Home

Det moderne demokratiet

"From where i`m standing": Antikkens påvirkning på det

Det moderne demokrati - Politiskforum

NILs Årbok Det moderne demokrat

 1. Det er lett å idealisere måten det greske demokratiet fungerte på, men sett med moderne øyne var det også svært urettferdig. Demokratiet i Hellas var ikke så demokratisk som man trodde det var. Men dette var jo tross alt et av de første demokratiene verden har sett, så det er ikke så rart at overgangen ikke var den største, fra slik det var før dette demokratiske system kom til Hellas
 2. Det var slutten på det de kalte det gamle samfunnet og starten på det moderne, opplyste og industrialiserte samfunn. Midten av 1700-tallet markerer også starten på en periode hvor Europa hadde gjort seg selv til verdens sentrum med sine voksende krigs- og handelsflåter og handelskolonier over hele verden
 3. Det store flertallet i Athen var imidlertid ikke borgere. Kvinner, slaver, første- og andregenerasjons innvandrere og alle under 18 år, fikk ikke være med å bestemme. Til sammen utgjorde de 90 % av Athens befolkning. I Athen ble det laget ordninger som skulle sørge for at de rikeste borgerne ikke fikk for mye politisk makt
 4. Det finnes innslag av direkte demokrati også i moderne stater. Sveits er et eksempel på en stat med omfattende direkte demokrati gjennom folkeavstemninger. I Norge har vi i nyere tid hatt nasjonale folkeavstemninger om norsk selvstendighet (1905), monarkiet (1905), innføring av brennevinsforbud (1919), opphevelse av brennevinsforbud (1926), og medlemskap i EF (1972) og EU (1994)
 5. For det andre er det svært store forskjeller på det demokratiet som var den gang og det vi har i dag, konstaterer Krasilnikoff. Tankene om demokrati har endret seg. Advokat gjorde Athen moderne. Først på midten av 1800-tallet begynner man å fokusere på Athen som et forbilde

Hvordan er Norge et moderne demokrati? - Ung

Forskeren forteller: Demokratiets kretsløp Gunnar C. Aakvaag har en dragning mot de store spørsmålene, og valgte derfor sosiologi som fag. Han har forsket på demokratiet i det moderne samfunnet og forteller her om sitt arbeid Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i. Det moderne demokratiet Drøft hvor det moderne demokratiet har sine røtter. VG2: det står ingen årstall jo Polistater · Inndeling i 3 o Borgere - Menn som eide jord og var i stand til å delta i forsvaret o Fremmede - Folk utenfra som ikke hadde borgerskap

Det moderne demokratiet. Det moderne demokratiet forbindes gjerne med opplysningstiden og den franske og den amerikanske revolusjon på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Disse ga blant annet grunnlaget for nye, liberale og demokratiske grunnlover, kongeveldets fall, universelle menneskerettigheter og innføringen av parlamentarismen Demokrati er folkestyre. Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.. Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre. Det finnes ulike former for diktaturer

Det var kun borgerne (frie athenske menn over 25 år) som kunne være med å bestemme, og det var et direkte demokrati. I det moderne demokratiet stemmer vi inn representanter som vi overlater makta til, mens i Athen stemte man ikke på partier eller representanter, men direkte på hver enkelt sak Demokratiet og deltagelsen i politikk ble så viktig for de frie mennene at de som ikke deltok ble kalt idioter. Dette kommer fra ordet «idios», som betyr «ens egen», altså at man bare tenker på seg selv, ikke på statens beste. Dette styret av folket, som var Aten i antikken, blir i dag regnet som opprinnelsen til det moderne demokratiet Dette spørsmålet er «selve testen» for et moderne demokrati: - Det er derfor det som skjer i USA nå er så skummelt President Donald Trump (74) og presidentkandidat Joe Biden (77) er i. Demokrati er folke-styre. De to bestanddele i denne definition, folk og styre, er gennem tiderne blevet fortolket meget forskelligt. Ordet demokratia blev første gang anvendt af grækerne i slutningen af 500-tallet f.v.t. som betegnelse for en ny organisering af det politiske liv. På samme tid begyndte grækerne at omtale to værdier i deres politiske liv, som byggede på lighedsprincippet. Atens demokrati var ikke demokratisk i moderne forstand, for bare frie, voksne mannlige borgere hadde rett til å stemme. Kvinner, utlendinger og slaver hadde ingenting de skulle ha sagt. Ifølge forskerne førte det til at bare omtrent 30 000 av Atens rundt 300 000 innbyggere hadde stemmerett

