Home

Norge offisielle språk nordsamisk

Nordsamisk (Davvisámegiella) er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av dem som bruker et samisk språk daglig.Kjerneområdet for nordsamisk er Finnmark og Nord-Troms.Det er offisielt språk i disse to fylkene, og er også offisielt språk i sju kommuner som er tospråklige - eller trespråklige - og inngår i forvaltningsområdet for samisk språk Nordsamisk er den største samiske språkgruppen og snakkes av omtrent 25 000 personer i Norge. Nordsamisk snakkes hovedsaklig i Finnmark og Troms fylker, og i kommunene Tjeldsund og Evenes i Nordland. Skoleåret 2009-2010 var det i alt 2158 elever i grunnskolen som hadde opplæring i nordsamisk

Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker Nordsamisk er ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge ved siden av lulesamisk og sørsamisk. Om lag 90 prosent av den samisktalende befolkningen snakker nordsamisk. Nordsamisk er av UNESCO klassifisert som et truet språk. Det anslås at rundt 25.000 personer bruker språket Innenfor hvert språk fins det hoveddialekter og underdialekter. I internasjonal sammenheng er alle de samiske språkene karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten forsvunne språk. De samiske språkene som er i bruk i Norge i dag, er i hovedsak nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk 6 Språk i Norge Svar ja eller nei på spørsmålene. 1. Er det to offisielle språk i Norge? Ja; Nei; 2. Heter de offisielle språkene i Norge nynorsk og bokmål? Ja; Nei; 3. Er samisk et offisielt språk i Norge? Ja; Nei; 4. Har Norge vært i union med Danmark? Ja; Nei; 5 Offisielle språk er språk i et land som etter lover og forskrifter skal brukes i offisiell korrespondanse og Norge har to offisielle språk med nasjonal nynorsk og bokmål. Samisk har tre målformer, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I tillegg har kvensk, romani, romanes og norsk tegnspråk offisiell status som.

Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig. 1 Eidsvolleden anno 1814: Enige og tro til Dovre faller. 2 Norsk og samisk er likeverdige språk i Norge. Bokmål og nynorsk er likestilte målformer av norsk. Det gjelder særskilte bestemmelser i forvaltningsområdet for samisk språk, der samisk og norsk er likestilt.I tillegg er kvensk, romanes og romani definert som offisielle minoritetsspråk Nordsamisk grammatikk, som grammatikken i andre samiske språk, er prega av eit omfattande bøyingssystem. Substantiva blir bøygde i seks kasus (nominativ, akkusativ/genitiv, illativ, lokativ, komitativ og essiv) og to tal (eintal og fleirtal). Pronomena blir bøygde i seks kasus og tre tal (eintal, total og tretal) Nordsamisk snakkes i Norge, Sverige og Finland. Enaresamisk snakkes bare i Finland. På UNESCOs liste over truede språk er nordsamisk språk klassifisert som et truet språk. I mange områder utenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler er nordsamisk språk fortsatt i en utsatt posisjon Samisktalende i Norge. Anslagene varierer mellom 10 000 og 20 000. De fleste snakker nordsamisk. De lulesamisktalende er anslått til ca. 500. Sørsamisk snakkes av noen hundre personer til sammen i Norge og Sverige. Brukere av minoritetsspråk knyttet til andre nasjonale minoriteter. Finsk/kvens

NORGE on emaze

Nordsamisk er det største språket og blir brukt av de fleste samene som bor i Norge. De ti samiske språkgruppene kan deles i to grupper; vestsamisk og østsamisk. Nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, pitesamisk og umesamisk er vestsamiske, mens enaresamisk, skoltesamisk, akkalasamisk, kildinsamisk og tersamisk er østsamiske Norge, Noreg, er et monarki i Europa. Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst. I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard med Bjørnøya, Jan Mayen i det. Lulesamisk, ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge, ved siden av nordsamisk og sørsamisk. Det lulesamiske språkområdet i Norge strekker seg fra Ballangen i nord til Saltfjellet i sør, og innbefatter bl.a. Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold og deler av Fauske kommune i Nord-Salten. På svensk side tales lulesamisk fra Piteälven i sør til Kaitumälven i nord innen Jokkmokk. Sørsamisk eller sydsamisk (på sørsamisk: åarjelsaemien) er et samisk språk.Det er store forskjeller mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. Sørsamisk snakkes av sørsamer i det indre Skandinavia, sør for polarsirkelen.. Det er stor usikkerhet om hvor mange som anser seg som sørsamer, og hvor mange av disse som behersker det sørsamiske språket

