Home

Hva er miljøvennlig transport

Miljøvennlig transport. Skal vi nærme oss en miljøvennlig form for transport (se også bærekraftig transport, må vi finne gode svar på tre spørsmål. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gjøre det? Hvem skal gjøre det? Det første spørsmålet handler om hva som er de rette løsningene Mer miljøvennlig transport er bra for samfunnet. Det reduserer ikke bare klimautslippene. Det reduserer også støy og lokal forurensning. De som ikke trenger å kjøre bil, må ha gode alternativer. Det skal være enkelt for folk å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb, skole, butikker og fritidsaktiviteter Bærekraftig transport er altså noe mer enn miljøvennlig transport, men hva skiller de to begrepene fra hverandre? For det første, hensynet til rettferdighet for de fattige innebærer at tilgang på nødvendig transport må bedres kraftig. Det gjelder i første rekke store grupper i utviklingslandene men også mange i vårt eget land Tema Mer miljøvennlig transport. Vi er alle avhengig av velfungerende transportløsninger, men samtidig står transportsektoren for store klimautslipp i Norge. Skal vi nå målene om utslippsreduksjoner, må vi legge til rette for nye miljøvennlige løsninger for både vei, bane, sjø og i lufta Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Transport står for 31 prosent av klimagassutslippene våre, og veitrafikk står for halvparten av dem. Selv om transport ikke har sitt eget mål i FNs bærekraftsmål, spiller det en betydelig rolle i flere av de 17 målene

Det er mange fordeler ved å velge sjøfrakt. Det å frakte gods sjøveien har vist seg å være rimeligere og mer miljøvennlig sammenlignet med andre former for transport. - Du velger det grønnere alternativet, som viser at bedriften din har mulighet til å tilpasse seg til en mer miljøvennlig måte Denne artikkelen er en del av Nationens samarbeid med nettavisen forskning.no. Saken er skrevet av Thoralf Fagertun, som er kommunikasjonsrådgiver i Nordlandsforskning. Forskere i Nordlandsforskning har undersøkt hva som står i veien for mer miljøvennlig transport i tre norske byer - Bodø, Bergen og Trondheim Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler. Mer... TEMPO-prosjektet løp fra 2009 til 2014.Hensikten med prosjektet var å frembringe kunnskap om hvilke tiltak i transportsektoren som virker: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig

Intermodal transport - Tog transport

 1. Enten vi snakker om å finne ut om et enkelt produkt er miljøvennlig, eller hva som skal til for å løse verdens miljøproblemer, må vi tenke helhetlig. En datamaskin er ikke miljøvennlig fordi den bruker lite energi, hvis den samtidig inneholder mye kvikksølv
 2. Du er ansatt i en bedrift og skal planlegge en transport for en kunde. Velg gjerne en bedrift du har kjennskap til fra før, for eksempel fra arbeid, utplassering, egen virksomhet eller lignende. Transportetappen er på 1100 km og vil under normale kjøreforhold ta cirka 15 timer. Forutsett at det er vinter med skiftende vei- og føreforhold
 3. En Fair Transport-bedrift er en ansvarlig arbeidsgiver. Den tar ikke bare ansvar for at transporttjenestene holder et høyt nivå - den er også en arbeidsgiver som tar vare på sine ansatte, de som er selve forutsetningen for å kunne lykkes med å holde et høyt kvalitetsnivå
 4. Av transport står personbiler bak 57 % av utslippene. Her sier det seg selv at det er mye vi kan kutte ned på for å få et bedre bymiljø. Ved nedkutting av biltrafikk vil man også unngå et annet problem: at folk står i kø. I 2030 er det for eksempel prognosert at befolkningen i Oslo vil stige med 40 %
 5. Dette er en bil som er spesialbygd for en spesiell type eller kategori transport. Tømmerbiler er et eksempel på en svært spesialisert bil, mens tippbiler har et ganske bredt bruksområde innenfor bulklast. En annen utbredt variant av spesialbiler er biler som er bygd for ulike varianter av avfallshåndtering
 6. dre, og på den måten bidra til redusert CO2-utslipp