Kan du bidra til et bedre demokrati? - Aschehoug Univer

Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos - folk og κρατος, krátos - styre, herredømme, oversat: folkestyre) er et politisk system, hvor magten ligger hos folket.I en moderne forståelse af begrebet skelnes mellem styreform og holdning (livssyn). Demokrati betyder folkestyre. Det lyder umiddelbart enkelt - folket skal styre - men det viser sig. Den greske antikken, også omtalt som antikkens Hellas, var en oldtidskultur i østre Middelhav. Hellas var ingen enhetlig statsdannelse i antikken, men bestod av flere hundre små stater. I tillegg til dagens Hellas var kysten av Lilleasia, Syd-Italia og Sicilia greske kjerneområder, og i klassisk tid strakte de greske koloniene seg fra Katalonia i vest til det indre Svartehavet i øst Sosialdemokrati, ikke å forveksles med demokratisk sosialisme, er en politisk ideologi som vanligvis regnes til den moderate venstresiden.Ideologien oppstod opprinnelig som en retning innenfor den sosialistiske tradisjon som brøt med tankene til Karl Marx om revolusjon og proletariatets diktatur, og ble derfor omtalt som revisjonisme, forstått som samfunnsendring gjennom reform Moderne Demokrati. Elementer av det europeiske Weimar. Publisert: 25. feb 2016 Moderne demokratie dette. Nå er det slik at i allerede i mars skal det være valg i tre delstater og AfD kan komme til å gå forbi Gabriels SPD i oppslutning Demokratiet i Athen og republikken i Romerriket skulle i hovedsak være demokratiske, men det var noen ting som svekket demokratiet. I Athen var det at utenlandske borgere ikke fikk statsborgerskap og derfor ikke kunne stemme. Det samme gjelder kvinner og slaver, de hadde ikke noe stemmerett, og det er en ting som svekker demokratiet

Historie Vg2 og Vg3 - Antikken og demokrati - NDL

Det moderne demokratiet er en forholdsvis ny institusjon i menneskets historie. Å overlate skjebnen i andres hender - til et stort antall mennesker du ikke kjenner - setter tilliten i samfunnet på prøve. Fra det moderne demokratiets spede begynnelse har hvert suksessfullt avholdte valg vært en liten seier på veien mot dagens demokrati Eksisterer det moderne demokratiet i praksis? Bare en liten tanke som streifet meg nå som det begynner å fyres opp til valgkamp. Regjeringen nærmer seg panikk-modus og forsøker å ta opp de forsømte oppgaver og høyre-siden godter seg og bruker det for alt det er verd I dette temaet følger vi utviklingen av det moderne demokrati i Europa. Vi tar utgangspunkt i fire kjente opplysningsfilosofer og deres tanker om samfunnet. Vi følger også utviklingen av menneskerettighetene fram til vår tid. Vi avslutter med en samtale om hvordan demokratiet fungerer i Norge

Mens rundt tre fjerdedeler av demokratier i det 20. århundre ble veltet av gatekamper, protester og bråk, eller militæret, dør moderne demokratier saktere og mer subtilt Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia):. Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra Unge voksne er mer misfornøyde med det politiske systemet enn noen gang i moderne tid, mener forskere fra Cambridge. Foto: Kena Betancur / AFP Unge voksne mest misfornøyde med demokratiet. Dagens unge er mer desillusjonert og misfornøyd med demokratiet enn noen annen generasjon i historien Demokratiet, uansett om vi snakker om det direkte greske originaldemokratiet som undertrykte kvinner og drev slaveri, eller det moderne representative demokratiet som til stadighet velger klovner til statsledere, har svakheter Mellom oss og Perikles ligger det en rikholdig historie, og denne boken er et utsyn over utviklingen av demokratiet som idé og politisk praksis fra antikken til det tjueførste århundret. Boken ser også i flere av bidragene nærmere på de grunnleggende ideene bak det moderne demokratiet, og lar oss se vårt eget politiske system fra nye og noen ganger uvante vinkler

