Home

Hvilke bedrifter er medlem i nho

Bedrifter av alle størrelser og fra de fleste bransjer kan bli medlem i NHO. Et medlemskap gir deg tilgang på et stort støtteapparat og mange fordeler. Advokathjelp i arbeidsrett, rådgiving i arbeidsgiverspørsmål, lokal oppfølging er inkludert NHO er Norges største interesseorganisasjonen for bedrifter. Medlemsbedriftene er både store og små, fra hele landet og fra de fleste bransjer. NHO sentralt, 10 regionkontorer og 16 landsforeninger bistår med juridisk rådgivning, gir svar på arbeidsgiverspørsmål, representerer bedriftene i lønnsoppgjør, jobber for politiske gjennomslag og tilbyr nyttige og kostnadsbesparende. NHO er den største interesseorganisasjonen for norske bedrifter. Det er hovedsakelig virksomheter i den private sektoren som kan bli medlem i NHO. Bedrifter som eies av staten eller kommunene kan bare bli medlemmer om de jobber under vanlige konkurransmessige vilkår. Organisasjonen har mer enn 27 500 medlemmer NHO jobber nå intenst for å sikre gode vilkår også for denne gruppen bedrifter - som det tross alt er flest av. Som gründer-medlem i NHO kan du også få bistand og råd. Søk om medlemskap For kun kr. 2000.- i året får du hele NHO i ryggen - bransjekunnskap, trygghet og gunstige medlemsfordeler

Om NHO

 1. De er landsomfattende og omfatter vanligvis flere bedrifter. NHO er part i ca 200 overenskomster innenfor ulike bransjer. Disse er inngått med ulike fagforeninger. Om lag halvparten av overenskomstene er inngått med LO og dets forbund. Videre har NHO overenskomster med YS-forbundene og frittstående fagforeninger (Tekna, NITO, Lederne osv.)
 2. Når en bedrift er utelukket fra å kunne slutte seg til noen landsforening, kan Styret oppta bedriften som medlem av NHO som enkeltbedrift. Slike bedrifter er undergitt de samme forpliktelser som andre medlemsbedrifter. Bedrifter § 2-3. Landsforeningenes medlemsbedrifter plikter å være medlem av NHO, jf. § 2-1
 3. Det vil si hvilke type bedrifter som omfattes av tariffavtalen, og som Fellesforbundet dermed kan verve medlemmer i. - Vi har de siste årene opplevd at det har vært vanskelig å få bedrifter inn på denne overenskomsten, og vi har tapt saker i tariffnemnda der vi har ment at bedriftene skal inn på grossistoverenskomsten med NHO
 4. Som medlem i NHO/NHO Reiseliv kan du uten ekstra kostnader bli med i Innkjøjeden. Av NHO Reiselivs om lag 3000 medlemmer er rundt 2200 bedrifter tilsluttet innkjøpssamarbeidet. I tillegg har vi rundt 500 medlemmer fra andre landsforeninger i NHO-felleskapet som NHO Service og Handel, NHO Mat og drikke, Abelia, og NHO Idrett
 5. dre bedrifter. NHO Pensjon gir små bedrifter slagkraft når de skal inngå pensjonsavtaler. Vi er veldig fornøyd med betingelsene NHO har fremforhandlet for oss, sier Gunn Anita Stenstad i Aarnesgruppen
 6. Er det under 25 ansatte er det i utgangspunktet tilstrekkelig at en av de ansatte er organisert. Som regel vil partene følge 10% kravet uansett antall ansatte. Det vises i denne forbindelse til Hovedavtalens § 3-7 om nye tariffavtaler. Også i bedrifter som ikke er organisert, eller ikke omfattet av hovedavtalen, er det kun krav om en organisert

Bedrifter som er pålagt å stenge får dekket 90 prosent, multiplisert med nedgang i omsetning i prosent. I juni og juli får bedriftene dekket 70 prosent, i august 50 prosent. Kontantstøtte under 5000 kroner blir ikke utbetalt Oslo er i en særsituasjon på grunn av befolkningstetthet, tetthet av kontorbedrifter og press på kollektivtrafikken. Storbyregionen Oslo har ca 1,5 millioner innbyggere, og smittehåndteringen i Oslo kommune har betydning for befolkningen også i de omkringliggende kommunene