Nordsamisk - Wikipedi

 1. Norge offisielle språk norsk. Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål. Samisk har tre målformer, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk
 2. Det er vanskelig å tallfeste hvor mange sørsamer som bor i området, men man kan anta at det finnes omlang 2000 sørsamer i Norge og Sverige. Sørsamisk språk. Det samiske språket tilhører den finsk-ugriske språkgruppen. I Norge er det hovedsakelig tre ulike samiske språk; nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk - åarjelh-saemien gïele
 3. Norges offisielle språk er norsk og samisk. Norsk tilhører den nordgermanske språkgruppen. Det er beslektet med dansk og svensk, og de tre språkene er gjensidig forståelige. Norsk har to skriftlige varianter; bokmål og nynorsk. Samisk tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, og snakkes hovedsakelig i de nordligste fylkene, men det bor samer over hele landet
 4. Språk, historie og utfordringer Nordsamisk. Av de tre offisielle samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, er førstnevnte den mest brukte. Rundt 90 % av de som snakker et samisk språk, snakker nordsamisk. Det er noe uvisst hvor mange det er snakk om, men det dreier seg trolig om mellom 20 000 og 30 000
Den store skammen - Museumsnytt

Til sammen har om lag 180 nye steder i Nord-Norge fått eller er i ferd med å få skilt med navn på samisk eller kvensk det siste året. Dermed har Statens vegvesen tatt en opprydning i tidligere forsømmelser og feiltolkning av regelverket for skilting av stedsnavn. - Navnene i seg selv er ikke nye Nordsamisk er det største samiske språket. Man kan bruke nordsamisk fra barnehage til doktorgrad, og et samiskspråklig barn som vokser opp i Kautokeino, møter morsmålet sitt overalt i nærmiljøet. Det fins både nyere og eldre litteratur på nordsamisk, det gis ut musikk i alle sjangre på nordsamisk, og språket har eget barne-tv på NRK Språk i Norden. Begrepet «språk i Norden» omfatter alle språk i Norden: Norsk, svensk, dansk, Samisk blir brukt i nordområdene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det offisielle samiske skriftspråket bygger på nordsamisk. Samisk tilhører den uralske eller finsk-ugriske språkfamilien Regjeringen foreslår å vedta Norga/ Norgga Gonagasriika (nordsamisk) Nöörje/ Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna/ Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk) som offisielle samiske navn på Norge og Kongeriket Norge. Regjeringen foreslår Norja som det offisielle kvenske navnet på Norge Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje/ Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna/ Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk). Etter innspill fra Kvensk stedsnavntjeneste, Kvensk institutt, Kvensk språkting og kvenske organisasjoner foreslår departementet Norja som det offisielle kvenske navnet på Norge

Norsk og andre språk

Fakta om samiske språk - regjeringen

Samiske språk - Wikipedi

 1. Nordsamisk språk er ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge. Hele Nord-Hålogaland bispedømme, samt den nordligste delen av Sør-Hålogaland, tilhører det nordsamiske bosettingsområdet. Nord-Hålogaland bispedømme er gitt et særskilt ansvar for kirkelig betjening på nordsamisk språk
 2. Studies in European Language Diversity 31.2 NORDSAMISK I NORGE Sammendrag av ELDIA-delstudierapport !!!!! Marko!MARJOMAA! Mainz ! Wien ! Helsink
 3. oriteten og den eneste urbefolkningen.1 De har sine såkalte forvaltningsområder for samisk språk2. UNESCO er nordsamisk et truet språk (endangered), mens sørsamisk og lulesa-misk hører til de alvorlig truede språkene (seriously endangered)
 4. Delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til samiske språk ble lagt frem 15. februar 2016. Utvalget la frem sin endelige utredning NOU 2016: 18 - Hjertespråket den 10. oktober i Trondheim. Utvalgets oppgave var å gjennomgå lovverk, tiltak og ordninger for sør-, lule- og nordsamisk språk i Norge
 5. Nordsamisk. Nordsamisk er ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge ved siden av lulesamisk og sørsamisk. Om lag 90 prosent av den samisktalende befolkningen snakker. Seks av de samiske språkene har standardiserte skriftspråk - Sørsamisk, umesamisk, lulesamisk, nordsamisk og enaresamisk
 6. Sånn bare for ordens skyld; (deler av) Norge har tre språk, hvor av ett har to målformer og et annet har tre(!) målformer. Altså trenger du ikke dra ut av landet for å finne nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk
 7. oritetsspråk i Norge, Sverige og Finland. Språksituasjonen og vilkårene for samisk språk er forskjellig i de ulike områdene i Sápmi/Sábme/Saepmie, med flere samiske språk og med ulike dialekter. Samisk språk er en viktig kulturbærer, og felles verdier,.

