Home

Lovdata aksjeloven

Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper (AS). For allmennaksjeselskaper (ASA) Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand Søk i rettskilder. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) II. Definisjone

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdata

 1. Aksjeloven, lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44, inneholder bestemmelser om selskaper - normalt med økonomisk formål - hvor deltakerne bare deltar med avtalt innskudd og ingen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Utenfor aksjeloven faller allmennaksjeselskaper, som reguleres av lov om allmennaksjeselskaper av 13
 2. Kjøp 'Aksjeloven, lov 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, sist endret ved lov 6. desember 2019 nr. 77 fra 1. jan.2020' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral | 978824508805
 3. st ett styremøte årlig, som godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og kaller inn til generalforsamling. Det er også krav til å holde én generalforsamling per år

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Kapittel 3 - Lovdata

 1. Utforsk ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014. Presentert av Lovdata
 2. Norsk Lovkommentar gir deg oppdaterte lovkommentarer, forklaringer og tolkninger av paragrafer samt henvisninger til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og relevant juridisk litteratur
 3. Samlet av Juridisk bibliotek i Oslo. Juridisk bibliotek i Oslo samler og presenterer oversettelser som er utarbeidet i departementene, i andre offentlige institusjoner og i næringslivsorganisasjoner
 4. Aksjeloven (Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 44, forkortet asl.) er en norsk lov som regulerer dannelse, styring og andre forhold vedrørende aksjeselskaper. Loven erstattet lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. Den er nært relatert til allmennaksjeloven av 1997 som regulerer de samme forhold for allmennaksjeselskap
 5. st halvparten av styrets medlemmer i norske selskaper må ha bosted i Norge eller i EØS-området. Hvis Storbritannia trer ut av EU uten en avtale, betyr det at en del selskaper ikke har et gyldig sammensatt styre
 6. Aksjeloven lov 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Spiral / 2015 / Bokmål 109,-Ikke i salg Produktbeskrivelse. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata UiO og Lovdata
 7. Konsern er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet.. Konsernforhold oppstår når et selskap (morselskap) har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper («datterselskap»).Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets.

Styreleder er tillagt en rekke særskilte funksjoner etter aksjeloven, så også han er nok generelt mer eksponert for risiko enn de øvrige styremedlemmer. Når det gjelder det nærmere innholdet i styreansvaret, har styret et alminnelig ansvar for at selskapet drives forsvarlig og innenfor rammen av lover og forskriftsverk Lovdata mener, ut fra egne undersøkelser, at det fremstår tilnærmet umulig at uthentingen er blitt gjort manuelt: «Det er derfor overveiende sannsynlig at de saksøkte har utviklet eller fått utviklet en egen programvare som systematisk har lastet ned avgjørelser fra Lovdatas tjenester over en lang periode, for å omgå Lovdatas automatiserte varslings- og beskyttelsessystemer mot. Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge

2.2.1 Aksjeloven av 1957 I aksjeloven fra 1957 var hovedregelen fri omsettelighet av aksjer, unntaket var styresamtykke. Det fantes lovfestede tilfeller der styret hadde plikt til å nekte avhendelse av aksjer, eksempelvis ved salg til utenlandske kjøpere i strid med banklovens § 4 Aksjeloven lov 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper : sist endret ved lov 6. desember 2019 nr. 77 fra 1. jan.2020. Norge (Bidragsyter Lovdata, selveiende stiftelse som driver database som inneholder norske lover og forskrifter, rettsavgjørelser, lovforarbeider, administrative uttalelser, traktater, EØS/EU-rettskilder, nyhetsbaser fra Stortinget med mer. Lovdata er opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Store deler av databasen er gratis tilgjengelig på Internett, blant annet.

Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 460 om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien (lovdata.no) Helse- og omsorgsdepartementet. Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 (lovdata.no; Justis- og beredskapsdepartemente Hvis du trenger en personlig brukerprofil i Lovdata Pro, så kan alle USN-studenter og -ansatte nå logge inn med vanlig Feide-innlogging! Logg inn i Lovdata Pro med Feide; Feide-innloggingen oppretter automatisk en brukerprofil. Tidligere opprettede brukerprofiler er koblet, slik at du vil komme til samme profil som før Lover relatert til Electronic Chart Center A/S. Electronic Chart Center A/S. Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen

Aksjeloven §13-24 Fusjon mellom selskaper, som NUF og AS, med samme eier. Linken er hentet fra: Lovdata.n » Les mer om Aksjeloven (Lovdata) Kapitalforhøyelse kan også bekreftes av. Autoriserte regnskapsførere; Revisorer; Advokater . Har bedriften gjennomført eierskifte? Si i fra til banken når det er gjennomført et eierskifte. Da kan alle tilganger, tjenester og produkter enkelt bli bestilt til nye eiere Les mer om Lovdata - Aksjeloven - § 13-24 Fusjon mellom selskaper med samme eier Lovdata - Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) - § 1-7 Regnskapsåret Submitted by admin on 19 juni, 2012 - 21:4 Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som er aksjeeiere i et aksjeselskap.. Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Den er avgjørende for hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.. Reglene for Aksjeeierboken går frem av Aksjeloven §§ 4-5 til 4-11.. I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato.

Tvangsoppløsning. Retten skal etter aksjeloven § 16-15 tvangsoppløse selskaper som har mangler i henhold til aksjeloven. Det kan være selskaper som ikke har et styre som fyller lovens krav, mangler revisor, ikke har innsendt årsregnskap eller ikke oppfyller kravene til aksjekapital (se aksjeloven på lovdata.no).. Selskapet varsle The symbol marks a link to the updated Norwegian act at The Lovdata Foundation. 17.2. 1741: Forbud paa Vimpel-Føring Lov om aksjeselskaper [Aksjeloven] Act relating to limited liability companies [Limited Liability Companies Act] Updated as per July 2013 Note:. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand

Aksjeloven - regjeringen

 1. imum to personer, hvor den ene underskriften skal være av møteleder. Er det bare en aksjonær i selskapet er det tilstrekkelig at denne underskiver protokollen. Eksempel på generalforsamlingsprotokol
 2. dre enn NOK 3 mill. kan dog styret bestemme at selskapet ikke skal ha daglig leder. I så fall vil det være styrets leder eller eventuelt hele styret som står for den daglige ledelse (asl §§ 6-2 og 6-14)
 3. Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Driften skal være selvfinansierende. Lovdata ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.. Lovdatas tilbyr på sitt nettsted flere viktige og sentrale rettskilder gratis
 4. Her følger de spesifikke krav Aksjeloven stiller til forenklet generalforsamling (lenker til lovdata.no): § 5-7 Forenklet generalforsamling Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her
 5. Aksjeselskap (forkortet AS) er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet.Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier (selskapsvedtektene kan spesifisere.

Aksjeloven stiller strenge krav til styre og daglig leder. Med bakgrunn i Lovens krav blir det stadig viktigere å følge lover og regler rundt styrearbeidet. Rutineoppgaver må gjennomføres med stor nøyaktighet og er tidkrevende for daglig leder, styreleder, og andre med ansvar for styrearbeid Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) (Lovdata) Lov om verdipapirfond (Lovdata) Lov om årsregnskap (Lovdata) Forskrifter. Verdipapirforskriften (Lovdata) Forskrift om verdipapirforetaks meldeplikt (Lovdata) Forskrift om innsendelse av flaggemeldinger mv. (Lovdata) Forskrift om overgangsregler, lov 2007:74, lov 2007:75 (Lovdata Vår pris 129,-. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder. I aksjeloven § 8-10 trer følgende endringer i kraft 1. januar 2020: Unntaksforskriften for eiendomsselskaper oppheves - Unntaksforskriften, som har gjort at eiendomsselskaper har kunnet stille sin eiendom som sikkerhet for et annet aksjeselskap som kjøper aksjene i selskapet, oppheves Aksjeloven; sist endret ved lov 6. desember 2019 nr. 77 fra 1. jan.2020 Lov 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata

Lov om aksjeselskaper - Informasjonsbrosjyre om den nye

Aksjeloven (lov 1997 nr. 44) Arbeidsmiljøloven (lov 2005 nr. 62. Denne oppdateres ikke fortløpende, som de øvrige) Bokføringsloven (lov 2004 nr. 73) Finansavtaleloven (lov 1999 nr. 46) Merverdiavgiftsloven (lov 2009 nr. 58) Regnskapsloven (lov 1998 nr. 56) Revisorloven (lov 1999 nr. 2) Verdipapirhandelloven (lov 2007 nr. 75 Lovdata støtter WWF og kampen mot plast i havet 19.10.2020 10:59 Lovdata støtter Et hav av muligheter. Fikk du ikke gitt til årets TV-aksjon- Fortvil ikke, det er fortsatt mulighet til å gi frem til 31. oktober! Statsråd 16. oktober 202 Kjøp Aksjeloven fra Tanum Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer Rettsdata. Gyldendal leverer kvalitetsikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder.Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata

ISBN 9788202593254, 2018, 1. utgave, Lovdata . Fra 229,-Kjøp Selg. Forskrifter til aksjeloven . ISBN 9788202197407, 2000, Ingen annonser Kjøp Selg. Aksjeloven 13 Aksjeloven og allmennaksjeloven: Lov 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper (a ISBN 9788215017327. Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften - med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige noter spira Aksjeloven 8 10 20; Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - III. Kreditt og sikkerhetsstillelse mv - Lovdata; Dersom bankene opprettholder kravet om forhåndsetablering av pant for eiendomsselskaper, vil det være det sittende styret i eiendomsselskapet (som er utpekt av selger), som vil måtte overholde saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10 Privatpersoner og juridiske enheter. For å bruke denne tjenesten på vegne av en juridisk enhet, trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding.Skal du signere på vegne av en juridisk enhet, må du ha Altinn-rollen Parallell signering.. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring.Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å. Sider som linker til Lovdata - Aksjeloven - § 13-24 Fusjon mellom selskaper med samme eier. No backlinks found. Mest leste artikler. Vekstpakke for norsk næringsliv: Få skattefri kjøregodtgjørelse (ikke etter statens satser) Fradrag for selvstendig næringsdrivende

Aksjeloven Selskapsrett Spør advokaten

Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Lov om revisjon og revisorer (Revisorloven) Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) Lov om betalingssystemer m.v. Lov om foretakspensjon.

En rekke endringer i aksjeloven vedtatt av Stortinget trådde i kraft 1. juli. Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. En av endringene er å forenkle regelverket for gjennomføring av.. Ønsker du mer informasjon om det å stifte et aksjeselskap, kan du se aksjeloven kapittel 2. Nyttige lenker. Aksjeloven. Foretaksregisterloven. Foretaksnavneloven. Ordliste. Stiftelsesdokument. Dokument som viser at en virksomhet er stiftet. Stiftelsesmøte. Møte blant stifter(e), hvor en virksomhet stiftes Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO Telefon: (+47) 22 24 90 90. E-post: redaksjonen@dss.dep.no Ansatte i departementene, SMK og DSS: Depkatalog Org.nr. 974 761 42 Snarveier til Lovdata Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Bokføringsforskriften Bokføringsloven Ferieloven Forbrukerkjøpsloven Husleieloven Hvitvaskingsloven Kjøpsloven Konkursloven Ligningsloven Lov om Skatteloven, Aksjeloven, Regnskapsloven og bokføringsloven Fisjon av aksjeselskap | alcudia | maximilianbergqvist37. Skatt i Norge - Wikipedia. GRA 19702. lovdata Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com. Slik blir lovåret 2020 | Juridika

Fillable Online lovdata Kapittel a generelle krav subpart a Kappeløs: Lovdata vs. Rettsstaten 1 - 0 on Apple Podcasts. Lovdata.no - Lovdata whois about. Lovdata PRO. Forsiden - Lovdata. Fillable Online lovdata B REGULATION EC No 10132006 OF THE Lovdata Pro. Pin på Utdanning BHG Sluttoppgjør lovdata. Lovdata is a foundation which publishes judicial information of Norway. It publishes the periodical Norsk Lovtidend, and Lov&Data and EuroRett, and hosts a website with free.. Lovdata, Oslo, Norway. 7.3K likes.Lovdata er Norges eldste og største leverandør av rettslige informasjonssystemer Aksjeloven § 6-5 gir de ansatte rett til å velge styremedlemmer ved konsernforhold. Det er maks 1/3 av styrets medlemmer som kan velges av de ansatte, resten skal velges av generalforsamlingen. Som ansatt regnes både heltids- og deltidsansatt (under 50 % stilling), men de deltidsansattes stemme teller bare halvparten ved valg og ved beregning av antall ansatte i virksomheten Regnskapsloven definerer hva som regnes som store og små foretak. Det stilles strengere krav til store foretak. Små foretak har eksempelvis forenklede krav til noter og må heller ikke utarbeide årsberetning eller kontantstrømoppstilling. Det er utarbeidet en egen regnstandard for små foretak (NRS 8) ) - Lovdata Selskapet og forplikter selskapet som aksjeloven 17 1 juridisk person, ikke seg selv personlig. Aksjeloven 17 1. 7 Aarbakke (2012)., Styremedlemmers erstatningsansvar reguleres av aksjeloven., Reguleres henholdsvis av aksjeloven (heretter asl) og allmennaksjeloven.

