oppgåva å drifte og utvikle registeret. Søk i Sentralt stadnamnregister. Informasjon om einskildnamn kan du få kostnadsfritt over telefon 32 11 80 00 eller via post@kartverket.no Ragnar Dybdal har valt ut 50 stadnamn i Tinn og gjeve forklaring på kva namnet tyder eller kjem av. Om du er interessert i å finne ut meir om stadnamn i Tinn, kan du no søkje i ein nyleg publisert database (2016) med kring 9400 Tinn-namn som namnegranskaren Gunhild Birkeland har samla inn gjennom mange år. Databasen inneheld gps-koordinatar til alle namna, uttale, kven som er informant og. Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål

Sted.799639 http://data.geonorge.no/stedsnavn 2019-12-27T09:41:17.893 NO bebyggelse næring turisthytte 61.809811 7.710608 61.809814 7.710608 61.809075 7.714925 61. Stadnamn i Mjøsdalen. Meir enn 800 stadnamn er samla i Mjøsdalen skulekrins. Stadnamnkartet kan reknast som eineståande i Norge ved at så mange namn er trykte på eitt kart og gjort tilgjengelege for allmenn bruk. Stadnamngranskaren Bottolv Helleland reknar Mjøsdalskartet som eineståande I Stadnamn og kulturlandskapet fra 1995 presenteres to gode artikler om Finn- stedsnavn fra middelaldren i Sør-Norge som kan vise til folkenavnet finn altså samer av Leiv Olsen og samisk påvirkede stedsnavn i Nordland av Finn Myrvang

Video:

Alle norske stadnamn i Arktis og Antarktis er samla i ein open database. Historia bak dei vedtekne namna i dei norske polområda strekk seg heilt tilbake til vikingtida, men dei fleste namna stammar frå nyare tid, prega av utforsking, kvalfangst og kartlegging. I dag finst det fleire tusen stadnamn på Svalbard og i Antarktis Eit stadnamn fortel oss kva eit større eller mindre geografisk område heiter, og har derfor ein lokaliserings- og adressefunksjon. Namn på vegar (adressenamn), andre menneskeskapte formasjonar, administrative område, gardar, bruk, bygningar og naturlokalitetar er per definisjon alle stadnamn Sjølv om adressering er ei matrikkeloppgåve, er fastsetjing av skrivemåten av adressenamna ei sak etter lov om stadnamn. Sjå prosedyre for behandling av nye adressenavn etter lov om stadnamn i Adresseveilederen kap. 17.7.1. Som ein vil sjå, er det ikkje alltid naudsynt å reise formell namnesak

Årsmøte. Først var det årsmøte med 38 medlemmer og ca. 5 andre til stede. Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt. Leder: Mona Irene Engelien Kasserer: Ole Martin Jarlodd Styremedlemmer: Jan Hagenes, Magne Mæle, Bjørn Finnes, Kirsti Holand, Lisbeth Moe (herav en nestleder og en sekretær) Varamedlemmer: Jarl Christensen, Per-Olav Broback Rasch, Nils M. Nielse Norsk Polarinstitutt er Norges hovedprodusent av topografiske og geologiske kart i norske polarområder og er hovedansvarlig for den topografiske kartlegginga av Svalbard og Jan Mayen i nord, samt Bouvetøya og dei norske bilanda i Antarktis Norge 1 : 50 000. Innmeldinger blir behandlet fortløpende, og kartgrunnlaget blir oppdatert i løpet av en uke. Stedsnavn er regulert etter lov om stadnamn (stedsnavnloven). Det gjelder spesielle regler for hvordan navn skal skrives, og for saksbehandlingen. Innspill om stedsnavn kan derfor ta lengre tid å saksbehandle. Vege Norge. Siste nytt Dokumentar Klima NRK Ytring Har du peiling på stadnamn? Kva veit du om Tigerstaden, Jotunheimen og Helvete? Test deg sjølv! Gøril Grov Sørdal @frkGrov Journalist Sted.555431 http://data.geonorge.no/stedsnavn 2019-12-27T09:18:21.176 NO bebyggelse næring turisthytte 61.642750 7.790158 61.643100 7.792981 61.642753 7.790164.

