Home

Strategisk kompetanseplan kommune

Strategisk kompetanseutvikling er en kontinuerlig prosess, som vist i figuren over. Prosessen tar utgangspunkt i strategiske mål for organisasjonen og virksomheten. Planarbeidet Behovet for en strategisk kompetanseplan har kommet opp i flere sammenhenger, og planarbeidet er ogsåinitiert av kommunestyret. Arbeidet med planen har pågått. Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og Strategisk kompetanseplan 2018 - 2021. Publisert dato: 31.05.2018. Saksfremlegg. Verbalvedtak 21 - Strategisk kompetanseplan 2018 - 2021 (PDF 255KB

Strategisk kompetanseplan for Suldal kommune, ein lærande organisasjon, 2016-2019 9 5 Kompetansestrategiar og læringsarenaer 5.1 Strategi for å skaffe, utvikle, mobilisere og avvikle kompetanse Læringsstrategi I mange organisasjonar fokuserer ein ofte på kompetanseutvikling, og mindre på å utnytt kommune. Strategisk kompetanseplan er utarbeidet for virksomhet Helse i Nannestad Revisjon av planen er gjort av ledergruppa i virksomhet Helse: Trude H. Westerberg, virksomhetsleder Helse Marianne Hansveen, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 2 Midt Ingunn R. Edseth, enhetsleder Nannestad sykehjem avd. 1 Mid

Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren i Oppdal har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i denne sektoren. En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunen skal lykkes med kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse, godt omdømm Strategisk kompetanseplan Side 7 3.Fremtidens kompetansebehov: Analyse av kapasitet og kvalitet Nome kommune er en liten og oversiktlig kommune, med generelt lav turnover og mange positive og løsningsfokuserte ansatte. Det finnes mye kompetanse i organisasjonen som kan mobiliseres og videreutvikles Strategisk kompetanseplanlegging - hvorfor er det viktig for kommunene? Med spesiell fokus på kompetansemobilisering og egenmotivasjon Presentasjon ved Saman om ein betre kommune: Nettverk Kompetanse og rekruttering . 16. februar 2012, Thon hotell Slottsparken i Oslo . Linda Lai, Ph.d, Dr.Oecon. Professor i organisasjonspsykologi

Strategisk kompetanseplan er vårt styringsdokument som har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i kommunen. Planen skal også bidra til at kommunen mobiliserer, utvikler og anskaffer kompetanse på prioriterte områder som følge av vedtatte mål og føringer Strategisk kompetanseplan. Denne har til hensikt å gi føringer for kompetansearbeidet i kommunen. Planen skal også bidra til at kommunen mobiliserer, utvikler og anskaffer kompetanse på prioriterte områder. Slik skal vi sikre kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass

Her kan du lese Strategisk kompetanseplan for Kristiansund kommune (2019-2022 En kompetanseplan skal følge virksomhetens strategiske mål - både på grunnleggende ferdigheter og spesialområder. Hvilke verdier har kommunen eller virksomheten? Den videre aktiviteten skal gjenspeile dette. Hvilke tiltak skal gjennomføres og for hvem? Etter at kartleggingen av eksisterende kompetanse er foretatt, bestemmer man hvilk Strategisk kompetanseplan Side 6 3 Læringsarenaer i Kristiansund kommune Kristiansund kommune skal være en lærende organisasjon som skaper gode forutsetninger for læring hos medarbeiderne, og arbeidsstedet skal være en viktig lærings- og utviklingsarena. Kommunen skal ha fokus på individuell læring og utvikling for de Strategisk kompetanseplan. Helse- og omsorgstjenesten i Oppdal, herunder Oppdal helsesenter og hjemmetjenestene, ønsker å tenke fornying og innovasjon i hvordan vi organiserer og forbedrer tjenestene med bakgrunn i utfordringene heltidskultur, rekruttering og kompetanse, nærvær og omdømme

