Home

Offentlig sektor i norge

Offentlig sektor er en samlebetegnelse på statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene regnes også i mange sammenhenger som del av offentlig sektor. Offentlig sektor skiller seg fra privat sektor, som omfatter alle bedrifter i privat eie, alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger Offentlig sektor på Svalbard. Oppdatert: 5. november 2020. Offentlige foretak, regnskap. Oppdatert Statens pensjonsfond Norge (opphørt) Oppdatert: 18. mars 2016. Statlige virksomheter, utgifter (opphørt) Oppdatert. Her presenteres fire mulige framtider for offentlig sektor i 2040. Scenarioene er utviklet i forbindelse med en stortingsmelding om inn-ovasjon i offentlig sektor, som regjeringen vil legge frem for Stortinget våren 2020. Målet med stortingsmeldingen er å øke innovasjonstakten og innovasjonsevnen i offentlig sektor

Offentlig økonomi i Norge, forholdet mellom, og arten av, inntekter og utgifter i offentlige sektor. Sammenliknet med mange andre land har Norge en svært stor offentlig sektor. Med utgiftene til oljevirksomheten holdt utenom, utgjør offentlige utgifter nesten 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien Alle i Norge ønsker at vi skal ha sterke institusjoner, og en stor og velfungerende offentlig sektor som kan løse viktige samfunnsoppgaver. Men den kan ikke være større enn at den er mulig å bære for det næringslivet som skaper de økonomiske verdiene. I det lange løp må nemlig offentlig sektor finansieres av skatt Offentlig sektor. Deloitte i Norge bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, IKT-rådgivning, analyser og utredninger. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og revisjon, og bistand innenfor skatt og avgift. Meld deg på vårt nyhetsbre Offentlig sektor utgjør nå over halvparten av økonomien. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de samlede utgiftene i offentlig forvaltning de siste fire kvartalene er beregnet til 1.550 milliarder kroner.. Det utgjør 50,1 prosent av den samlede verdiskapningen i Norge i samme periode

Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke. Person og prosent. 4. kvartal Publisert 14. februar 2020; Personer Prosent; 2019 2018 - 2019 2018 - 2019; 1 Virksomheter i næring 09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass får landkode av Enhetsregisteret, selv om arbeidet kan foregå på sokkelen. Det samme kan også forekomme innenfor andre næringer 1 Innledning. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019-2025. Retningen for arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester ligger fast i tråd med føringene i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge, og strategien er en oppfølging av denne Norge har cirka 814.000 ansatte i offentlig sektor, Finland har litt over 600.000 ansatte i offentlig sektor. Forskjellen er altså 214.000 færre ansatte i offentlig sektor. Les ogs

offentlig sektor - Store norske leksiko

Norge.no er en veiviser utviklet av Digitaliseringsdirektoratet. Til toppen. Hjelp til innlogging: Hjelpesider; brukerstotte@digdir.no; 800 30 300; 800 30 300; Om Norge.no; Informasjonskapsler og personvern Offentlig sektor må også tilpasses fremtidens Norge og kan ikke skjermes fra debatten om hvordan vi bli mer effektive og produktive. Jeg har hatt gleden av å delta i styringsgruppen til NHOs veikart. Under arbeidet utarbeidet vi solide analyser av muligheter og utfordringer vi har i Norge

Offentlig sektor - SS

Styring av samarbeid i offentlig sektor Finansiering: Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Kari Nyland, Per Christian Ahlgren, Frode Kjærland, Inger Johanne Pettersen, Johnny Lind, Mikael Cäker. Nye styringsformer i offentlig sektor. Kari Nyland, Per Christian Ahlgren, Johnny Lind, Kalle Kraus Helhetlig styring for helhetlige helsetjeneste Innen offentlig sektor, og for mange private leverandører av samfunnskritisk infrastruktur, vil anskaffelser av skyløsninger (utenfor de såkalte sikkerhetsanskaffelsene) svært ofte være underlagt anskaffelsesregelverket. Man kan da stille krav om at skyløsningen er basert i Norge,. Norge har et godt utgangspunkt med en åpen offentlig sektor der data skal deles innenfor rammene av personvern, sikkerhet etc., men det offentlige må være mer på tilbudssiden for å få til økt deling og bruk for den verdiskapingen som skjer i samfunnet, både i det offentlige og i næringslivet Offentlig sektor Økte forventninger og strammere økonomiske rammer gir offentlige beslutningstakere større utfordringer med å ta de riktige valgene. Dette er valg som tas i forbindelse med politiske beslutninger, sikring av kritiske funksjoner for innbyggerne, etablering av tjenestetilbud til brukere og utvikling av egen organisasjon I offentlig sektor finner vi organisasjoner og bedrifter som er eid av kommunen, fylkeskommunen eller staten. De fleste kraftselskapene i Norge for eksempel er i kommunalt eie

