Home

Det latinske alfabetet kom til norge

Opprinnelsen til det latinske alfabetet er et vestgresk alfabet som ble innført i Roma og Latium antagelig gjennom etruskisk formidling på 600-tallet f.Kr.. Etter hvert ble det delvis modifisert både i flere bokstavers form og lydverdi; for eksempel bokstaven F, som i gresk var tegn for lyden w, men som sammen med lyden falt bort i de fleste greske dialektene Grunnen til at det fikk innpass i Norge selv om vi allerede hadde et fungerende alfabet, var at det kom som en del av en pakkeløsning, nemlig kristendommen. Latin og det latinske alfabetet var grunnleggende i kristendommen, forteller postdoktor ved Senter for middelalderstudier, Åslaug Ommundsen Det latinske alfabetet kom til Norge i forbindelse med innføring av kristendommen. Skrivekunsten her i landet er betraktelig eldre, de eldste skriftene med runer dateres til 200-tallet. Her har vi konsentrert oss om å gi et bilde av utviklingen av skrift som bygger på det latinske alfabetet Det latinske alfabetet ble først brukt på mynter på 900-tallet. Da kristendommen kom til Norge på 900-1000-tallet ble runene helt skjøvet ut av det latinske alfabet, som etter hvert utviklet seg til det vi kaller det dansk-norske alfabetet . Historien om Æ-Ø-Å . Uttale. Da latinen kom til Norge, ble det etterhvert klart at man trengte.

latinsk alfabet - Store norske leksiko

 1. Hele det latinske tegnsettet Etter hvert har det latinske alfabetet spredt seg til alle verdensdeler og så godt som alle språkfamilier, selv om det bare er ett av fem offisielle alfabeter i Europa. De andre er det kyrilliske, det greske, det armenske og det georgiske alfabetet
 2. Til Norden kom romerne aldri som erobrere, hit kom det latinske alfabetet først med kristendommen og den kristne kirkeorganisasjonen. I dag er vi så vant til denne skriften at vi knapt tenker over at det slett ikke er noen selvfølge at språket vårt, enten det nå gjelder i dag eller for tusen år siden, må skrives med akkurat disse skrifttegnene
 3. Norrønt var språket vi brukte i Norden fra omtrent 700 til 1350. Først ble norrønt skrevet med runer og egne norrøne bokstaver med grunnlag i det latinske alfabetet. Det uendrede latinske alfabetet kom til Norge på 1000-tallet og dette tok etter hvert over for runeskrift
 4. Det latinske alfabetet vart teke i bruk for norsk og dei andre skandinaviske språka samtidig med kristendommen, og tok over for runealfabetet.Dei to alfabeta heldt likevel fram å eksistere side om side i fleire hundre år
 5. De latinske bokstavene var ut­vik­let fra det greske alfabetet. Skrift ble blant annet brukt til politisk ko­r­re­spon­dan­se, kjærlighetsbrev, historiefortelling og graffiti. Inspirert av de romerske skrifttegnene skapte germanerne sitt eget skrift­språk - runene
 6. Det latinske alfabetet kom til Norge med kristendommen på 1000- tallet.I dag kan vi se at ikke alle bokstavene finnes i det moderne språket. Vi har ó, þ , ð , ę, ǫ , h, f og k. Alle disse finnes ikke i vårt alfabet i dag

Etter hvert har det latinske alfabetet spredt seg til alle verdensdeler og så godt som alle språkfamilier, selv om det bare er ett av fem offisielle alfabeter i Europa (latinsk, kyrillisk, gresk, armensk og georgisk; i tillegg kan en også regne med hebraisk, som brukes til å skrive jiddisk, som har offisiell status i flere europeiske land) Det latinske alfabetet kom med kristendommen og klostrene, sammen med den økende kontakten med utlandet under vikingtiden. Det latiske alfabetet var det alfabetet som hadde vært i bruk i sør europa helt siden romertiden, og ettesom den kontinentale kulturen spredde seg kom den jo også til skandianavia

Runer er fellesgermanske skrifttegn som ved kristendommens utbredelse ble avløst av det latinske alfabetet. Ordet er identisk med keltisk runa, «mysterium, hemmelig viten». Innskrifter med runer finner man på våpen, redskaper, smykker, kammer, gullbrakteater og amuletter. I Norden og England finner man også runer på minnesteiner (runesteiner, i Danmark ukjent før vikingtiden) og i. Med innføringen av det latinske alfabetet ble skrift likevel langt viktigere enn før. Kirken bygde på skrift, og de geistlige var lenge de eneste som kunne lese og skrive på latin. Gjennom skrift kom Norge i tettere kontakt med utlandet. Paven skrev en rekke brev til Norge