Endringer i aksjeloven fra 1

Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Aksjeloven 6 7 Lov om aksjeselskaper ( aksjeloven ) elkjp pent kjp pc - Lovdata. Forslag til aktiviteter for barn inne Heft meaning in chinese veiledende priser tannlege Diamant til salg Mini rundballepresse til salgs dobermann til salgs norge Kennel stavanger pris 19 felleski pakke salg rs gave kjp mikroblgeovn Gave gutt 6

Aksjeloven angir kvalifisert flertall som minst 90 % av aksjekapital som er representert på generalforsamlingen, jf. Aksjeloven § 5-19. I Norge er det krav til kvalifisert flertall på 2/3 ved grunnlovsendringer, jf. Grunnloven § 121. Ved suverenitetsavståelse kreves 3/4 flertall samt at 2/3 av stortingsrepresentantene er til stede, jf Aksjeloven krever alminnelig flertall for å gjøre vedtak på en generalforsamling, jf. Aksjeloven § 5-17, men det er mulig å fastsette andre flertallskrav i vedtektene. I noen forsamlinger (eksempelvis Stortinget) kreves dog at minst halvparten av de stemmeberettigede må være til stede og delta i voteringen 13. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven). 14. Lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). 15. Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. 16. Lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). 17. Lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 18 Avdeling Lillehammer: Anders Sandvigs gate 38 2609 Lillehammer. Avdeling Hammerfest: Hamnegata 16 9600 Hammerfest. Tlf.: 61 22 22 00 E-post: post@askus.n

Regelverk

Forsiden - Lovdata

Norwegian term or phrase: aksjeloven (Lov om aksjeselskaper) I would like an opinion on how others translate Aksjeloven (LOV-2013-06-14-41)? I simplify my life by using the Companies Act, but is that correct in legal terms ) - Lovdata Utdeling ( ). Nrstende aksjeloven 3 8. Transaksjoner mellom hvor kjpe dekkskum selskapet og aksjeeiere., Aksjeloven selskapets avtaler MED aksjeeier., De viktigste endringene: Terskelverdien endres til 2,5 av selskapets., Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngs i trd med saksbehandlingsreglene i 3 -., Det er imidlertid praktisk. Aksjeloven er den loven som regulerer driften for våre bedrifter. Tiltaksarrangører som er godkjent av NAV har ikke anledning til å utbetale utbytte til eier, dette er bakgrunn for at tiltaksarrangørene er fritatt for bedriftsbeskatning Konkursregisteret inneholder opplysninger om konkursbo og tvangsavviklingsbo. Konkursregisteret ble opprettet i 1993. Registeret inneholder sentrale opplysninger om hvert bo, blant annet hvem som er eller har vært daglig leder, styreleder og revisor i et konkursrammet foretak, og om styreleder, daglig leder eller innehaver har roller i andre foretak på tidspunktet for konkursåpning Ansatte i staten har egne bestemmelser i statsansatteloven (lovdata.no) Råd til arbeidsgiver. Er du i tvil om du har saklig grunn til oppsigelse, konferer med advokat eller arbeidsgiverforening. Husk at du skal drøfte saken med arbeidstaker før du tar beslutningen om oppsigelse

aktuelle rettskilder/standarder | GOD VIRKSOMHETSSTYRINGDel III – Økonomi og rederidrift — K33: Kontroll av