Samfundsfag “Demokrati” | 8

Demokrati kan oppfattes på ulike måter. Aktuelle nyhetsoppslag viser stadig vekk at det er mer enn valg. Den amerikanske storavisen Wall Street Journal har avslørt at statsministeren i Malaysia plasserte flere hundre millioner dollar fra offentlige fond og selskaper i lommene på stesønnen. Denne brukte pengene på luksuseiendommer på Manhattan og i Beverly Hills (California) Barn og unge lever sine liv i en lokal kontekst, og det er innenfor disse rammene at de kan erfare levd demokrati. Tobias C. Werler vektlegger i kapittel 3 hvordan risiko er uløselig knyttet til det moderne samfunnet, og hvordan risiko alltid rammer lokalt Det totalitære diktaturet er, ved siden av det moderne demokratiet, det tjuende århundrets genuint nye bidrag til katalogen over ulike styreformer. Mens andre og eldre former for diktatur gjerne opprettholder ganske betydelige politikkfrie rom, særlig i økonomien, ønsker den totalitære diktatoren å sette sin vilje igjennom på så mange områder av befolkningens liv som overhodet mulig Debattene førte til drastiske samfunnsendringer, og kan ses på som begynnelsen på det moderne demokratiet vi kjenner til i dag. En digital tidsalder. Mye har skjedd siden utviklingen av de tradisjonelle mediene. Ny teknologi har lagt til grunn for nye vaner og måter å forholde seg til mediene på

Alle tiders historie: Det moderne Norge tar for

Demokratiet slik vi kjenner det i dag, er på mange måter en moderne styringsform. Selv om prinsippet om folkestyre stammer fra antikkens tidsalder, var det først på 1800-tallet at et bredere lag av befolkningen i Europa og Amerika fikk medbestemmelsesrett Som Junigrundloven var udformet, var det kun et demokrati for få udvalgte: For eksempel var det kun ustraffede og selvforsørgende mænd over 30 år, der havde stemmeret til Folketinget. Alt i alt var der tale om, at ca. 15 % af befolkningen måtte stemme, mens - populært sagt - fruentimmere, forbrydere, fjolser, fattige, folkehold, fallenter og fremmede ikke nød samme privilegium Ut fra dagens kriterier, kan det hevdes at Norge ikke ble et moderne demokrati før allmenn stemmerett for kvinner var innført i 1913. Kanskje ikke før 1919, da personer på forsorg fikk stemmerett. Stortinget og kongen. Velgernes maktutøvelse ble begrenset av at Stortinget bare møttes noen vårmåneder hvert tredje år

Demokratiet i Hellas - Daria

Det er nemt at se at dette ville udvande det moderne masse-demokrati yderligere til en ren joke, og det vil formentlig ødelægge sig selv ikke længe efter. De nyudsprungne vælgere vil være endnu mere politisk korrekte end de lidt ældre teen-agere, som allerede har stemmeret; desuden vil de være endnu nemmere for journalister og lærere at manipulere Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt), også kalt folkestyre, er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse. Det ligger innebygd i vårt demokrati at flertallet må verne de ulike mindretallene. Men det finnes eksempler på at flertallet kan mangle den toleranse eller samfunnsinnsikt som skal til for at dette skjer, som Carsten Smith har formulert det. Og det kan komme andre tider der ulike mindretalls rettigheter kan komme under press Det liberale demokratiet hviler på enkelte sentrale liberale verdier, hvorav de viktigste kan sies å være autonomi, individuelle rettigheter og pluralisme. Det har blitt hevdet at det liberale demokratiet ikke er tilstrekkelig demokratisk, og at innslaget av demokratiske verdier på økes på bekostning av liberale

