Home

Innsyn journal bup

Innsyn i journal - Ung

Journalen lagres men ikke for innsyn til enhver pris. Du må dessuten tillate at den overføres med mindre det er fare for liv og helse. For deres tillitsfulle forhold vil vi uansett anbefale at du kanskje forteller at du gått på BUP. Men som sagt, valget er ditt. Håper det var et greit svar. I vedlagt lenke kan du lese om sletting og innsyn Det er ikke noe krav om at begge foreldrene med felles foreldreansvar samtykker for å få innsyn i barnets journal. Innsyn skal ikke gis dersom barn mellom 12 og 16 år av grunner som skal respekteres, jf. § 3-4 andre ledd, ikke ønsker at foreldrene skal få innsyn. Se kommentaren til § 3-4 andre ledd for mer informasjon Logg over innsyn i journal. Du kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din. Det kan være både administrative og helsefaglige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal

Rett til journalinnsyn - Helsedirektorate

Innsyn i journal. Ein pasient, eller ein representant for pasienten, har rett til innsyn i eigen journal, jf. pasient- og brukarrettslova § 5-1, jf. personvernforordninga artikkel 15. Den som er ansvarleg for journalen har plikt til å gi innsyn, jf. helsepersonellova § 41 Helsepersonellovens § 41 handler om plikten til å gi pasienter innsyn i journal. Den som yter helsehjelp, skal gi innsyn i journalen til den som har krav på det etter reglene i Pasientrettighetsloven § 5-1 der det blant annet står at pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi

Pasientjournal - helsenorge

 1. e uten at jeg ønsker det????? Når legen tok en Depresjonstest på meg, svarte jeg ærlig på det at jeg ønsket å dø (han brukte.
 2. Unntak fra retten til innsyn i egen journal. I pasient- og brukerrettighetsloven finnes det imidlertid noen unntak fra innsynsretten. Du kan nektes innsyn i opplysninger journalen din dersom det er fare for liv eller alvorlig helseskade for deg, eller når innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær
 3. Innsyn i journal. 29. mars , 2015. Ingen kommentarer. i : Rettigheter. 0. Som foresatt til barn under 16 år har du rett til innsyn i barnets journal. 1444 Visninger. Del dette. Previous article Rett til helsehjelp. Next article Taushetsplikt. Relaterte innlegg. Barneombudet 11. mai , 2015 Ingen kommentarer

Journal hos BUP - Kropp og helse - Kvinneguiden Foru

Digitalt innsyn i journal. Utskrift på papir. Om du vil se din journal eller dokumenter som er eldre enn 15. oktober 2018, må du fylle ut skjemaet under og sende inn. Last ned skjema for anmodning om journalkopi. Skjema fylles ut og sendes til: Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 Brumunddal. Journalen sendes din folkeregistrerte adresse annet helsepersonell). Det har ikke vært noen utbredt bruk av nekting av innsyn i enkeltdokumenter, vurderingen har vært gjort ved eventuell utlevering. I Nordlandssykehuset opplyser helsepersonell i BUP at dersom foreldre ber om kopi/innsyn, vil fag-personer (ansvarlig behandler eller nærmeste leder) gå gjennom journal før den leveres ut Innsyn i egen journal. Som pasient har du rett til innsyn i din egen journal med vedlegg. Du kan også be om forklaring av faguttrykk og liknende. Fra og med 3. juni 2019 kan pasienter i Vestre Viken HF lese deler av pasientjournalen sin på nett. Løsningen leveres av Helsenorge.no Helse Nord-Trøndelag kan av sikkerhetsmessige grunner ikke utlevere kopi av pasientjournal og logg kun basert på en e-post. Nedenfor finner du skjemaer for utskriving, som vi ber deg fylle ut og signere, og deretter retunere pr post til