Strategisk kompetanseplan Side 8 3 Overordnede mål fra kommune-planen og styringsdokumenter 3.1 (Overskrift nivå 2) (Brødtekst STRATEGISK KOMPETANSEPLAN GENERELL DEL Vedteke i Kommunestyret Dato : 19.12.2013 Sak : 44 / 13. 2 Innhald Innhaldsliste 1 Samandrag 3 8 Strategisk kompetansestyring i Lom kommune 5 Strategisk kompetansestyring i Lom kommune Planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendi HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ledige stillinger; Meny Hjem Tjenester Politikk og administrasjon Administrasjon Strategiske planer - for Strategisk kompetanseplan. Publisert 19. februar 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Strategisk kompetanseplan. Skjema. Tjenestebeskrivelser Dokumenter Lenker. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune 2017 -2026. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune . 04.03.2018, versjon

Røros kommune har frem til nå ikke innehatt en kompetanseplan som vi har kunnet bygge videre på. Kompetanseutvikling har derfor vært en øvelse v i frem til nå har mestret stykkevis. D en nåværende kompetanseplanen vil styrkes og tilpasses aktuelle behov gjennom årlige revisjoner kommuner. Kommunene er valgt ut i samråd med blant annet fylkesmennenes rådgivere for Kom-petanseløft 2020 og på bakgrunn av at de jobber godt med dette temaet- for å inspirere andre kommuner og spre gode eksempler. Dette innebærer at de har en kompetanseplan og oppfattes å jobbe systematisk og planmessig med kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplan 3 1 Samandrag Formålet med ein overordna strategisk kompetanseplan for heile kommunen er å bidra til at kommunen sine tenester tek i bruk og utviklar kompetanse på dei områda som skal prioriterast og i tråd med mål og føringar for tenestene Strategisk kompetanseplan for Kommunalavdeling helse og omsorg Halden kommune 2016-2020 Versjon: 04.05.201 Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen er skoleeiers (politisk og administrativ) og skolenes felles verktøy for å arbeide systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling i rælingsskolen. Planen rulleres årlig og ble vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014. Den har et tidsperspektiv fra 2014 - 2017

Strategisk kompetansestyring er planlegging, Overordnet kompetanseplan 1. Overordnete mål og strategier for tjenestene 2. Hvilken kompetanse trenger kommunen/virksomheten for å nå sine mål og utføre definerte oppgaver på ønsket måte og nivå? Kvalitet,. Strategisk kompetanseplan Godt Vann Drammensregionen Innhold 1 INNLEDNING representanter med lederfunksjon innen vann og avløp fra hver kommune I 2015 gjennomførte Godt Vann Drammensregionen (GVD) en evaluering av sitt program. Da ble kompetanseutvikling fremhevet som en viktig styrke

Agenda Kaupang har i 2019 bistått Bø og Sauherad kommuner med utarbeidelse av en overordnet, strategisk kompetanseplan for nye Midt-Telemark kommune. Målsettingen har vært å utarbeide en strategisk kompetanseplan som møter sentrale utfordringer for Midt-Telemark kommune, og bygger opp under kommunens ambisjon om å være en attraktiv arbeidsgiver RISØR KOMMUNE Strategisk Kompetanseplan, en utredning Vedtatt av Risør bystyre 21.06.2012, politisk sak 74/12, arkivsak 2012/2911 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling SLT i Risør kommune (2015) (PDF, 462 kB) Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2025 (2015) (PDF, 2 MB) Tidlig innsats i lærende fellesskaper 0 - 6 år 2015 - 2019 (PDF, 568 kB Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg vedtatt av HSU april 2012. Strategisk kompetanseplan. Del: Telefon. 35 01 50 00. Vakttelefoner Legevakt: 116 117 Teknisk vakt: 970 53 441. Postadresse. Notodden kommune Postboks 193, 3672 Notodden Epost: postmottak. Fakturaadresse. Notodden kommune, sentralt fakturamottak Postboks 193, 3672 Notodden. Strategisk kompetanseplan . for Oppvekst 2015-2020. vinnere i en globalisert verden . gjennom grenseløs læring. KONGSVINGER KOMMUNE 201

Strategisk kompetanseplan Utarbeidd av Kommunalsjef for helse og omsorg, Greta Bjerke, kommunalsjef for oppvekst, Paul Magne Eidhammer, kommunalsjef personal/ assisterande administrasjonssjef, Rune Håseth, einingsleiarar, avdelingsleiarar, tillitsvalde og prosjektleiar Hilde Rekdal I samarbeid med Utdanningsforbundet i Hareid, har kommunen utarbeidd ein plan for kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet og skuleleiarane i kommunen. Kompetanseplan for grunnskulen i Hareid er forankra i: Opplæringslova Hovudavtalen Nasjonale og regionale satsingsområd kompetanseplan, strategisk kompetanseplan, rekruttering. Barnehage og skole. Barnehagene i Nome; Skolene i Nome; Voksenopplæring; Alt om barnehage og skol Frogn kommune