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjo

 1. dre det fremgår av listene at medlemskapet i NHO opphører før utløpet av tariffperioden
 2. Hvilke bedrifter er med i ordningen? I likhet med Sluttvederlagsordningen og AFP er det tariffavtalen som regulerer tilslutningen til opplysnings- og utviklingsfond. Bedrifter som er bundet av en tariffavtale hvor ett av LO-forbundene er part, blir automatisk tilsluttet O⁄U-fondet til LO⁄NHO
 3. NHO Reiseliv følger situasjonen fortløpende og har tett kontakt med våre medlemmer. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke konsekvenser koronaviruset har for reiselivsnæringen
 4. Som medlem i NHO Reiseliv blir du med i den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv. NHO Reiseliv er reiselivseksperten og det toneangivende talerør som samler og styrker hele den norske reiselivsnæringen
 5. NHO Service og Handel har mange tariffavtaler som reforhandles ved (iii) opplysninger om ved hvilke bedrifter plasso ppsigelsen foretas og hvor som er ansatt og medlem i fagforeningen på dette tidspunkt, er normalt omfattet av plassoppsigelsen

Bedrifter som er bundet av tariffavtale har vanligvis en forpliktelse til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Dette innebærer at det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger med tillitsvalgte. Denne veilederen vil vise deg hvordan du som arbeidsgiver kan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på en god måte Hovedavtalen er første del av Overenskomsten mellom NITO og NHO. § 1-3 Varighet Denne avtale, som trer i kraft 1. januar 2018, gjelder til 31. desember 2021 og videre 2 år av gangen hvis ikke en av partene sier den opp med 6 - seks - måneders varsel

Næringslivets Hovedorganisasjon - Wikipedi

- Tiden er vår fiende, advarer NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Han er langt fra oppløftet over tallene som avdekkes i den ferske medlemsundersøkelsen som Næringslivets Hovedorganisasjon har gjennomført blant sine medlemsbedrifter. - Jo lengre tid det går før vi er tilbake i en normal situasjon, desto flere bedrifter risikerer å gå under Bedriftene som er omfattet av første streikeuttak, har fått direkte informasjon i epost fra NHO. Alle andre bedrifter oppfordres til å holde seg orientert via nho.no. Har du spørsmål om streikeuttak og hvordan du som bedriftsleder skal forholde deg, kan du kontakte advokatene i NHO Reiseliv. Se også: Lønnsoppgjøret 201 Dersom de lokale parter er uenig om et medlem skal unntas fra overenskomsten skal spørsmålet forelegges NITO og NHO. I bedrifter hvor Overenskomsten er gjort gjeldende, og det er dannet bedriftsgruppe, plikter tillitsvalgte for gruppen å gi bedriften skriftlig meddelelse om endringer i gruppens sammensetning Gullsmed Thomas Heyerdahl har vært medlem i NHO i 20 år på grunn av næringspolitikk og et sterkt engasjement for å bedre småbedriftens kår. (Foto: Baard Fiksdal) Daglig leder Å skape bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter har vært viktigste motiv for å være medlem for gullsmed Thomas Heyerdahl gjennom snart 20 år Andre tall fra NHO viser at mange bedrifter og bransjer sliter. 19 prosent av Rogaland-bedriftene som er medlem i NHO har gjennomført oppsigelser på grunn av koronapandemien

NHO Gründe

Hvilke foretak er tilsluttet ordningen? Alle bedrifter i privat sektor som er bundet av tariffavtale med AFP-bilag, skal være tilsluttet Fellesordningen for AFP. Bedrifter som ikke er tariffbundet, kan ikke slutte seg til ordningen Reiselivsdirektøren er også kritisk til signalene fra regjeringen om at markedet må avgjøre hvilke bedrifter som blir med videre, og hun mener at ingen bedrifter kan overleve med bestillingsnivåene som er nå. (©NTB Ny urovekkende trend blant norske bedrifter: - Tallene er dystre BEKYMRET: Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, sier at de ferske tallene tyder på at mange permitteringer vil bli til oppsigelser. NHO-analyse: Reiselivet har tapt 41 milliarder på koronakrisen Det samlede turistkonsumet falt med 41 milliarder kroner fra januar til august 2020 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge.