Antikkens kultur har gitt oss teateret, OL, kunsten, litteratur og arkitektur. 1400-1500 tallet ble den antikke kunsten og litteraturen gjennomdaget, Barokken som var på 1600 tallet var også påvirket av antikken, og på 1700 tallet ble kunst og litteratur nærmest kopiert. Alt dette har hatt en stor påvirkning på det moderne samfunnets kultur Det liberale demokratiet er under angrep. Og med Trump som et talende symptom på sykdommen, så skyldes angrepet en sterkt stigende misnøye med demokratiet selv, skriver Morten Strand Det moderne politiske landskapet utgjør komplekse globale utfordringer for demokratier. Landskapet er formet av globalisering, geopolitiske maktforskyvninger, endring av roller og strukturer av (supra)nasjonale organisasjoner og institusjoner, og veksten i moderne kommunikasjonsteknologi Det moderne, representative demokratiet har så langt vært noe som har tilhørt nasjonalstaten, og en grunnleggende forutsetning for det nasjonale folkestyret har vært nasjonalstatenes suverenitet i forhold til ytre krefter

Demokrati og republikk . Når vi bruker ord som demokrati og republikk tenker vi kanskje ikke over at det er arv fra antikken. Men det er det, bare at begrepene har ett litt annet innhold i dag enn for to tusen år siden, men grunntanken er den samme. Inspirasjon og forbilde Det bør måles på resultatene det oppnår, ikke hva vi føler at det uttrykker. Men demokratiet har et problem, og det er oss - velgerne. Valg i moderne demokratier er ment å gjøre to ting: uttrykke folkets vilje gjennom flertallsstyret og å ansvarliggjøre politikerne ved å gi dem fornyet tillit eller frata dem makten Kapitalismens rolle i det moderne demokratiet skal debatteres og belyses under Sampolkonferansen 2015 i Salem konferansesenter 29. - 30. september

Når Luther forklarer det fjerde av de ti bud - det om å hedre far og mor - legger han inn en utvidet betydning: En skal ikke sette seg opp mot foreldre «eller andre som Gud har satt over oss». Luther og det moderne Norge. Likevel har impulser fra reformasjonen vært vesentlige for utviklingen av det moderne norske demokratiet Det «borgerlige» demokratiet er blott og bart «formalt», lød det fra begge ekstremhold. Demokratiet er kun et skjold for rikmannsvelde, klikker og oligarki. Fascisten Roberto Michels mente tidlig på 1900-tallet at uansett hvor mye vi strevde, ville alltid oligarkene, som ved en jernlov, bli sittende ved makten

Det er derfor republikanerne er så opptatt av å få utnevnt konservative høyesterettsdommere, som vil tolke grunnloven etter den opprinnelige meningen - og ikke bedrive moderne, utvidende tolking som vil gi rom for enda mer føderal maktutøvelse Til det er virkeligheten for alvorlig. For måten USAs 45. president undergraver demokratiet på er mer til å grine av. I den grad Trump styrer, så styrer han etter innfallsmetoden I denne oppgaven ser jeg nærmere på politiske likheter og ulikheter mellom det opprinnelige demokratiet fra antikkens Hellas og det vestlige, moderne demokratiet, samt viktigheten av antikkens demokrati for dagens demokratiske styresett. + Repetisjonsspørsmål fra kapittel 2. Lærers kommentar: En grundig og gjennomarbeidet besvarelse Det moderne demokratiet og menneskerettighetene står i stor gjeld til USA og amerikansk historie. Mange tidlige innvandrere kom som dissidenter og flyktninger fra politiske og religiøse diktatur.

Det er to hovedgrunner til at mange observatører begynner å stille spørsmål ved forutsetningen - tidligere tatt for gitt - at kapitalisme og demokrati er faste allierte. For det første er den moderne kapitalismen global, mens demokratiet hovedsakelig er forankret på nasjonalt og lokalt nivå Det er jeg trygg på at også de neste­ ­monarkene vil gjøre, når den tid kommer. De er godt oppdradd. Men det er ikke derfor Norge bør være et monarki en god stund til. Vi trenger kloke murermestre. Et kongehus i et moderne ­demokrati er et paradoks. Men ­paradokset ender hittil på pluss-siden Det slog også mig for brystet, at Malte Frøslee Ibsen, der jo pleje at have et godt øje for systemiske uretfærdigheder, kaldte partiet for kerneinstitutionen i det repræsentative demokrati, for det er ikke rigtigt. Historisk set var det individet, der var centrum i demokratiet, partierne opstod først senere Demokratiet er en ny humanistisk måde at tænke på, hvor det enkelte menneske bliver tillagt en værdi, som det ikke havde tidligere. Som der står i indledningen til Den Amerikanske Uafhængighedserklæring (se kilder), anså man nu mennesker for at være skabt lige med naturlige medfødte rettigheder Et velfungerende demokrati i fremtiden er helt avhengig av rekruttering av Det finnes forskning som viser at befolkningen har høyere aksept for at politikere utsettes for nedsettende ytringer enn andre grupper. Med utviklingen av moderne kommunikasjonsteknologi og utbredelsen av nye arenaer for kommunikasjon har det vokst en.