19 spesielle stedsnavn i Norge - NR

Eller kor Kvennhusroe er, i ei tid der mjølet vi kjøper sannsynlegvis kjem frå korn som ikkje er dyrka i Norge eingong? Leirgrov og Kvennhusroe er to av over 9400 stadnamn som Gunhild Birkeland har registrert i Tinn kommune sidan 1960-talet og fram til nå. Hausten 2015 fylde ho 85 år Stadnamn i Rogaland gjev forklaring på dei mest nytta og viktigaste stadnamna og namneledda i Rogaland. Her er òg opplysningar om eldre skrivemåtar og dialektuttale, og tilvising til litteratur der namna er omtala. Inge Særheim er professor i nordisk språkvitskap og tidlegare prorektor ved Universitetet i Stavanger

Forskrift om stadnamn - Lovdat

Norgeskart - kart med søk på adresser og stadnamn; Norge i bilder - ortofoto over heile Norge (flyfoto) Norge digitalt - nasjonal geodataportal; seNorge - kart som viser snø, vêr, vatn og klima for Norge; UT.no - turplanleggar for heile Norge; Kartverket sine nettsider. Kartverket.no - eigedomsinformasjon, kart og dat Dei fleste av dei vel 8000 stadnamna frå Samnanger vart registrerte på 1980- og 90-talet av Øyvind Røen. Namna vart tilgjengelege på nettet i desember 2011, og førebels er det ein del feil som etter kvart skal rettast opp: M.a. har noko tekst falle ut, og nokre teikn har vorte endra ved overføringa til det nye programmet NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge r/norge. log in sign up. User account menu. 39. Kreative norske omsetjingar av shetlandske (hjaltlandske) stadnamn. Close. 39. Posted by. u/Henschien. 1 year ago. Archived. Kreative norske omsetjingar av shetlandske (hjaltlandske) stadnamn. Stadnamn plar ha omsetjingar i ulike språk, t.d. at København er Copenhagen på Engelsk. Syrgjeleg.

Ka e Vindafjord,

Lov om stadnamn (stadnamnlova) - Lovdat

Del I Stadnamn. Aud-Kirsti Pedersen: Norske stadnamn i fleirspråklege område 11. Kaisa Rautio Helander: Samiske stedsnavn i Norge 45. Irene Andreassen: Kvenske stedsnavn i Norge 85. Tuula Eskeland: Navngivning på de norske Finnskogene 105. Del II Stadnamn og personnamn. Rolf Theil: Norsk romani 12 Samiske stadnamn blir meir tilgjengelege på nett. Med opptil fire ulike bøyingsformer er det ikkje sjølvsagt at du hamnar på riktig stad når du søker på samiske stadnamn på internett. No har Nasjonalbiblioteket, Wikimedia Norge og Giellatekno ved Universitetet i Tromsø gått saman for å rette på dette Vedtak i namnesak 2014/1 Del 1 - stadnamn på Hard angervidda - Vinje kommune Statens kartverk har i dag gjort vedtak om skrivemåt e n av ein del stadnamn på Hardangervidda slik det går fram av den vedlagde lista. V edtaket er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Bakgrun Brenning av hekser og trollmenn i Norge starter og slutter med 1600-tallet.-Dette er altså ikke et fenomen fra de foregående århundrer eller den såkalte svarte middelalderen, fastslår Blix Hagen. Den siste heksebrenning. Den aller siste dokumenterte som ble drept ved bålbrenning i Nord-Norge var Johanne Nilsdatter

Landet blir kristnet - Norgeshistori

Forskrift om stadnamn Dato 23.05.2017 nr. 638 Departement Kulturdepartementet Avd/dir Avd. for tro, livssyn og kulturvern Publisert Ikrafttredelse 23.05.2017 Endrer FOR-2007-06-01-592 Gjelder for Norge Hjemmel LOV-1990-05-18-11-§13 Kunngjort 24.05.2017 kl. 14.05 Korttittel Forskrift om stadnamn . Utskrift fra Lovdata - 12.10.2017. Norge 1 : 50 000. Innmeldinger blir behandlet fortløpende, og kartgrunnlaget blir oppdatert i løpet av en uke. Stedsnavn er regulert etter lov om stadnamn (stedsnavnloven). Det gjelder spesielle regler for hvordan navn skal skrives, og for saksbehandlingen. Innspill om stedsnavn kan derfor ta lengre tid å saksbehandle. Sjøkar