NHO er den største interesseorganisasjonen for små, mellomstore og store bedrifter i Norge. Over 28 000 norske bedrifter er medlemmer hos oss og vi jobber for at de skal få bedre rammevilkår hver dag. Vi søker en strategisk sterk og operativ rådgiver til vår administrerende direktør Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Vi organiserer nærmere 3 000 bedrifter med rundt 127 500 ansatte i ulike bransjer. Medlemsbedriftene kan også delta i fora og fagutvalg på tvers av bransjene 8 av ti bedrifter vurderer å permittere ansatte, ifølge en NHO-undersøkelse. 24 prosent har allerede iverksatt permitteringer. - Vi tror ikke det vi leser. Dette betyr at vi trolig står foran.

dagens tariffavtaler. For bedrifter som er omfattet av tariffavtaler hvor LO og NHO er parter, vil LO/NHO-ordningene være en obligatorisk del av avtalen. Bedrifter som er medlem av en av NHOs landsforeninger, blir automatisk omfattet av ordningene når det inngås tariffavtale med ett av LO-forbundene. Det samme er 2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet. Denne overenskomst er inngått mellom NHO/Abelia og YS/Parat og omfatter ansatte i forsknings- og/eller undervisningsinstitusjoner. Bedrifter som er blitt medlem må opprettholde sitt medlemskap så lenge betingelsene for medlemskap etter tariffavtalen er tilstede NNN og NHO Mat og Drikke startet forhandlingene på overenskomst 134 Kjøttindustrien mandag 14. september. 16. september ble det brudd i forhandlingene. NHO Mat og Drikke har nå mottatt varsel om plassoppsigelse fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund for samtlige bedrifter som er omfattet av denne overenskomsten

Tariffavtalesystemet i NHO

NHO og Delta holder hverandre gjensidig underrettet om de planer spesialutvalgene har for midlenes anvendelse og for hvilke tiltak som har vært gjennomført. Alle bedrifter som innbetaler til fondet, skal etter nærmere fastsatte regler ha adgang til delta i tiltak som finansieres av fondets midler. Del paragra Foretak som er tilsluttet både Fellesordningen og offentlig AFP-ordning, kan kreve at ansatte som er omfattet av den offentlige AFP-ordningen (SPK, KLP m.v.), skal være unntatt Fellesordningen. Foretakene skal sammen med søknaden sende en liste over hvilke ansatte som kreves unntatt, de må også sende inn oppdaterte lister hvis det kommer til nye ansatte som skal fritas I tillegg er bedriften din medlem i NHO og dette gir deg ekstra gode betingelser på dine pensjonskapitalbevis. Samle alt i Storebrand i dag! Dersom du slutter i bedriften får du utstedt et pensjonskapitalbevis med pensjonsmidlene som er oppspart Sjømat Norge er sjømatnæringens stemme langs kysten og er en av 16 landsforeninger i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO. Vi er Norges største sjømatorganisasjon med 600 medlemsbedrifter. Som medlem i Sjømat Norge kan du nyte godt av mengder av kompetanse, ekspertise og fordeler Endelig varsel om hvilke bedrifter som eventuelt blir tatt ut i konflikt vil NHO Mat og Drikke motta senest 4 dager før meklingsutløp. Vi minner om at vi har utarbeidet en veileder hvor man finner råd og tips om hvordan din bedrift skal forberede seg frem til mekling og ved en eventuell streik

NHOs vedtekter - NHO - Næringslivets Hovedorganisasjo

Nedgangen i turistkonsumet var størst blant utenlandske turister, med 68 prosent nedgang i perioden - fra 46 milliarder kroner til 14 milliarder kroner, ifølge analysen som er gjennomført av NHO for NHO Reiseliv.. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener at analysen er en bekreftelse på at reiselivet trenger hjelp til å dekke faste kostnader ut koronakrisen Reiselivsdirektøren er også kritisk til signalene fra regjeringen om at markedet må avgjøre hvilke bedrifter som blir med videre, og hun mener at ingen bedrifter kan overleve med.