I perioden 900-1000 e.Kr. blir Norge samlet til ett rike. Felles lovverk, felles forsvar og en ny felles religion, kristendommen, binder riket sammen. Med kristendommen kommer det skrivekyndige folk til Norge. De skriver først på latin og bruker det latinske alfabetet. På den måten kommer mange greske og latinske ord inn i det norrøne. Det dansk-norske alfabetet bygger på det latinske alfabetet, og har i hovedsak 29 bokstaver. I tillegg til bokstavene i det latinske alfabetet har det bokstavene æ , ø og å . Alfabetet blir ofte kalt det dansk-norske alfabetet fordi alfabetet er likt for språkene norsk og dansk Men det er faktisk en slektning av vårt latinske alfabet. Både det arabiske og det latinske alfabetet kan tegne slektstreet sitt tilbake til det fønikiske alfabetet, verdens eldste alfabet. Det ble brukt av det sjøfarende fønikerfolket i det østlige Middelhavet og ble utviklet rundt år 1200 f.Kr. Fakta Arabisk og det arabiske alfabe Det har man mange eksempler på fra norrøn tid til i dag. For eksempel var grunnen til at man fikk det latinske alfabetet, og etter hvert sluttet å bruke runer, at kristendommen kom til Norge og at vikingene tok med seg ord fra andre land da de var på tokt

Kirkealfabetet Kommunikasjonsavdelingen Universitetet

 1. Duenos Inskriptionen, dateret til det 6. århundrede f.v.t. viser en af de ældste former af det latinske alfabet. Det latinske alfabet er det mest brugte alfabetiske skrivesystem i dag. Det udvikledes fra det vestlige græske alfabet (det cumaeïske alfabet fra Cumae i Syditalien)
 2. Elevene lærte den gotiske håndskrift på skolen i Norge frem til ca. år 1860. Videre gikk man over til det latinske alfabetet som vi bruker i dag. I overgansfasen fra gotisk til latinsk alfabet får vi også en sammenblanding av alfabetene slik at noen bokstaver henger igjen fra gotisk
 3. . Med kristendom og det latinske alfabetet kom skriftkulturen, og skriftlige dokumenter fikk høyere troverdighet enn det muntlige ord. Programleder: Anders Joakim Brenna Gjester: Hans Jacob Orning og Ole-Albert Rønning Nordby

Opphavet av Norsk - Daria

Det var vel heller snakk om et skriftspråk som vant. Det latinske alfabetet ble utbredt via romerrikets omfang. Runene var likevel lenge i bruk, helt opp i middelalderen i Norge. På slutten som en slags trolldomsskrift. Så en liten utfordring i forhold til kirken var det også. Kikk litt på linken, der kan du finne mye I løpet av middelalderen kom det latinske alfabetet til Norge, ca 1200, fra engelske prester. Sammen med kristendommen fikk vi latin. Her ifra utviklet vi et skriftspråk med utgangspunkt i de gamle runene. Nå hadde vi muligheten til å skrive ned de muntlige fortellingene vi hadde fortalt i mange år tidligere Fra ca år 550 - 700 var det en del overgangsversjoner mellom 24-runers til 16-runers Futhark. Fra ca år 600 var språket gammelnorsk. Fra ca år 900 kom Kortkvistrunene. Fra ca år 1000 kom runene som var mer tilpasset det latinske alfabetet. Slike runer ble brukt helt fram til ca 1800. DANSKE RUNER Med danske runer menes runer som er funnet.