Hvem har innsynsrett i pasientens journal? - Juridiske

BUP Vestmar er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark, i kommunene Skien, Porsgrunn, Kragerø og Notodden. Poliklinikken gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med psykiske vansker og deres familier, der hjelp fra helsestasjon, fastlege, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller barnevern ikke er tilstrekkelig KRITISKE: De tidligere BUP-brukerne Anika (19), Lisa Marie (19) og Jan Marius (19) mener foreldrene ikke skal få innsyn i hva barna deres forteller behandlerne. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet. St. Olavs barne- og ungdomspsykiatriske sengeposter (BUP Lian) sikrer ikke godt nok barns rett til å bli hørt og til å klage når de blir innlagt mot sin vilje. Dette svekker barnas rettssikkerhet og gjør sykehuset mindre i stand til å forebygge bruk av tvang i behandlingen Bestillingsskjema innsyn i pasientjournal (word) Utskrift av journallogg. Du kan be om å få utskrift av logg som viser kven som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din. Bestillingsskjema for utskrift av journallogg (word) Sperre eller opne journal

BUP Notodden er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark, i kommunene Skien, Porsgrunn, Kragerø og Notodden. Poliklinikken gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med psykiske vansker og deres familier, der hjelp fra helsestasjon, fastlege, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller barnevern ikke er tilstrekkelig Psykisk innsyn - Innsyn i journal for pasienter i psykisk helsevern Prosjektbeskrivelse. Innsyn i pasientjournal tilbys innbyggerne i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst gjennom den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Forskning viser at innsyn i journal kan ha en positiv effekt for pasientene når det gjelder økt brukermedvirkning, pasientene kan føle seg bedre opplyst og innsynet.

Helse Nord er ett av helseforetakene som har åpen elektronisk journal også i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP. Det betyr at foreldre har e-innsyn for barn under 12 år. Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for Akershus SV,. Rett til innsyn etter pasientens død Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter pasientens død, med mindre særlige grunner taler mot det. Nærmeste pårørende er den pasienten har utpekt, eller den som følger av pbrl. § 1-3 b BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp

Rett til innsyn i pasientjournalen din - helsenorge

Hvorfor føre journal? Journalen er et verktøy til å kontrollere hvordan saker blir fulgt opp, behandlet og arkivert. Formålet med journalen er dokumentasjon og åpenhet om offentlig saksbehandling for å sikre at publikum og andre kan søke om innsyn BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) på Silsand gir tilbud til barn og unge under 18 år fra kommunene Lenvik, Sørreisa, Målselv, Berg, Torsken og Tranøy. Vi holder til i Senter for psykisk helse og rusbehandling, Midt-Troms på Silsand

Rett til innsyn i egen journal 13/5 2020: Pasienter knyttet til Diakonhjemmet Sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk. Vi regner med å ha klar en slik tilgang i løpet av de nærmeste månedene BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Tromsø gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18/23 år) med psykiske utfordringer, og til deres pårørende. Tilbudet består av utredning, behandling og sammen med kommunale instanser forebygge utvikling av psykiske lidelser hos barn og unge

BUP poliklinikk Kristiansund overholder ikke konsekvent frister i lov og forskrift for vurdering av henvisninger og oppstart av behandling. EQS-dokument: Pasientjournal- saksgang ved innsyn i journal og utlevering av kopi. Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket Innsyn i journal Prosjektbeskrivelse. Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har til ulike tidspunkt de siste årene gitt sine pasienter innsyn til sykehusjournal gjennom den offentlige nettportalen helsenorge.no. Vi har tidligere samlet kunnskap i de ulike regionene blant både pasienter og helsepersonell om deres erfaringer med tjenesten Så lenge foreldrene har delt foreldreansvar - så har hver av foreldrene, uavhengig av hverandre, rett til innsyn i barnets journal. Med delt foreldreansvar kan ikke den ene av foreldrene nekte den andre innsyn. Psykologen gir på vanlig måte ikke innsyn i de deler av en journal som omtaler andre personer/ informasjon fra andre komparenter