Strategisk kompetanseplan 2018 - 2021 - Oslo kommune

kompetanseplan vil vi formalisere og sette kompetanseutviklinga i system. Det kommunale handlingsprogrammet 2014-2016 Hovudutfordringar i Hareid kommune er rekruttering, kompetanse og kvalitet. Overordna og langsiktige mål (utdrag): Å yte gode tenester i tråd med lover og regelverk som gjeld for sektore Vadsø kommune skal til enhver tid ha medarbeidere med den kompetanse som er nødvendig for å løse kommunens oppgaver på en effektiv og rasjonell måte. Ved å utvikle en særskilt kompetanseplan vil kommunen med dette vise at den anser framtidig utvikling av sitt personale som et prioritert og viktig område Digitalisering og innovasjon i Bergen kommune 2017-2020 Plandokument; Digitalisering og iverksettelse av kanalstrategi i Bergen kommune Plandokument; Sentrumsplanen - inspirasjonsplan for Bergen sentrum 2015-2020 Plandokument; Plan for store arrangement 2019-2030 Plandokument; Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 Plandokumen Strategisk kompetanseplanlegging vil sei å planleggja, gjennomføra og evaluera tiltak for å sikra tenesta og den enkelte medarbeidar nødvendig kompetanse, for å nå definerte mål. Kompetanseforum har i 2019 rullert strategisk kompetanseplan. Det er gjort ei ny kartlegging av tilsette sin kompetanse

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg skal bidra til at helse- og omsorgssektoren i Bærum kommune tar i bruk og utvikler kompetanse i tråd med mål og føringer for tjenester. Prosjektansvarlig: Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus 8 INNHOLD Strategisk kompetanseplan for barnehagene på Fosen 2016 - 2018 bygger på den nasjonale strategien Kompetanse for framtidens barnehage - Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020, men er også knyttet til allerede igangsatt utviklingsarbeid eller prosjekter i barnehagene. Barnehagen som lærende organisasjon skal være plattformen i arbeidet med d Plan for strategisk kompetansestyring i Masfjorden kommune, side 2 . 2.3 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2015 - 2018.....13 Del 3 : Ressursbehov og ressursbruk • Kommunen skal sjå til at det vert minst mogleg kompetanselekkasje når arbeidstakara Kompetanseplan for barnehagene i Grimstad kommune 2017-2020 Side 4 av 12 Barnehagen Styrer skal motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet, og har ansvaret for å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på et overordnet nivå Få kommuner har overordnet kompetanseplan. Ranum forteller at det er et stort potensiale for strategisk kompetansestyring i kommunene, for mens over halvparten mener de selv driver systematisk kompetanseutvikling, er det bare en tredjedel som har utarbeidet en overordnet kompetanseplan for hele kommunen

Molde kommune som arbeidsplass - Molde kommune

Strategisk kompetanseplanlegging Kommunene har fått et betydelig ansvar for å gjennomføre samhandlingsreformen som medfører noen kompetanseutfordringer. Prosjektet skal ende opp i en strategisk kompetanseplan som i hovedsak vil omhandle hvilken kompetanse vi trenger framover og hvordan vi kan utvikle og mobilisere eksisterende kompetanse 1 Strategisk kompetanseplan 2018-2021 Salangen kommune Vedtatt kommunestyret dato 14.12.201