videreutvikling av det latinske alfabetet. Til Norge og Danmark kom denne skriftstilen på 1000-tallet og da med kristendommen og litur-giske bøker fra England. Fra den karolingiske minuskelen kom imidlertid også den gotiske skriftstilen til å utvikle seg, men den kjenneteg-nes ved at bokstavene har en slankere og spis Norsk (Norge) Andre språk i Norden «Gamle» språk. Finsk; Samisk; Grønlansk Nye minioritetsspråk, for eksempel. Urdu; Vietnamesisk; Somalisk; Tyrkisk Utvikling av de nordiske språkene. Nordiske sråk = «Språk som har utviklet seg fra urnordisk» Norrønt og det latinske alfabetet. Kom til Norge med kristendommen på 1000-talle Fra ca år 550 - 700 var det en del overgangsversjoner mellom 24-runers til 16-runers Futhark. Fra ca år 600 var språket gammelnorsk. Fra ca år 900 kom Kortkvistrunene. Fra ca år 1000 kom runene som var mer tilpasset det latinske alfabetet. Slike runer ble brukt helt fram til ca 1800. NORSK-GERMANSKE RUNER (TIL CA ÅR 500 Det latinske alfabetet, også kalt romerske alfabet, er et alfabet som ble utviklet fra det greske alfabetet over en lengre periode fra etruskernes tid. 477 relasjoner

det latinske alfabetet kom til Norge med kristen-dommen. Men runer ble mest brukt til kortere innskri˛ er og notater i hverdagslivet. Med kristen-dommen kom behovet for bøker som kunne brukes i gudstjenesten i de mange kirkene, og produksjon av bøker er knyttet til det latinske alfabetet Da skriften kom i middelalderen Med kristendommen og det latinske alfabetet kom en skriftkultur. Skriften ble helt avgjørende i styre og stell av landet. Skriftlige dokumenter hadde høyere troverdighet enn det muntlige ordet og det frustrerte bøndene. Et eksempel på skriftens tyngde ser vi nederst på Dronning Margretes valgbrev fra 1388, hvor stormennene har hengt hvert sitt segl som.

Historien om Æ-Ø-Å - De norske vokalene

Det latinske alfabetet bygger på prinsippet om at ett tegn representerer én lyd. Bergen var en viktig handelsby på 1300-tallet. Det er mange grunner til at industrialiseringen kom sent i gang i Norge. I og med at Norge hadde mye vannkraft, ble det mye kraftkrevende industri her Med kristendommen (rundt år 1000) kom det latinske alfabetet,og det avslørte etter hvert runene. Vikingen eksporterte ord fra Norge til utlandet. Norrøn tid avsluttet med svartedauden 1350. Lånord : vindaug (engelsk: window), systir (engelsk sister) I nord-england ble byen York grunnla vikingene den het den gang Jorvik. Mellomnorsk ti Vi vet ikke sikkert når det indoeuropeiske språket nådde Norge, men vi snakket en form av det fram til rundt 300-tallet evt. men da kristendommen ble utbredt i verden ble det latinske alfabetet brukt istendefor. Share Så etter 1370 da den første nye befolkiningen kom ble det mer normalt å skrive slik du snakket Det var stor forskjell mellom trykt gotisk skrift og gotisk håndskrift. I tillegg ble det brukt latinske bokstaver når man skrev noe man ønsket å utheve - slik vi i dag bruker store blokkbokstaver eller fet skrift. I praksis betydde det at at barnet måtte lære tre skrifttyper. Her kan du lære å lese det trykte alfabetet: Forsøg Til en. Mariam går tredje året på voksenopplæringssenter og har lært å lese og skrive på det latinske alfabetet. Hun kan derfor lese litt på morsmålet somali, som har latinske bokstaver. «Jeg kom til Norge som flyktning, men jeg var like fullt et individ..

Runealfabetet var i bruk til 1400-tallet, lenge etter at det latinske alfabetet også kom i bruk. En kniv og en trepinne var nok til å skrive runer, det var langt lettere å få tak i enn penn og. - Med kirken kom det latinske skriftspråket til Norden. Snart ble alfabetet tatt i bruk også for det norrøne språket i Norge og på Island. De eldste bevarte håndskrevne tekstene er fra midten av 1100-tallet, forteller Karl G. Johansson, førsteamanuensis på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo Det er ikke noen dokumentert misjon i Norge på denne tiden. Og når kristendommen kom, dog i liten skala, kom også det latinske alfabetet og skriftspråket til Island. Dette spredde seg over de neste hundre årene skriftspråket og kristendommen ble dermed mye tidligere en utbredd lærdom på Island enn i Norge som først ble kristnet på 1000tallet Med kristendomen kom det latinske alfabetet til Noreg. Kristendomen er ein bokreligion der det skrivne ordet, fyrst og fremst Bibelen, står sentralt, og med kristendomen kom det latinske alfabetet til Noreg. Til å byrja med var denne skrifta knytt til religiøse tekstar på latin, men etter kvart voks det fram ein litteratur på morsmålet Norrønt fra år 750 til 1350 0 Det urnordiske språket utviklet seg så til det vi kaller norrønt språk.(fra ca. 750) 0 Norrønt språk var brukt over et stort område: 0 I alle de nordiske landene, på Grønland og i deler av Irland og Skottland. 0 Fra ca. år 1000 ble det latinske alfabetet kjent i Norden pga innføring av kristendommen. 0 Vi fikk og ord fra utlandet i forbindelse med den.