BUP gir behandling til barn og ungdom under 18 år og deres familier. BUP kan også veilede og samarbeide med fastlegen, helsestasjonen eller skolen. Henvisningen skjer ved at legen skriver brev til klinikken. Hvis du er under 16 år, må foreldrene dine si seg enige i at du blir henvist til BUP Pasienter har hatt rett til innsyn i egen journal siden 1977 . Vi har sett på hvordan ordningen fungerer i de regionale helseforetakene Helse Vest og Helse Nord. I Helse Vest kan pasienter be om innsyn ved en skriftlig anmodning. I pasientrettighetsloven §5-1 lister man opp de situasjonene hvor man kan unnta dokumenter fra innsyn Offentleg postjournal og innsyn Publisert: 27. mars 2017 Sist endret: 30. mars 2020 Finanstilsynet publiserer postjournalane sine på eInnsyn, ei publiseringsteneste for statlege verksemder og Oslo kommune

Alle innsyn i elektroniske pasientjournaler loggføres, og pasienter har rett til innsyn i denne loggen, jf. pasientjournalloven § 18, første ledd . I dag har mange pasienter elektronisk tilgang til egen journal og innsynslogg Innsyn i journal Dersom det ønskes utskrift av pasientjournal. Publisert 10.05.2019 / Sist oppdatert 24.01.2020 Sykehuset har ikke anledning til å besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. Vi oppfordrer til å ikke.

Personvernerklæring, innsyn i personopplysninger, Personvernombudet i Oslo Lønn og godtgjørelse Reglement og satser for byrådet, bystyret og bydelspolitikere. Økonomiregister Oversikt over økonomiske interesser, styreverv og lignende for politikere i Oslo kommune. Jobb i Oslo kommune. Innsyn som gjelder personsensitive dokumentasjon, i journaler eller i lignende registre kan gjøes med sikker digitalt post via kommunes eDialog: eDialog sikker digitalt post. Offentlig journal. Kommunens offentlige journal omfatter korrespondanse fra og med 2020 i kommunens sak-og arkivsystem

Innsyn, retting og sletting i pasientjournal

Helse Vest og Helse Nord har allerede innført tjenesten, og med Helse Sør-Øst på plass har over 85 prosent av landets innbyggere nå digitalt innsyn i egen pasientjournal. For innsyn i din journal, logg inn på helsenorge.n Les journal på nett Logg inn Mi helse. Her er opplysingar om somatisk behandling frå medio mai 2016 til dags dato, og om psykiatrisk behadnling frå og med medio september 2016.. Tilsendt kopi. Dersom du ønskjer kopi av eigen pasientjournal, må du fylle ut skjema for innsyn i journal

Utskrift / kopi av journal - St

 1. Innsyn og offentlig journal. Kontakt. Klage. Klageskjema. Før du klager. Slik klager du. Prosessen videre. Dersom du vil be om innsyn i en sak hos ombudsmannen, BUP sengepost 28.10.2020 Oppfølging av forebyggingsenhetens besøk til Jong ungdomshjem
 2. Nå er man i bup fordi man tenker at barnet har en moderat til alvorlig psykisk lidelse som trenger behandling i spesialisthelse tjenesten. Det som derimot hadde vært utrolig bra for alle barn, unge og voksne i Norge hadde jo vært at den kommunen man bor i har gode psykisk helsetjenester som var enkle å nå og hvor det ikke var nødvendig med henvisning eller mye strev for å komme til
 3. Journal og journalføring Den offentlige postjournalen er nøkkelen til innsyn i all offentlig virksomhet, som stat, fylke og kommuner med kommunale foretak, interkommunale selskaper mv. Hjemmelsgrunnlag - journalføringsplik
 4. Pasienter i Helse Nord har digital tilgang til sin pasientjournal. Logg inn på den nasjonale helseportalen helsenorge.no

