Home

Foring av ammekyr

Fôrkostnad utgjør største delen av de variable kostnadene i ammekuproduksjonen. Samtidig legger rett fôring før kalving, og 5 er overfeite. 3 til 3,5 kan defineres som et normalområde for ammekyr. Anbefalt hold ved kalving er 3, men kyr som kalver sent om våren og raskere kommer ut på godt beite tåler å være litt magrere (2,5) Kraftfôr for enkel fôring av ammekyr i hele innefôringsperioden- sikrer ammekua nok vitaminer, mineraler og proteiner. Har høgt protein og mineral/vitamininnhold og er tilpassa seint høsta gras og halm. Dekker behovene for mineraler ved 0,5 kg/dag i tidlig drektighet. Etter kalving inntil 2 kg Ammekyr i tidlig drektighet har et energibehov på ca 5,5 FEm per dag (ku 650 kg). Dette er bare halvparten av energien kua trenger når kalven dier mest (figur 1). For å unngå at dyra blir feite i gjeldperioden må de altså få tilført mindre energi, enten i form av at fôret er mindre energirikt, eller at de eter mindre mengde fô Konsekvensen av at kua trenger mer energi og at hun ikke klarer å ete like mye, er at vi bør øke fôringa de siste 6 ukene før forventa kalving. Proteinbehovet øker også frem mot kalving og det er nødvendig å supplere med mer protein i fôret. Hvordan fôringa bør være er helt avhengig av hvilken grovfôrkvalitet som brukes Re: Foring av ammeku Jeg har alltid ammoniakkbehandlet havrehalm siden det virker som om kuene spiser den lettere enn f eks bygghalm men jeg er iferd med å vakle i troen. Hvetehalm ser ut til å ha minst den samme smakeligheten som havre, kanskje bedre

Gruppering av ammekyrne er heilt nødvendig Prinsipp: Fôring etter hold. Minst tre grupper, gjerne fleire: • Avendte kalver, kviger og okser kvar for seg • Drektige åringskviger eventuelt saman med tynne kyr • Vaksne ammekyr i normalt godt hold • Kyr som har kalva skal ikkje gå saman med drektige kyr. 16.11.2016 3 For å få svar på det kan resultater fra det hittil første dybdestudiet av norske ammekubesetninger være til nytte. Flere titalls gårder med ulike raser av ammekyr har deltatt. Gårdene ligger spredt fra Rogaland til Troms, jevnt fordelt mellom kornområdene (tilskuddsone 1-4), fjell- og dalbygdene (sone 5a) og kyst/innlandsstrøk nordover (sone 6) Av Øystein Havrevoll, Nortura SA. Behov for meir storfekjøt. Med færre mjølkekyr og jamt stigande forbruk av storfekjøt, er det behov for å utnytta kjøtproduksjonen på mjølkebruket betre enn i dag. Men det vil også vera behov for fleire ammekyr enn dei knapt 60 000 kyrne det er i Noreg nå (SLF 2008)

Produksjon av storfekjøtt ved bruk av kjøttferasar i ammekuproduksjonen kan vere ein rasjonell produksjon om forholda ligg til rette. Hovedfokus bør ligge på å produsere billeg fôr til dyra, og bruke mykje beite der ein har mulegheit til det, samtidig som ein leverar gode slakt Det er ikkje uvanleg med ei kapitalbinding på 30-40.000 kroner pr. mordyr i oppstartsfasen. Om du startar frå botn, av må du rekne eit driftskapitalbehov på 1 - 1,2 million kroner til ein flokk med 30 ammekyr. Det er viktig at dette blir innkalkulert når ein finansierer utbygginga. Produksjonsfase Norsk Landbruksrådgiving Agder. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men Felleskjøpet gjør det enkelt å fôre ammeku. FORMEL Ammeku konsentrat kan benyttes som eneste kraftfôr til ammeku i hele innefôringsperioden. Blandingen har høyt innhold av protein, vitaminer og mineraler. Mineraldekning oppnås allerede ved 0,5 kg kraftfôr pr.dag

