Home

Splenomegali utredning

Tiltak. Tiltak avhenger av mistenkt årsak.. Oppfølging ved fastlege. Hvis splenomegali er et tilfeldig, isolert funn, henvises pasienten til utredning hos fastlegen Splenomegali er en forstørrelse av milten. Splenomegali kan forekomme ved en rekke sykdommer av vidt forskjellig karakter. Milten ansees som forstørret når den kan palperes (føles med hånden) nedenfor ribbensbuen. Nøyaktig mål for miltens størrelse kan man få ved undersøkelse med ultralyd eller ved røntgenundersøkelse med computertomografi (CT) Ytterligere utredning er ikke nødvendig for å stille diagnosen KLL. (SLL) defineres ved lymfeknutesvulst og/eller splenomegali og klonale B-lymfocytter i blod < 5 x 10 9 /L. Diagnosen bør verifiseres ved immunhistokjemisk undersøkelse av lymfeknutebiopsi så sant det er mulig Utredning Anamnes. Infektion Inflammatorisk splenomegali (vid ökade krav på antigen clearance från blodet, t.ex. SLE, RA) Hyperplastisk splenomegali (vid omfattande elimination av defekta eller antikroplädda blodkroppar eller extramedullär hematopoes

Legger man til splenomegali som variabel, økes sensitiviteten betraktelig (fra 0.71 til 0.93). 6 Antagelig er det flere andre faktorer, som lavt trombopoietin og benmargssuppresjon, som også bidrar til lave platetall (ved siden av hypersplenisme) ved portal hypertensjon. 7 Videre er forhøyet ammoniakk en kjent prediktor for en annen komplikasjon til portal hypertensjon, nemlig hepatisk. Figur 8.1 Utredning ved mistenkt lungetuberkulose. Hos enkelte finner man lymfadenopati, hepatomegali og splenomegali. Ved miliær tuberkulose kan forskjellige bloddyskrasier (10 %) forekomme, fra aplasier til leukemoide og polycytemiske varianter Pasientene har hepato-splenomegali, dårlig trivsel/vekst, forstørrede nyrer og hypoglykemi . X-bundet hyper-IgM-syndrom skyldes defekt CD40-ligand på T-lymfocyttene. Pasientene mangler evne til å snu fra IgM- til IgG-produksjon. De er utsatt for bakterielle, virale og parasittære infeksjoner Utredning av PSC består av blodprøver, ultralyd abdomen, endoskopisk retrograd cholangiografi (ERC) eller magnetisk resonans cholangiografi (MRC) og eventuell leverbiopsi. Det er viktig å utelukke andre cholestatiske leversykdommer og sekundær galleveisobstruksjon Anemi er hyppig forekommende blant sykehjemspasienter Aldersforandringer i beinmargen reduserer evnen til å kompensere for akutte endringer, f.eks. ved blødninger Anemi hos eldre krever oftere en bredere diagnostisk tankegang enn hos yngre Omfanget av anemiutredningen avhenger i høy grad av pasientens funksjonsnivå og eget ønske 2

Splenomegali. Sist oppdatert 18.05.2015. Forstørret milt betegner en økning i miltens størrelsen ut over det normale. Når milten når en viss størrelse, Forstørret milt kan også oppdages ved bildediagnostisk undersøkelse av magen i forbindelse med utredning av annen sykdom Kontaktinformasjon: legevakthandboken@gyldendal.no. Skjemaet legger ved informasjon om din datamaskin. Dette er kun teknisk informasjon med tanke på support, og kan ikke spores tilbake til deg som person Splenomegali - en patologisk endringmiltstørrelse, føler ikke selvdiagnostiserende funksjonen. Dette synet stammer fra det faktum at legemet kan økes i mange sykdommer. Foruten milt stand varierer i størrelse og hos friske mennesker. Årsaker til forstørret milt forskjellige Systemisk Lupus (SLE) kan angripe hud, ledd, blodceller, nyrer og andre indre organer, oftest blant unge kvinner. Effektiv behandling hjelper de fleste med splenomegali Pacritinib, 400 mg en gang daglig Beste tilgjengelige terapi med unntak av JAK-hemmere Andel som oppnår ≥35% reduksjon av miltvolum (fra baseline til uke 24) NCT01773187, fase III Avsluttet (2016) Estimert N = 300 pasienter >18 år med intermediær eller høyrisiko myelofibrose med splenomegali og trombocytopeni Pacritinib