BUP, taushetsplikt? - Barneombude

Domstoladministrasjonens offentlige journal - lenke til www.einnsyn.no. Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.Har du derimot spørsmål om en konkret sak eller ønsker veiledning, må du henvende deg direkte til den aktuelle domstolen.. E-post Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan. Digitalt innsyn i pasientjournal og logg er et delprosjekt under digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst. Tjenesten gir pasientene økt innsyn og deltakelse i egen helse gjennom digital samhandling med helseforetakene, og understøtter strategi for digital kommunikasjon med innbygger Skjema: Begjæring om innsyn i journal Send skjemaet til: Skjemaet må fylles ut og undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt og sendes per post til følgende adresse: Sykehuset i Vestfold v/ post- og dokumentsenteret Postboks 2168 3103 Tønsberg . Les mer om pasientjournalen på helsenorge.no Målet er at innsyn i journal på nett vil kunne øke pasientens kunnskap om egen sykdom og behandling, noe som kan gi bedre dialog mellom pasient og behandler. Rettighet fra 1977. Innsyn i journal er en pasientrettighet som ble innført i 1977. Per i dag kan pasienter sende inn et skjema til sykehuset, og be om kopi av dokumenter i journalen

Innsyn i egen journal Datatilsyne

Det er ikke noe krav om at begge foreldrene med felles foreldreansvar samtykker for å få innsyn i barnets journal. Innsyn skal ikke gis dersom barn mellom 12 og 16 år av grunner som skal respekteres, jf. § 3-4 andre ledd, ikke ønsker at foreldrene skal få innsyn. Se kommentaren til § 3-4 andre ledd for mer informasjon Innsyn - offentlig elektronisk postjournal. Arbeidstilsynets postjournal er tilgjengelig elektronisk via einnsyn.no. Register for vedtak i arbeidstidssaker: Her får du direkte tilgang til Arbeidstilsynets vedtak om dispensasjoner fra arbeidstidsreglene Helse Sør-Øst sin offentlige journal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra det regionale helseforetaket som er sendt til oppfølging mellom avdelinger/enheter i foretaket. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF egen arkivdel for graderte dokumenter. Denne publiseres ikke på offentlig journal Innsyn i journalposter Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt . Send e-post. 33 05 95 00. Organisasjonsnummer: 917 151 229. Bankkontonummer: 1503 95 68222. Adresse . Postadresse: Postboks 312 3081 Holmestrand. Besøksadresse: Rådhusgaten 11 3080 Holmestrand. Finn veien (kart).

Innsyn i journal - Abu

Begjæring om innsyn i dokumenter fra kommunens postliste gjøres direkte i postlisten. Ønsker du innsyn i andre dokumenter fra kommunens arkiver kan du benytte deg av skjema for innsyn i kommunens arkiver eller benytte skjema for henvendelser om personopplysninger. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Innsyn i journal som pårørande For pasientar over 18 år har pårørande berre rett til innsyn dersom pasienten samtykkjer til det. Næraste pårørande har innsynsrett i journalen til avdød pasient så lenge det ikkje er grunnar som talar mot det. Til dømes i tilfelle der avdøde har gitt uttrykk for at han ikkje ønskjer at pårørande skal få innsyn