Klima- og miljøvennlig transport frem mot 2025 Vurderinger av mulige teknologiske løsninger for buss TØI rapport 1571/2017 Forfattere: Rolf Hagman, Astrid H. Amundsen, Mikaela Ranta og Nils-Olof Nylund Oslo 2017 75 sider Å stoppe global oppvarming er en krevende utfordring. Transportsektoren er en av de store bidragsyterne ti For å kunne bidra til en bærekraftig utvikling, er naturligvis første bud å forstå hva uttrykket innebærer. Så enten du synes bærekraft høres ut som et fremmedord, eller bare er litt usikker på hva som er forskjellen på en miljøvennlig tankegang og en bærekraftig tankegang, bør du lese videre Tilrettelegging av ITS-løsninger som sikrer effektiv og miljøriktig transport, uttesting av ny teknologi og tilrettelegging og deling av veg- og trafikkdata, er viktige tiltak for et Statens vegvesen som ønsker å lede an i utviklingen av framtidens mobilitet Transport - Fly er mer miljøvennlig enn bil. Boeing 787, Det er en normal oppfattelse at å reise med fly er den mest miljøfiendtlige måten å komme seg fra A til B på

Transport av masser til bygg- og anleggsaktiviteter utgjør en stor del av Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i. Miljøvennlig transport. Publisert av: yngvillongva, Publisert: 15:11. Miljøutfordringene verden står foran er menneskeskapte. Dermed kan vi også løse dem. Det eneste som trengs er politisk vilje. SV vil gjennomføre store kutt av klimagassutslippene i Norge Finn ut hva ditt klimaavtrykk er og hva du kan gjøre med det. Hvor er utslippene dine størst? Kommer du dårlig ut når det gjelder transport? som fortsatt fyrer med olje får et betydelig bedre klimaavtrykk hvis du erstatt oljefyren eller parafinkaminen med en miljøvennlig variant. Les mer om hvordan klimakalkulatoren fungerer Hva er vederlag? Med «vederlag» menes enhver form for vederlag/betaling/lønn i forbindelse med utførelse av person- eller godstransport. Hvilket betalingsmiddel som benyttes, eller hvilken form vederlaget betales i, er ikke avgjørende. Tjenester eller ytelser anses også som vederlag, eksempelvis byttehandel

Miljøvennlig transport - Wikipedi

Norge har mål om å halvere klimautslippene fra transport

miljøvennlig transport. Årets tema er «Miljøvennlig, smart og felles transport». Temaet fremmer felles transportløsninger og understreker fordelene med renere transportmidler. Teknologi for smart transport kan også gjøre det enklere å dele. Folk oppfordres til å bruk 3 enkle trinn til miljøvennlig transport; 3 enkle trinn til miljøvennlig transport. Del på: Hva er Staples Business Advantage. Ansvarlighet. Vi tar ansvar for samfunnet og miljøet. Totalleverandørløsning. Alt bedriften trenger, på ett sted. Engasjert rådgiver Krevende med mer miljøvennlig massetransport. Transport av masser til bygg- og anleggsaktiviteter utgjør en stor del av transportmengdene som fraktes med tunge kjøretøy i Oslo. For å nå målene for utslippsreduksjon i Oslo er det derfor behov for effektive tiltak og virkemidler rettet mot transport av masser

Bærekraftig transport - Wikipedi

 1. Miljøvennlig transport. Målet med kampanjen i 2020 er økt bevissthet om bruk av nullutslippsteknologi, som er et viktig virkemiddel for å nå våre klimagassforpliktelser. Friluftsrådene ønsker at dere som er med på Stikk UT! tenker gjennom hva dere kan gjøre for et mer bærekraftig friluftsliv
 2. På arbeidsmøtet 23. mai diskuterte hva som er viktig å formidle i år og hva som er viktig å huske på i planleggingen og gjennomføringen av Mobilitetsuka. Viktige argumenter for felles transportløsninger og deling av transport: argumentere med statistikk og tall for økonimiske gevinster, helsegevinster, miljøgevinster, arealbruk osv
 3. dre viktig