Resultatet er klart for lageransatte i grossistbedrifter i

 1. Det er brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Fellesforbundet har varslet hvilke bedrifter som vil omfattes av en eventuell konflikt. Bedrifter i NHO - Industrioverenskomsten - Omfattet av en eventuell konflikt oppd 17_08.pdf (Last ned
 2. Det samlede turistkonsumet falt med 41 milliarder kroner fra januar til august 2020 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge en ny NHO-analyse
 3. dre innovative; Stor spredning i produktiviteten blant virksomheter; Hvordan påvirker Innovasjon Norge-støtte bedrifters utvikling? Hvor viktig er IKT-investeringer for innovasjon og produktivitet? Fakta om entreprenørskap i Norge: Hvem blir entreprenører, og hvordan presterer de

Dette er NHO Reiseliv Innkjøjede

 1. Initiativet er et kommersielt bærekraftig og industrielt samlastings-samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring, Vasakronan og Stockholm. 2016: Posten rykket opp fra 5. plass til 4. plass i 2016 på IPSOS MMIs omdømmemåling over hvilke bedrifter som oppfattes som mest miljøvennlig. 2015: Konsernet mottok prisen Environmental Achievement of the Year
 2. - Dette er store verdikjeder. Norske bedrifter kan gå inn i verdikjedene. Vi har veldig mye som skjer innenfor både klima og digitalisering, sier Almlid. I november håper han å vite mer om hvilke frister og betingelser norske bedrifter som skal gi anbud må forholde seg til. Rakk ikke fristen 9. oktobe
 3. Da er det merkelig at vi ikke skal ha livets rett, og en helhetlig vurdering av vår bedrift vil jo gi et helt annet svar, sier Berge Uglebakken. Endring gir mer fleksibilitet I midten av september ble heldigivis regelverket endret slik at det i større grad er opp til bankene selv å vurdere hvilke bedrifter som bør ha mulighet til å ta på seg et større likviditetslån
 4. Som medlem i Energi Norge er advokathjelp innen arbeidsrett inkludert i kontingenten. Vår advokat Ståle Borgersen har spesiell kunnskap om bedrifter i kraftnæringen og rettigheter og plikter ved virksomhetsoverdragelser. Han er forhandlingsleder i tariffoppgjøret for avtale 330-Energioverenskomsten der EL og IT Forbundet er motpart
 5. Dette er temaet for frokostmøtet 24. november. Her møter du nyskapende bedrifter som Appsens og Greenstat, i tillegg til batterifabrikken Morrow. NHO presenterer også mulighetene og potensialet for Sørlandet. Smitteverntiltak: Dersom du har symptomer på forkjølelse, eller har vært i utlandet de siste 10 dagene, ber vi om at du holder deg.
Forside - Fagforbundet Ung

Mange bedrifter endrer sin pensjonsordning. Hva kan du som er tillitsvalgt påvirke, og hva er egentlig en god ordning? Og hvordan vet du om medlemmene i din bedriftsgruppe er med i AFP-ordningen? Her får du oversikt over noen av de viktigste tingene du trenger å vite om pensjon For bedrifter som er omfattet av tariffavtaler hvor både LO og NHO er part i avtalen, vil deltakelse i LO/NHO-ordningene alltid være obligatorisk. Det samme gjelder for bedrifter som inngår såkalte direkteavtaler med ett av LO-forbundene. Slike avtaler be-nyttes der bedriften ikke er medlem av noen arbeidsgiverforening NHO Mat og Drikke er en landsforening i NHO-fellesskapet, og arbeider for den samme visjonen som resten av NHO-fellesskapet. NHO Mat og Drikke skal være den samlende organisasjonen for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen i Norge, fordi vi oppnår resultater på områder som medlemsbedriftene mener er viktige for dem

- God ledelse handler om å håndtere endringer - Magma

NHO Pensjo

3. For bedrifter utenfor NHO som er bundet av tariffavtale av samme art plikter NFO å varsle og gjennomføre plassoppsigelse og plassfratredelse forholdsmessig i samme omfang og fra samme tidspunkt dog begrenset til det som er praktisk mulig. 4. For bedrifter utenfor NHO som er bundet av overenskomst gjennom direkte avtale me Alle bedrifter som er tilknyttet byggenæringen, er velkommen som medlem i en av BNLs 15 bransjeforeninger 2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet. 9.6: En lærling som ikke består svenneprøve, eller dersom kontrakten utløper uten at kandidaten har hatt anledning til å avlegge svenneprøve, skal lønnes som frisøransatt uten svennebrev dersom vedkommende ikke får mer opplæring og trening i arbeidstiden 16. september ble det brudd i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), om tariffavtalen i kjøttindustrien. NNN varslet før helgen om hvilke bedrifter som eventuelt blir tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører til enighet II. Denne overenskomst gjøres gjeldende for tekniske funksjonærer, dvs ingeniører, teknikere, laboranter, optiske/tekniske tegnere, jfr. Hovedavtalens § 22-4, og funksjonærer forøvrig som er ansatt som tekniske funksjonærer i stillinger som partene er - eller blir - enige om at overenskomsten skal omfatte og som er ansatt i bedrifter tilsluttet NHO