Innsyn i journal - Sykehuset Innlande

 1. Unntak for innsyn etter § 26 5. ledd gjelder dokument som inneholder fødselsnummer eller tilsvarende. Slike dokument kan det bes om innsyn i, da vil fødselsdato o.l. være fjernet. Dokumenter unntatt etter andre paragrafer kan det gis innsyn i, dette vurderes etter henvendelse i hvert enkelt tilfelle
 2. BUP vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt, og vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. I svarbrevet fra BUP vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient. Flere utfall
 3. Krav om innsyn skal avgjøres så snart det er praktisk mulig, og bør besvares samme dag de er mottatt, eller i hvert fall innen en-tre virkedager. Dersom den som ber om innsyn ikke får svar innen fem virkedager regnes det som et avslag, og klagerett inntrer automatisk
 4. Samtidig må en være oppmerksom på at mange som har vært inne i journal, har lovlig adgang til innsyn i kraft av oppgaver som de skal gjøre. Selv om noen finner et ukjent navn knyttet til egen journal, så trenger ikke det bety at oppslaget er ulovlig
 5. Digitalt innsyn i journal. Utskrift på papir. Om du vil se din journal eller dokumenter som er eldre enn 15. oktober 2018, må du fylle ut skjemaet under og sende inn. Anmodning om journalkopi (PDF) Skjema fylles ut og sendes til: Revmatismesykehuset Margrethe Grundtvigs veg 6 2609 Lillehammer. Journalen sendes din folkeregistrerte adresse
 6. Selv om NRK har et unntak fra loven for dokumenter som er knyttet til redaksjons- og programvirksomheten, kan du likevel be om slike dokumenter, men NRK er altså ikke forpliktet til å gi innsyn av konkurransemessige hensyn.. NRKs behandling av innsynsbegjæringer koordineres av Dokumentarkivet. Tjenesten er bemannet fra kl. 08.00 - 15.45 (08.00 - 15.00 i perioden 15. mai til 15. september)
 7. Offentlig journal og innsyn i arkiv << Tilbake. Søk i journal; Dato: Søk: Dokumenttype: Alle Inngående dokument Utgående dokument Notat Offentlig journal; 13/05588-74. Diplom - Skjenkebevilling. Dato: 02.09.2020 - Mottaker: Andrea Dayana Burgess 14/00341-96. Svar.

Innsyn postlister og politiske saker. Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter. Hustadvika kommune har elektronisk postjournal, det vil si at vi publiserer alt av inn- og utgående brev til og fra kommunen så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov Vennesla kommune skal til enhver tid etterstrebe åpenhet i forvaltningen for på den måten å sikre demokratiet, hensynet til kontroll og rettssikkerhetsprinsippet. Tiltak for å oppnå dette er å legge ut postlisten/offentlig journal daglig, samt behandl Offentlig journal og innsyn i arkiv << Tilbake. Søk i journal; Dato: Søk: Dokumenttype: Alle Inngående dokument Utgående dokument Notat Offentlig journal; 20/00038-442. Registrering av innflytter - Brin Chelina Sasangan . Dato: 18.10.2020 - Avsender: Brin Chelina Sasangan 20/02939.

Rett til innsyn i pasientjournalen din - Vestre Vike

 1. Rett til innsyn i journal og utskrift eller kopi av journal. Sekretariatet får regelmessig spørsmål om hvilken adgang pasienter har til innsyn i journal, og i hvilken grad man plikter å utlevere journalutskrift eller journalkopi. Her følger en oversikt over de viktigste reglene om dette
 2. Foreldre har som hovedregel rett til innsyn i barnets journal når barnet er under 16 år. Innsyn skal ikke gis dersom barn mellom 12 og 16 ikke ønsker det og oppgir grunner som bør respekteres. Direktoratet skriver at slike grunner kan både være rent personlige (for eksempel mishandlingssaker) og ulike overbevisningsgrunner
 3. Innsyn i journal som pårørende For pasienter over 18 år har pårørende bare rett til innsyn dersom pasienten samtykker til det. Nærmeste pårørende har innsynsrett i avdød pasients journal så fremt ikke særlige grunner taler mot det, for eksempel i tilfeller hvor avdøde har gitt uttrykk for at han ikke ønsket at pårørende skulle få innsyn
 4. g og psykisk liding i Helse Vest
 5. Innsyn i offentleg journal, innsyn i dokument frå politidirektoratet, politidistrikt og særorgan. Innsyn i politiet sine registre. Be om innsyn i politiet sine register, klage på behandling av personopplysingar, søke om erstatning etter politiregisterlova
 6. Innsyn i tinglysingsregisteret. Dokument som kjem inn til Kartverket for tinglysing, blir ført i eigen journal i tinglysingsregisteret. Journal for tinglysingsregisteret. Dokumenta som kjem inn, blir sende attende til innsendar etter tinglysing. Vi vil difor i mange tilfelle ikkje ha det brevet som er journalført
 7. Du har rett til informasjon og innsyn Du har rett til informasjon om hva slags behandling av helseopplysninger Folkehelseinstituttet foretar i helseregistre, jf. helseregisterloven §24 og personvernforordningen artikkel 13 til 15 og med de begrensninger som følger av personopplysningsloven § 17