Splenomegali - Symptomdiagnoser - Mage og tarm

2010 02 by Svensk förening för hematologi - Issuu

splenomegali - Store medisinske leksiko

7.2 Diagnose og utredning - Nasjonalt handlingsprogram med ..

Polycytemi utredning Sekundære og relative polycytemier: Indikasjon for . Polycytemi er en fellesbetegnelse for kroniske tilstander med hematokrit (hct) PV er utenfor emnet for artikkelen, men skal likevel kort omtales fordi det er viktig å tenke på sykdommen ved utredning og behandling Ha kjennskap til gallestenssykdom, gallegangsatresi, choledochuscyste, pankreatitt, splenomegali samt utredning og behandling av disse. Spiserørsykdommer (P) BAK 023. LÆRINGSMÅL. Ha kunnskap om utredning, behandling og langtidsoppfølging av H-fistel, achalasi, øsofagitt, øsofagusstriktur og gastroøsofageal reflukssykdom. Pylorusstenose.

Ha kjennskap til gallestenssykdom, gallegangsatresi, choledochuscyste, pankreatitt, splenomegali samt utredning og behandling av disse. Medfødte misdannelser i anorektalregionen (P) BAK 017. LÆRINGSMÅL. Ha god kunnskap. lredusere splenomegali slik at miltstørrelsen ikke overstiger 2‐8 ganger øvre referanseverdi l barn direkte som har erfaring i utredning og behandling av disse. (feks. via det internasjonale Gaucher‐registeret: https. Utredning og diagnostikk varicer, splenomegali (>12 cm) og trombocytopeni (<100.000/mm3). I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med reseksjon av HCC hos Child-Pugh B7 uten tegn til portal hypertensjon. Portvenetrykk kan måles preoperativt med transvenøs Utredning . Kartlegge klinisk veksthastighet av sykdommen og eventuell spontan tilbakegang. Generell status med vekt på patologisk glandelsvulst og hepato/splenomegali. Funn tegnes gjerne inn på kroppsfigur og mål påføres. Registrere om det har vært B-symptomer (vekttap, feber, patologisk nattesvette) eller andre allmennsymptomer Splenomegali. Utredning/behandling hemolys Inläggning Hemolysprover Steroider i första hand, ev intravenös gammaglobulin, splenectomi Överväg Mabthera® anti-CD20 antikropp vid recidiv efter splenectomi Transfusion - vid symptom eller Hb <80 g/l

Krefttyper. Nøyaktig frase Kodesøk. Fjern fargemarkerin Trombocytopeni kan förklaras av benmärgsinfiltration och/eller splenomegali. Lymfadenopati ses hos endast 20-30 % av nydiagnostiserade patienter. Perifer neuropati, oftast sensorisk och symmetrisk, kan vara ett tidigt sjukdomssymtom och orsakas av M-komponent med antikroppsaktivitet exempelvis mot myelinassocierat glykoprotein (anti-MAG) (för detaljer om neuropati, se kapitel 6.3.6.

Kronisk myelogen leukemi (KML) - Informasjon | Pfizer

Utredning av økt blødningstendens. (ITP), infeksjoner, hemolytiske tilstander, SLE, splenomegali, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Ved normal platefunksjon er det ingen fare for blødning så lenge trombocyttallet er over 50 giga/L Hvis vi tenker på utredning av feber uten kjent årsak, trombocyttopeni og splenomegali Diagnosen stilles ved hjelp av påvisning av kromosomaberrasjoner, immunofenotyping og lysmikroskopi av blodutstryk og beinmarg. Non-Hodgkins lymfom. Utgjør 500 av 600 tilfelle med lymfom i Norge,. utredning), vil forekomst av en eller flere av kromosomene (tabell 2) med unntak av -Y, trisomi 8 og del(20q) tilsi at MDS er sannsynlig. 3) Somatiske mutasjoner kan påvises ved next-generation sequencing (NGS) (med et genpanel der >40 gener undersøkes) hos 90 % av pasientene med MDS og kan g