Mer miljøvennlig transport - Venstr

Infrastrukturen i byene er som regel tilpasset bilistene, ikke syklistene. En ny rapport fra Nordlandsforskning undersøker barrierer for gjennomføring av tiltak som gir mer miljøvennlig transport i tre byer i Norge - Bodø, - Her har de vært god på å fortelle om hva de gjør og hva man får igjen for bompengene Miljøvennlig transport. Norge må styre mot det klimavennlige nullutslippssamfunnet der luften er trygg og ren å puste i. Transport av gods og mennesker er av de sektorene som slipper ut mest klimagasser i Norge, og derfor trengs en offensiv omlegging av transportsektoren. Også i et miljøvennlig samfunn kommer det til å være behov for bilen Miljøvennlig Transport « Tilbake til alle fagområder. Miljøvennlig Transport. 2. juni, 2017 Elbiler, Fornybar energi, Miljøvennlig Transport. Et helelektrisk skip, det er hva The Fjords er i ferd med å bygge. - Et viktig skritt framover for en grønnere fjord-turisme, sier [ Det er bred enighet om behovet for mer miljøvennlig transport og vi har samlet mye kunnskap om hvordan vi skal få det til. Politikernes valgbarhet er en annen dimensjon; det er enklere politisk å velge «gulrottiltak» enn «pisken». For eksempel er det enklere å vedta bygging av en sykkelvei enn å fjerne parkeringsplasser

Transport — Bærekraf

Sikker, forutsigbar og miljøvennlig transport - Viase

 1. Mikromobilitet er ment å være et miljøvennlig alternativ, er hva mikromobilitet kan tilby innen transport av annet enn mennesker. Droner er et stikkord her og kan være så selvkjørende kjøretøy på bakken eller flyvende droner
 2. Transportindustrien er fylt med spesifikke transporttermer og forkortelser som gir mange spørsmål og tidvis kan virke forvirrende. Les videre for å lære hva som er ubetydelig informasjon hva som er viktige vilkår
 3. Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag? Jeg bruker sykkel eller kollektivtransport til jobb, og har en ladbar hybridbil. Jeg håper det er den siste bilen jeg har med forbrenningsmotor, og at jeg kan kjøpe en rimelig elbil med lang rekkevidde neste gang jeg bytter bil

Les mer om miljøvennlig kjøtt. 9. Spis opp maten. Nordmenn kaster i snitt 30 kg mat og 6,5 kg drikke i året. Selv om dette bare er 4% av maten i vekt så utgjør det 9% av karbonutslippene til en husholdning. Dette kommer av at maten som kastes ofte er lite klimavennlige matvarer som kjøtt og meieriprodukter Fornebu er spesielt planlagt for miljøvennlig transport og arealbenyttelse: Trase for automatbane ferdig regulert. Arealutnyttelsen er planlagt for høy andel av banebasert kollektivdekning/ ikke buss. Parkeringsnormen gir lav parkeringsdekning. Fornebu 2015 avstand til stasjoner Oslo Fornebu-banen + ferjeforbindelse & termina Det grønne skiftet - En casestudie om hva Kuehne + Nagel og Posten Norge gjør for å bli mer miljøvennlig innenfor transport Martin Nergido Johansen Kristian Granberg Alexander Willhelm Skredlund Totalt antall sider inkludert forsiden: 73 Molde, 22. Mai 201 Trafikk oppstår som følge av transport av mennesker og varer fra et sted til et annet. PRIORITERING AV TRAFIKK I SENTRUM: 1. Gående 2. Syklende 3. Kollektivtransport 4. Næringstrafikk 5. Persontrafikk HVA ER TRAFIKK? Mål: Å redusere transportarbeidet / transportbehovet med bil ved å bygge by/ bygge tettere Det kan nok kanskje høres litt merkelig ut med miljøvennlig mat, for all mat er noe vi får i oss, deretter blir vi mette og tilfredse. Det stopper derimot ikke der, før maten havner på tallerkenen vår enten det er hjemme eller på restaurant på det gjennom en nokså lang prosess. Det er her man kan se om maten man spiser er miljøvennlig eller ikke