ADRESSER OG STADNAMN - SprÃ¥krÃ¥de Massing i stadnamn Av Finn Myrvang Metallet massing, no helst messing, heitte somme stader og masing (Aasen), tydelegvis også i stadnamn som Masingmyra i Alvdal, Masingtjørna i Oppdal, Masingvollen i Vefsn kontra Massingtjernet Øystre Slidre, Massingtjørna i Røros og Gausdal navn i Nord-Norge 19.4.2017 navnesak for en del stedsnavn som skal brukes i funksjon som adressenavn. I e-post av 26.10.2017 sendte Båtsfjord kommune ei justert liste over navn som må behandles i navnesak etter lov om stadnamn. Kartverket beklager at det har tatt lang tid før vi har kunnet følge opp denne navnesaka Nokre stadnamn, særleg gardsnamn - og litt om dialekt Av Ivar Berg Stadnamna våre er både kulturminne og historiske kjelder som fortel om eldre tider og folk på ymse vis. Særleg viktige er gardsnamna, som fortel om busetjingshistoria. Dessutan er stadnamna nært knytte til dialekten vår og ein viktig del av språkhistoria

Stedsnavn - Språkråde

 1. Sentralt stedsnavnregister (SSR) er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk.Registret vedlikeholdes av Kartverket i henhold til § 14 i lov om stadnamn.. Stedsnavn og navneform som vises på digitale og analoge kart, samt nettjenester som yr.no stammer fra Sentralt stedsnavnregister-data.. Det er Kartverket selv som har ansvaret for å formidle dataene
 2. Om lag 300 namneforslag frå 29 avsendarar kom inn etter at namnekomiteen i vår inviterte folk til å senda inn forslag til nye stadnamn på Svalbard. Bakgrunnen for at komiteen ønskte nye stadnamn var at det skal produserast reviderte kart for nokre område på Svalbard kor det er relativt lite namngjeving frå før
 3. Du må være innlogget og ha et lånerkort hos Molde for å kunne reservere denne tittelen. Logg inn for å reserver
 4. STADNAMN FORTEL. Eg hadde ein dragning mot den skogdekte hammaren over Gamle Hovin i Gauldal. Ein kjøleg maikveld i fjor vart det endelig tid til ein kveldstur opp «Brøta» for å bli meir kjent med..
 5. Viss ein hentar fram eldre stadnamn trur eg det hadde gått seg lettare til. - At noko som til vanleg er så likegyldig for oss, brått betyr mykje for oss når det står på spel, synest eg er fascinerande, 0191 Oslo Norge. Finn oss på kartet Org. nr.:914 531 543
 6. Buset, R[asmus] 1945a: Litt om stadnamn og anna frå Vikebygda og næraste omlandet i Volda. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1945:62-65. Buset, R[asmus] 1945b: Stadnamn kan gjeva interessante opplysningar. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1945:76-78. Buset, R[asmus] 1950: Nokre Kata-namn på Sunnmøre
 7. ativ froma vörpu. I Norge varierer denne ö-lyden mellom å og ø, som vi ser i ordet strond, som framleis blir uttalt strønd i deler av Valdres of Hallingdal
Snøsøte | Moro med ord og uttrykk!

Søkeresultater for Personnamn i stadnamn - Haugenbok.no Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel. Handlekurven er tom I Norge er Vettisfossen med sitt 275 meter loddrette fall på 1.-plass mellom dei fossane som ikkje er utbygde. Når det gjeld fossestryk, d.v.s. fossar som ikkje har heilt loddrette fall, er Vinnufossen i Sunndal størst med ei fallhøgde på ca 860 meter. Det viser seg at FORS er ei gamal form i både Norge, Sverige og Danmark