Medicinska PM » Splenomegali

F-Hb är inte tillräcklig utredning i detta fall. MCV <80 fl men ej hypokrom -och normala järnparametrar, ev. förhöjda retikulocyter (> 100×10 9 /L): misstänk Thalassemi (hemoglobinfraktionering och ev. genotypning - diskutera med hematolog) Ibland kan hematologisk sjukdom till synes debutera med en palpabel och/eller symtomgivande splenomegali. Vid EVF > 0,52 respektive 0,48, motsvarande hemoglobin > 185 g/L hos män respektive > 165 g/L hos kvinnor, ska utredning göras, liksom vid lägre värden om speciella fynd, exempelvis atypiska tromboser föreligger

Patologiske leverprøver Indremedisinere

choledochuscyste, pankreatitt, splenomegali samt utredning og behandling av disse. BAK 025 Gastrokirurgi Ernæringsproblemer (P) Beherske kirurgisk behandling av ernæringsproblemer, herunder etablering av gastro/jejunostomi og behandling av komplikasjoner. BAK 026 Urologi Testisretensjon (P) Ha god kunnskap om diagnostikk, komplikasjoner o

08. Diagnostikk av tuberkulose - FH

Skårings - system Anvendbarhet Prognostiske Faktorer Risiko- skår Risikoskår og median overlevelse (MO) (måneder) IPSS (12) Veddiagnose Splenomegali, hypersplenism: Sicklecell-anemi Vanligt förekommande i Afrika och Mellanöstern. HbS förekommer ofta i kombination med andra hemoglobinvarianter som thalassemi. Bärare av HbS är vanligen symtomlösa, HbS i homozygot form eller i kombinationer ger olika grad av sjukdom

Utredning av myeloproliferative tilstander. Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Kontroll ved trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) og DIC. Endret fordeling av trombocyttene, som ved splenomegali. Ved normal trombocyttfunksjon er det liten fare for blødning hvis Trombocytter er over 50 x 10 9 /L. BAK-024: Ha kjennskap til gallestenssykdom, gallegangsatresi, choledochuscyste, pankreatitt, splenomegali samt utredning og behandling av disse

PPT - När ska man överväga hematologisk sjukdom

Kronisk nøytropeni - inndeling og behandling Tidsskrift

Utredning. Vid säkerställd eller misstänkt anemi planeras utredning utifrån den kliniskt mest sannolika orsaken. Syftet är att hitta en bakomliggande orsak för att kunna ge rätt behandling. Basutredning vid anemi. Blodstatus; Retikulocyter; S-järn, S-ferritin, S-kobalamin (B 12), B-folat, SR, CRP, S-kreatini utredning Ad volum: Min 10 mL urin (helst morgenurin, bør fryses så raskt som mulig) + 0,5 mL av øvrige prøvematerialer. Blodet og ev. spinalvæske må sentrifugeres innen 45 min., serum/plasma/ spinalvæske avpipetteres raskt, fryses og sendes samlet på tørris til laboratoriet og helst sammen med pasientens frosne urinprøve

Primær scleroserende cholangitt: Dianostikk, behandling og

 1. Labvärde Differentialdiagnos Åtgärd/utredning Ingen ASAT/ALAT stegring Isolerad bilirubin-stegring Hemolys: Autoimmun varm (vid SLE, lymfom, KLL, vissa läkemedel) eller kall, splenomegali, infektion (malaria, ?), Mekanisk (hjärtklaffar, maratonlöpning), kemisk/toxisk (bly, ormbett, arsenik), TTP (Trombotisk Trombocytopen Purpura), DIC, hereditära (sfärocytos, sickelcellanemi.
 2. Hereditär sfärocytos. Ger ofta mild ikterus och splenomegali. Glukos-6-fostfatdehydrogenasbrist (Favism). Ofta män (X-kromosom-bunden) från Afrika, medelhavsländerna och delar av Asien. Ofta asymtomatisk. Vid attacker ses uttalad anemi med ikterus
 3. Utredning på sykehus: •Blodprøver : BCR-ABL, JAK-2, CALR, MPL, del 13q, trisomy9 , hematologi status, blodutstryk, • Jakavi(Ruxolitinib) kan vurderes ved symptomatisk splenomegali eller konstitusjonelle symptomer hos pasienter som ikke har tilstrekkelig nytte av konvensjonell behandling me
 4. Splenomegali SYMTOM Eftersom orsakerna till hemolytisk anemi är så olika finns det stora variationer i symtombilden, allt från milda anemisymtom till allvarlig allmänpåverkan med feber, ikterus och cirkulatorisk chock

Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. Virksomheten dekker de fleste medisinske fagområder - og vårt mål er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både på vegne av det offentlige og til private pasienter Ha kjennskap til gallestenssykdom, gallegangsatresi, choledochuscyste, pankreatitt, splenomegali samt utredning og behandling av disse. Gastrokirurgi - Ernæringsproblemer. BAK-025: Beherske kirurgisk behandling av ernæringsproblemer, herunder etablering av gastro-/jejunostomi og behandling av komplikasjoner Vi tar emot remisser efter att patienten har genomgått en grundläggande utredning i primärvården enligt VISS.nu. Säkerställ att din remiss når oss senast inom en vecka från det att den skrivs. Ange vilken av subspecialiteterna endokrinologi, hematologi och gastroenterologi remissen är ställd till. För råd inför eventuell remittering till oss, hänvisas till VISS.nu alternativt. Diagnostik och utredning I anamnes efterfrågas användning av alkohol vad gäller riskbruk (>9 standardglas/v. för kvinnor, >14/v. för män), läkemedel, hälsokostpreparat, örttéer, droger eller anabola steroider. I status beaktas eventuella tecken till leversvikt som ascites, hepato/ splenomegali, spider nevi eller ikterus

Et pilotprosjekt for bedre utredning av alvorlig sykdom med uspesifikk debutmanifestasjon. Av Mats Irgen Olsen , kst overlege Diagnostisk Enhet og Hematologisk Seksjon UNN Tromsø. Det som meget feilaktig er blitt lansert som UNNs Dr House-klinikk finner høy andel alvorlig sykdom blant våre pasienter med uklare symptomer AKO Skåne-riktlinje för primärvården (primärvården (D50- Järnbristanemi, D51- Perniciös anemi, D52- Folatbristanemi, D64-P Annan anemi). Nyckelord: blodbrist. Utredning av anemi. Erytrocyttindeksene, særlig MCV og MCH, blir av noen anbefalt som første utredning av anemi. Eksempler på endrede verdier ved anemiske tilstander: Jernmangelanemi: Gir ofte, men slett ikke alltid, lav MCV og MCH. I tillegg er det også ofte en økt størrelsesvariasjon, anisocytose, uttrykt ved en økt RDW (over ca 16%) splenomegali, nøytropeni og store granu-lære lymfocytter, og hos seks av 11 pasienter med kronisk lymfatisk leukemi av T-celle-type beskrevet av Brouet og medarbeidere i etter utredning for trombocytopeni, men trombocytopeni ble påvist hos i alt 11 pa-sienter

Anemiutrednin

Skrumplever eller levercirros är slutstadiet efter en sjuklig nedbrytning av leverns vävnader. Orsaken är huvudsakligen kronisk leverinflammation, på grund av exempelvis alkoholöverkonsumtion eller infektion av hepatitvirus.. Skrumplever innebär att stora delar av levervävnaden har dött och blivit ersatt av bindväv.Med tiden hårdnar organet, och slutligen skrumpnar det, därav den. 2 Sjuka/döda syskon 13 Splenomegali 24 Dystrofisk muskulatur 35 Vakuoliserade lymfocyter 3 Debutålder 14 Hjärtsvikt 25 Nystagmus 36 Acidos 4 Sjukdomsförlopp, progressivt 15 Hudförändringar.. 26 Koreoatetos 37 Hypoglykemi 5 intermittent 16 Ögonförändringar.. 27 Cerebral atrofi 38 Hyperglykem List of causes of Viral causes of splenomegaly and Kikuchi disease, alternative diagnoses, rare causes, misdiagnoses, patient stories, and much more