Gallery | Fremtidens Miljøutfordring

Hvor miljøvennlig er viskose? Er klær laget av bambus egentlig mer miljøvennlig enn annen viskose? Hilsen, Inger. Hei, Inger. Alle klær har et høyt miljø- og klimafotavtrykk. Det viktigste en kan gjøre for miljøet er å ta godt vare på klærne en har og forsøke å redusere forbruket av nye klær Transport - Biler. Hva er oktan? Isooktan blir tilsatt til bensin slik at den ikke skal eksplodere i utide. Jo mer isooktan, jo høyere oktantall. Og det er veldig bra for Ny bilmotor er både lynrask og miljøvennlig. 1 minutt Mest populære. Om. Spis miljøvennlig fisk. Fisk er generelt mindre miljøbelastende enn kjøtt, men noen bestander er utrydningstruet eller problematiske andre måter. Spiser du torsk fra Barentshavet, makrell, sei eller sild, er du trygg grunn. Miljømerket fisk er også et trygt valg. Sjekk WWFs guide til bærekraftig sjømat. Spis ut

Bilen står i veien for miljøvennlig transport - Natione

Transport og miljø - tiltak og virkemidle

Mer miljøvennlig laks Det Hva påvirker miljøavtrykket til norsk laks? Som oftest er det produksjonen som dominerer miljøpåvirkningen til et produkt fra produksjon til forbruk. Unntaket er når transport med høyt CO2-avtrykk benyttes Hva er prisen på fjernvarme? Isolert: Stålrørene er godt isolerte og mister ikke mer enn 5 - 10 % av varmen i transport. For mange vil pris være det avgjørende for om man velger fjernvarme eller elektrisitet som hovedkilde til oppvarming Da er det både lekkert og miljøvennlig med resirkulert papir, som dere enten kan kjøpe inn og lage selv, eller bestille fra en leverandør som tilbyr den papirtypen. En god idé til menyene kan være å ha et stort skilt med menyen, f.eks. en tavle med kritt eller tavlemaling, istedetfor å printe 100 menyer til alle gjestene - Venstre vil gjøre månedskort for transport billigere i Oslo. Vi ønsker også å ta vare på naturen i byen. - Vi vil sikre en fortsatt ren luft i norske kommuner. Da må det bli lettere å reise på en miljøvennlig måte. - Elbil-politikken er en suksess i de store byene. Men det er for få elbiler i Norge Massivtre er en svært miljøvennlig byggemåte. Vår metode for produksjon av massivtre-elementer, gir minimalt med restematerialer, ingen skadelige avfallsstoffer og kort byggetid. Elementene bygges opp innendørs i våre store produksjonshaller. Bruk av massivtre-elementer er energieffektivt med hensyn til produksjon, transport og montasje