Strategisk næringsplan (SNP) er Bodø kommunes strategiske plan for næringsutvikling. Næringsplanen er en fagplan som følger Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014- 2026. Strategisk næringsplan (PDF, 11MB) Handlingsplan til Strategisk Næringsplan 2017-2021 (PDF, 116KB Styrere og barnehageledere i de kommunale og private barnehagene i Løten har nå utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene. Kommunalsjef Inger Torun Holmgren forteller at kompetanseplanen representerer et felles kompetanseløft til beste for Løtenbarna. Løten kommune skal jobbe systematisk for Kompetanseplan har utgangspunkt effektmålene (presenteres på side 7), effektmålene ble utarbeidet før kommunesammenslåing, disse ble vedtatt av rådmannen, gjeldene fra 01.01.2017. I prosessen med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan var det behov for å konkretisere følgende Enheten driver utviklingssarbeid internt i kommunen i tillegg til å være Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Viken (Akershus Enheten skal i tillegg bidra til å realisere strategisk kompetanseplan, opplæringsplan, plan for velferdsteknologi, samt være en pådriver for kvalitetsarbeid i sektoren. Våre satsningsområder Kompetanseplan for Stavangerbarnehagen Rammeplan for barnehager stiller store krav både til personalet i barnehagen og kommunen som barnehageeier og myndighet. Planen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk God strategisk kompetansestyring handler om å utvikle robuste fagmiljø

Strategisk kompetanseplan - Hovedporta

 1. Strategisk kompetanseplan for pleie og omsorg 2012. Fysioterapi med driftstilskudd fra kommunen; Hverdagsrehabilitering; Helsestasjon. Helsestasjon i Marker; Jordmor; Skolehelsetjenesten; Åpen helsestasjon; Utlån av fritidsutstyr; Legetjenester. Sentrumsgården legekontor
 2. Eksempel på utfylt kompetanseplan for Blåbærtua barnehage 2005 (kommunen sponser med 50 %) Påløpende Skal utføres to ganger i året HMS-rutiner System for internkontroll Alle ansatte skal bruke standard rutiner. Målsetning er å få ned antall skader med 5 %
 3. STRATEGISK KOMPETANSEPLAN 2013 - 2016 FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN Prosjektnavn og visjon: Vi i helse- og omsorg Prosessmål: Ledere viser vei Aktiv deltakelse fra ansatte Tenker du økonomi, satser du på skolering av alle ansatte.! (Uttalelse fra rådmann i Risør kommune
 4. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg i Stange kommune. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg. Sist endret 18.04.2018. Skriv ut. Gi STANGE KOMMUNE Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange Elektronisk faktura EH

Strategisk Kompetanseplan - Oppdal kommune

Formålet med Strategisk kompetanseplan i Eigersund kommune, er å få et planmessig godt grunnlag for å sikre nødvendig kompetanse i helse og omsorgsavdelingen. Dette trengs for å utvikle bærekraftige tjenester innenfor helse- og omsorg. Dette er nødvendig for å kunne møte fremtidige utfordringer på en kvalitativ og økonomisk god måte 1 Vedtatt 24.9.2013 PS 59/13 Strategisk kompetanseplan for barnehagene i Marker kommune 2014 til 2017. Ragnar Olsen Marker kommune August 201 KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE ÅR 2010 Vedtatt i Administrasjonsutvalget 21.01.10 . 2 KOMPETANSEPLAN 2010 INNHOLD Forord s. 3 Her slås det fast at all slik personalplanlegging, kompetansestyring og -utvikling må være strategisk og framtidsretta og i tråd med de politiske mål og strategier

Kompetanseplan. I NOU 2019:9 Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver skriver utvalget at Kompetansen til medarbeiderne i virksomhetens ulike arkivfunksjoner er vesentlig for etterlevelse av loven. For at Rauma kommune skal kunne etterleve lovkravene må de som jobber med dokumentasjonsforvaltning ha oppdatert kunnskap Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Strategi for å videreutvikle, beholde og rekruttere kompetanse 3 Kommunen har de siste årene allerede utviklet et solid utgangspunkt for jobbingen med å skape kompetanse gjennom utvikling av ansatte, beholde ansatte i organisasjonen og rekruttere ny med overordnet strategisk kompetanseplan er en del av dette arbeidet, og ble initiert av Rådmannen i oktober 2010, i et samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. 1.1 Hvorfor overordnet strategisk kompetanseplan Kåfjord kommune har to viktige utfordringer; • Vedlikehold av kompetanse i forhold til ordinære driftsoppgaver Startsiden - Haugesund kommune