Ny nordsamisk bibel for første gang på 124 år ABC Nyhete

Offisielle språk. Norsk (bokmål og nynorsk) er forvaltningsspråket i Norge. Samisk er likestilt med norsk i noen kommuner i fylkene Troms og Finnmark. I Norge har dialekt en høyere status enn i mange andre land. Det finnes ikke et normert talemål, og de fleste bruker dialekt i både privat og offentlig sammenheng Norge (to målformer, bokmål og nynorsk) (med samisk) Nyzealandsk tegnspråk. Landets offisielle språk bestemmes av hvilket språk flertallet av statene har som offisielt språk; se nordsamisk Slavey. Canada. Nordvestterritoriene (med cree, dene suline, dogrib, engelsk, fransk,.

Nordsamisk er ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge ved siden av lulesamisk og sørsamisk. Om lag 90 prosent av den samisktalende befolkningen snakker nordsamisk. Nordsamisk er av. Nordsamisk er det mest utbredte samiske språket i Norge, og snakkes primært i Troms og Finmark. Nordsamisk er også utsatt, og kategoriseres i språkatlaset som definitivt truet , men snakkes. Den offisielle adressen angir adkomst til et område, bygning, bygningsdel eller bruksenhet. Adresser, kart og skilt Hver adresse skal være koordinatfestet, slik at adressen sammen med kart og skilt skal hjelpe utrykningskjøretøy, post, budbiler, taxi, teleoperatører og andre til å finne frem Bestefar på samisk. bestefar på nordsamisk. Vi har én oversettelse av bestefar i nynorsk-nordsamisk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.bestefar i nynorsk-nordsamisk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Bestefaren til rikskjendisen Lars Monsen var en av abonnentene til det første samiske tidsskriftet Sagai Muittalægje

samisk - Store norske leksiko

Over 60 % av samane bur i Noreg. I Noreg bur det om lag 12 000 med eit samisk språk som førstespråk, i Sverige om lag 7000, i Finland om lag 3000 og i Russland om lag 1000. Kring 75 % av dei samiskspråklege snakkar nordsamisk. Det tradisjonelle samiske språkområdet strekkjer seg frå Hedmark til Kvitsjøen Språk i Norge: Finsk, Kvensk, Norsk, Riksmål, Målvedtak i fylker og kommuner, Nordsamisk, Romani rakripa, Dannet dagligtale [Kilde Wikipedia] on Amazon.com.au. Selv om det snakkes av over 90 prosent av samene og er det offisielle språket i flere kommuner i Finmark og Troms, har språket opplevd en kraftig nedgang de siste årene. I 2008 var det kun 997 grunnskoleelever i Norge med nordsamisk som førstespråk, og det blir dermed klassifisert som truet av Google

Også i Norge har vi to offisielle språk: norsk og samisk. Norsk er majoritetsspråket, og det har to likestilte skriftspråk: bokmål og nynorsk. Minoritetsspråk. Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. I Norge er det i dag registrert mellom 150 og 200 ulike minoritetsspråk I tillegg har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Min påstand er at vi ikke trenger to skriftspråk, og at bokmål er mer enn nok. Folk som kommer fra andre land, som jeg, mener at det er veldig vanskelig å lære seg begge språk samtidig. For meg er bokmål og nynorsk to helt forskjellige språk Kvensk (kvensk: kvääni, finsk: kveenin kieli, nordsamisk: kveanagiella) er et finsk-ugrisk språk som er nært beslektet med finsk og meänkieli.Det tales i all hovedsak tales av kvener i Finnmark og Troms nord i Norge.. Kvensk ble tidligere regnet som en dialekt av finsk, og norske myndigheter omtalte det ofte med betegnelsen kvensk/finsk.Etter ønske fra blant annet kvenenes organisasjoner. nordsamisk oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Det offisielle samiske språket i de syv [] første kommunene er nordsamisk, i Tysfjord er det lulesamisk, og i Snåsa og Røyrvik er det sørsamisk. WikiMatrix WikiMatrix En del av befolkningen er sjøsamer av lulesamisk opprinnelse, og kommunen har et spesielt ansvar for immateriell samisk kultur