Hva er miljøvennlig? - Svanemerket

 1. Miljøvennlig infrastruktur i Troms og Finnmark. derfor er det viktig med ei løsning på hva får man for den i NTP (Nasjonal Transport Plan).
 2. Miljøvennlig bolig - hva er det? Vi i Skanska vet at som eiendomsutvikler og entreprenør, har vi et stort ansvar i arbeidet med å bidra til å løse klimakrisen. Derfor utvikler og bygger vi alle våre boliger med den høyeste miljøsertifiseringen i Norge
 3. Hva er grønn IT? Grønn IT handler i hovedsak om to ting: 1) IT-utstyr har direkte negativ påvirkning på miljøet. Hvordan kan livssyklusen til IT-utstyr bli mer miljøvennlig fra produksjon, gjennom bruk og til slutt når det går ut av bruk? 2) Informasjonsteknologi gir også muligheter til å oppnå positive effekter på miljøet
 4. Miljøvennlig transport. Noe annet vi i Framtidensaktivhus.no ser nærmere på, er hvordan du på en mest mulig miljøvennlig måte kan komme deg fra A til B. Det finnes mange alternativer i dag som er mer bærekraftig enn å kjøre diesel- eller bensindrevne biler
 5. Finn ut hvordan Vy sørger for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods i Norge og Sverige - på skinner og på vei. Her kan du lese overordnet informasjon om vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar, samt laste ned relevante rapporter

I EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet etter bolig, transport og mat. For å nå et mer bærekraftig forbruk av klær må vi få en mer miljøvennlig klesproduksjon med krav til kvalitet og design for lang levetid og et livssyklusperspektiv Kortreist mat vil med tanke på transport ofte være mer miljøvennlig. Derfor er det en del mennesker som spiser sesongbasert og kortreist mat. I dagens samfunn hvor vi er avhengige av å kjøpe maten vi spiser, kan man velge hva man vil fokusere på Hva er mikroplast og hvorfor er det farlig? Ved å velge miljøvennlig kledning fra seinvokst gran som klarer seg uten maling, Ubehandla nordisk bartre, dvs. gran og furu, har lave utslipp fra transport, lave utslipp fra en enkel produksjonsprosess og ingen utslipp fra produksjon av maling og beis

Velomobil Media

Transport og logistikk - Tverrfaglig eksamen for

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø. Miljørappor Dette er en utvikling som truer det miljøvennlige fisket. Fiskeri er miljøvennlig så lenge det er bærekraftig, altså at vi ikke fisker mer enn det som er forsvarlig, og så lenge klimagassutslippene fra transport holdes på et minimum. Kystfiskere med små eller mellomstore båter og passive fiskeredskaper er miljøvennlig og bærekraftig Sigdal Utvikling er én av et 30-talls partnere i samarbeidet rundt Testarena Norefjell, og også en av initiativtakerne. Det er både lokale og nasjonale partnere med i samarbeidet, og aktørene er fra mange ulike bransjer. Han legger til at drivkraften er å holde fokuset lokalt, enkelt, klimavennlig og lønnsomt

Grønn guide - Klima-KlausOblig 03 – Door to door Organics, del 2 | lenestavaaHva viser undersøkelsene? | Statens vegvesen
 • Fergeruter troms.
 • Lohnsteuerhilfe neuburg am rhein.
 • Tegnspråk tall.
 • Set signature office 365.
 • Madame medusa.
 • Muskelbristning bröstet.
 • Ordentlige.
 • Norsk kulekjører.
 • Jack russel welpen bremen.
 • Hugin og munin båt.
 • Schwaiger sew58.
 • Gummimatte toyota avensis.
 • Tanzschule für kinder geilenkirchen.
 • Då rocken kom til nord korea.
 • Svindel av visakort.
 • Ansatzfunktion fem.
 • Altenberg märchenwald.
 • Notus portal sauherad.
 • El og it lønnsoppgjør 2018.
 • Music radio online.
 • Linda evangelista 1990.
 • Wer sucht möblierte wohnung in bremen.
 • M21 grenade.
 • Interessekonflikt def.
 • Billig overnatting åre.
 • George rr martin gale burnick.
 • Photo editor mac.
 • Diana ross daughter.
 • Hugin og munin båt.
 • Tesla lader.
 • Kycklingpaj utan äggstanning.
 • Sommerolympiade 2016.
 • El coyote emplumado pelicula completa.
 • Dagens avis.
 • Kolesterol cellemembran.
 • Basisonderwijs nederland.
 • Aik hockey spelschema.
 • Hvorfor koker melk over.
 • Sjokoladedekor.
 • Intog rom kar.
 • Bmx lernen für anfänger.