Offentlig økonomi i Norge - Store norske leksiko

 1. Enhver i Norge har derfor nøyaktig samme rett som alle andre til å mene hva de vil om offentlig sektor, om hvordan den forvaltes og foredles. Offentlig sektor bruker ikke sine egne penger - den bruker alles penger, og derfor har også alle en soleklar rett til å vite og mene noe om hvordan pengene blir brukt
 2. Francis D'Silva er utålmodig for at offentlig sektor skal utløse den samme nysgjerrigheten til å utforske som ga oss oljeeventyret, objektorientering og GSM-teknologien. Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi styrke innsatsen for å eksperimentere og skape løsninger som spiller på styrker i samfunnet, mener han
 3. Denne boka analyserer og diskuterer om vi har en strategisk offentlig sektor i Norge i dag. Offentlig sektor er et stort og viktig anvendelsesområde for strategifaget. Strategisk styring og ledelse har vært viktig i mange reformer i offentlig sektor siden slutten av 1970-tallet
 4. st ledere, HR og tillitsvalgte, påpekte daglig leder i HR Norge Even Bolstad da han innledet HR konferansen for offentlig sektor denne uken. Da sier det seg selv hvordan det er å lede endring i offentlig sektor. HR konferansen for offentlig
 5. Styring av samarbeid i offentlig sektor Forskningsprosjektet Styring av samarbeid i offentlig sektor - muligheter og utfordringer i det nye kommune-Norge, er finansiert av Regionale Forskingsfond Midt-Norge, og er et samarbeid mellom kommuner i Midt Norge, NTNU Handelshøyskolen og Nord Universitet
 6. Resultatstyring er aktuelt for mange organisasjoner i offentlig sektor. Det er likevel god grunn til å tro at resultatmålinger, sammenligninger og resultatrapportering er særlig relevant og utbredt i kommunesektoren. Kommunene utgjør en stor del av offentlig sektor i Norge og står for mange av de sentrale utdannings- og velferdstjenestene
 7. Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål

Offentlig sektor spiller en avgjørende rolle i dagens samfunnsutfordringer. Forvaltningen sysselsetter 1/3 av arbeidskraften i Norge, og utgjør over 50% av fastlandsøkonomien. Sektoren er næringslivets største kunde, men er også deres konkurrent innen mange områder Så lenge vi ikke har en ledelse i offentlig sektor i Norge som forstår hva vi skal bruke den nye teknologien til, kommer vi ingen vei. Dette leder inn til det fjerde området, som handler om at teknologi og digitalisering ikke er et mål i seg selv, men at vi kan bruke teknologi til endring Offentlig sektor er blitt «snakket ned» av flere, som nå sist tidligere Ap-statssekretær Stein Lier-Hansen som vil slanke offentlig sektor (VG 11.6.2020). Eller Statsråd Røe-Isaksen som retorisk prøver å redusere kritikken av kommersialiseringen av det offentlige til at «kunder i en virksomhet blir langt bedre behandlet enn klienter på et offentlig kontor» (DN 30.6.2020) Likevel har vi altså fått enorme bonuser i offentlig sektor: Sjefen i Posten Norge klarte seg ikke med ei lønn på over fem millioner kroner i fjor. Hun fikk i tillegg 289.000 kroner i bonus I Norge er det Statens helsetilsyn som har ansvar for tilsyn med helsetjenesten. Offentlig sektor i endring er saman med antologien Innovasjon og entreprenørskap eit resultat av Fjordkonferansen 2015. Kjøp papirutgaven her (print on demand) >> ISBN (online): 978821502771

Fremtidens offentlig sektor - NH

 1. ert offentlig sektor. Om lag 30 % av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor. Andelen har vært stabil de siste tjue årene. Kvinner utgjør 69 % av alle ansatte i offentlig sektor. Over tid har offentlig sektor blitt noe mer kvinnedo
 2. GS1 sine standarder benyttes innen offentlig sektor over hele verden. Et eksempel er kommunesektoren i Norge som virkelig har fått øyne opp for GLN (Global Location Number)
 3. Samtidig advarer NHO-sjefen mot at offentlig sektor skal ese ut som følge av krisen. - Jeg er veldig redd for at vi ender opp med at denne krisen blir løst ved at det blir enda flere ansatte i offentlig sektor. Det bør være omvendt. Vi må ha vekst i privat sektor. Det er nødvendig for å finansiere et bærekraftig velferdssamfunn