SMZL är en ovanlig entitet som utgör mindre än 2 % av alla lymfoida maligniteter. Medianåldern vid insjuknande är 69 år. Den typiska patienten kommer med splenomegali. I upp till 20 % av fallen ses också autoimmun trombocytopeni och/eller anemi. SMZL ses i mjälte, benmärg och vanligen också i perifert blod Vid alla varianter av sjukdomen kan det förekomma splenomegali och utslag. Utredning av harpest. Diagnosen ställs med PCR (i första hand), serologi eller odling av bakterien: Från sårsekret eller blod (aerob blododlingsflaska) Odling: Görs inte rutinmässig Symptomer. Kronisk myelogen leukemi har ofte en gradvis og sakte utvikling. 1 Det oppdages gjerne tilfeldig ved utredning for en annen sykdom eller ved en rutineundersøkelse, så 40-50% har ikke symptomer ved diagnosetidspunkt. 2,3 Gjennomsnittsalder ved diagnose er 67 år, så dette er en leukemi som primært rammer godt voksne/eldre. 2 De vanligste symptomer på kronisk myelogen leukemi er. Sykmelding er sjelden nødvendig.Hos gravide vil jernmangelanemi ved enkelte anledninger kunne bidra til behov for sykmelding; Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.; Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker

Sist oppdatert: 4/01/20Innhold1 Definisjon2 Differensialdiagnoser (ANCA-vaskulitt og PAN lignende sykdommer)2.1 Amfetamin-injeksjoner (assosiert med vaskulitt)2.2 Anti-glomerulær basalmembran (GBM) antistoff sykdom (GBM/Goodpastures)2.3 Degos sykdom (Kölmeier-Degos)2.4 DRESS syndrom (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)2.5 EGPA Eosinofil Granulomatøs Polyangiitt (Churg. Hepatosplenomegali & Splenomegali Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Körtelfeber. Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu! Prata med vår chatbot för att begränsa din sökning Det anbefales videre utredning med blodprøver hos fastlege i påvente på UL lever og gastroskopi. - Immunologi: - ANA pos, ( vanlig ved type 1) • antistoffer vedr leversykdommer er negative - Glatt Muskelatur/Actin antistoff Type1 - mitokondrie(AMA)/ Anti M2 biliær chirrose - LKM/Liver Kidney Microsome Type 2 - Alfa føtoprotein neg primær leverkreft • Elektroforese neg Utredning SM: • Se-tryptase • Blod til us. på mutert c-kit • Benmargsundersøkelser: biopsi / ev. fra annet orgen Hb, hvite med differensialtelling, trombocytter, kreatinin, albumin, INR, ASAT, ALAT, ALP, LD, bilirubin, CRP, kalsium (se-elfo, immunglobuliner) Skjelett-us. / Bentetthetsmåling Ultralyd av maven Gastroscopi med biopsi (SM? Trombocytopeni - trombocytopeni, trombocyter, blodplättar, blödningar, TPK, splenomegali, leukemi, myelodysplastiskt syndrom, ITP, petekier, blödningsti

En 65 år gammel mann med langvarig og stort alkoholforbruk legges inn til utredning for leversykdom. Han har betydelig ascites, leveren er cirrhotisk og CT viser en forstørret milt med største lengdeakse 19 cm. Hematologiske verdier viser Hgb 11,8 (ref 13,4 - 16,0), hvite blodlegemer 2,9 (ref 3,2-8,5) og trombocytopeni 35 (ref 125-330) Utredning, behandling og kontroll for slike sykdommer er i økende grad blitt spesialisert, og selv ved lavma- splenomegali. Normale kliniske funn uteluk-ker imidlertid ikke KLL. Bare et mindretall av pasienter med KLL er behandlingstren-gende ved diagnosetidspunkt