Samtidig utfordret han NHO til å informere ham om hvilke bedrifter som sliter som følge av denne hevingen. Næringsministeren slo på NHO-konferansen fast at regelverket ikke er hugget i stein, og at det skal evalueres. Men, sa han, vi vil la det virke en stund først LO og NHO kom ikke til enighet i tarifforhandlingene. Dermed blir det mekling rett over påske. Hvilke bedrifter som blir berørt av en eventuell streik offentliggjøres tirsdag 3. april kl 13.00 (på EL og ITs og LOs nettsider) Reiselivsdirektøren er også kritisk til signalene fra regjeringen om at markedet må avgjøre hvilke bedrifter som blir med videre, og hun mener at ingen bedrifter kan overleve med bestillingsnivåene som er nå. Dekket en måned. NHO-analysen avdekker at mens coronafaste nordmenn i juli nærmest kompenserte fullt ut for fraværet av turister.

Hva skal til for at en virksomhet blir - NHO Mat og Drikk

§ 4 - Hvilke bedrifter som er omfattet Omfattet av AFP-ordningen er: a) Tariffbundne medlemsbedrifter i NHO som har avtale med forbund innenfor LO. b) Bedrifter som er blitt medlem, må opprettholde sitt medlemskap så lenge betingelsene for medlemskap etter tariffavtalen er til stede Bedrifter som melder seg inn i VBL blir automatisk medlem også i BNL og NHO, samt i den lokale VBL-foreningen. VBL er en uavhengig organisasjon som sammen med 14 andre bransjeforeninger innen bygg- og anleggsnæringen har dannet Byggenæringens Landsforening (BNL) Telemark-bedrifter kan bli tatt ut i streik - sjekk hvilke her (Se komplett liste over hvilke Telemark-bedrifter som er tatt ut nederst i saken) Dette gjelder blant annet ABB, Bilfinger, som ikke er medlem av NHO og som Fellesforbundet har direkteavtale med, tatt ut De aller fleste har en høyere lønn enn dette. Fra og med 1. april ser de tre ulike satsene slik ut, etter hvilke utdanningskrav det stilles til stillingene: • 26.340 kroner i måneden • 29.588 kroner i måneden • 32.186 kroner i måneden - I en tid vi ikke vet hvilke bedrifter som overlever, er det viktig å ha oppdaterte. § 3-12 Oversikt over tariffbundne bedrifter. YS og NHO skal i revisjonsåret utveksle oversiktslister pr. 01.02. over tariffbundne bedrifter. Bedrifter som er oppført på oversiktslisten pr. 01.02. omfattes av samme års tariffrevisjon, med mindre det fremgår av listene at medlemskapet i NHO opphører før utløpet av tariffperioden

Kontantstøtte- og låneordningene i et nøtteskall - NHO

 1. Vår visjon er: Styrker næringslivet. Former fremtiden. Cirka 26.000 bedrifter er medlem i NHO. Våre medlemsbedrifter spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer, men flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter. Bedriftene utgjør i overkant av 570.000 arbeidsplasser
 2. NHO-kontingent. Når du melder deg inn i Norsk Industri, blir du også medlem i NHO. Kontingenten til NHO består av en hoveddel som alle må betale, og en tilleggskontingent til Konfliktfondet for bedrifter som har eller har fått krav om tariffavtale. Kontingent til NHO beregnes trinnvis slik
 3. Ledere eller ansatte i bedrifter som er medlem av NHO Service og Handel, eller ansatte i NHO Service og Handel / NHO, oppfordres til å sende inn begrunnede forslag til kandidater på bedrifter eller personer. FRIST. Forslagene må være kommet inn senest 14. oktober. JURY. Prismottakerene velges av en jury
 4. Regjeringen har foreløpig ikke avklart hvilke bedrifter som vil dekkes av ordningen. NHO er i tett dialog med regjeringen, og de andre næringslivs- og arbeidslivsorganisasjonene, om hvordan en slik kompensasjonsordning må se ut. Les hele saken på nettsidene til NHO
 5. NHO er den største interesseorganisasjonen for private bedrifter i Norge. Fagforbundet har fem selvstendige avtaler innenfor LO/NHO-området. Det er tariffavtale for frisører , ambulanseavtalen , overenskomst for pleie og omsorg , overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter og en avtale som omfatter blant annet kinoer, Norges Blindeforbund, asylmottak og barnevern