Gå til hovudinnhaldet. Sidepanel. Katalo Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030 2 Forord Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030 skal være et retningsgivende styringsdokument for å klargjøre og konkretisere utfordringene i Nes kommune de kommende årene. Planen angir valg av overordnede arbeidsstrategier for å sikre gode tjenester til innbyggerne og forsvarlig ressursbruk 61 28 30 00; post@ringebu.kommune.no; Adresse: Hanstadgt 4, 2630 Ringebu; Finn veien; Åpningstider hverdager 09.00 - 14.00; Lørdag og søndag Stengt; Personer som har avtalt møte med ordfører eller ansatt utenom åpningstida blir møtt ved døra av den en har avtale me i Kompetanseplan for barnehager samsvarer med Strategiplanen. Kultur for læring: Strategisk kompetanseutvikling innebærer planlegging, I Løten kommune er det utarbeidet en plan som skal sikre gode rutiner for overgangen fra barnehage til skole

KS Læring: Midt-Telemark

Strategisk kompetanseplan - HÆGEBOSTAD KOMMUNE

Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen - Rælingen kommune

 1. Side panel. Katalog Finn kurs >> Kurskategorie
 2. STRATEGISK KOMPETANSEPLAN 10 5. Framtidens kompetansebehov: analyse av kapasitet og kvalitet 5.1 Kompetansekartlegging i Haugesundsskolen Haugesund kommune har i 2011 gjennomført en kompetansekartlegging av alle ansatte. Kartleggingen viser at i det i noen fag er lav formell kompetanse
 3. Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 er det overordnede styringsdokumentet for kommunalområdet Oppvekst. Planen formulerer de målene som Oppvekst i Skien kommune forventer å oppnå fram mot 2023. Planen er revidert og revisjonen ble politisk vedtatt januar 2018
 4. Kommunestyret vedtok 21.09.15 strategisk næringsplan og handlingsprogram for kommunens næringsarbeid 2015-2019. Modum kommune har nå revidert første generasjons næringsplan. På oppdrag fra formannskapet har planarbeidet har blitt koordinert av ei gruppe bestående av rådmann Aud Norunn Strand Røsok i Modum, daglig leder Bjørn Larsen i Modum Næringsråd og rådgiver Morten Eken ved.
 5. Nesodden kommune sin strategiske næringsplan skal styrke kommunens mulighet til å føre en strategisk og langsiktig tilrettelegging for næringslivet. Planen skal legge til rette for økt sysselsetting, økt attraktivitet og en god sentrumsutvikling, samtidig som kommunens klimamål ivaretas

Strategisk kompetanseplan for Midt-Telemark kommune

Rakkestad kommune ha klare betraktninger om kompetansebehov fremover, samt planer og målsettinger med det videre arbeidet med kompetanseutvikling. Rakkestad kommune skal gjennom denne kompetanseplan få et forsterket fokus på, og ha en strategisk tilnærming til viktigheten av å sikre at medarbeiderne ha Lørenskog kommune er opptatt av god kvalitet i våre barnehager og skoler. Den 29.04.2015 vedtok Kommunestyret en plan som angir mål og retning for barnehagens- og skolens pedagogiske virksomhet. Planen er delt i fire hovedområder; Danning og læring, Ledelse, Inkludering og Samarbeid. Disse fire områdene er valgt ut for å utvikle gode systemer i arbeidet med å fremme livslang.

Temaplaner og strategier - Risø

Strategisk kompetanseplan er en oversikt over hvilken kunnskap kommunen trenger for å nå målene sine. Med utgangspunkt i kommunens situasjon kan man avdekke hvilke behov man har for fremtiden. Riktig og god kompetanse sikrer at kommunen kan levere kvalitet i alle ledd Strategisk kompetanseplan 2018-2021 Helse- og omsorgstjenesten «Brukerens helse- og omsorgstjeneste» 2 Utvikle kommunen til en arbeidsplass som gir læring og vekst for alle medarbeidere I utarbeidelsen av kompetanseplan må det tas utgangspunkt både i kommunens overordnede mål i kommuneplanen,. Strategisk kompetanseplan Side 1 Vedlegg 1 Ås kommune STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR HELSE OG SOSIALETATEN 2012-2015 Kompetanseutvikling- strategi og konkrete tilta Strategisk kompetanseplan HO 2019 t 2030 « Faglig omstilling og bredere kompetanse» Virksomhetene må gjøre de riktige tingene , og samtidig legge forholdene til rette for at de riktige tingene gjøres riktig (Grønneberg 2012