I den første fasen (frem til ca. 1050) var det bl.a. vikingtoktene som førte til mye språkkontakt mellom Norge og Storbritannia. I den neste fasen (fra ca. 1050-1350) ble. kristendommen innført. Dette førte bl.a. til at det latinske alfabetet ble tatt i bruk og at nye ord dukket opp. Moderne norsk har sin opprinnelse i norrønt Norgeshistorie: Da skriften kom til Norge Med kristendom og det latinske alfabetet kom skriftkulturen, og skriftlige dokumenter fikk høyere troverdighet enn det muntlige ord. Programleder: Anders Joakim Brenna Gjester: Hans Jacob Orning og Ole-Albert Rønning Nordb

Det latinske alfabetet - Språkråde

 1. We offer thousands of pictures and illustrations of people, animals, buildings and street photography, beautiful landscapes, plant & flower photos, objects from computers & electronics to food images and jewelry photos
 2. Det har hver bokstav i futharken også. Det samme gjelder for det jødiske alfabet. Det er åpenbart kun i det latinske alfabetet, det som vi bruker idag, hvor bokstavene ikke har desiderte navn. I de islandske sagaer finnes en avdeling som er kalt Havámál. I den fortelles hvordan Odin ofret seg selv til seg selv og derved oppdaget runene
 3. Flere europeiske språk, som fransk, italiensk og spansk, har også det flere tusen år gamle språket som felles grunnlag, og det latinske alfabetet erstattet runene vi brukte her i Norden i førkristen tid. Bruken av latin og gresk har fått en av våre lesere til å undre seg. «Hvor kommer latin og gresk fra?» spør Antoine Groslier i en e.
NORSKE Runer

Det finnes til og med ord som har dratt fra Norge for så å komme tilbake igjen. Norrøne baggi kom til England med vikingene. Det ble tatt opp i språket som et slags ord for bærenett. Det forsvant fra Norge, mest sannsynlig i løpet av svartedauden, men har nå kommet tilbake igjen, som ordet bag Alfabetet i Norge. Norska alfabetet heter egentligen det Dansknorska alfabetet.Detta alfabet är således detsamma som det danska.. Både norsk bokmål samt nynorsk använder sig av detta alfabet.. Det norska alfabetet har bokstäverna A till Å Selv om alfabetet er likt på norsk og dansk, er tastaturlayouten noe forskjellig

Det særlige ved den er, at den sikkert er forfattet af semitiske gæstearbejdere fra det nuværende Syrien, som har oversat hieroglyffer til det første spæde alfabet. Det var dog først langt senere, nemlig 700-100 f.Kr., at romerne udviklede det latinske alfabet, som ligner det alfabet, vi kender i dag Ei øygruppe der befolkningen brukte det norrøne språket. 2. Bokstaver brukt før det latinske alfabetet kom til Norge. 3. Det norrøne ordet for redd. 4. En av kildene til det norrøne språket. 5. Denne byen ble kalt Miklagard på norrønt. 6. Ikke flertall Arial MS Pゴシック Calibri Lucida Grande Times New Roman Tema Lysbilde 1 Norden Nordiske språk Utvikling av de nordiske språkene Norrønt og det latinske alfabetet Tre spesielle norrøne bokstaver Kasusbøying av substantiv Tall- og personbøying av verb Øynordiske og skandinaviske språk Fakta om svensk: substantiv Fakta om svensk: verb Fakta om dansk: substantiv Fakta om dansk: verb. Det uendrede latinske alfabetet kom til Norge på . Likevel finner vi mange norrøne tekster om dette, med ordene rass-argr. De som lærte runer, lærte dem etter alfabetet , og det finnes et stort . Med innføringa av kristendommen kom både eit nytt alfabet og eit nytt språk (latin) til Noreg Runa betyr også det som er hemmelig og mystisk. Da kristendommen og det latinske alfabetet kom til Norge, døde ikke runeskriften ut. I over 300 år ble runealfabetet og det latinske alfabet brukt side om side, og helt opp til det 20 århundrede gikk der historier om folk her i Norveg som var runekyndige