•Avhenger av antall dyr og produksjonsform -20-25 ammekyr kan tåle et lavere overskudd da det i de fleste tilfeller er en biintekt eller deler av en jordbruksinntekt. -50-70 ammekyr krever et overskudd som tilsvarer en årsinntekt. -Slakteokseproduksjon er som regel mindre arbeidskrevende antallet må være vesentlig større der Fôring av ei 600 kg`s ammeku Fôrplan for kviger forutsetter at kviga skal bedekkes ved 15 mnd`s alder og kalve ved 2 års alder. Den høyeste kraftfôrmengden gjelder i slutten av hver innefôringsperiode. I tida før kalving er det dessuten gitt et tillegg for fostertilvekst Avvenning av kalver. Det er tilgangen på godt beite som er med å avgjøre når man burde avvenne. Ved skrint beite hvor kvaliteten begynner å bli dårlig er det en fordel å avvenne. Dette er er fordi en kalv i vekst krever god nok fôring for å oppnå de vekter vi ønsker

fett% | Topp Team Fôring

Sørg for rett fôring av ammekua i vinter - Bondevenne

Nationen – distriktenes næringsavis

Formel Ammeku Konsentrat Felleskjøpet Agr

 1. Ring 72 50 50 50. Ofte stilte spørsmål; Kontakt oss; Følg oss på Facebook; Følg oss på Instagram ; Org. nr.: 911608103. Postadresse: Postboks 469 Sentrum, 0105.
 2. dre godt beite om man har kviger og andre hodyr uten kalv
 3. eraltilskudd
 4. En kjøttprodusent på Toten som forer opp flere hundre okser i året, har storparten av oksene gående på talle i et kaldfjøs, men bruker fortsatt det gamle fjøset med spalteplank binger til en del okser. Tilveksten på oksene ute på talle ligger 10-15 % høyere en de oksene som går på spalteplank, dette på samme foring Ammeku
 5. dre bruk. I tillegg blir det også foreslåt
 6. Betydningen av fôrstyrke i oppdrett av kviger på kalvevekter og kalvingsvansker. Av: Guro Sterud Stutlien og Laila Aass, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Våren 2019 skrev Guro Sterud Stutlien, student ved IHA, masteroppgave i forbindelse med Optibeef-prosjektet. Tittel på oppgaven er «Effekt av fôrstyrke i kvigeoppdrettet på fødselsvekt, avvenningsvekt og.

(Sist endret 07.02.20) En rådgivningspakke er et standardisert tilbud om rådgivning til en fastsatt pris innenfor et avgrenset fagområde. Tilbudet bygger på gårdsbesøk med kartlegging, analyse, tiltak og oppfølging. For å få utbytte av rådgivningen, stilles det krav både til rådgiver og bonde. Nye priser ungdyrkåring fra 10. februar 2020 Tilpasset ammekyr og sikrer kua og kalven nødvendig tilførsel av livsviktige næringsstoffer. Inneholder organisk selen. Anbefalt mengde: 100-150 g/dag eller etter appetitt. VitaMineral® Normal Et allsidig og bredt sammensatt tilskuddsfôr som gir alle drøv-tyggere et grunnleggende tilskudd av makromineraler, mikro-mineraler og vitaminer VitaMineral Ammeku er tilpasset ammekyr og sikrer kua og kalven nødvendig tilførsel av livsviktige næringsstoffer. Det er tilsatt spesielt mye selen og vitamin E, også fra naturlige kilder, for å styrke dyrenes livskraft og fruktbarhet. Holdbarehet: 10 mnd fra produksjonsdato. Dosering: Melkekyr: - Sinkyr: - Ammekyr: 100-150 gram pr. dyr/da Engfrøhalm har i utgangspunktet lågt næringsinnhold, og egner seg derfor best til dyr med lågt næringsbehov, f.eks. overvintring av ammekyr, mjølkekyr i sinperioden, kjøttproduksjonen på kastrater, utvokste søyer i enkelte perioder, eller hester i lett arbeid Lufting av NH3 behandlet halm før bruk 3 dager på tørr halm, noe lengre tid om den er fuktig. Fjern halm som muggent, misfarget eller forurenset av jord e.l. Til ammekyr gis ca. 2 kg kraftfôr pr dag i drektighetstiden, økes i forbindelse med kalving - NB: Avhengig av størrelse på dyrene og fôropptak av halm