Norsk namnela

Pølsesvingen og Varmen, Buseneset, Alaska og Paradis, Stavanger er full av løgne stadnamn. Men kvifor heiter det Paradis, og finst det eit Helvete i nærleiken? Leikar ungane framleis cowboy og indianar i Mississippiskogen, og kvar ligg Drållehåla Forfattar og NRK-journalist Gøril Grov Sørdal, som i haust kom ut med ei bok om Noregs rare stadnamn, fortel om Noregs og Stavangers. Merk at stadnamn som er plassert i veg eller elv har fått gardsnummer '0' ved registrering. Bruk karakteren * som 'wild card' når du vil spesifisere søket. Send gjerne ei melding/epost til historielaget viss du treffer på namn som er feilplassert. Bruk denne: stadnamn@soge.kviteseid.n Njord i stadnamn. Ei rekke stader i Noreg har namn som truleg kjem frå guden Njord, og tyder på omfattande dyrking i Norden. Ein finn Njord-namn særleg på stader der sjørfart og fiske var viktig, som ved Mälaren i Sverige, ved Oslofjorden og på Vestlandet i Noreg.. Dei fleste namna er avleia av den norrøne genitivsforma Njarðar som kan ha blitt til Njær-, Nær- eller Norder- på. Kommunekart gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norge Ny artikkel for dei språkinteresserte: Ei særoppgåve i norsk, skriven av ein tredjeklassing ved Vinstra vidaregåande skule for nokre år sidan. JØRN SKOE: Med denne oppgåva har eg som mål å samle flest mogleg stadnamn innanfor garden vår. Dette vil eg gjera ved å forhøyre meg med folk som har greie på namna og tydingane

Norge ratifiserte i 2006 UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven, jf . St.p rp. n r. 73 (2005 ± 2006). I tilslutningen er stedsnavnloven nevnt som en av lovene som ivaretar forhold som kommer inn under bestemmelsene i konvensjonen. En ratifikasjon av UNESCO -konvensjonen innebærer ikke at Norge ha Stadnamn fortel historie : om namngjeving, namnebruk og opplysningar i stadnamn Å kallast med sitt rette namn : person- og stadnamn i lokalhistoria Norrøn/oldnorsk, norsk i 185

Stadnamn i Nordland. Stadnamn i Nordland «Stadnamnprosjektet» ble opprettet i 1988, først knyttet til Kulturavdelingen og fra 1995 som en del av Arkiv i Nordland. Det er samlet nærmere 200 000 stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket, fra åkerkapper til fjellvidder Stedsnavn har vært definert på mange forskjellige måter. Lov om stadnamn fra 1990 definerer stedsnavn som geografiske punkt, liner og område som kan kartfestast (Lov 18.mai 1990 nr. 11 om stadnamn § 1), omtrent den samme definisjonen som vart brukt i innstillinga fra Stadnamnutvalet Stadnamn / namnet på eigedomen Gardsnummer Bruksnummer Ev. festenummer Ev. undernummer Brukseiningsnummer* * Sjå forklaring på baksida. Postnummer Poststad Ei eventuell tilleggsadresse (c/o eller liknande) Kven skal levere dette skjemaet? ALLE SOM FLYTTAR I NOREG har plikt til å melde flytting til ei Bilete og litt info om gardar i Vik. I denne delen av Vikjavev.no har eg samla bilete av ein del gardar i Vik. Målet med dette er sjølvsagt fyrst og fremst å ha noko på putla på med, dernest å forsøkja å visa korleis det eigentleg ser ut på garden - kanskje spesielt for norsk-amerikanarar som har røter i Vik og generelt er veldig interesserte i slikt (L=lov om stadnamn, F=forskriftene) Evt. henvisning til følgeskriv Side 2 1 2 Bruk 5/1, 3, Tømmernes Dimbbarnjárg a Qvigstad: s.63:Dimbar-njar'ga 1 3 grend Dimbbarnjárg a Tømmernes Dimbbarnjárg a 1 4 Nes i sjø Uhca Spearronjárg gaš Hestnes Uhca Spearronjárg a 1 5 Bruk 6/1, 2, Hestnes nordre Uhca Spearronjárg a Qvigstad s. 63: Ucc

I Stadnamn og kulturlandskapet fra 1995 presenteres to gode artikler om Finn- stedsnavn fra middelaldren i Sør-Norge som kan vise til folkenavnet finn altså samer av Leiv Olsen og samisk påvirkede.. Vi sender bare bøker til adresser i Norge. I bokhandelen i Vanse har vi også et rom med brukte bøker: Bøker fra 2. verdenskrig og lokalhistorie. Der har vi også krim og romaner kr 25,- og pocketbøker (engelsk og norsk) kr 10.- Vi har nå utstilling (og salg) av Einar Sudlands Boksamling i et eget rom på Lunde. Utvalgte bøker Hels Større øvelser med mange HV-soldater innkalt, har fått fyldig omtale i boka. Her finner vi ofte de beste historiene. I midten av 1950-årene ble Sjøheimevernet etablert i vårt didtrikt, med hovedbaser i Fosnavåg og Hellandshamn Det er merka turistløype frå Kvitingen til Bergsdalen via ubetjent hytte (Høgabu)

