Home

Risiko og sårbarhetsanalyse skjema

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Vurderingen av hver uønsket hendelse dokumenteres i analyseskjemaet. Se prosessen og bruken av analyseskjemaet forklart gjennom et konkret eksempel fra side 24 i Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen Veilederen er utarbeidet av DSB i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Universitetet i Stavanger. >> Her finner du en utfyllbar versjon av analyseskjema for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Trykket utgave som er utsendt har fått feil ISBN og HR nummer.

Risiko betegner forholdet mellom sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe og konsekvenser av en slik hendelse. Risikovurderingen må ses i sammenheng med etablerte akseptkriterier for risiko, og den behandlingsansvarlige skal iverksette nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse SEPTEMBER 2018. 2 Sammendrag og anbefalinger på risiko Vi har et skjema for vurdering av hyppighet for feiing og boligtilsyn basert på risiko som det anbefales å ta i bruk. Tilsynsfrekvensen må også vurderes utfra beboers risiko. Risiko og sårbarhet kartlegges og vurderes i et analyseskjema (tabell 6). En rekke tema vurderes med aktualitet for de tre risikokategoriene liv/helse, stabilitet og økonomi med J/N i skjema, sannsynlighet vurderes med grad A-C og konsekvens med grad 1-3, jf. Tabell 2 og 3. Videre identifisere

Kravene er formulert i § 1-3 Risiko- og sårbarhetsanalyse og i § 5-4 Analyse i BfK. Det er en klar anbefaling at man setter seg meget godt inn i forskriftskravene før man starter med ROS-analysen for å sikre at analysen fanger opp de forhold som må være på plass. NVE ha Risiko- og hendelsesanalyse - Håndbok for helsetjenesten. Nasjonal veileder. Hva er nasjonal veileder? Håndbok. Risiko- og hendelsesanalyse - Håndbok for helsetjenesten. PDF. Maler for risikoanalyse. Risikoanalyse - oppdrag. DOCX. Risikoanalyse - skjematisk fremstilling av analyseområde. DOCX Formålet med å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er å etablere en felles forståelse av risikobildet og behovet for beredskap i den nye kommunen.. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme krav gitt i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011). Dette innebærer at analysen skal gi en oversikt over hvilke uønskede. påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i

 1. Du kan bruke en risikoanalyse, også kalt risikovurdering, som et verktøy for å øke prosjektets muligheter til å nå fastsatte mål. Risikoanalyse er viktig i innledende fase av et prosjekt, men husk også at i mange tilfeller vil risikoene endre seg underveis i prosjektet, slik at du må oppdatere analysen
 2. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. En analyse av de problemstillingene som er funnet ved gjennomgang av ROS - analysen - sjekkliste NR 37 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Støy og støv fra trafikk Beskriv årsaken Etablering av boliger vil bidra til økt trafikk, men ikke mer enn normalt. Dette vil generere litt ekstra støy og støv i området
 3. Risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) bygger på funn frå tilsyn hos finansføretaka, eigne samtalar med føretaka knytte til risiko, informasjon frå sentralt plasserte kontaktpersonar innan finans og kontroll i utlandet, analysar som IKT-tilsynet gjer, analysar av hendingar som har inntreft m.m. ROS-analysen skal beskrive dei viktigaste risikoane, men ROS-analysen er likevel ikkje.
 4. ere risiko, NRBR via skjema på nrbr.no. Brann i bolig Informasjon og veiledning
Detaljregulering av Svartfosslia hyttefelt - Nordreisa kommune

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse Del I i denne veiledningen beskriver risikohåndtering som en kontinuerlig forbedringsprosess. Den er tilpasset virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Del II presenterer en metode for planlegging, gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE | AVKLARINGER AV BEGREPER | 6 Krise - «Hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å utføre viktige funksjoner.» (Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet) Risikoreduserende tiltak - felles betegnelse på tiltak som virker enten forebyggende.