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg - Notodde

Mal for strategisk kompetanseplan - Hareid kommune

I Strategisk oppvekstplan gjøres det rede for Tromsø kommunes valg av satsningsområder, mål og strategier i arbeidet med denne visjonen. Den er overordnet, og viser hvordan de ulike tjenestene skal drives og utvikles i tre utvalgte satsningsområder for perioden 2019-2026 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN FOR 2012-2015 febr 2012 . 2 INNLEDNING: Del I Kompetanseplan - generell del Leka kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling bør skje i samsvar med kortsiktige o

Strategisk kompetanseplan - Helse- og omsorgsetaten - Nome

Kompetanseplan - Vadsø kommune

Notodde Strategisk kompetanseplan Boligsosial handlingsplan 2003-2006 Psykiatriplan 2007-2010 Plan for rusforebyggende tiltak (Revidert nov. 2008) Individuell plan Plan for helsemessig og sosial beredskap Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Måsøy kommune Kreftplan for Måsøy kommune 2016 - 202 Kompetanseplan for Strandparken barnehage 2019-2020 Strandparken barnehage Høst 2019 Side 3 2. Innledning Horten kommune er opptatt av at kommunen skal være en dynamisk organisasjon som er i kontinuerlig utvikling. For å få dette til må det satses på kompetanseutviklingstiltak. Denne plane Forslag til strategisk kompetanseplan for Midtre Gauldal kommune 2016 -2019 legges fram for administrasjonsutvalgetfor endelig vedtak. Saksopplysninger Forslag til strategisk kompetanseplan for perioden 2016-2019 er nå utarbeidet. Hensikten med at kommunen skal haen slik planerblant annet

Bergen kommune - Planoversik

Bærum kommune benytter betegnelsen «frihets- og velferdsteknologi» om denne teknologien (Hovedutvalg for bistand og omsorg sak 89/17). Bruken av frihets- og velferdsteknologi er strategisk og administrativt forankret i kommunen, se eget avsnitt om nasjonale og kommunale føringer Lenvik kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling 2009 - 2012 3 planen være i samsvar med Hovedavtalen del B, § 7, hvor kommunene er tillagt et ansvar for å utarbeide plan for kompetansehevende tiltak. Kommunen og den enkelte arbeidstaker har hver for seg, og i fellesskap et ansvar for å ivaret Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamottak Postboks 25, 3476 Sætre. Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til faktura@asker.kommune.no. Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombude Strategisk planprogram for Laksevåg. Bergen kommune har vedtatt et planarbeid som tar sikte på å legge noen overordnede, strategiske rammer for fremtidig utvikling på Laksevåg. Saken var oppe i bystyret 23. oktober 2019 STRATEGISK DEL Radøy kommune 2 Kompetanseutviklingsplan 2005 - 2008 A1 - DEFINISJONAR Realkompetanse: Kunnskap, erfaring, åtferd, haldningar og motivasjon. Sjå eigen kompetanseplan for skuleverket, med disponering av statlege og lokale midlar. Nr 9 Rektor Kommunehelsetenesta

Strategisk kompetanseplan for helse og omsor

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

Strategisk næringsplan for Karmøy kommune følger hovedmålene og strategiene i denne utviklingsplanen, men har noe spisseremål og strategier. Bakgrunnen for dette er at næringsutvikling må integreres både med kommunens strategiske planlegging og operative virksomhet i alle etater, jmf Kommunestyret vedtok Strategisk Næringsplan 26. juni 2014. Den overordna målsettinga i planen er å utvikle flere arbeidsplasser basert på kommunens fortrinn. Handlingsprogrammet til Straegisk Næringsplan skal rulleres årlig. Du kan lese hele planen her Strategisk plan for kompetanse og rekruttering har status som verksemdsplan i Kommunal planstrategi for Ørsta kommune 2014 - 2018, og er handsama i kommunestyret 3. september 2015. Kommunestyret vedtok mandat for planarbeidet, der dei sa at strategisk plan for kompetanse og rekruttering ska kommune må vi være med å fjerne hindringer og strekke oss langt for å være på tilbudssiden, slik at vi kan skape vekst og innovasjon. Næringsliv Kommune og statlige og fylkeskommunale aktører Virkemiddel apparat og kompetanse-tilbydere 1 FoRoRd 4 | STRATEGISK NRINGSPLAN FOR NE S KOMMUNE fffjfifl˙fffl 1 Forord |