Ombygging av eldre melkekubåsfjøs fra 1970-80 tallet kan også være en rimelig løsning. Disse bygga er ofte ikke mer enn 10 i bredden innvendig. Da vil kunne få en bedre utnytting av bygget ved å flytte fôrbrettet ut. Da kan midten av fjøset benyttes til liggebåser for ammekyr, og det monteres gjødselskraper i rennene langs ytterveggen Fôring av ammekyr blir veldig viktig framover, for her er det mange som mangler kompetanse, sier han. Emneord til denne artikkelen. melk ammeku. Del. Neste artikkel. Fikk nei, vurderte å sende dyra til slakt. Ansvarlig redaktør. Iver Gamme. Produksjonsleder. Liv Skarprud. AD / Forsideredigerer. Torgeir Vikan. Journalister I dag har han 46 ammekyr av rasen Aberdeen Angus og skryt uhemma av dei: - Finst ikkje betre kulturpleiarar enn slikt storfe, hevdar han. Dei kjem seg opp og fram og ned. Og dei et nesten alt, mykje meir enn sauen. Han vil helst berre ha det fine graset, medan ammekua tar for seg av småbjørk, kratt og brennesle - alt går ned årsbasis. Ved innkjøp av karensfôr, kan ein bruka inntil 30 prosent. Storfe over seks månader skal ha minst 60 prosent av tørrstoff i dagsrasjonen frå grovfôr (beitegrøde, gras, høy, ubehandla halm, surfôr, rotvokstrar, lauv, frukt og grønsakrestar). Når dyra er på beite, skal over 50 prosent av tørrstoffet per dag ta Dexter er en av de minste kvegrasane vi har, og den stammer frå Irland. I Noreg er den bruka som ammekyr (kjøttfe), men er godkjent som fleirbruksrase med både mjølk og kjøtt. I forhold til storleik og fôrinntak gir den mykje mjølk og kjøtt (høg slakteprosent)

Med bruk av dei same faktorane kjem Bioforsk fram til 2,3 tonn gjødsel for kyr i mjølkeproduksjon. Det inneber samstundes ei fortynning til 7,7 % tørrstoff. I tillegg kjem eventuelt påslag for nedbør, som ikkje er rekna inn i normtala frå 90-talet Nortura er en av Norges største matprodusenter. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 300 norske bønder Storfeproduksjon gir oss både melk og kjøtt. Det er omkring 220 000 melkekyr og 90 000 ammekyr fordelt på gårdene rundt om i landet vårt. Storfe tilbringer livet i fjøset og på beite. Her kan du lære mer om hvordan norske kyr lever

Han er oppvokst på et melkebruk og en av de fremste ekspertene på fôring av melkekyr i Norge, men Erik Brodshaug valgte å starte med ammekyr da han skulle overta hjemgården. Erfaringene med kyr som bare lager melk til kalven, har han hatt mer nytte av i jobben enn han trodde på forhånd En Løten-bonde tvinges til å slutte med ammekyr på grunn av vanskjøtsel av dyrene sine. Mattilsynet innrømmer at han burde ha vært stanset tidligere

Fôring av ammeku frem mot kalving - Norsk

 1. eraltilskudd
 2. • Innføring av et eget kalvetilskudd i melkeproduksjonen. • Innføring av et kvalitetstilskudd for slakt over en viss vekt og kvalitet. Dette tilskuddet må innføres med friske midler. • Gjennomgang av grenser og intervaller for utmåling av tilskudd til husdyr og driftstilskudd for ammekyr for å legge til rett
 3. Nye, oppdaterte analyser viser i tillegg at Grønlunds anslag av utslipp fra norske ammekyr (30 kg CO₂) er for høyt. Betydelig forskningsinnsats er nå satt inn for å redusere utslippene.
 4. utføres av et personell på til sammen ca. 20 perso-ner. Vi legger vekt på å være en landsdekkende tjeneste med nærhet til den en-kelte produsent. Vi jobber i et landsdekkende nettverk der spisskompetanse kan utnyttes uavhengig av geografi. Dette nettverket går under betegnel-sen Team Storfe. Team Storfe har kompetanse innen fagområdene
 5. Som nevnt foran avhenger behovet for ammekyr til enhver tid av melkeytelse per ku når man har en kvotesituasjon. Figur 5 viser antall melke- og ammekyr som trengt i de ulike alternativene. Ved kun bruk av Surfôr 1 uten kraftfôr er ytelsen rundt 5 100 kg per ku og dermed trengs det få ammekyr, sammenlignet med for eksempel Surfôr 1 med 8 kg kraftfôr (ytelsen her tilsvarer ca. 8 200 kg.
 6. Rikelig tilgang på drikkevann av god kvalitet er av stor betydning for dyras helse, produksjon og trivsel. Manglende tilgang på vann kan bety at dyra ikke får vist sitt produksjonspotensiale og en vil ofte også ofte oppleve dårligere mjølkekvalitet