RO

 1. Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Side9 av 13 November2018 5 Vurdering av risiko og sårbarhet Risikovurdering for aktuelle hendelser er vist i skjema fra DSB sin veileder for ROS- analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak, eller annen form for oppfølging er beskrevet for hver hendelse. NR.
 2. § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og..
 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse eller (ROS-analyse) er en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje, sannsynligheten for at hendelsene vil inntreffe og hvilke negative konsekvenser de kan få. Fordi sannsynligheten for at uønskede hendelser kan inntreffe varierer, og fordi sårbarheten til mennesker eller objekter som er truet av farer er forskjellig, må ROS-analyser være tilpasset.
 4. Den norske finansielle infrastrukturen er robust. Det var ingen IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet i 2018. Omfanget av kortsvindel avtok ytterligere i 2018, målt både i kroner og i antall misbrukte kort. Tapene som følge av svindel mot nettbank er lave. Samtidig identifiserte Finanstilsynet også i 2018 sårbarheter som utgjør risiko for at alvorlige hendelser kan.
 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 2 av 81 Tittel Risiko- og sårbarhetsanalyse for Fosen brann- og redningstjeneste IKS Oppsummering Rapporten beskriver den risiko- og sårbarhet som foreligger i Fosen brann- og redningstjeneste IKS' beredskapsområde (kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan)
 6. Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 1.1 Metode og begrepsavklaring I følge plan- og bygningsloven § 4-3 skal det i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Hensikten er å ivareta samfunnssikkerhet, og samtidig få en oversikt over planens egnethet som utbyggingsformål, og hvilken. ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, stabilitet eller materielle verdier. Sannsynligheten for og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en uønsket hendelse representerer. Risiko = sannsynlighet x konsekvens Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplaner for strekningen ROS skjema 1 2. Fare for utglidning av veg grunnet kvikkleire - ROS skjema 2 ROS hendelsene er videre behandlet i kapittel 4. Andre identifiserte hendelser og vurderinger er gitt i tabell 3 i kapittel 3 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) kartlegger sannsynlighet og konsekvens av uønsket hendelse og farekilder. Ros-analysen er i dette dokumentet organisert i følgende kapitler: • Vurdering av hendelser og farekilder har blitt identifisert av fagskolens ansatte ved å benytte skjema A14 i kvalitetssystemet Risiko- og sårbarhetsanalyse til ROS skjema 1 2. Fare for utglidning av veg grunnet kvikkleire - ROS skjema 2 3. Nasjonale jernbaneinteresser - nærføring jernbane ROS hendelsene er videre behandlet i kapittel 4. Andre identifiserte hendelser og vurderinger er gitt

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. En analyse av de problemstillingene som er funnet ved gjennomgang av ROS - analysen - sjekkliste NR 13 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET HAVSTIGNING/STORMFLO Beskriv årsaken Området ligger i nærhet til sjø, og deler av området ligger innenfor flomsonen for stormflo og havstigning Risiko og sårbarhetsanalyse Sola kommune er derfor en selvstendig gjennomgang av uønskede hendelser for i tråd med forkriften, å skape et grunnlag for revisjon av kommunens krisehåndteringsplaner (beredskapsplaner). 1.5 Risiko- og sårbarhetsanalyser II 1.5.1 Risiko- og såbarhetsanalyse for Risavika og omliggende areale ROS ANALYSE 1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Reguleringsplan for Nesset Industriområde Forfatter: Kystplan AS v/ May I Andreassen Frøya Næringspark v/ Ola Aastum Forslagsstiller til planforslag: Frøya Næringspark v/ Ola Aastum Dato: 19.06.2018 SAMMENDRAG MED ANBEFALINGE

Eksempelsamling - Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Roger Steen, NVE Forfattere: Proactima.no og Roger Steen (NVE) Trykk: NVEs hustrykkeri Opplag: 300 Forsidefoto: Illustrasjon av Ola Hegdal, NVE alle rettigheter ISBN 978-82-410-0802-3 ISSN 1501-2832 Sammendrag: Eksempelsamlingen er utviklet som et bidrag til å. Risiko- og Sårbarhetsanalyse Del av Per Sivles vei og Nilsabakken Gjesdal kommune Datert: 02.04.2020 Rev: 16.09.2020 Bakgrunn og nøkkelopplysninger: Planområdet er på ca. 7,4 daa og ligger sentralt på Ålgård, rett ved sørlig del av Ålgård sentrum. Det står i dag 4 eneboliger med tilhørende garasjer, samt en lavblokk med