Video: Strategisk kompetanseplanlegging - Måsøy kommune

PPT - Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- ogKS Læring: Administrasjon og saksbehandlingSak 8/08 - REFERATER TILIKT-strategiplan for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019Ballen ruller for fremtidens DMS - Kristiansund kommuneSnart kan du få miljøgebyr - Kristiansund kommuneLæringsnettverk og innovasjon i kommunene | Og Bedre Skal

Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen 2014-2017 4 Forord Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen 2014-2017 er skoleeiers (politisk og administrativ) og skolenes felles verktøy for å arbeide systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling i rælingsskolen. I denne sammenhengen er det en vid forståelse av begrepet kompetanse. Det bli STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2018-2025 | 11 STAVANGERREGIONEN MOT 2025 Revisjonen av Strategisk næringsplan for Stavangerregionen er viktig. Det vil antakelig kunne sies om enhver strategisk plan, men poenget er at strategiske valg i dagens situasjon vil kunne ha langt større konsekvenser enn tidligere Kva er Strategisk næringsplan for Ål kommune? Strategisk næringsplan skal vere eit styringsverktøy for ein heilskapleg næringspolitikk. Den skal vere retningsgjevande for dei prioriter-ingar kommunen gjer i planperioden. Planen skal gje aktørane innan næringslivet signal om kva satsingsområde kommunen vektlegg spesielt med utarbeidelsen av en strategisk oppvekstplan. Målet er å lage en plan som sikrer at Kåfjord kommune i nær samarbeid med foresatte bidrar til at barn og unge i vår kommune får et godt grunnlag for en god oppvekst med livslang læring. Høsten 2014 ble elever, foreldre, ansatte, lag og foreninger og øvrige innbyggere invitert til Strategisk kompetanseplan for rælingsskolen er skoleeiers (politisk og administrativ) og skolenes felles verktøy for å arbeide systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling i rælingsskolen. Planen rulleres årlig og ble vedtatt i kommunestyret 19. juni 2014. Den har et tidsperspektiv fra 2014 - 2017 For å se et eksempel på en ferdig utfylt kompetanseplan, se Eksempel på ferdig utfylt kompetanseplan.doc i verktøykassen. _____ Mal for kompetanseplan 3 02.10.06 . Title: Mal kompetanseplan Author: Marianne Mellem Created Date: 10/2/2006 1:53:44 PM.

 • Pisces woman.
 • Poppa chips.
 • Hjernebetennelse farlig.
 • Freizeitaktivitäten meppen.
 • Hvordan flette med 6 tråder.
 • Modellstudiengang medizin.
 • Blir man brun av lysbehandling.
 • Parroquia de nuestra señora de la asunción.
 • I tonya kino oslo.
 • Studenthybel drammen.
 • Em jæren.
 • Redken shampoo test.
 • Twinkle twinkle little star chords.
 • Fränkischer tag forchheim.
 • Rengjøring av hustak.
 • Manner com gewinnspiel.
 • Zalando t shirt herr.
 • Stellenangebote stadt olfen.
 • Direktefly albania.
 • Hva løser opp olje.
 • Kjøpe barnevogn i sverige.
 • Famous birthdays ksi.
 • Kongens nytorv 28.
 • Adjektivdeklination übungen a2.
 • Konjunktiv 2 vergangenheit passiv.
 • Marc by marc jacobs.
 • Gemeinde ganderkesee.
 • Veckans horoskop kräftan.
 • Größter wal.
 • Hva går gestaltlovene ut på.
 • What does climate change.
 • Svensk fastighetsförmedling göteborg eriksberg.
 • Rhodesian ridgeback alleine lassen.
 • Ribberull hellstrøm.
 • Bilderrahmen 13x18 weiss.
 • Гостиница старые бендеры пицца.
 • Hvordan kjøpe ut en samboer.
 • Langfloss teppe.
 • Hong kong reiseguide.
 • Delt bosted barn under 3 år.
 • Master i autisme.