Melkekyr og ammekyr 7,5 Øvrige storfe 3,5 Søyer med lam 3,0 Øvrige småfe 1,0 Hester 4,0 6. Søkerens merknader og underskrift Jeg har søkt erstatning fra andre kilder og/eller har forsikring som dekker hele/deler av tapet Beskrivelse av annen erstatning/forsikring Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte Tidlig i drektighetsperioden • Ikke avvenn for seint - unngå oppfôring av magre kuer • Gruppering • Kuer i godt hold - vedlikeholdsfôres (NH 3 halm, surfôr med lav fôrkonsentrasjon) • Kuer i dårlig hold fôres opp frem til 3 mnd før kalving (surfôr med god kvalitet, NH3 -halm + kraftfôr) • Feite kuer - kan fôres med 80 % av vedlikeholdsbehovet Magre kyr ved kalving. I det ene møtet vil rådgiverne gi råd til småfeprodusenter, mens det andre møtet vil dreie seg om fôring av ammeku og oppfôringsokser. I morgen, torsdag 30. august, er det råd til melkebønder som står for tur Veileder om hold av storfe - (application/pdf) Andre nettsteder fra Mattilsynet. matportalen.no matvaretabellen.no kostholdsplanleggeren.no nokkelhullsmerket.no. Telefon +47 22 40 00 00. Postadresse. Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Org.nr. 985 399 077. Innhold. Om Mattilsynet. Ledige stillinger Det skal betales et gebyr for behandling av søknad etter § 5 om innmelding i registrerings- og kontrollordningen for økologisk produksjon, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 4 jf. vedlegg 1 kapittel I. Virksomheter som er omfattet av registrerings- og kontrollordningen skal betale gebyr for tilsyn og kontroll

Foring av ammeku Bedre Gardsdrif

Er den norske ammekua bærekraftig? - Natione

Jørund Kvaale Hansen fra Bygland i Agder har mistet 11 ammekyr, og nesten hele besetningen på 60 kyr ble syke. Han mistenker at det er frøhøy av raigras fra Danmark som er årsaken. Det var Effektivt Landbrug i Danmark som først omtalte saken. Kvaale Hansen har brukt frøhøy av raigras en stund, den 21. oktober kjørte [ NOTERINGSSKJEMA OG VEILEDNING FOR OPPMÅLING AV FÔRLAGER OG OPPLYSNINGER OM FÔROPPTAK FÔRLAGER Søker skal måle opp grovfôr på lager, og søker har ansvar for å oppgi korrekte tall. Melkekyr og ammekyr 7,5 Øvrige storfe 3,5 Søyer med lam 3,0 Øvrige småfe 1,0 Hester 4. Mye av årsaken er at det er flere gammeldagse typer fjøs som trenger betydelige oppgraderinger. Det kan være bruk som må endre drift og foring som følge av at drifta må endres på grunn av rovdyrtrykk. Det kan også gis støtte dersom noen velger å endre sauebruk til for eksempel ammekyr, som følge av ulveproblematikken Nortura, Tyr Hordaland og Storfeprosjektet inviterar til kurs om ammekyr 21.-22. okt. på Thon Hotell, Flesland Publisert 09.09.2016 Sist endra 09.09.201 Fiberrikt kraftfôr til intensiv fôring med høy andel kraftfôr, beregnet til okser, mellomkalv, kviger og ammekyr. Høyt fiber nivå som gir god vomfunksjon og fastere gjødselkonsistens. Dekker normalt mineralbehovet til okser ved 2,5 kg kraftfôr pr. dag. Kan også brukes i rasjoner med lite grovfôr. Antall på pall/eske: 30 stk