Telenor melder seg inn i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og bransjeforeningen Abelia. Målet er å samarbeide tettere med andre konkurranseutsatte bedrifter Bedrifter som har et lite volum av testing eller ikke er medlem i NHO Transport kan få utført tester uten å etablere en egen portal. Ved bestilling vil de få opprettet brukertilgang, og få skriftlig informasjon om hvordan testen utføres. For alle enkelttester vil Voks Bærum være vurderingssted for skriftlige besvarelser NHO Besøkssenter legges ned etter 11 års drift. Vi vil komme tilbake med et alternativt tilbud senere. I en overgangsperiode kan vi tilby skoleklasser i Oslo og omegn foredragene Europatimen, Globalisering og Bedriftenes samfunnsansvar. Disse kan bestilles her. PS! Ikke benytt Internett Explorer ved bestilling - bruk Google Chrome eller Edge NHO-topp ber bedriftene holde seg unna corona-lureri. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier bedrifter som tror de kan prøve seg på å få mer corona-penger ved å forsterke omsetningssvikten, bør tenke seg om

Scandic er Nordens ledende hotellkjede med et nettverk av 280 hotell, i drift eller under oppføring, fordelt på nærmere 57 000 hotellrom, i 6 land. Hver dag jobber våre 18 000 medarbeidere med ett mål for øyet - å få gjestene våre til å føle seg velkommen hos oss om de skal treffe venner eller er på jobb NHO slår brexitalarm: - Radikalt ny situasjon NHO går ut med et kraftig varsku til næringslivet. INGEN FRIHANDELSAVTALE: Norske bedrifter må forberede seg på veldig vanskelige forhold etter at overgangsordningene til Brexit utløper over nyttår, advarer NHO. Her er utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Boris Johnson avbildet i London i 2017 NHO-bedrifter: 40 prosent har tapt penger på kompetansemangel Bedriftene vil ha flere folk med bachelor- og mastergrad, men sliter med å få det til. - Vi vet at det er de store bedriftene som er best på opplæring internt

Som medlem i NHO/NHO Reiseliv kan du uten ekstra kostnader bli med i NHO Reiseliv Innkjøjeden. Nærmere 3000 bedrifter er med i NHO Reiseliv Innkjøjeden i dag,. Medlemskontingenten til NHO er avhengig av antall ansatte og omsetning. For Fortou koster det ca. 1000 kroner måneden er være medlem. - Jeg syns det er ganske billig egentlig. Helt klart verdt pengene, sier Elise Skjerve. 30 frisører på en dag. Bare på én dag, den 12. mars, var det 30 frisører som meldte seg inn i Fagforbundet i Rogaland NHO-rapport: Her er fremtidsjobbene - og jobbene du bør unngå. 136.000 jobber er tatt av digitaliseringen i Norge på fem år. Unge kvinner i dag, vil oppleve at mange av dagens tradisjonelle kvinneyrker, fortsatt vil være der. Det er verre for dagens unge menn NHO er selvfølgelig også en aktør i samfunnsdebatten om samfunnsansvar, og i dialog med myndigheter og sivilsamfunn om temaet. I denne artikkelen redegjøres det for for NHOs tilnærming til samfunnsansvar og hvordan vi har arbeidet med det, og hvorfor vi tror utviklingen videre på dette området fortsatt går gjennom målrettet samarbeid og ikke gjennom mer regulering NITO og NHO er enige om at tilgjengelighetsteknologi kan påvirke forholdet mellom arbeidstid og fritid. 2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet. Bedrifter som er blitt medlem må opprettholde sitt medlemskap så lenge betingelsene for medlemskap etter tariffavtalen er tilstede