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av detaljreguleringsplan Søråneggea planid: 5022 2020 001, Rennebu kommune 3.3 Skjema for aktuelle uønskede hendelser For uønskede hendelser hvor det er behov for en mer systematisk risikoanalyse benyttes skjemaet under Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet ti HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - TOLGA KOMMUNE 2016 I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt m.v. § 14 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 Tatt HELHETLIG ROS - SKJEMA FOR ANALYSE AV DEN ENKELTE IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSE Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Porsgrunn kommune reviderte sin helhetlige ROS i 2015 og ny versjon vedtas i 2019

risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» § 4.3. «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten på se at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise all Planmal 4.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse Side 3 av 8 sist rev. 28.02.2020 Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Katgori Forklaring 1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller Mindre enn en hendelse per 1000 år 2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller En hendelse per 200 - 1000 år. 3 Dette medfører et behov for å gjennomføre risiko - og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av reguleringsplaner for å sikre en videre ivaretakelse av kravet til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse i Plan- og bygningsloven § 4-3. Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale

Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjektil Areal AS Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935 NO 995 907 534 MVA post@prosjektil.no 4031 Stavanger - 5 - 5 Oppsummering og konklusjon Noen av temaene gjennomgått i kapittel 4 ivaretas gjennom gjeldende lover og forskrifter, og Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-analyse ved planer for utbygging. § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta.

Risikoanalyse av antibiotikaresistens: Utbrudd av MRSA i

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vår norske fagmyndighet på området, har utarbeidet Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Den gir rammer og retningslinjer vi anbefaler at følges, og i lys av dette, er vår guide noe mer overordnet samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Dokumentet bygger videre på Nesoddens kommunes helhetlige ROS-analyse fra 2014, analyser i underordnede beredskapsplanverk, samt innhenting av dokumentasjon og dialog med aktuelle interne og eksterne aktører Risiko- og sårbarhetsanalyse 01A 2. utgave 16.11.2018 MARTR MFL ANO 00A 1.utkast 28.09.2018 MARTR ESSG TOKS Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: InterCity-prosjektet Østfoldbanen, Fredrikstad- Sarpsborg Kommunedelplan med konsekvensutredning Seut-Rolvsøy Risiko- og sårbarhetsanalyse Erstattet a Hjem Organisasjon og ledelse Beslutningsprosessen Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Av. Kjetil Sander-16/12/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år

ROS-analyse - Helsebiblioteket

Risiko- og sårbarhetsanalyse Side: Dok.nr: Rev: Dato: 3 av 53 ICP-16-A-25233 03A 11.04.2019 1 SAMMENDRAG Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved all arealplanlegging, jfr.§ 4.3 Hensikten med ROS-analysen er å sikre et tilstrekkeli Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plantype: OMRÅDEREGULERING Planforslag / ID: KLUBBEN NÆRINGSPARK; PID 1931 2017 0 En risiko- og sårbarhetsanalyse er et godt redskap for å etablere og forenkle en overordnet risikoforståelse for Hå kommune. Formålet med arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap er å bidra til å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn gjennom en systematisk vurdering av risiko Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av områdereguleringsplan for Tømrernes feriehjem, Askehaugåsen hyttefelt og Askehaug gård i ÅS kommune. Planområdet ligger innerst i Bunnefjorden og er omkranset av Fv. 156, Nessetveien i vest og Fv. 56, Askehaugveien i nord og øst

ROS-Analyse - K

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KVU BUSKERUDBYPAKKE 2 HOVEDRAPPORT • Påpeke risiko og sårbarhet som må ivaretas i senere planfaser. 2.3 Forutsetninger og avgrensninger Ved etablering av ROS-analysens premisser er følgende avgrensninger gjort: Konsepter. Med bakgrunn i konseptbeskrivelsene som er utredet i KVU'en så langt, er de