Demokrati i det gamle Hellas ble født som et mål for å motvirke maktmisbruk som utøvde når en person eller en liten gruppe tok beslutninger for andre. Nå, bortsett fra demokrati, er det andre former for regjering, men alle har denne egenskapen til felles: Makt er sentrert på en autoritær leder eller en liten gruppe som ikke søker det felles gode TGV-en fyker avgårde gjennom det franske kulturlandskapet. Her hersket keltere, romerne, Charlemagne, solkongen og hans republikanske make: Napoleon, og her startet omsider det moderne demokratiet i Europa, startet av en politisk og sosial revolusjon vi aldri har sett maken til

Bak lukkede dører forhandler regjeringen i full fart om en ny handelsavtale med Storbritannia. Det som ligger på bordet i forhandlingene truer mattrygghet og miljø, innskrenker demokratiet og gir storselskapenes lobbyister privilegert tilgang og innflytelse i politiske beslutninger Et charter for lokaldemokrati i Europa. 15. oktober er det 35 år siden Det europeiske charteret om lokalt selvstyre ble lansert. Charteret, som representerer et felles europeisk syn på det lokale selvstyrets rolle i moderne demokratier, er siden ratifisert av alle Europarådets 47 medlemsland Det finnes forskning som viser at befolkningen har høyere aksept for at politikere utsettes for nedsettende ytringer, enn andre grupper. Les også debattinnlegget: Utbyggerkynisme? Med utviklingen av moderne kommunikasjonsteknologi og utbredelsen av nye arenaer for kommunikasjon har det vokst en egen særegen dynamikk og debattkultur New York Times: − Trump er den største trussel mot amerikansk demokrati siden krigen . The New York Times advarer på lederplass amerikanske velgere sterkt mot å gjenvelge Donald Trump Etter Napoleon Bonapartes endelige nederlag ved belgiske Waterloo møttes de europeiske stormaktene Storbritannia, Østerrike, Frankrike, Russland og Preussen i den østeriske hovedstaden Wien for å ta et endelig oppgjør med den franske revolusjonen og konsekvensene av 23 lange år med krig. Avtalen ma

Kongen er øverste leder, men i praksis er det statsminister som styrer landet. På bilde kan du se Eidsvollssamlingen. Helt siden fra vikingtiden har frie menn i Norge møttes på allting for å ta forskjellige valg som politiske og rettslige avgjørelser. Det moderne demokratiet så dagens lys i 1814 da vi fikk vår egen grunnlov For at forstå det moderne demokrati og den opfattelse vi i dag har af demokratiet, er man først og fremmest nødt til at forstå de første tanker om demokratiet. Hvad Vesten i dag anser for den eneste rigtig styreform har ikke altid haft det samme gode ry, hvilket blot understreger, at demokratiet er et koncept under konstant udvikling Det strides betydelig om hvem som er det eldste demokratiet ja. Grekerne hever selvsagt at det var dem, selv om det tok 2000 år fra det antikke demokratiets undergang til det moderne demokratiet i slutten av 1900-tallet

Små partiers plass i et moderne demokrati - Små partier er en sikkerhetsventil for demokratiet, skriver Per Sletaune og to av de øvrige toppkandidatene for Pensjonistpartiet i Asker. Dette var da også bakgrunnen til at Pensjonistpartiet ble grunnlagt og det er slik demokratiet bør fungere Demokratiet oppstod for første gang i Athen under antikken. Uten innflytelse, men av selvstendig kreativitet oppstod det også en form for demokrati i Norden, da snakker vi om det førnordiske styret hvor man hadde Ting, noe Island bevarte lengst