Forstørret milt - Klikk

 1. splenomegali eller symptomer ved myelofibrose Vurdering av innsendt dokumentasjon 20-05-2020 Statens legemiddelverk . På basis av blant annet Legemiddelverkets rapport med utredning av de tre prioriteringskriteriene vurderer beslutningstaker (Beslutningsforum) kostnad-effektbrøken opp mo
 2. Diagnos/utredning Diagnosen ställs ofta enkelt med hjälp av kombinationen hereditet och klinisk bild som ikterus, splenomegali och sfärocyter i blodutstryk. Avseende diagnostik och behandling av nyfödda och spädbarn, → se avsnittet om neonatal- och spädbarnsperioden. Anamnes: hereditet, anemisympto
 3. Forstørret milt (splenomegali) Hovne lymfeknuter i nakken, halsen og under armhulene; Sår hals; Utmattelse . Symptomene kan vedvare i flere uker - eller i visse, mer alvorlige tilfeller, månedsvis. Det er faktisk enn av de sykdommene som blir verre av antibiotika - da det skyldes et virus og ikke bakterier
 4. Vid s.k. sickelcellkriser uppstår multipla små infarkter samtidigt med moderat anemi och splenomegali. Hemoglobinvarianter kan också vara ett bifynd vid HbA1c-mätning och hemoglobinelektrofores ger i sådana fall en mer ingående beskrivning av hemoglobinvarianten, se Hemoglobinopati-utredning
 5. Utredning Veiledende frist for start utredning 2 uker Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter. forløp/progresjon av symptomer; etnisitet; utenlandsopphold; allmennsymptomer; feber; smitterisiko for tuberkulose; høy alde
 6. hepato- og splenomegali kan også forekomme. Ascites er et langtkomment symptom på en generalisert sykdom (2,3,4,9). 2.1.5 Diagnostikk og behandling Den kliniske undersøkelsen omfatter utredning av ikterus, oppfylninger i epigastriet, hepato-og splenomegali, ascites og Courvoisiers tegn. Blodstatus, leverstatus, blodglukose, amylas
 7. Diagnostikk av kronisk myelogen leukemi Fagansvarlig Tobias Gedde-Dahl d.y. Hematolog dr.med. Rikshospitalet Oslo universitetssykehus HF Generelt. Kronisk myelogen leukemi (KML) er en klonal myeloproliferativ stamcellesykdom som kjennetegnes ved økning i antallet modne og umodne granulocytter i perifert blod, benmarg med økt granulocytopoiese og splenomegali

Hepatomegali - Symptomdiagnoser - Mage og tarm

Sist oppdatert: 12/08/19POEMS syndrom (Crow-Fukase syndrom, Takatsuki sykdom, PEP syndrome) Polynevropati, Organomegali, Endokrinopati (eller Edema=ødem), M-protein og Skin (=hud). ICD-10 D47.7 Innhold1 Stikkord2 Definisjon 3 Symptomer3.1 Polyneuropati3.2 Organomegali (Stor lever og milt) 3.3 Øyet3.4 Lunger3.5 Ødem (hevelse) 4 Kriterier for Les videre utredning med behandlingsstart i løpet av 1-2 døgn kan være vesentlig for å redde. pasienter med stor tumormasse. Ved mistanke om akutt lymfatisk leukemi bør universitetssykehus. kontaktes umiddelbart med tanke på overføring til øyeblikkelig-hjelp. utredning og behandlingsstart! Spesielt ved Burkitt lymfom/leukemi foreligger det ofte en. •Spesialistpoliklinikk med utredning av leversykdommer og oppfølging av kroniske leversykdommer •Personale med interesse for og kompetanse i UL • Splenomegali • Kollateraler/ rekanalisert V. umbilicalis Åpen v. umbilicale via lig. falciforme. Vaskulære forstyrrelser Portal hypertensjon-Portvenetrombos Tannleger må forholde seg til pasienter med koagulasjonssykdommer som gir økt risiko for blødning ved dentale inngrep. Denne artikkelen ønsker å beskrive hvordan tannleger skal forholde seg til disse pasientene før, under og etter dentale inngrep for å hindre blødningskomplikasjoner Utredning, behandling og kontroll for slike sykdommer er i økende grad blitt spesialisert, milde spontan-ke om pasienten har klinisk hepato-eller UTPOSTEN 2 • 2012 MALIGNE HEMATOLOGISKE SYKDOMMER splenomegali. Normale kliniske funn uteluk.ker imidlertid ikke KLL