6 Språk i Norge

Offisielt språk - Wikipedi

 1. Vi tilbyr gratis nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE. Vi er støttet av Udir og følger offisielle læreplaner i 1.-10. årstrinn
 2. Norske meteoritter er blitt «offisielle» I 2012 suste en halv kilo stor stein gjennom taket på en hytte i Rodeløkka kolonihage i Oslo. Flere deler av den samme meteoritten ble etter hvert funnet rundt om i hovedstaden
 3. g, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Grunnen til dette er at det ikke finnes noe datagrunnlag for å lage individbasert statistikk om personer med samisk-etnisk tilhørighet, fordi det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge
 4. Ny nordsamisk bibel overrekkes Stortingets president og Oslo biskop i Oslo domkirke lørdag. Det er første gang siden 1895 det kommer en ny nordsamisk bibeloversettelse i Norge

språk i Norge - Store norske leksiko

Norge - Wikipedi

 1. oritetsspråk i Norge. De er vernet gjennom Europarådets pakt om regions- eller
 2. Det nordsamiske språket ser ut til å klare seg bra. Men det er færre og færre som bruker kvensk og sørsamisk som førstespråk. Disse språka står i dag i fare for å dø ut. Samisk og kvensk i Norge etter 1905. Språkrådas oppgaver. I Norge er Språkrådet statens fagorgan i spørsmål som gjelder utviklinga av det norske språket
 3. Bokmål Davvisámegiella English Français русский suomi I juli lanserte vi en ny forside for Wikipedia på nordsamisk, designet av dyktige Stine Marje Vars fra designbyrået Árvu som holder til i Finnmark. Wikipedia finnes som kjent på over 300 språk, og hver språkutgave har sin egen forside. Forsidene kan variere mye mellom de forskjellige språkutgavene. Les me
 4. - Vi håper programmet kan være til hjelp for dem som vil forstå nordsamisk tekst, men som ikke kan nordsamisk selv. Vi håper at programmet også gjør det lettere for samisktalende å velge å skrive på samisk, sier Lene Antonsen, forsker og lingvist ved Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet. - Programmet er tilgjengelig via internett og gratis å bruke
Norge stein på stein

Flott artikkel som burde deles, men inneholder en sentral faktafeil ift språk i Norge. I artikkelsen står: vi har to offisielle språk, norsk - med to målformer, bokmål og nynorsk Det er riktig at vi har to offisielle språk i Norge, men dette er samisk og norsk (ikke norsk og nynorsk) Samer (11 samiske språk (Inarisamisk, Sørsamisk, Pitesamisk, Lulesamisk,: Samer (11 samiske språk, Urbefolkning, Bor i landområdet Sápmi, Ingen offisiell registrering, Nasjonalsang: Sámi soga lávlla, Samisk er ikke ett språk, Nordsamisk er det største samiske språket, Navnet kommer av samefolkets egen benevnelse på seg selv; sámit, Nasjonaldag 6.februar

Norge – Wikipedia

Nordsamisk - Allkunn

2.7 Bidrar du for tiden til Wikipedia på noen andre språk? 2.8 Hva mener du de største utfordringene for Wikipedia på nordsamisk er? 2.9 Har du noen forslag til hva Wikimedia Norge kan gjøre for å forbedre Wikipedia på nordsamisk? 2.10 Er du interessert i å høre mer om arbeidet vårt med Wikipedia på nordsamisk som det utvikler se Språk er så absolutt politikk. I dag må ansatte i det offentlige svare på det språk de blir skrevet til. - Det er så absolutt politikk når myndighetene bestemmer hvilket av de norske språkene brev skal besvares på, sier Torp. Norge er trolig det eneste landet i verden hvor parlamentet har bestemt hvordan befolkningen skal telle. Revitalisering av Wikipedia på nordsamisk er et prosjekt hvor det planlegges å bruke omfattende konkurranser og andre tiltak for å øke interessen om samisk Wikipedia. Prosjektets mål er at den samiske utgaven skal ha en kjerne av gode artikler av leksikonkvalitet i henhold til etablerte lister over sentrale og viktige artikler Nordsamisk (Davvisámegiella) er det mest brukte samiske språket, og snakkes av over 90 % av dem som bruker et samisk språk daglig. 1364 relasjoner På samfunnsnivå snakker vi om flerspråklige stater når det fins to eller flere offisielle språk. Canada er et eksempel på en flerspråklig stat, med fransk og engelsk som sidestilte språk. Flerspråklige personer. Flerspråklige personer er i stand til å bruke eller bruker mer enn ett språk, enten til daglig eller i spesielle situasjoner