Offentlig sektor eser ut

 1. Offentlig sektor 10/17/19 I over halve Norge kan man nå søke om økonomisk sosialhjelp elektronisk. Snart trenger ingen dra på NAV-kontoret for å søke om økonomisk sosialhjelp. Digisos gir Norges befolkning tilgang til å søke økonomisk sosialhjelp på nett
 2. Hvert år kjøper norsk offentlig sektor produkter og tjenester for omkring 500 milliarder kroner. -Dette gjør det offentlige til landets største innkjøper. Men offentlige virksomheter handler ofte fra veletablerte store internasjonale selskaper, og næringslivet har for ofte begrenset innsikt i hvor og hvordan skoen trykker, sier Gjessing-Johnrud
 3. Offentlig sektor er i endring, og Norge har nå en nasjonal agenda om digitalisering og kunstig intelligens. En befolkning med høyere forventninger til sømløse tjenester, samt utfordringer i offentlig sektor rundt teknologiforståelse, økonomi og tidspress, gjør at vi må få en forståelse av hva som finnes på markedet og hvordan andre i samme situasjon har løst disse utfordringene
Konsulent i offentlig sektor | utdanning

Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter. Ansatte som slutter i offentlig sektor vil få med seg en oppsatt pensjonsrett, men her gjelder et krav om at den ansatte samlet må ha en opptjeningstid hos en eller flere offentlige arbeidsgivere på minst tre år Privat sektor er en samlet betegnelse for den del av en blandingsøkonomi som ikke er under direkte kontroll av myndighetene og som drives med profitt for øye. Således står privat sektor i motsetningsforhold til offentlig sektor og virksomheter med offentlig eierskap. Den private sektor består hovedsakelig av selskaper, men omfatter blant annet også næringsdrivende fond som ikke drives. En rådgiver i offentlig sektor kan ha titlene: rådgiver; seniorrådgiver; På samme måte finnes det ulike titler for konsulenter i offentlig sektor, ledere, forskere, med flere. I tillegg til de generelle stillingstitlene finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten I offentlig sektor er bildet motsatt. Mindre enn 10% av topp- og mellomlederne i offentlig sektor har bonusordninger. Provisjon- og opsjonsordninger forekommer naturlig nok ikke. Andre belønningsformer er også uvanlige. Overtidsbetaling er imidlertid vanlig i offentlig sektor Norge» og st. 9 (2012-2013) «Én innbygger - én journal» Virksomhetsarkitektur i kommunal sektor Side 7 av 35 Økt forutsigbarhet i offentlig sektor. Videreutvikle Fiks-kapabiliteter. 3.2.3 Påvirke nasjonale løsninger slik at kommunene tar disse i bru

Offentlig sektor Deloitte Norge

Rundt 80 prosent av arbeidstakerne i aktuell alder - 100 prosent av offentlig ansatte og 40 prosent i privat sektor - arbeider i en virksomhet med AFP-avtale. Partenes oppfinnelse AFP-ordningen er et av de mest håndfaste resultatene av trepartssamarbeidet i Norge Én digital offentlig sektor Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 Forord Norge har en veldreven og effektiv offentlig sektor. Likevel er det store utfordringer. Vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke n Sykefraværet i privat sektor er redusert de siste 17 årene, men fraværet i offentlig sektor har fortsatt å øke. Til tross for høye ambisjoner, har ikke IA-avtalen fra 2001 klart å løse den floken. NTB publiserte i juni 2018 en artikkel med tittelen: «Sykefraværet redusert langt mer i privat sektor enn i offentlig»

Nå finansierer staten mer enn halvparten av

Sysselsetting, registerbasert - SS

For å lykkes med innovasjoner i offentlig sektor kreves ofte både koordinering og innsats fra flere forvaltningsnivå og flere ulike sektorer samtidig. At slikt samarbeid kan være krevende i Norge tematiseres, samtidig som Stortingsmeldingen poengterer at vi i Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes med denne typen innovasjoner DN mener: Støres tillitsreform i offentlig sektor er et lettvint frieri. Ap-leder Jonas Gahr Støre frir til fagbevegelsen og ansatte offentlig sektor ved å love død over «New Public Management». Hva det innebærer er heller uklart Microsoft 365 for offentlig sektor styrker ansatte i offentlig sektor slik at de kan samarbeide og forbedre resultatene på en sikker måt Innføring i tolking i offentlig sektor (grunnemne) er et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over ett år. Studiet er for deg som er tospråklig og har norsk som ett av dine tolkespråk. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist

ester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger på intervjuer i fire stat-lige virksomheter og fire kommuner, dokumenter stilt til rådighet av virk-somhetene og kommunene og en gjennomgang av offentlige dokumenter som beskriver myndighetenes politikk og utredninger på området Offentlig sektor rydder vi i begrepsjungelen. KOMMENTAR: En ny portal med begreper klar, og alle kan ta den i bruk. Hilsen: Skattetaten, Computerworld fast at det er stilt spesifikke sikkerhetskrav i kontrakten hvis drift utføres fra lokasjoner utenfor Norge eller EU/EØS Samfunnet endres gjennom digitalisering, også i offentlig sektor. Kommuner, utdanning og helse - alle jobber målrettet. Nøkkelfaktorer for suksess er en grundig strategi, samt forankring hos og involvering av ansatte. Etableringen av en digital grunnmur er like viktig: data må være tilgjengelig på tvers av fagsystemer, og skytjenester må kunne samordnes og sikres som en helhet Hvordan skal offentlig sektor klare å omstille seg med reduserte bevilgninger, mer komplekse og individuelle krav fra borgerne uten å slite ut medarbeiderne sine? I denne sesjonen vil vi se på hvordan noen av aktørene i sektoren har omstilt måten de tenker og jobber for å etablere tverrfunksjonelle team som basert på Lean prinsipper jobber agilt med kontinuerlig tjenesteutvikling og.

Capgemini trenger flere dyktige IT-Arkitekter til å bistå offentlig sektor med modernisering og digital transformasjon. Offentlig sektor i Norge står overfor store oppgaver knyttet til digital transformasjon. Gjennom vår samlede slagkraft og ekspertise innen teknologi, digitalisering, sektorkunnskap og realkompetanse bistår vi våre kunder med disse oppgavene Gjennomføringsplan - Jus i offentlig sektor Del på Facebook Del på Twitter Send med epost Høgskolestudium med 15 studiepoeng i samarbeid med Universitetet i Sørøst- Norge, campus Ringerike (Hønefoss) Les mer om HR-konferansen for offentlig sektor her. Kåre Slåtten erførstelektor i HRM ved høgskolen i Sørøst-Norge og PHD-kandidat ved UIT- Norgesarktiske universitet. I et pågående forskningsprosjekt gjennomfører han enhistorisk studie av den norske personalfunksjonens fremvekst og modernisering,1945-2015 TietoEVRY hjelper kommuner, statlige - og andre offentlige organisasjoner, samt sentrale myndigheter med å bygge innovative digitale løsninger og levere bedre tjenester til offentlig sektor, som kommer oss innbyggere tilgode Posts from the 'Offentlig sektor' Category 1 31. mai 2017 Innovasjonstalen 2017: Vi trenger mer radikal offentlig-privat innovasjon 0 17. august 2016 Helse og velferd: Innovasjon Norges anbefalinge

Én digital offentlig sektor - regjeringen

I følge SSB kjøpte offentlig sektor i Norge varer og tjenester for 380 milliarder i 2010, eller drøye 15 prosent av BNP. I EU utgjør offentlig innkjøp 18 prosent. Med slike summer følger stor makt - og et stort ansvar: Et ansvar om forsvarlig forvaltning av fellesskapets ressurser Interimledelse har til nå vært mindre utbredt i offentlig sektor i Norge enn i mange av våre naboland. Stadig flere statlige foretak og kommuner får nå øynene opp for mulighetene som ligger i å leie inn en høyt kvalifisert operativ leder Å utvikle en offentlig virksomhet handler om å identifisere mulighetene for effektivisering og omstilling, samt å stimulere til innovasjon i eksisterende tjenester. Vi har lang erfaring med de største omstillingene og reformene i offentlig sektor og bistår offentlige organisasjoner med å forbedre alle deler av virksomheten

Skandinavia, Bompenger - Slank offentlig sektor til

Norge har i dag en av verdens største offentlige sektorer. En offentlig sektor som vokser raskere enn i andre land. Fortsetter den ekspansive utviklingen vi har i dag vil 50% av alle arbeidsføre i Norge jobbe i offentlig sektor i 2020! Skal denne utviklingen bremses er nøkkelen å effektivisere arbeidsinnsatsen. Statsråd Morten Andreas Meyer har [ En undersøkelse av Etisk handel Norge av 620 høyrisikoanskaffelser i offentlig sektor i perioden 2009 - 2014 viste en positiv utvikling i anvendelsen av gode etiske krav i slike anskaffelser, blant annet tekstiler, IKT og lekeplassutstyr. Til tross for en positiv utvikling var status i 2014 at gode krav kun ble anvendt i 55 % av risikokjøpene