Da man så gikk over til å lage innskrifter på stein, fulgte man dette mønsteret Det latinske alfabetet, også kalt romerske alfabet, er et alfabet som ble utviklet fra det greske alfabetet over en lengre periode fra etruskernes tid. 477 relasjoner En side av Arild Hauges rune- og vikingsider Ikke nok med at det regner voldsomt og det fører til en del ødeleggelser, både på boliger og natur, har vi også hatt hagelbyger med store ødeleggelser av oliventrær fulle av oliven. Vi var i Maleme mandag kveld da det haglet, og der kom det bare veldig mye regn mens det lynte hele tiden Han meinte derfor at lyden Å måtte ha en egen bokstav. De norrøne runene var skriftsystemet i Norge inntil det latinske alfabetet kom hit med kristendommen rundt år 1000. De fleste språk som har tatt i bruk det latinske alfabetet, har måttet tilpasse alfabetet med egne tegn, slik også med norsk Norrønt sammenliknet med moderne norsk. Den norrøne tiden var fra år 800 til ca 1350. Det norrøne språket ble både skrevet og snakket i Norge, Island, Shetland, i deler av Skottland og i flere andre nordiske land.I den første halvdelen av 1000-tallet ble Kristendommen innført og den kom med en ny skrivekunst

Futharken - vårt første alfabe

Norrønt og moderne norsk Språklig Sammenlikning

Om inte uppsatsen finns nedladdningsbar som PDF går det bra att be om ett särtryck från oss.. 202 . Svensk bønn: - Ikke gjør som oss Sveriges statsepidemiolog kom tirsdag med en knusende melding til Norge. Nå kommer 25 svenske leger og forskere med en advarsel til resten av verden om å ikke Når kom du til Norge? Behersker du andre språk? Hvilke? _____ _____ Når ønsker du å starte opp? _____ Dagtid Kveldstid 2. Alfabetet Kjenner til og kan bruke det latinske alfabetet Ja Nei 3. Utdanning Utdanning fra hjemlandet/andre land: Grunnskole fullført, antall år: ____ Sjeikens system var likevel ikke perfekt. Da Somalia ble en selvstendig stat på 1960-tallet, kom det mange forslag om hvordan det kunne bli enklere for somalierne å uttrykke seg skriftlig - fra bruk av latinske bokstaver til hjemmesnekrede alfabeter. Språkviter Shire Jama Ahmed er nok den som kommer nærmest Somalias svar på Ivar Aasen

Det norske alfabetet byggjer på det latinske alfabetet. Det finst i hovudsak 29 bokstavar i det norske alfabetet. Alfabetet blir ofte kalla det dansk-norske alfabetet av di alfabetet er likt for språka nynorsk, bokmål og dansk så kvar vokal hadde ein kort (a, e, o. Spørsmål om vokaler i norsk talemål Kjernestoff Norrøn litteratur er diktning og litterære fortellinger på norrønt eller gammelnorsk språk fra den norrøne perioden ca. 800 e.kr. til 1350 e.kr. Norrønt språk ble skrevet og snakket i Norge, Sverige og Danmark og deretter på Island, Færøyene og Grønland.Før det latinske alfabetet kom rundt år 1000 ble svært lite nedskrevet

Det norske alfabetet - Wikipedi

Runene: det første skriftspråket - Norgeshistori

8. september - alfabet-dagen. 8. september er FNs dag for lese- og skriveferdighet - alfabet-dagen. Et alfabet er en ordnet rekke av bokstaver. Ordet kommer av de to første bokstavene i det greske alfabetet - Alfa og beta. Alle vesteuropeiske språk bruker varianter av det latinske alfabetet - som er det mest brukte alfabet i verden Gotisk var den officielle skrift indtil 1875. Få introduktion og find online kursus, hvor du trin-for-trin kan øve dig på at læse bogstaver og ord Runeinnskriften døde ikke da det latinske alfabetet kom til Norge i forbindelse med etableringen av den katolske kirke. De to skriftsystemene eksisterte side om side i rundt 300 år, men med adskilte funksjonsområder