Behandling av splenomegali

A: Molekylær diagnose forenlig med HLH • Patologisk mutasjon av PRF1, UNC13D, Munc18-2, Rab27a, STX11, SH2D1A eller BIRC4 B: Fem av • 1 Feber åtte kriterier som listet under: ≥38,5 C • • 2 Splenomegali 3 Cytopenier (affiserer minst 2 av 3 cellelinjer i perifert blod) • • • Hb . 9 g/dl Trbc 100 x 10 3 /ml Nøytrofile 1 x 10 3 /ml • 4 Hypertriglyseridemi og/eller lavt. Østfold. Østfold Akershus Oslo Innlandet Buskerud Vestfold Telemark Sørlandet Stavanger Fonna Bergen Førde Møre og Romsdal St. Olavs Hospital Nord Trøndelag Nordland Troms Finnmark Helgelan

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) - BINDEVEVSSYKDOMMER

 1. Detta dokument handlar om Hematologiska maligniteter. Sida 1: Översikt över blodcellinjer (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Polycytemia vera och polycytemiSida 4: Akut och Kronisk Myeloisk Leukemi (AML/KML)Sida 6: Lymfoida tumörerSida 7: Multipelt myelomSida 8: Utredning av hematologiska maligniteterSida 9: Klinik—hematologisk malignite
 2. Splenomegali (förstorad mjälte) Mekanisk hemolys (t ex hjärtklaffar, maratonlöpning ; Misstänker man detta kommer man långt med en bra anamnes Utredning: Viktigaste att fråga om anemi eller ovanstående sjukdomar i släkten. Gör en vanlig anemiutrednig och ta även hemolysprover: Bilirubin, LD, retikulocyter och haptoglobin
 3. Massiv splenomegali er forstørrelse over 20 cm. Det kan komme av KLL, lymfom, primær myelofibrose og mange andre årsaker (hematologiske, portal hypertensjon, storage-sykdommer, systemiske sykdommer, infeksjoner
 4. Utredning og kontroll av leversykdommer, særlig ved mistanke om kolestase. Mistanke om skjelettsykdommer med økt osteoblastaktivitet. Prøvetaking 0,5 mL heparinplasma eller serum. Holdbarhet: 5 døgn i kjøleskap for ikke avpipettert serum i gelrør, og 7 døgn i kjøleskap for avpipettert serum

 1. Utredning och behandling av variabel immunbrist görs i samverkan med enheter för immunologi, infektion eller medicin vid universitetssjukhusen. Barn och ungdomar. Sektionen för pediatrisk immunologi, verksamhetsområde medicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, tel 031-342 10 00
 2. utredning av patienter med benmärgssvikt inklusive aplastisk anemi. Definition, diagnostik och utredning Diagnosen aplastisk anemi kan vara svår att ställa och upprepade benmärgundersökningar krävs. För att uppfylla definitionen krävs pancytopeni, samt en benmärg med låg cellularitet (<30%)
 3. Utredning Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. CRP. [janusinfo.se] Sekundär MF har en liknande klinisk bild som PMF, exempelvis anemi, splenomegali, nattliga svettningar och viktnedgång. MF brukar inkludera både primär och sekundär MF. MF är i sig en heterogen sjukdom med olika prognos
 4. Ved feil vedr. Sted, Legenavn eller organisasjon , må den enkelte korrigere sine profil i Adresseregisteret, Norsk helsenett. Disse endringer oppdateres automatisk i fastlegeportalen etter 24-timer