Fakta om samiske språk - Ung

Offisielle språk er språk som etter lova i eit land skal nyttast i offisiell korrespondanse og dokumentasjon. Om eit land har fleire offisielle språk, kan det vere reglar for kva språk som kan, skal eller bør nyttast i ulike samanhengar. Halvparten av landa i verda har offisielle språk Midt i de svenske skoger finnes et språk ingen forstår. Beskyttet av skog og fjell fant forskerne en helt spesiell skatt. Synnøve Gjerstad. Publisert 04.05.2015, oppdatert 05.05.2015 Nordsamisk brukes i Troms og Finnmark, og er det største samiske språket. Brukes av rundt 90 prosent av de samisktalende samene. (Kilde: Wikipedia / Store norske leksikon

Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt Ny nordsamisk bibel overrekkes Stortingets president og Oslo biskop i Oslo domkirke lørdag. Det er første gang siden 1895 det kommer en ny nordsamisk bibeloversettelse i Norge. Foto: Johan Mathis Gaup / NTB scanpi

Minoritetsspråk og minoritetsspråkbrukere i Norge

Samisk ble tatt i bruk i skrift allerede på 1600-tallet, men først i løpet av de siste tiårene har samiskens offisielle status og den sterke nordiske samhørigheten samer imellom økt bruken av språket i skrift og i offisielle sammenhenger. Situasjonen for de samiske språkene er ustabil, og de er alle svært sårbare. Sterkest stilling i dag har nordsamisk - Med et slikt samarbeid bidrar vi til å holde det samiske språket som ett språk, at det ikke utvikler seg til tre ulike språkvarianter av nordsamisk. Et slikt samarbeid mellom mennesker bidrar også til at vi holder kontakten over landegrensene, noe som også er viktig da vi er ett folk som bor i flere land, avslutter Risten Turi Aleksandersen Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke blitt enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet. Runer var det første alfabetet i Norden, og de skrapte runene inn i bark og stein med skarpe gjenstander, det er derfor runene bare er rette streker. Det neste skriftspråket var urnordisk fr Norge mestrer mer enn ett språk. Samtidig skal norsk være et samfunnsbærende språk i Norge, og det skal kunne brukes på alle samfunnsområder. Da er det viktig at engelsk ikke erstatter det norske språket på utsatte områder (forskning, multinasjonale virksomheter osv.), men at vi har god

Om samisk - Norden i Skole

Norge - Store norske leksiko

Språk: Samisk (Nordsamisk) ISBN: 8273744183 Emne: Nordsamisk språk Dewey: 494.558 494.574586 Annen klassifikasjon: Pd 45s 06e 06e 15k UDK: 894.55 894.55-3 Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-OsNB (999912716534702202). Dette området skapte da den finske kilen mot Norge. Det er to Ødemarksområder i kommunen, Käsivarsi ødemarksområde og Tarvantovaara ødemarksområde. Europavei 8 mellom Tromsø og Åbo går gjennom kommunen. Kommunen har flyplass med sesongvise ruteflygninger til Helsingfors. I Enontekis er finsk og nordsamisk offisielle språk

Ny nordsamisk bibel for første gang på 124 år - SV

 1. Offisielle språkeksamener å oppnå et godt resultat. Å studere på stedet i et engelsktalende land gir deg også utmerket trening i å bruke språket, De fleste kan tas flere ganger i året, både i Norge og i utlandet. De vanligste engelske eksamenene. TOEFL-test/eksamen
 2. Norges offisielle flaggdager og Flaggbruk · Se mer » FN-dagen Plakat for FN-dagen på kinesisk, et av organisasjonens seks offisielle språk FNs flagg FN-dagen markeres 24. oktober hvert år med møter, diskusjoner, utstillinger og kulturarrangementer i forbindelse med etableringen av FN i 1945
 3. Uttaleguide: Lær hvordan ná uttales på Irsk, Asturiansk, Islandsk, Nordsamisk, Norrønt med innfødt uttale. ná Engelsk oversettelse