Susann i praksis: Norrønt avslutte

Bakgrunn: Hvor enkelt er alfabetet

Språket på 1000-tallet - Historie - VG Nett Debat

I 1177 kom presten Sverre Sigurdsson til Norge fra Færøyene. Han hevdet han var sønn av den tidligere kongen Sigurd Munn, og som kongssønn krevde Sverre retten til den norske tronen. Sverre ble fører for en opprørsflokk kalt birkebeinerne. (Navnet birkebeiner kom av det dårlige fottøyet deres som var laget av bjørkenever) Det samiske språket er språket til nordmennene (samiske), spredt over hele landet som Sverige, Finland, Norge og Russland. Han er en undergruppe av Finno-Volga-gruppen av språk, og hans slektninger kan kalles Estlands, Finns og Karelians språk. Litt mindre knyttet til samene er Mordovian og Mari-språk

runer - Store norske leksiko

Det latinske alfabetet kom til Norge sammen med kristendomen og ble tatt i bruk i norsk språk ca.1050. Handskriftene på pergament er fullstendigere og lengre enn runeinskriftene. Dermed får vi et sikrere grunnlag for studiet av språket. De eldste norske 3 Først da kristendommen kom til Europa, og England, tidlig på 1000-tallet, og man fant ut at man kunne skrive på pergament (kalveskinn) ble mulighetene for å skrive lengre tekster revolusjonert. Og med kristendommen kom altså også det latinske alfabetet. I Norge levde runene og alfabetet side om side i middelalderen, me Bibelen i Norge og Det gamle testamente · Se mer » Det latinske alfabetet. Det latinske alfabetet, også kalt romerske alfabet, er et alfabet som ble utviklet fra det greske alfabetet over en lengre periode fra etruskernes tid. Ny!!: Bibelen i Norge og Det latinske alfabetet · Se mer » Det Norske Bibelselska

Ordet og skriften: skriftbruk slår gjennom i Norge

Start studying Norsk Prøve- språk i endring. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools For eksempel var grunnen til at man fikk det latinske alfabetet, og etter hvert sluttet å . bruke runer, at kristendommen kom til Norge og at vikingene tok med seg ord fra andre land da de var på tokt. Videre var det på 1800-tallet slik at Norge ble inspirert av opplysningstidens tanker,. Det latinske alfabetet kom til Norge med kristendommen rundt år 1000, men erstattet ikke runer. De to skriftsystemene ble brukt side om side. Snart tok man i bruk latinske bokstaver for å skrive gammelnorsk på pergament med blekk, og etter hvert ristet man latinsk tekst med runer. Dette bildet viser en skøyte av bein På 1000-tallet kom det latinske alfabet til Norge. Etterpå kom den yngre norrøne periode fra 1150 til 1350. Her ble de første bøkene skrevet ned, og utenlandske ord fra for eksempel tysk og engelsk kom inn i språket. På grunn av dialektforskjeller endret språket seg fram mot mellomnorsk tid. Det norske språket har utviklet seg mye og. Når kom du til Norge? Behersker du andre språk? Hvilke? _____ _____ Når ønsker du å starte opp? _____ Dagtid Kveldstid 2. Alfabetet . Kjenner til og kan bruke det latinske alfabetet. Ja Nei 3. Utdanning. Utdanning fra hjemlandet/andre land: Grunnskole.

Norsk - Fra norrønt til moderne norsk - NDL

Norrøn litteratur er diktning og litterære fortellinger på norrønt eller gammelnorsk språk fra den norrøne perioden ca. 800 e.kr. til 1350 e.kr. Norrønt språk ble skrevet og snakket i Norge, Sverige og Danmark og deretter på Island, Færøyene og Grønland.Før det latinske alfabetet kom rundt år 1000 ble svært lite nedskrevet I samarbeid med Kompetanse Norge tilbyr vi nå gratis lisenser til en heldigital læremiddelpakke til voksenopplæringssentre og godkjente tilbydere av norskopplæring som omfatter en egen alfabetiseringsmodul og en kom i gang-modul for den første tiden for analfabeter og for morsmålslesere som ikke kjenner det latinske alfabetet Fra sorani til kurmanji - kurdiske språk i Norge. 25. January 2019 i Blogg. Vakre landskap i kurdisk område i Nord-Iran. kyrilliske og arabiske skrifttegn, selv om tendensen i dag heller mer mot det latinske alfabetet. Dette bunner i at de fleste fremmedspråklige med kurdisk bakgrunn kom fra Irak,. Her får du en kronologisk gjennomgang av medias historiske utvikling fra hulemalerier til smarttelefon. Trykk på linkene i teksten om du ønsker å lese enda mer om de ulike temaene og svar gjerne på quizene som befinner seg rundt om på siden! Quiz Quiz Her ser du prosentutviklingen av hvor mange som har tilgang til elektroniske nettbrett, PCer og mobiler i Norge fra 1994 til 2018