Arbeidsoppgaver er mel... king, foring av ammekyr , griser og annet gårdsarbeid. Du må være pliktoppfyllende og møte til avtalt tid, godt håndlag med dyr og gjerne erfaring med melking og stell av storfe Et prosjekt på ombygging av fjøs i Rogaland fra sau til ammeku. Fjøset har plass til 50 ammekyr, 15 kviger og 40 okser. Bygget har kanalomrøring, ny innredning, kalvegjømme og fødeavdeling. Spalt i avdelingen for okser med gummi i bakkant. I tillegg har vi levert Lely Vector og Serigstad Exact feeder. Vi takker for tilliten [ Vi har på bakgrunn av dette fått en forespørsel fra Mære Landbruksskole om å utrede et forslag til hvordan man kan utnytte det gamle melkekufjøset best mulig til kjøttproduksjon basert på 30 ammekyr av en ekstensiv kjøttferase og oppfôring av NRF okser. Kalvinga skal foregå på både våren og høsten Valg av beitedyr Tidligere var det kun sau på gården, men for noen år siden bestemte Arnt Ivar seg for å satse på ammeku i tillegg. Han har i dag rundt 25 ammekyr av rasen Hereford. Kyrne kalver fra slutten av februar til begynnelsen av april. Kalvene som ikke går inn i egen produksjon, selges på høsten ved 6-7 måneders alder I 2017 var gården blant de med best resultater i Ingris. I tillegg til gris har de ca. 50 ammekyr og omtrent like mange sauer. Familien Mattingsdal teller hele 8 personer. Her er Bjørn Emil kona Kristi samlet sammen med fem av barna, Grete, Bartinus, Eina, Jon og Anne

Av totalt 3 879 kyr av seks bevaringsverdige kurasar i Norge i 2018 (Norsk Genressurssenter nøkkeltal, 2018), var 2 588 kyr ammekyr, altså 2/3 ammekyr. Eg vil sjølvsagt ikkje angripe denne produksjonen, og heller ikkje andre ammekuproduksjonar i Norge • Ved fôring med grovfôr som er gammelt eller av dårlig kvalitet • Vitamin E er en viktig antioksidant, styrker immunforsvaret og bedrer fruktbarheten. Holdbarhet:12 mnd. fra produksjonsdato. Dosering: Melkekyr: 30-140 gram pr. dyr/dag Sinkyr: - Ammekyr: - Okser: - Kviger: - Kalv og geit: - Storfe på beite: De 88 prosent av bøndene som har god orden på sitt KSL-system vil ikke merke endringer som følge av denne avtalen. NLR kan KSL. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet har kompetanse til å bistå bønder med å få på plass en internkontrollrutine. - Vi stiller med et bredt nettverk av rådgivere, med mye kompetanse innenfor landbruk

For storfekjøtt vart importen nærare 18.000 tonn i 2012 og utgjorde rundt 19 % av forbruket, og det er mange slakteskrottar! Årsaken er innlysande; i løpet av dei 11-12 siste åra har talet på mjølkekyr minka med cirka 50.000, medan antal ammekyr har auka med berre 19.000 i same perioda tilstrekkeleg opptak av råmjølk. Ammekyr har ofte noko meir immunstoff i mjølka og utforminga av jur og spenar gjer suginga lettare, slik at opptaket kan bli betre hjå desse kalvane. Heilmjølk i 12 veker Heilmjølk vert godt fordøydd og inneheld mellom anna protein av høg kvalitet som er viktig for at kalvane skal veksa godt • 67 % av alle dyrene ligger innenfor 90 og 110 • 95 % av dyrene ligger innenfor 80 og 120. Hva ser vi etter i ei holdbar og bærekraftig ammeku? Moregenskaper - God helse gir holdbare og bærekraftige ammekyr • Ressursbesparende • Økonomisk • Mindre medisinbruk - Norge har gode rutiner for dokumentering av helsehendelser Vinterfôring av ammekua har som mål at kua skal føde en levende kalv som vokser godt, samt at kua skal komme i brunst etter kalving. Det er i denne perioden man har mulighet til å fôre ekstensiv og billig, men likevel må man sørge for at kuas behov til vedlikehol tilvekst og til foster . Når vi begynte med ammekyr av sør- og vestlandsfe 30 prosent av storfekjøttet vårt kommer fra ammekyr. Dette er kyr som ikke benyttes i melkeproduksjon. De vanligste rasene er Charolais, Simmental, Aberdeen Angus, Hereford og Limousin. De går ofte under fellesbetegnelsen kjøttfe. En kjøttfeku får i gjennomsnitt tre til fire kalver