Uttaleguide: Lær hvordan dalle uttales på Asturiansk, Fransk, Galisisk, Italiensk, Nordsamisk, Luxembourgsk, Spansk med innfødt uttale. dalle Engelsk oversettelse Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. Alle ressurser på digidel.no er gratis. Pakkene er fordelt på tre nivåer, nybegynner, litt øvet og øvet. Nivåene sier noe om ferdighetene som kreves av kursdeltagern

Nordsamisk - Gpedia, Your Encyclopedi

Finland har to offisielle språk: finsk og svensk. Finsk er morsmål for rundt 94 % av befolkningen, svensk for rundt 5,5 % . I de fleste sammenhenger har finsk og svensk samme juridiske status. Kommunale myndigheter er pliktige til å tilby tjenester på begge språkene om antall brukere av minoritetsspråket overstiger en viss grense; statsmyndighetene er pliktige til å gjøre det uansett Uttaleguide: Lær hvordan bussen uttales på Svensk, Dansk, Lavtysk, Tysk, Norsk (bokmål), Nederlandsk, Nordsamisk, Luxembourgsk med innfødt uttale. bussen Engelsk. Barnebøker for Norge er utviklet for barn, lærere og foreldre og gjør 40 fortellinger fra African Storybook tilgjengelige på bokmål og nynorsk, samt de største innvandrings- og flyktningspråkene i Norge. Noen språk har lydinnspillinger. Denne nettressursen tilbyr gratis barnebøker online (gratis bildebøker online), gratis lydbøker for barn og PDF-filer Uttaleguide: Lær hvordan filosofa uttales på Nordsamisk, Italiensk med innfødt uttale. filosofa Engelsk oversettelse

lulesamisk - Store norske leksiko

Utsjok (finsk Utsjoki, nordsamisk Ohcejohka, enaresamisk Uccjuuhâ, skoltesamisk Uccjokk) er en kommune i landskapet Lappland i Finland.I Utsjok bor det 1 302 mennesker; flatearealet er 5 372 km². Nabokommuner er Enare, og i Norge Karasjok, Tana og Nesseby.. Befolkninga er konsentrert rundt Tanaelva, som utgjør grensa mellom Finland og Norge Severdigheter og landemerker i Norge: Se anmeldelser og bilder av Severdigheter og landemerker i Norge, Europa på Tripadvisor Explore millions of exclusive, royalty-free, stock photos, images, and videos. Find the perfect image for your project, fast. Search now

 • Kan man gå ned i stillingsprosent.
 • Asker restaurant guide.
 • Meine stadt wunstorf immobilien.
 • Molde spillerstall 2017.
 • Kings nittedal meny.
 • Gorenje ventilator montering.
 • Gjennomsnittlig gjeldsgrad norge.
 • Spiderman game 2018 release date.
 • M2 pris betongvegg.
 • Meine stadt stellenanzeige schalten.
 • Haus hannelore norderney.
 • Platin iridium schmuck.
 • Ipad air 2 smart case.
 • Nusa penida kelingking beach.
 • Printe ut bilder på fotopapir.
 • Green pepper.
 • Wiki lys.
 • Sozialwohnungen niederösterreich.
 • Große schleife binden anleitung.
 • Die indianer von cleveland blu ray.
 • Erdogan villa.
 • Tanzschule buxtehude anmeldung.
 • Christoffer kihle gjerstad bok.
 • Nordli lierne.
 • Europa league prize money 2017 18.
 • Kinderzeit bremen.
 • Transsibirske jernbane fra moskva til vladivostok.
 • Hexenbrett gefahren.
 • Linda evangelista 1990.
 • Innerst i sjelen tekst.
 • Best rated universities in usa.
 • Se bilder på icloud.
 • Overordnet markedsstrategi.
 • Rammer til lerretsbilder.
 • Skattelister postnummer oslo.
 • Silvester single party 2017.
 • Albueledd latin.
 • Bryllup underholdning sidde med ryggen til hinanden.
 • Amputasjon av arm.
 • Blomsterkrans til håret bryllup.
 • Brazilian jiu jitsu norge.