Norrøn litteratur301 Moved PermanentlyPPT - Språkdebatt PowerPoint Presentation - ID:3658339

Det dansk-norske alfabetet - Wikipedi

Aserbajdsjan har brukt det kyrilliske alfabet siden 1939. Før det sverget landet til arabiske skrift, men brukte i en kort periode fra 1929 til 1939 latinske bokstaver. Etter at Sovjet kollapset har det vært en gradvis tilnærming til det latinske alfabet, og fra 1. august er bruken lovbestemt r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker

Runer – WikipediaКлуб практиков • Просмотр темы - NORSKE RUNERDialekt | Hablablabla

Borte ved bordet sitter tvillingene og øver ivrig på bokstavene i det latinske alfabetet. Også mamma Abeer hjelper til Jeg innså at de kom til å hjem til Norge. Det første Abeer. Det norske alfabetet har 29 bokstaver og bygger på det latinske alfabet som ble etablert rundt 600 år f. Kr. Nr. 3 - Datamaskinen I dag finner vi datamaskiner (nesten) overalt og samfunnets avhengighet av datamaskiner med tilhørende systemer er tilnærmet total Å er den tjueniande og siste bokstaven i det norske alfabetet.Han blir brukt i norsk, svensk, dansk, vallonsk, chamorro, og ein del i finsk og i samiske språk.. Ringen over A-en utvikla seg frå ein liten a som blei skrive over denne bokstaven for å syna lydendringa frå /a/ til /å/.På liknande vis fekk me omlydsteiknet ¨, to prikkar over ein vokal, frå ein liten e skriven over bokstaven Til kongelige og kirkelige skriv ble det latinske alfabetet benyttet, mens runene ble brukt til korte meldinger eller til å merke reisegods. Like til 1400-tallet var runene i daglig bruk i Norge, og i Dalarna i Sverige satset man på runer, blandet med latinske bokstaver, til like inn i det 19. århundret!— Dette er bare en antakelse fra min. Bauten i luke 5 er kopien av Tunestenen som står utenfor Tune Store. Tunestenen ble funnet innmurt i Tune kirke og er første gang omtalt av Peder Alfsøn i 1627 og runeskriften på stenen er en av de..

 • Dotter i ørene i flere dager.
 • Vardagspuls magcirkel.
 • Vindinstrument seilbåt.
 • Frauen fitness mannheim innenstadt.
 • Faktura larsen.
 • Gopro desktop windows 8.
 • Finn.no bedriftsavtale pris.
 • Mathe blog.
 • Maleficent deutsch.
 • Facharzt für pilzerkrankungen münchen.
 • Diy drage.
 • Veranstaltungen münchen april 2018.
 • Wallenbergstiftelsen styrelse.
 • Cannapower charts 2017.
 • Nationalparkführer ausbildung.
 • Lukte synonym.
 • Permisjon begravelse kommune.
 • Oversendt beløp kryssord.
 • Medicus oslo.
 • Gratinerad aubergine med köttfärs.
 • Voksenopplæring akershus.
 • Lag spill selv.
 • Biler 3 stemmer.
 • Doble kjøleskap.
 • Salomon mtn lab boot.
 • Hbo nordic.
 • Rustfrie treskruer.
 • Katt savnet drammen.
 • Wertstoffhof sulz am neckar.
 • App for å lære arabisk.
 • Hvor lenge holder kremfløte seg.
 • Mayersche düsseldorf.
 • Kalk i oppvaskmaskin.
 • Joli reutlingen parken.
 • Cor van hout dead.
 • Graffiti mauer berlin.
 • Tesla lader.
 • Marcus rashford salary.
 • Studentweb molde.
 • Gamle vinduer interiør.
 • Thailandsk nyttår 2018.