Topp Team Fôring | tar for seg fôring i mjølkeproduksjon

Storfekjøtproduksjon - fôring av oksar - Fagforum Grovfô

En ny stor norsk undersøkelse viser at ammekyr og sau på utmarksbeite ofte har lave nivå av kopper og selen. Saltslikkestein med mikromineraler bør brukes som sikring på beite der det er liten mulighet for å gi annet tilskuddsfôr. Grå saltslikkestein er beregnet på ammekyr, annet storfe og vilt, og har spesielt høyt innhold av kopper I alt 19 bruk med ammekyr deltok i undersøkelsen, fordelt på rasene Hereford, Aberdeen Angus, Charolais og Simmental. Gårdene var av varierende størrelse og representerte stor variasjon i produksjonsgrunnlag. at ungdyr av disse rasene krever intensiv foring hvis rasenes vekstpotensiale skal utnyttes Bruk av fulldyrka og overflatedyrka areal til beiting ser ut til å auke i omfang av fleire grunnar. Det er behov for meir og betre vår- og haustbeite til sau og lam, kravet om at mjølkekyr skal ut på beite er gjort gjeldande og auke i talet på ammekyr Av disse står ca. 60 ammekyr og drektige kviger i gamlefjøset. Dyrevelferden er viktig og det er lagt inn varmekabler (1000 Watt pr binge) og gummimatter i kalvebingene - det er lett å se at kalvene trives. Lær mer. Les lignende historier. Type. BESETNINGSSTØRRELSE. 155. Økt produktivitet med nye VMS™ V300 Ei ammeku av mjølkerase klarer vanlegvis 3-4 kalvar. Bingar for ammekyr kan sjå forskjellig ut: - Strøbinge for ei ammeku + kalvar - Strøbinge for fleire ammekyr + kalvar - Binge med liggebås for fleire ammekyr. Fordelen med å ha fleire ammekyr i same binge er at avvenninga blir enklare da kua ikkje festar seg ved den einskilde kalven

Beiting og fôring i ammekuproduksjonen - Norsk

fôring av kalv fram til avvenning, Oddfrid Vange Bergfjord | Veterinær. Kalven er fødd heilt utan immunstoff, og kalven er derfor avhengig av å få. tilført råmjølk av god kvalitet så raskt. som mogeleg etter fødselen. Evna til. å ta opp immunstoffa frå råmjølka vi Det anbefales å, på en trygg måte, sjekke ammekyr for mastitt etter kalving. Karakteristiske trekk ved en akutt betennelse er hevelse, rødme, varme, smerte og nedsatt funksjon. For mer informasjon om jurhelse og rådgivere som kan hjelpe med jurhelseproblemer, kontakt TINE eller Q-meieriene

Økonomi ved oppstart av ammeku-produksjon - Bondevenne

Tørken gjør at det for mange kan bli aktuelt å søke om avlingsskadeerstatning. Her er et forsøk på en kortfattet gjennomgang av regelverket. En ny forskrift er nettopp vedtatt, og den blir brukt som grunnlag for behandling av søknadene. Her finner du forskriften Torsdag 30. august ble det enighet i tilleggsforhandlingene om en krisepakke for [ produsert kilo kjøtt enn ammekyr i mange andre land. Store deler av nor-ske landbruksarealer er kun egnet til grasproduksjon. Ammekua utnytter grasressursene svært godt og spiser 85-95 prosent gras og kun 5-15 prosent kraftfôr (Kilde: NMBU). Gjennom bei Både ammekyr og oksar. 54 ammekyr med kalvar er her plass til, og samstundes 36 fôringsoksar. Alle på liggebås. Fjøsen er 60 meter lang, 19,3 meter brei og følgjeleg 1158 m2 stor. Den er delt i fire avdelingar. To for ammekyr og to for oksar. Innreiingsmåla er lik, slik at talet på ammekyr kan utvidast om det skulle bli aktuelt