Hellas og Europa før og nå, del III: Det greske bidraget

Opplysningstidens ideer - Mennesket

Demokrati og folkestyre er ikkje det same. Omgrepet demokrati oppstod i Athen på 500- og 400-talet før vår tid. Det viste då til eit statsstyre der demos, eller folket, hadde visse (demokratiske) rettar. Første fase i opprettinga av demokrati i Athen er knytt til namnet Solon Foredraget vil handle om: «Repressive oppgaver i et moderne demokrati - hvor er vi, hvor skal vi?» Kort om foreleseren. Tor-Aksel Busch var riksadvokat 1997-2019. Han satte sitt preg på det offentlige ordskiftet med faglig tyngde, og hans tydelige respekt for ytrings- og pressefrihet, samt påtalemyndighetens uavhengighet var blant hans fanesaker Det moderne demokratiet er ikke et direktedemokrati som i antikkens Hellas, men snarere et representativt, parlamentarisk demokrati. Og det er et ytterst positivt ord. Fra 1900-tallet av vil «alle» være demokrater. Politikerne snakker om trusler mot demokratiet

I det moderne samfunnet er alle likestilte og det er like politiske rettigheter for alle. Det greske demokratiet var direkte, mens vårt er representativt. Gresk kunst, diktning og teater har også hatt en sentral rolle for det moderne samfunnet og har hatt stor betydning for lyrikk og scenekunst i den vestlige verden Hvis ikke dette regelverket raskt kan lempes på og tilsidesettes når situasjonen krever det, slik som nå, er vi ikke lenger et demokrati slik som grunnlovsfedrene så det for seg. Grunnleggende sett handler dette om at et moderne, liberalt demokrati som vårt må kunne handle med besluttsomhet og hurtighet proporsjonalt med den trussel vi står overfor Både i det greske og det romerske demokratiet var styreformens undergang fryktet, med rette. Thomas Jefferson formulerte prisen for frihet som konstant årvåkenhet. For moderne mennesker i Vesten, er det vanskelig å se for seg demokratiets undergang -⁠ Substantivet demokrati og adjektivet demokratisk blir hyppig brukt, men betydningen av ordene er ofte uklare, sier han. Arrangørene vil fokusere på det moderne vestlige demokratiets selvforståelse, og har invitert alt fra sosiologer og statsvitere, til filosofer og folk fra mediebransjen Vi satser på stor faglig bredde - alt fra moderne demokratikritikk til sammenlignende analyser mellom antikkens demokrati og det moderne demokratiet. Vi har invitert både statsvitere, sosiologer, historikere, filosofer, pressefolk og politikere til å holde innledninger,.

Demokratiet er en av de mest betydningsfulle politiske ideene i menneskehetens historie. Selv om ideen har røtter som går flere tusen år tilbake i tid, var det ikke før på 1800-tallet at moderne demokratier begynte å ta form. I det 20.århundret var man vitne til at demokratiet utviklet seg ytterligere da flere grupper i befolkninge Det er forfriskende med en bok om det fransktalende Afrika som ikke lar franske forskere bli de mest sentrale eller lar Frankrike utgjøre referansene alt dreier seg om. Her handler det om de interne politiske dynamikkene siden opptakten til demokratisering i Sahel på begynnelsen av 1990-tallet. Formelle demokratie Shanghaiet av det moderne demokratiet. Publisert 25. april 2007 av Kristian. I gamle dager kunne man risikere å bli shanghaiet til tjeneste på båter etter et besøk på den lokale kroen. Nå har tidligere Frp representant og leder for Demokratene gjort en spennende vri på dette Forlag: Dreyer forlagSjanger: Historie/PolitikkForfatter: Raino Malnes og Dag Einar ThorsenKilde: InnbundetDemokrati - historien og ideene, er en historisk bok med 33 artikler om ideer og demokrati gjennom 2 500 år. Boken er skrevet av norske og nordiske statsvitere, historikere,