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for å sikre likeverdige tjenester til alle. På denne siden finner du råd og veiledning om tolking i offentlig sektor I offentlig sektor finnes også andre generelle stillingstitler, som forsker, rådgiver, leder med flere. I tillegg finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten. Tittelen konsulent brukes også i det private næringsliv, men da ofte som en spesialist innen sitt fagfelt Et vanskelig puslespill med særdeles mange biter skal i dag legges ferdig. En ny tjenestepensjon for 800.000 offentlig ansatte skal på plass i løpet av fredag

Norge.no Veiviser til offentlige tjenester på net

Har vi en velfungerende offentlig sektor? - E2

For å skape et sunt anskaffelsesklima i Norge, Økt forståelse i bedriften din om offentlig sektor gir deg også muligheter til å skape en kultur rundt den offentlige virksomheten. Mange selskaper mangler i dag faste mål for salg til offentlig sektor Offentlig sektor kan så dra nytte av verdens beste digitale infrastruktur og befolkningens teknologiske ferdigheter til å tilby bedre og mer effektive velferdstjenester. Da kan Norge realisere store gevinster og samtidig skape bedre tjenester for innbyggerne

Varsling i privat og offentlig sektor i Norge - Magm

offentlig sektor kan anses for å være lik hverandre eller ikke. Likheter og forskjeller mellom ledelse i privat og offentlig sektor har ofte blitt debattert i litteraturen om offentlig administrasjon, politikk og økonomi. Forskeren Sayre argumenterer for at privat og offentlig ledelse er like i alle uviktige aspekter (Sayre 1953) Digitale sprang i offentlig sektor. Innovasjon og digitalisering. Hele seks av ti kommuner oppgir at de fremdeles i stor grad er avhengig av manuelle operasjoner for å håndtere sentrale virksomhetsprosesser.Foto: Fra IT i praksis 2020, forside

Ny undersøkelse: Stort etterslep på mellomlederes ITHRNorge | Erfaringer med HR Shared Services i ForsvaretRelasjonsledelse Norge: Om oss gammelNorsk Data – WikipediaPensjonOptimisme rundt Innlandets grønne gull - Østlandsforskning

Norges Kommunekalender sammenstiller informasjon om hele den offentlig sektoren i Norge, og fungerer som en kilde til kontakt- og dybdeinformasjon og kommunikasjonskanal for offentlige innkjøp. Meld deg på nyhetsbrev om offentlige anskaffelser her Kompetanse for en sektor i endring. PwC er ledende på strategi og rådgivning for offentlig sektor i Norge. Vår innsikt i prosessene, med bred erfaring fra alle forvaltningsnivåer, gjør oss til en foretrukken partner på komplekse prosjekter I Norge kan høyt sykefravær ikke benyttes som begrunnelse for oppsigelse. Hvis offentlig sektor gir større trygghet mot oppsigelse, kan det tenkes at den i større grad enn privat sektor tiltrekker seg personer med relativt lav produktivitet eller lav arbeidsmotivasjon

 • Supermarket flowers chords.
 • Caspian sea monster.
 • Sko bodø.
 • Horizont online.
 • Mother kødbyen.
 • Ehemalige diskotheken in duisburg.
 • Media markt birsta öppettider.
 • Onecall mobilt bredbånd.
 • Modulo tester.
 • Naturell yoghurt socker.
 • Printe ut bilder på fotopapir.
 • Gynzy kids.nl inloggen.
 • Remskive.
 • Mariann thomassen instagram.
 • Norges største havn i tonnasje.
 • Svømmekurs for muslimske kvinner.
 • Naruto movies online.
 • Storstjerne glass.
 • Hvor mange jobber i helsesektoren.
 • Vindinstrument seilbåt.
 • Uni hannover vorlesungsverzeichnis wintersemester 2017/18.
 • Stjørdal bibliotek lesesal.
 • Salem bergen åpen barnehage.
 • Edge of seventeen song.
 • Kjemisk forvitring definisjon.
 • Schneeschuhwandern bad mitterndorf.
 • Gamle glemmen kirke.
 • Gdynia strand.
 • Svensk sildesalat oppskrift.
 • Dhal på røde linser.
 • Kaptein sabeltann og den forheksede øya film.
 • 761 varmgrå.
 • Sweeney todd rollebesetning.
 • Jessica mamma.
 • Restplatzbörse ägypten.
 • Colony games.
 • 5 dagars feber.
 • Golfbil bredd.
 • Tørt tynt hår.
 • Wer sucht möblierte wohnung in bremen.
 • Bærkake med nøttebunn.