Sekundære og relative polycytemier: Indikasjon for

 1. alfasen, velg symptomatisk behandling. Det er alltid viktig med rådgivning og samtaler. med pasient, pårørende og pleiepersonell for. å forklare hva som skjer. Utløsende årsaker • Psykoaktive legemidler med antikolinerg. effekt, f.eks. opioider, benzodiazepiner, antidepressiva. og antiepileptik
 2. Tegn på anemi - puls, Hudblødninger? BT, blek hud og slimhinner? Glossitt, ev. rhagader i munnvikene? Generell lymfeknutesvulst, hepato- el. splenomegali? Oppfylninger i abdomen? Hemoroider? Rektal eksplorasjon? Palpabel svulst? Blod på hansken? Ev. nevrologiske utfall? Suppl. u
 3. Utredning av forhøyede leverprøver Overvekt, 15-60 dager - Ingen vaksine • EBV - 95 % av vaksne seropositive - Feber, sår hals, adenopati - Splenomegali 60 % • CMV • VZV • HSV • Adenovirus 48 49. Kilder • Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2nd ed.
 4. Start studying Hematologi: Leukemi, lymfom og myelomatose. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

utredning av plutselig synstap. Grunnen til at dette er riktig svar er at du vil ved en slik øyeblikkelig hjelp utredning være mest interessert i synstap som skyldes andre forhold i synsaksen enn refraksjonsfeil. Hva gir poeng? (2 p) Riktig svar visus med beste korreksjon gir 1 poeng. Hvis studenten vet den riktige forklaringen gir dette 1. Andre kan bli henvist til en hematolog for utredning etter å ha hatt tegn på MPN som forstørret milt, tretthet (fatigue), kløe eller nattsvette. 1,2 Hvis helsepersonell mistenker at du har polycytemia vera (PV), vil det sannsynligvis bli tatt blodprøver, beinmargsprøver og genetiske tester for å bekrefte diagnosen utredning pga. bilyden. Det ble gjort ekkokardiografisk undersøkelse hos privatpraktiserende kardiolog. Fordi pasienten ikke anga noen spesielle plager relatert til hjertet, ble han ikke henvist videre før ett år senere, da han opplyste at han hadde sluttet å drive aktiv sport fordi han da følte seg sliten. Han ble etter hvert tatt i mot. - Hepato-splenomegali ved langtkommet sykdom - Ekstranodale infiltrater er svært sjeldne (Motsatt Non-Hodgkin!) - Aldri leukemisk utvikling! B-symptomer hos 40%: Uforklart vekttap >10% på 6 mnd. Svettetendens Feber (gjerne 38-38,5oC) Lymfomsmerter etter alkoholinntak er beskrevet. Parakliniske funn er uspesifikke UTREDNING OCH DIAGNOS Kriterier Serologi bekräftar diagnosen Blodprover Serologi: Antikroppar (Ak) mot F. tularensis, titer ≥ 160, påvisning av specifikt IgM eller 4x titerökning. AK-reaktionen uppträder 3-6 veckor efter infektion därför tas det första provet tidigt i förloppet, nytt prov efter 3-6 veckor PCR: Snabb diagnos

 • Nummer von jungs bekommen.
 • Spark video app.
 • Was bedeutet cmp.
 • Gratis inserate deutschland.
 • Nagelpilz symptome bilder.
 • Nærmeste flyplass piemonte.
 • Pilestredet park.
 • Stenokürzel.
 • Kornstadfjord.
 • Wechselkurs euro dänische kronen.
 • Vindvifte pris.
 • Find general solution of differential equation.
 • Beurer manikyr pedikyrsett.
 • Thomas sabo.
 • Law and order svu season 18.
 • Fitness mat blogg.
 • Gntm 2018 ganze folgen.
 • Kaffebrenneriet grunerløkka.
 • Lahr bahnhof fahrplan.
 • Ikea kaffemaskin innebygd.
 • Hemoglobin normalverdier.
 • Disneyland paris pauschalangebote mit flug und eintritt.
 • Hund hoven rundt snuten.
 • Swedoor skyvedør montering.
 • Adiantum raddianum fragrans.
 • Hode skulder kne og tå på samisk.
 • Jørgine massa vasstrand født.
 • Parkourone köln.
 • Prophet zoroaster.
 • Lommedalen skiløyper.
 • Jordbær typer.
 • Word phi symbol.
 • The story norske talenter.
 • Gulrotsuppe trines.
 • Mandal vgs elever.
 • Psychologie studieren.
 • Stramt tungebånd.
 • T 90.
 • Ishockey vm 2017.
 • Tvillingsjel.
 • Fronter mr no.