Pasientjournal - Helse Nord-Trøndela

H vis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den. Du kan be om innsyn i egen pasientjournal på Helsenorge.no. Har du ikke tilgang til digitale tjenester på Helsenorge.no, må du først opprette en bruker Innsyn i reaksjonsregisteret, som inneheld ei oversikt over kva for straffer eller andre reaksjonar du har fått, får du munnleg på politistasjonen. Ved innsyn i politioperativt register må du skrive tid, stad og kva som har skjedd. Eller skrive andre opplysingar som gjer at vi kan finne det du meiner vi har registrert Søkbar offentlig journal, eller postjournal, er tilgjengelig via eInnsyn. Vi ber om at alle krav om innsyn bestilles gjennom www.einnsyn.no Innsynskrav kan også sendes til innsyn@nve.no.. NVE vil vurdere ethvert innsynskrav konkret når det kommer inn, uavhengig av om dokumentet er merket unntatt offentlighet eller ikke i NVEs offentlige journal Innsyn utenom offentlig journal. Hvis du ønsker innsyn i dokumenter du ikke finner på offentlig journal, for eksempel det som er eldre enn 3 måneder, kan du sende e-post til: innsyn@stavanger.kommune.no eller ringe 51 50 70 90

1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper. 1. Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet • Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.05.06 (off.l.).Loven avløste den tidligere offentlighetsloven fra 1970 o Hvordan be om innsyn. NRKs behandling av innsynsbegjæringer koordineres av Dokumentarkivet. Du kan be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i offentlig journal, eller du kan be om dokumenter. Offentlig journal Publisert 28.09.2016 / Sist oppdatert 16.10.202

Nærmeste pårørendes rett til informasjon og innsyn i journal

 1. Offentlig elektronisk postjournal (OEP) var en søketjeneste for norske statlige virksomheters postlister.OEP inneholdt søkbar oversikt over inn- og utgående post og journalførte interne dokumenter fra de fleste departementer, direktorater og tilsyn i Norge. Man kunne kreve innsyn i dokumentene ved å legge dokumentene i en «handlekurv» for så å sende en bestilling om å få tilsendt.
 2. Der er ingen skille mellom psykiatri og somatisk journal når det gjelder innsyn, det er samme lov som gjelder for innsyn i begge, ja i alle typer journaler. Det er to lover som gjelder når det gjelder innsyn i journale og eller andre mapper/doumenter om en selv, det er pasientrettighetsloven paragraf 5-1
 3. dre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med
 4. - Vi ønsker at pasienter skal ha enkel tilgang til sin egen journal. Det å slippe å måtte ta kontakt med sykehuset for å be om å få journalen sin utlevert på papir, tror vi vil gjøre terskelen for innsyn mye lavere for de fleste, sier Jon Anders Takvam, fag- og samhandlingsdirektør ved SiV
 5. Vys offentlige journal oppdateres ukentlig og legges ut så snart den er kvalitetssikret. Av sikkerhetmessige årsaker er ikke journalen tilgjengelig mer enn to måneder etter at den er lagt ut