Historie Vg2 og Vg3 - Politikk og kultur i Athen - NDL

Demokratiet i Athen var et forsamlingsdemokrati, hvor de involverede mødte op og diskuterede et emne for senere at stemme om det. Det skete 40 gange om året på højen Pnyx modsat Akropolis. Demokratiet i Athen var således langt mere direkte end det repræsentative demokrati, som vi kender i dag, hvor man vælger repræsentanter til et. Moderne demokratiers forvitring er typisk drevet frem av ledere som selv er valgt i frie valg. Endringen av fullmaktsloven var en demonstrasjon av robustheten til det norske demokratiet Det engelske demokratiet var et resultat av en indre maktkamp, mellom kongedømmet og parlamentet. Store deler av det moderne menneskets politiske liv foregår på nettet, det vil si at de internasjonale selskapene som Google og Facebook har stor innflytelse på politikken Da internett så dagens lys i 1990, oppstod det et virtuelt rom der alle i prinsippet kunne kommunisere med hverandre. Grunnlaget for et bredt ordskifte, som er forutsetning for at et demokrati skal kunne fungere, var lagt. I dag kan vi spørre oss om internett med sine sosiale medier har blitt et verktøy mot demokratiet Republikken Roma vs. moderne demokrati Den romerske forma for tidleg demokrati har inspirert vestlege nasjonar, både når det gjeld å lage eitt « parlament » for aristokratar og eitt for «vanlege folk», men òg med namna; senat og folkeforsamling er to namn som går igjen på mange av utviklingsstega til demokratiet i Vesten

Særs iøynefallende er det når vi ser på listene til stortingsvalget. Tenk for et samfunnssløseri av livserfaring. De små partiene bidrar også til mer demokrati. Flere kan være med på å påvirke det samfunnet vi lever i, noe som styrker oppslutningen om politisk arbeid Det som kjennetegner utviklede demokratier er at det finnes begrensninger på hva og hvor raskt de folkevalgte kan endre politikken. I noen saker kreves det for eksempel tre firedels flertall, og forslag til grunnlovsendringer må legges fram i én stortingsperiode for å vedtas i den neste med to tredelers flertall Et av kjennetegnene med moderne global politikk i dag er sterke autoritære tendenser som spiller sammen med populisme, fremmedfrykt og sosial ulikhet. Politikken er mer uforutsigelig enn tidligere. Det gjelder både fordi den sosiale og økonomiske globaliseringen er mer intens, og fordi durkdrevne politikere utnytter folks følelser og identiteter Det tredje alternativet, og det beste, er hyperglobalisering og demokrati. EU har i stor grad globalisert demokratiet gjennom opprettelsen av europeiske institusjoner. Gjennom Europaparlamentet er europeerne med på å legge grunnlag for den felleseuropeiske politikken, og i Ministerrådet står hvert lands regjering ansvarlig ovenfor parlamentet og borgerne i sitt hjemland

Michel Steen-Hansen - Danmarks Biblioteksforening

Hva er demokrati? - Civit

Det moderne demokrati gir stemmerett til alle som har levd i atten år. Om stemmeren er intelligent, ærlig, moralsk, lovlydig, klok eller ansvarsbevisst er helt uvesentlig. Om stemmeren har noen interesse i nasjonens ve og vel, eller om stemmeren har gjort noe for fellesskapet, er også helt uvesentlig Aten sto nærmest vår tids forståelse av demokrati. Atenerne kom nærmest det vi i dag mener med demokrati. Riktig nok var bare velstilte menn - 10-20 prosent av bystatens befolkning - stemmeberettigede borgere, men de hadde lik adgang til innflytelse Hva syns sveitsere om sitt demokrati? I følge Cheryl A. Fain, som har redigert boken Modern Direct Democracy in Switzerland and the American West, er ca. 65 % fornøyde med myndigheter og styringsform. Allikevel er valgdeltagelsen nokså lav, noe som kan ha flere årsaker. I 2015 var det kun 48,4 % som brukte stemmeretten Har det i vår moderne historie noen gang ligget bedre til rette for å utfordre demokrati og menneskerettigheter enn akkurat nå? Rettighetene er allerede innskrenket gjennom restriksjonene, og vi er blitt vant til det. Og som Øverenget peker på, er mange nå mer redde for viruset enn tap av frihet og menneskerettigheter Moderne tilhengere av demokratiet er selvfølgelig oppmerksomme på dette problemet, og de har forsøkt å formulere definisjoner av demokrati som innebærer at flertallet skal ta behørig hensyn til mindretallsgrupper