Tysdag 11.10: Stadnamn VI - normering av namn . Helleland, Botolv 1999: Hovudliner i norsk namnegransking 1897-1997. Helleland, Botolv 1992: Stadnamnnormering i 150 år. Larsen, Terje 2002: Offentleg normering av stadnamn og personnamn. Tysdag 18.10: Stadnamn VII - Meir om namnegranskingsfaget. Utnyttingsmoglegheiter og tverrfagleg perspekti Alle innbyggere i Norge har krav på en del offentlige tjenester. Noen av disse tjenestene er undervisning, sosialtjenester og helseomsorg. Arkivene kan dokumentere om innbyggerne har fått de tjenestene de ha krav på. Rettighetsdokumentasjon kan finnes i mange arkiv, enten det dreier seg om sosiale eller økonomiske saker De offisielle nettsidene for reiser i Telemark i Norge. Book overnatting, få ferietips, se våre reisemål, attraksjoner, museer, aktiviteter og hva skjer 2011. Talespråket - tvangstrøye eller kvardagstrøye? Litt om talespråkleg entropi. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 34-39

Utlendingar gjorde Norge til Norge. Namnet Norge er truleg laga av folk som har budd lenger sør og aust i Europa. Særheim har skrive om norrøne stadnamn i Handbok i norrøn filologi som kom i ny utgåve i januar 2013. Det finst også ein annan teori om tydinga av førsteleddet Nór Vandring i gammal og ny tid. Veg- og stadnamn i Odda kommune (Vestlandet) listet siden 28.09.2020 20:2 bruk av kjelder til studiet av namn. Finn fram til 10 personnamn og 10 stadnamn t.d. frå ei avis (diskuter utvalet nærare med faglærar), og bruk relevante kjelder til å kommentera kvart av namna nærare. Omfang: oml. 6 sider). Onsdag 22.9.: Stadnamn V -namnegranskingsfaget (Helleland, Botolv: Hovudliner i norsk namnegransking 1897. Samene er et urfolk som har holdt til i Norge lenge før den norske stat ble opprettet. Helgeland er et gammelt sørsamisk bosettingsområde og særlig gjelder dette dalførene i innlandet. Kulturminner, stedsnavn og en rik muntlig tradisjon vitner om at den sørsamiske befolkningen har urgamle røtter i denne regionen Norske dialektar er målføre som høyrer inn under norsk.Ein kjenner til ulike dialektar i Noreg frå yngre norrøn tid (ca. 1050-ca. 1350), og dei ulike dialektane følgjer ofte tradisjonelle administrative grenser. Det finst ulike inndelingar av dialektane. Det er vanleg å skilja mellom aust-og vestnorske dialektar. I tillegg kan ein skilja ut nordnorsk og i nokre høve trøndersk som.

Nynorsk med dei minste - Eli Bjørhusdal | Pedagogikk og

Komlå, Paddå, Olato, Levandebakka, Horpevika, Ranglefjellet og Hundsrauv, Sandnes er full av løgne stadnamn. Men kvifor heiter det Godfarneset, kva skjedde på Pinetona, og luktar det vondt i Rompeskogen?Det finst minst fem millionar stadnamn, og alle ber på ei lita fortelling. NRK-journalisten Gøril Grov Sørdal har skreve to bøker om emnet; Nomino: Historia om norske stadnamn, og Frå. Mentz Rynning Nielsen: Noko om stadnamn i Odda. Bergen 1958. Hilsen fra forfatteren på forsatsblad