Hva er risikovurdering? Digitaliseringsdirektoratet - Dif

stilling av risiko- og sårbarhetsbildet. Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for både tilsiktede hendelser eksempelvis tyveri, ran, hærverk og utilsiktede hendelser eksempelvis brann, ras, flom, sterk vind og store nedbørs-mengder. Analysen skal resultere i en rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) beskriver det lokale trusselbilde med fakta, vurderinger og forslag til løsninger. Les risiko- og sårbarhetsanalysen for tidligere Rissa kommune her. (PDF, 2 MB) Les risiko- og sårbarhetsanalyse for tidligere Leksvik kommune her. (PDF, 2 MB

SKJEMA OVER RISIKO OG BESKYTTELSEFAKTORER Telefon: 35 01 50 00 Telefon: 35 02 80 00 BTI - skjema sist revidert: 01.08.2018 RISIKOFAKTORER BESKYTTELSESFAKTORER INDIVIDUELLE • Positive holdninger til rusmidler •Tidlig debut • Utagerende, sensasjonssøkende • Manglende kunnskaper om rus og risiko • Rusvillighe Risiko og sårbarheit kan ligge i arealet slik det er frå naturen sin side, eller det kan oppstå som følgje av arealbruken - i og utanfor det aktuelle planområdet. Publisert 12.02.2015 Det blir stilt krav om ROS-analyse i fleire lover og på ulike nivå Risiko- og hendelsesanalyse - Håndbok for helsetjenesten Nasjonal veileder Rusbehandling (TSB) Pakkeforløp Rusmestringsenhetene - Helse- og kriminalomsorgsfaglige tjenester til innsatte i fengsel Nasjonal veileder PDF. Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet ti

One Voice Krisekontroll Og Risikostyring I Et Va Nett

I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønsked Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller følgende krav til risiko og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse En Risiko- og sårbarhetsanalyse kan utføres av en enkelt, eller samtlige kritiske tjenester og prosesser i virksomheten. Risikostyring og vurdering må foretas i forbindelse med alle endringer som kan påvirke enheten. Risiko- og sårbarhetsanalyse må for de fleste virksomheter gjennomføres årlig i tillegg til løpende risikostyring RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS ) 2011 Beredskapsrådets behandling: SAK 1/11 - Arkivsak 10/ 1031 4.3 Vedlegg 3: Veileding og skjema som var anvendt i ros -analysen.....12. 4 1. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE 1.1 Hvorfor gjøre en.

en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeid for detaljregulering for Kvednavika, nord på Torvastad, Karmøy kommune. Aktuelle faremomenter er gjennomgått og evaluert med hensyn til sannsynlighet for og eventuell konsekvens av faremomentets forekommelse og virksomhet, og som pådriver overfor andre aktører. Kommunen skal som et minimum ha: En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) jf. forskriftens § 2 Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet (langsiktige mål, strategier, prioriteringer og tiltak) jf. forskriftens § Målselv kommunes helhetlige Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ble vedtatt av Målselv kommunestyre 14.06.17 i sak PS 53/2017

Vedlegg 2: Hazid-skjema en risiko- og sårbarhetsanalyse. For planer som behandles etter forskrift om konsekvensutredninger, er det forutsatt at risiko- og sårbarhetsanalysen skal inngå i arbeidet med konsekvensutredningen og være en del av denne, jfr. Håndbok V712 Intensivgrunnkurs i risiko- og sårbarhetsanalyse. Pris: 4.950,- eks. mva., inkluderer måltider, overnatting og og dette gjør det viktig å ha kjennskap til risiko og sårbarhet i egen virksomhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser Dette medfører at mindre tid blir satt av til praktisk arbeid med DSBs skjema for ROS-analyse,.