Reisebrev fra England 2019 – Laget for Østlandsk RødkolleMineraler og vitaminer til storfe - BondevennenLandbruk Nordvest - Home | Facebook

Fôring av ammeku - Norsk Landbruksrådgiving Agde

av egeninnsats! SISU Hest og Husdyr Din kontakt Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta Tlf: 63 94 39 00 Kontor@sisu.no www.sisuhestoghusdyr.no En salgsavdeling i SISU produkter AS Hest og husdyr A4 brosjyre 2015.indd 4 24.08.15 11:0 Produksjon av 400 000 l melk i nytt fjøs pluss 30 ammekyr i gammelt/nytt fjøs. Kostnadsramme nytt fjøs 8,9 mill. + 650 000 til kvotekjøp Utbyggingsalternativer forts Ammekyr Melk 1 940 000 2 311 000 Faste kostnader 851 000 966 000 Avskrivninger 222 000 307 000 Driftsoverskudd 867 000 1 038 000 Renteutgifter minus rentestøtt 291 000 350 000 Nettoinntekt 574 000 689 000 D

Bygg til ammeku – Omsorg for dyrRudningenEr frisk: ? Kalver er spesielt utsatt for å få diaré ogNorsk Landbruk

Vår egen vurdering av tallgrunnlaget er at vi kan forvente 3,5-4 % råprotein i ubehandla halm, og ca 4 % mer i ammoniakkbehandla halm. Ammoniakkbehandling og særlig dyppluting øker fordøyeligheten, men talla viser svak senking av NDF (fiber) med ammoniakk - fra ca 770 gram NDF/kg TS i ubehandla til 740-750 gram NDF/kg TS i ammoniakkbehandla halm Konsekvenser av mulige endringer av gjødselvareforskrift i Rogaland •NILF-prosjekt i samarbeid med FMLA i Rogaland •Finansiert av SLF og FMLA Ammekyr 1,3 10 Ungdyr/kalv 0,6 5 V.f. Sau/geit 0,15 1 Purker 0,4 3 Slaktegriser 0,2 2 Slaktegris mysefôr 0,32 Ammekyr 2700 7,4 6,8 Øvrige storfe 1825 5,0 3,5 Voksne sauer over ett år 495 1,4 1,2 Sauer under ett tilsvarer ca 70 % av ei melkegeit med en ytelse på 400 kg. BUKKER Her er verdiene fra andre geiter oppgitt av Statens landbruksforvaltning (2001) benyttet

 • Llorare las penas david bisbal descargar.
 • Rumba med gunn karaoke.
 • Rytmeforstyrrelser i hjertet symptomer.
 • Brede hobbyplater.
 • Gravid synsforstyrrelser.
 • Danebu skisenter.
 • Abbeanum uni jena.
 • Chess apn instillinger.
 • Sosiogram digitalt.
 • Golfbil bredd.
 • Little einstein dub.
 • Marsipankake med vaniljekrem og sjokolade.
 • 4 pics 1 word level 74.
 • Alkoholservering søndag.
 • Desktop hintergrund frühlingserwachen.
 • Xxl giant.
 • Canon druckerpatronen wechseln.
 • Disney prinsesser liste.
 • Biologisk psykologi eksamensoppgaver.
 • Möbel nemann abverkauf.
 • Vippe extensions trondheim privat.
 • Hvor høyt flyr fly.
 • Spenningskurve i karen.
 • The imitation game alan turing.
 • Installera comhem uttag.
 • Kk navn.
 • 12 pm pdt.
 • Spiderman game 2018 release date.
 • Sentinel island tribe.
 • Ivar dyrhaug 2017.
 • Der papa wird's schon richten umgedichtet.
 • Was gefällt frauen.
 • Rare regler i norge.
 • Hundewettbewerbe 2017.
 • Panduro göteborg öppettider.
 • George rr martin gale burnick.
 • Multivitamin rossmann.
 • Fabrik karlsruhe.
 • Fernsehturm hamburg innen.
 • Dodge challenger mieten köln.