Reiselivsdirektøren er også kritisk til signalene fra regjeringen om at markedet må avgjøre hvilke bedrifter som blir med videre, og hun mener at ingen bedrifter kan overleve med bestillingsnivåene som er nå. (NTB) Image-text: Klar beskjed: Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv mener reiselivsbransjen trenger hjelp 2.1 Hvilke bedrifter som er tilsluttet Sluttvederlagsbilaget til LO⁄NHO. Når en bedrift er med i Sluttvederlagsordningen, Bedrifter som er blitt medlem må opprettholde sitt medlemskap så lenge betingelsene for medlemskap etter tariffavtalen er tilstede

Korona-aktuelt innhold - Arbeidsgiverportal fra NHO

- Det er et hårete mål. Men skattenivået er høyt i Norge sammenliknet med andre land, sier Almlid til Børsen. Statens inntekter fra skatter og avgifter (utenom petroleumsskattene) bør ikke overstige 40 prosent av BNP, lyder et av forslagene i NHO-dokumentet «Ti ambisjoner for Norge» som legges fram i dag.. Skatte- og avgiftsinntektene var i fjor 43 prosent av BNP, ned fra rundt 46. Overenskomsten gjelder mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Overenskomst kan gjøres gjeldende for medlemmer av EL og IT Forbundet som er ansatt i NHOs medlemsbedrifter hvor hovedvirksomheten er IKT- relatert. Overenskomsten omfatter ikke eventuelle medlemmer av EL og IT Forbundet som utgjør bedriftens øverste ledels

Hovedavtalen, NHO - LO 2018-2021 - Lovdat

I privat sektor er du som regel omfattet av en tariffavtale dersom arbeidsgiveren din er medlem i en arbeidsgiverforening, for eksempel NHO eller Virke. For å få svar på dette spør du din arbeidsgiver om det gjelder en tariffavtale i bedriften Vår viktigste oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår! Les mer om dine rettigheter. 60 000 tillitsvalgte i ryggen. De tillitsvalgte er ryggraden i LO. Det er de tillitsvalgte som har den daglige kontakten med deg som medlem, og de som kan hjelpe deg med de utfordringer du møter på jobben

Jon Vea, NHO, er tydelig på NHOs forventninger til ansvarlighet i norsk næringsliv i Kontaktpunktets årsrapport.. Jon Vea, NHO. NHO er tydelige på at norske bedrifter som opererer i krevende markeder må gjøre det de kan for å hindre overtramp og fremstå som konstruktive endringsagenter. Jon Vea, NHO. Utfordringer på menneskerettighetsfelte Anne-Cecilie Kaltenborn. Foto: NHO Vis mer Det er ikke til å tro at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, i en tid da arbeidsplassene i private bedrifter er under massiv trussel, mener at. NHO/Abelia - AFAG gjøres gjeldende fra et tidligere tidspunkt. Krav om avtaleopprettelse for bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale med AFAG, skal gjelde fra det tidspunkt kravet er mottatt. Dersom en tariffbundet bedrift trer ut av NHO/Abelia i tariffperioden skal Abelia varsle AFAG om uttredelse og tidspunkt for den, så snart som mulig Arbeidet er forsinket, men ordningen vil bli gitt tilbakevirkende kraft for dem som kvalifiserer. Både rammene rundt en ny AFP og at sluttvederlagsordningen blir til sliterordningen var en del av oppgjøret mellom LO og NHO i 2018. Men selv om begge deler var en del av oppgjøret, er dette to uavhengige prosesser Som medlem er du også tilknyttet et svært godt utbygd lokalt nettverk som består av 20 lokalforeninger som ivaretar medlemmenes lokale interesser. Lokalforeningen har egen regionsjef og eget styre. Hvem kan bli medlem i Nelfo? Medlemskap i Nelfo har verdi for bedrifter innenfor alle områder knyttet til elektrobransjen