I menyen til venstre finn du ulike innsynsløysingar for kart. Kontaktinformasjon. Informasjonen T: 37 93 85 00 F: 37 93 85 01 postmottak@bykle.kommune.n Pølsesvingen og Varmen, Buseneset, Alaska og Paradis, Stavanger er full av løgne stadnamn. Men kvifor heiter det Paradis, og finst det eit Helvete i nærleiken? Leikar ungane framleis cowboy og indianar i Mississippiskogen, og kvar ligg Drållehåla? Forfattar og NRK-journalist Gøril Grov Sørdal, som i haust kom ut med ei bok om Noregs rare stadnamn, fortel om Noregs og Stavangers. senere utgaver av Norge 1:50 000 (N50) er navnet skrevet Ostøya i 1971, 1979, 1991, 1993, 2003 og 2008, tilsvarende også i økonomisk kartverk fra 1969. Kartverkets vurdering Lov om stadnamn har som formål å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner, jf. § 1 første ledd Fleire lokale stadnamnskilt er sett ut i terrenget, denne gong på strekningen Nesvik-Baslid. Les meir på Jøsnes-sida på Facebook. Har du lyst å vere med å produsere fleire stadnamnskilt, er det berre melde frå anten til bygdaradet@josneset.no.

Read the latest magazines about Stadnamn and discover magazines on Yumpu.co Med heimel i lov om stadnamn § 5 tredje ledd vedtek Kartverket Bergen at namna skal skrivast slik: seinare i alle utgåvene av kartserien Norge 1:50 000 frå 1988 og fram til i dag. Skrivemåten Alrek vart nytta i 1950-matrikkelen, og i fyrste utgåva av Norge 1:50 000 frå 1959

Lavangen KartAntarcticfjellet – WikipediaKart Over KautokeinoNordland fylke - fylkesleksikonTemplet (Svalbard) – WikipediaSamiske geografiske navn i RoanTodalselva (Svalbard) – Wikipedia

Vår pris 119,-. Kulturminneloven m/forskrifter og stadnamnlova m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 59 (i kraft 1. juli 2019). Med historiske. Kjøp 'Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 59 (i kraft 1. juli 2019) : samt forskrift, (lov om kulturminner) av 8. juni 1978 nr. 50, med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 119, samt forskrifter' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet. Last ned 2506 stadnamn med lenker til varsel: viktige stader resten av verda . (Tabulatordelt tekstfil i UTF8.) Ver obs på at vi berre brukar norske stadnamn i denne fila. Vil du ha tak i engelske stadnamn: gå til Geonames og last dei ned! Svar på vanlege spørsmål. Tidssone. Alle tidspunkt i XML-ane er i lokal tid Kulturminneloven ; Stadnamnloven : (lov om stadnamn) av 18. mai 1990 nr. 11 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 59 (i kraft 1. juli 2019) : samt forskrift (lov om kulturminner) av 8. juni 1978 nr. 50 : med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 119 : samt forskrifter. Norge (Bidragsyter som førebur saka, jf. § 5 tridje ledd i lov om stadnamn og § 8 femte ledd i forskrift om stadnamn. Kartverket sender med dette saka på lokal høyring i kommunen, jf. § 6 i lov om stadnamn. Me nyttar samstundes høvet til å reisa namnesak for nokre andre namn for å få avklart rett namnebruk og rette skrivemåtar for offentleg bruk

 • Vorkindergarten bonn beuel.
 • Flirthoroskop jungfrau.
 • Katt savnet drammen.
 • Zigaretten österreich kaufen.
 • Tristana build.
 • Mosegris.
 • Slowcooker recepten zalm.
 • Dieselstraße 4 neu ulm.
 • Bacchus wein.
 • Madrid kommende aktiviteter.
 • Hallhuber berlin alexanderplatz.
 • Gruppe kjemi.
 • Yoga typer.
 • Steingut geschirr grau.
 • Biologisk psykologi eksamensoppgaver.
 • Pfanner lustenau.
 • Luoghi svago milano.
 • Shar jackson barn.
 • Miro barcelona.
 • Powerpoint rotes kreuz statt bild.
 • San marino gjøvik.
 • Essen motor show 2017 kombiticket.
 • Colmar france.
 • Septum rausnehmen.
 • Pekip düsseldorf pempelfort.
 • Crossfire cnn.
 • Fortune karine ferri.
 • Uglebilde kryssord.
 • Fitness butikk lillestrøm.
 • Jobbörse innsbruck.
 • Hvor mange nynazister er det i norge.
 • Size?.
 • Stekt pizza i kjøleskap.
 • Letto frontlight 2 recension.
 • Subs for movies.
 • Speiltvillingene haremsbukse.
 • Bts age.
 • Stadt wilhelmshaven öffnungszeiten.
 • Notdienst apotheke hannover 30559.
 • Yoga pants victoria's secret.
 • Karuss skole kristiansand.