Risikovurdering Datatilsyne

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Kvartal 314 nord Nasjonal plan-ID: 0105 12050 Vedlegg 2 . Side BAS arkitekter AS St. Marie gate 96/98 1706 Sarpsborg www.bas-ark.no 2 Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet av forslagsstiller for følgende plan: Plannavn Kvartal. 6.3 Skjema for sårbarhet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan blir stilt overfor. Risikoanalysen er en analyse av dimensjonerende hendelser som brannvesenet må være bemannet, utstyres og kvalifiseres for å håndtere (forebyggende og/elle

Risiko- og hendelsesanalyse - Håndbok for helsetjenesten

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Lytt til teksten Stopp avspillingen Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunesamfunnet, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen Risiko- og sårbarhetsanalyse - Detaljregulering for fritidsboliger Tengsastranda Oppdragsnr.: 2925-01 Versjon: 2 Dato: 16.03.2020 4 Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de aktuelle hendelsene forebygge risiko og tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verder mv. I henhold til plan og bygningslovens § 4-3 skal planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for utbygging, påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analyse

Tiltakshavers Risiko og sårbarhetsanalyse 11 Etter gjennomføring Naturrelatert risiko: - Grunnforhold: Tomten er egnet fo r utbygging med forutsetning om at det gjennomføres grunnundersøke lser for å få kartlagt løsma ssene og løsmassenes egenskaper, slik a t det kan gjennomføres evt. ti ltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjektil Areal AS Postadresse Tele Bankgiro Foretaksnr. E-Mail Bjødnabeen 4 +47 51 96 27 90 3201 47 95935 NO 995 907 534 MVA post@prosjektil.no 4031 Stavanger - 6 - morene, og infiltrasjonsevnen er satt til lite egnet. Det vil derfor være nødvendig med tiltak for overvannshåndtering Stange kommune, skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) /1/. Analysen skal gi grunnlag for sikker arealforvaltning i forhold til planlagt utbyggingsområde, og skal av-dekke mulige risiko- og sårbarhetsområder. Analysen skal også kunne avdekke om området ikke bør utbygges pga. en for høy risiko Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuell Risiko og sårbarhet kan ligge i arealet slik det er fra naturens side (flom- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarhet kan også oppstå som følge av arealbruken - i og utenfor det aktuelle planområdet. Planmyndigheten plikter å sørge for at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført ved utarbeidelse av planer Skjema for registrering av risiko og sårbarhet 4. Detaljerte 3T-ark (tilstand, trussel, tilstand) for hver av hendelsene. I kap. 3 er organiseringen av arbeidet med en felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) omtalt. Arbeidet med en felles ROS-analyse for de 6 kommunene i Listerregionen; Farsund, Flekkefjord,.

 • Flyreiser til ksamil.
 • Laufschrift gif.
 • Deutsche auswanderer datenbank online recherche.
 • Autohaus lindenberg greifswald.
 • Hva heter nasjonalsangen til spania.
 • Tidenes beste filmer.
 • Falk stadtplan cuxhaven.
 • Kanin affär online.
 • Neue westfälische rahden.
 • Julekonsert 2017 sandnes.
 • M6160tc.
 • Hund som tygger på ting.
 • Skoda nettbutikk.
 • Bokpapp.
 • Stasi museet.
 • Osteopathie kirchheim teck.
 • Royal family tree.
 • Scharmüller anhängerkupplung.
 • Grønn melk i brystene.
 • Kryssord overtar.
 • Raseriutbrott barn 6 år.
 • Schuhschrank selber bauen einfach.
 • Klinefelter.
 • Radio hochstift geldregen.
 • Enkel destillasjon.
 • Korting blijdorp.
 • Ilsvika helse og velferdssenter.
 • Nicole eggert heute.
 • Hornhinnebetennelse smitte.
 • Polar klokke a370.
 • Bjurfors göteborg.
 • 2 point conversion nfl.
 • Dromen over vroeger huis.
 • Batman vs superman cda napisy.
 • Barnedans vinderen.
 • Tango atelier düsseldorf.
 • Nikon viewnx 2 download 64 bit.
 • Dokumentasjon jegerregisteret.
 • Genius lyrics despacito.
 • Husbilar till salu örebro.
 • Maze runner bok 2 ildprøven.