Hvem er med - Fellesordningen for AFP - Sluttvederla

Energioverenskomsten Energi Norge Mellom NHO/Energi Norge og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet Tariffperioden 1. juni 2018 - 31. mai 2020. § 1 Overenskomstens omfang Denne overenskomsten omfatter virksomheter som produserer og leverer energi, som distribuerer og/eller omsetter energi, samt tilliggende virksomhet. Denne overenskomsten regulerer de ulike tariffmessige vilkår. Bli medlem. Virksomheter som har varig verdiskapning i Norge og leverer varer/tjenester til Forsvaret eller offentlige etater/organisasjoner som ivaretar oppgaver innenfor beredskap/samfunnssikkerhet, kan være medlemmer - Vi er veldig glade for å få Gry med på laget i NHO og i NHO Vestlandet. Ho kjenner regionen godt, har solid næringslivserfaring og har stor kunnskap frå samferdsel- og logistikksektoren. Dette er noko som vil vere særleg viktig for våre medlemmer i samferdselsregionen Vestland, seier Christian Chramer, direktør for medlem og region i NHO Bakgrunnen for henvendelsen er at Røsholt og Foss Five begge var deltakere i en debatt rundt temaet offentlige anskaffelser i regi av NHO og Skien næringsforening den 29. september. - Jeg lovte i den forbindelse å følge opp i forhold til at man ønsker å tilrettelegge for lokale små- og mellomstore bedrifter Stortinget har i første gangs lovbehandling vedtatt en støtteordning for bedrifter som opplever inntektssvikt som følge av koronakrisen. Finanskomiteen avga sin innstilling (Innst. 232 L (2019-2020) 7. april. Komiteen sluttet seg til regj

Om LO og NHO ikke kommer til enighet skal om lag 23.000 ansatte i NHO-bedrifter etter planen gå ut i streik. Den opprinnelige fristen for å bli enige løp ut ved midnatt natt til mandag. Rett etter klokka 8 kom riksmekler Mats W. Ruland ned fra der forhandlingene foregår i sjuende etasje til femte i bygget der Riksmekleren holder til - for så å forsvinne ut igjen uten å si ett ord Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO arbeider for at organisasjonens 26.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal NHO sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn NHO oppfordrer bedrifter til å finne ut av på hvilke måter de blir berørt av brexit. - Det man må tenke på er om virksomheten blir berørt i det hele tatt. Mange virksomheter kan også bli indirekte berørt fordi noen i verdikjeden, for eksempel leverandører, blir direkte berørt Koronaviruset er kommet til Norge i form av en smittet kvinne i Tromsø, men effekten av den globale virusutbredelsen på norsk økonomi er allerede til stede - og den kan tilta i styrke, ifølge NHO. «Norge er en liten, åpen økonomi. Det betyr at sjokk som treffer verdensøkonomien kan få̊ stor betydning for oss her hjemme

Video: koronavirus - NHO Reiseli

På uorganiserte bedrifter har man ikke samme forhandlingsrett, noe som gir arbeidsgiver nesten total styringsrett. Klubb forutsetter medlemmer og tillitsvalgt, Du kan tegne billige forsikringer i tillegg når du er medlem i Fellesforbundet. Se hvilke forsikring du har, og hvilke tilbud du kan få som medlem på: www.lofavor.no. Kontakt oss I brevet fra NHO, skriver organisasjonen at den er bekymret for at bedrifter med virksomhet i flere land skal måtte forholde seg til forskjellige regelverk i overgangsperioden. NHO skriver: «I kapittel 1 står det at loven ikke kan tre i kraft før forordningen er innlemmet i EØS-avtalen

 • Bildrechte ebay änderung.
 • Fra moskenes til røst.
 • Sol opp ned harstad.
 • Kinogutscheine verpacken ideen.
 • Tapir fakta.
 • Transfergerüchte 1.fc nürnberg.
 • Nyda lusemiddel erfaringer.
 • Klassik radio piano.
 • Planetarium hamburg anfahrt.
 • Gynäkologische osteopathie nürnberg.
 • Intubering medikamenter.
 • Guitar sange med 3 akkorder.
 • Christoffer kihle gjerstad bok.
 • Nyheter telemark.
 • Riksarkivet kristiansand.
 • Spenningsrekken wiki.
 • Jula varmepumpe.
 • Voestalpine finsterwalde jobs.
 • Heracles almelo kader.
 • Party morgen bochum.
 • Kobolt i sverige.
 • Psilocybe crobula.
 • Honda crx del sol 160 ps.
 • Madsen saken.
 • Vikebladet annonse.
 • Valgfritt postkontor.
 • Brew journal craft beer logbook.
 • Varmeteppe katt.
 • Jakttider ringsaker 2017.
 • Pelz peta.
 • Liberation day morten traavik.
 • Karakterkrav psykologi.
 • Fn klimapanel global oppvarming.
 • Meland kommune ansatte.
 • Set signature office 365.
 • Statens vegvesen belte.
 • Ninetales ranked.
 • Bohus klokke.
 • Glock 10mm auto kaufen.
 • Dromen over vroeger huis.
 • Lichtbildwerfer.