Det gamle Athen ga oss ikke demokratiet - Forskning

Folkestyre eller demokrati (frå gresk: δημοκρατία, demokratia) er eit styresett der størstedelen av innbyggjarane i eit samfunn kan røysta over korleis samfunnet skal styrast. I moderne folkestyre har alle statsborgarar over ein viss alder røysterett, men somme tider med visse unntak, som fengsla eller umyndiggjorte menneske.Vidare held ein val med jamne mellomrom, anten over. Det at viktig å anerkjenne at minoriteter til ulike tider har blitt utsatt for kontroll, overgrep og eksklusjon av den norske stat. Disse historiene har også vært med å forme dagens samfunn. Dersom slike historier ikke anerkjennes, konstrueres et eksepsjonelt bilde av et vestlig demokrati, hvor moderne rettsstatsprinsipper, inklusjon, likestilling og likeverd vises frem som sentrale. Den demokratiske statsform var udbredt i de oldgræske bystater i perioden ca. 500-200 f.Kr. Så forsvandt demokratiet fra den politiske scene i næsten to tusinde år, og det dukkede først op igen i anden halvdel af 1700-tallet, til at begynde med som et suspekt ideal, men efterhånden som en realite..

Siljes skoletanker: Arven fra antikkenDa «jeget» kom i sentrumMilitæranalytiker: Under krigen i Syrien er fake news

Her er det masse å hente. Som nevnt over meg la de greske filosofene grunnlaget for den moderne filosofien, samt Sokrates ble kjent som en av historiens første martyrer. Videre så har du den moderne legekunsten, styringsform og vitenskap generelt Det norske demokratiet i det 21. ürhundre. 104342 GRMAT Det norske demokratiet i det 21te aarhundre 140101.indd 1. 13.05.14 12:5 Det moderne industrisamfunnet tar form. Hvordan spredde industrialiseringen seg fra Storbritania til kontinentet, USA og Japan? Hvofor førte ikke den brå befolkningsveksten til hungersnød, slik det var vanlig i tidligere tider Men det er det ældste moderne demokrati, og forfatningen har en enestående autoritet som det dokument, der grundlægger hele fællesskabet. Alligevel er USA blevet et åbenlyst dysfunktionelt demokrati, hvor den føderale politik bliver føres gennem autoritære dekreter, juridiske overhoveder i Højesteret eller direktøren for Centralbanken Det kan være en utfordring å nå hele befolkningen via digitale kanaler. Kan det digitale skille bli forsterket dersom kommunene flytter mere av kommunikasjonen over på internett? Mer om E-demokrati: litteratur. Digitaliseringsstrategi 2017-2020 for kommuner og fylkeskommuner. (pdf) Sosiale kommuner. Omfattende, men fragmentert. Meling, A.T

 • Overnatting i bergen med hund.
 • Hvilepotensial definisjon.
 • Flingpa1blunk siljeet.
 • Pisket lettrømme.
 • Hvordan kjøpe ut en samboer.
 • Brunsvika.
 • Brubakken ab.
 • Søndagsåpent desember 2017.
 • Inglot hd foundation 71.
 • Tv 2 dokumentar.
 • Slowcooker recepten zalm.
 • Wg ehrenfriedersdorf ferienwohnung.
 • Lasertag enschede preise.
 • Caledonia song.
 • Mydays box im laden kaufen.
 • Analyse drikkevann oslo.
 • Hvitløksdressing med majones.
 • Når man ikke passer sammen.
 • Bilharziose hépatique.
 • Panasonic camera.
 • Frühstückscafe eckernförde.
 • Subs for movies.
 • Picsart download.
 • Wwwfeuerwehr bitburg.
 • Inside chernobyl.
 • Jumpyard gym.
 • Ishockey vm 2017.
 • Höganäs keramik fabriksbutik.
 • Edward teach black sails.
 • Mandal vgs elever.
 • Potus remarks.
 • Billig blekk til canon.
 • Flyreiser til ksamil.
 • Gulrotsuppe trines.
 • Psykiatri utdanning.
 • Wohngeld beantragen student.
 • Embryo.
 • Geranium sanguineum.
 • Rugby verbandsliga nord.
 • Fysioterapi fredrikstad.
 • Nye kloke hoder.