Du har rett til å få innsyn i journalen din, hvem som har hatt tilgang til den og hvem som har fått utlevert opplysninger fra journalen. En pårørende, eller en annen person med fullmakt, kan også få innsyn i din pasientjournal. I helt spesielle tilfeller kan imidlertid helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen I eInnsyn kan du søke etter dokumenter som er mottatt, sendt eller opprettet av Statens vegvesen, se dokumentdetaljer og bestille innsyn i våre postjournaler for 2020. Søk i Statens vegvesens postjournal (eInnsyn.no) for 2012 - 2019 er midlertidig stengt Mattilsynets offentlige journal er tilgjengelig på www.einnsyn.no.. Mattilsynet har et etterslep på journalføring av utgående og interne dokumenter for perioden juni 2020 - dd. Dette betyr at det kan være dokumenter i denne perioden som er registrert i vårt sak/arkivsystem, men som foreløpig ikke har vært gjennom kvalitetskontroll og fått status Journalført. Årsaken til. Offentleglova gjelder for mange selskaper og stiftelser med offentlig eierskap. Det avgjørende for spørsmlet er hvor mye innflytelse det offentlige samlet har i styret eller på styresammensetningen, se offentleglova § 2 (1) c og d. Hvis det offentlige samlet (dvs. eiersandeler til kommuner, fylkeskommuner, departementet etc) har en eierandel (direkte eller indirekte, via andre selskaper e

For innsyn i offentlig journal klikk her. Postliste . Innsyn i offentlig journal. Offentlighetsloven sier at alle har rett til å se hva kommunen sender og mottar av post. Noe informasjon er imidlertid gradert av hensyn til personvern eller av andre hensyn om innsyn i helseopplysninger om eget barn under 16 år eller om avdød i Dødsårsaksregisteret. Det er svært viktig at alle feltene i skjemaet fylles ut korrekt. FHI kan ikke gi innsyn på krav som er mangelfulle eller som inneholder feil opplysninger Innsyn: Du kan se din egen sykehusjournal på internett gjennom den offentlige helseportalen helsenorge.no. Retting (helsepersonelloven § 42): Kan rette feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn i en journal. Retting skal skje ved at journalen føres på nytt eller at det gjøres en datert tilføyelse i journal Innsyn. Du kan nå søke direkte i postlisten og dokumentene ligger ute i sin helhet (sensitivt innhold er skjermet). Postlisten gir oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse. Offentlig journal (postliste) Søk i gammel offentlig journal (postliste) Innsyn - politisk behandling. innsyn - politisk behandling før 17.juni 201 BUP Oppland gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år, hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring

 • Offentlig sektor i norge.
 • Tombstone netflix.
 • Peter krause bachelor.
 • Kalorier stekt sei.
 • Cadillac srx 4.6 v8 anhängelast.
 • San diego rams.
 • Garmin topo premium trøndelag.
 • Gorenje ventilator montering.
 • 17 mai blomst mal.
 • Majoras mask maske der grimmigen gottheit.
 • 24 stunden mtb rennen.
 • Blogg no design koder.
 • Ansel elgort parents.
 • Danny archer description.
 • Blokkere nummer huawei.
 • Vekslende diare og forstoppelse.
 • Bayern fakten.
 • Indirekt demokrati wikipedia.
 • Bransjeoppdatering 2016.
 • Restplatzbörse ägypten.
 • Fartskriver lastebil.
 • Spårlöst idag.
 • Background dark.
 • Oslo informasjon.
 • Nye kloke hoder.
 • Grete roede havregrøt.
 • Semsket skinnjakke dame.
 • Redd barna syria.
 • Klipsch r 12sw subwoofer.
 • Blacklist redemption imdb.
 • Tierp webmail.
 • Berühmte denkmäler sehenswürdigkeiten in england.
 • Klp alderspensjon.
 • Kimchee holborn.
 • Utf8 table.
 • Kylling slagtning.
 • Sveise på hår.
 • Varmeutslett ansikt baby.
 • A1 unfall heute.
 • Dream club sopot.
 • Tanzteam.