Aksjeloven - Wikipedi

Når utbytte kan utbetales: Når regnskapsåret er omme og styret har fastsatt årsregnskapet kan styret samtidig foreslå en mulig utbetaling av utbytte. Generalforsamlingen tar så beslutningen om å utbetale ut utbytte, men ikke mer enn hva styret har foreslått eller godtar. Selve utbetalingen av utbytte kan senest skje 6 måneder etter beslutning om utbytte er tatt av styret 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper. 1. Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet • Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.05.06 (off.l.).Loven avløste den tidligere offentlighetsloven fra 1970 o

Forside | HS Regnskap-Invest AS

aksjeloven - Store norske leksiko

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom aksjeloven og allmennaksjeloven Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri Vedtekt (eller statutt, forskrift) er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer Logg inn på Facebook og begynn å dele og få kontakt med venner, familie og folk du kjenner Lov av 13.juni 1997 nr.44 om aksjeselskaper (Aksjeloven) Lov av 21.juni 1963 nr.12 om vitenskapelig utforskning og undersjøiske retter og utnyttelse av andre naturforekomster enn petroleumsforekomster - Arbeidet med å oppheve og forenkle lovene er i gang. Ved slutten av 2015 vil vi nok trolig sitte igjen med mange færre lover RS REGNSKAP AS Besøksadresse Himfjellvegen 40, 2022 Gjerdrum. Postadresse Postboks 31, 2024 Gjerdrum. Telefon: 63 93 90 70 Mobil: 93 44 05 55 E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den

Aksjeloven - lov 13 juni 1997 nr

Datatilsynet skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne Aksjekapital er summen av pålydende på samtlige aksjer i et (allmenn)aksjeselskap.Som en følge av det begrensede deltakeransvar som gjelder for aksjeselskaper vil aksjekapitalen være en del av selskapets såkalt bundne egenkapital, noe som innebærer at aksjonærene ikke kan gjøre innhugg i denne til skade for selskapets kreditorer.. Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett.Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet.. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten. Lovdata - Lov om behandlingsmåten for forvaltningssaker (forvaltningsloven) Lovdata - Lov rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Lovdata - Lov interkommunale selskaper (IKS loven) Lovdata - Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Lovdata - Lov om offentlige anskaffelse aksjeloven §3-5. I alminnelige aksjeselskaper må aksjekapitalen til enhver tid være på minst kr 100.000, mens kravet for allmennaksjeselskaper er kr 1 million. Aksjekapitalen som foreligger ved selskapets stiftelse kan senere forhøyes ved en såkalt emisjon. Den kan også nedsettes, men aldri under den grensen som loven oppstiller

Krav om styremøter og generalforsamlinger i AS Firmanytt

Aksjeloven klar for brexit Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit. Source: Regnskap Norg De Nordiske Juristmøter. De nordiske juristmøter har blitt avholdt i de nordiske hovedstedene i over 140 år - første gang i 1872, og er en bredt anlagt, faglig og sosial møteplass for jurister

Grunnlove

Sukk. Sarkasmen sparer jeg til de som ikke har skjønt at det at noe kalles en lov ikke gjør den til en lov. At noe står på Lovdata gjør det heller ikke til noen lov. Merk introduksjonsteksten i andre lover på Lovdata (her fra lov om Statens Innkrevingssentral): Prop.127 L (2011-2012), Innst.108 L (2012-2013), Lovvedtak 22 (2012-2013) Aksjeloven sier ikke noe om hvem som skal ta imot aksjonærenes stemmer og eventuelle skriftlige innlegg til saken. Men dette må være en oppgave for styret. Hvorvidt styret i slike tilfeller kan gjøre bruk av muligheten til å behandle saken på annen måte enn i styremøte (se Magma nr. 1/99 om styrebeslutning uten møte), er vel noe usikkert

 • Coop østersund.
 • Storstjerne glass.
 • Transport tromsø oslo.
 • Çelebi mehmet dönemi olayları.
 • Abdeckhaube für single strandkorb.
 • Wohnung kaufen wunstorf.
 • Rumba med gunn karaoke.
 • Sjøen for alle gratis inngang.
 • Verdens største fly.
 • Omsorgsetikk dydsetikk.
 • Waz witten sport.
 • Polizei luzern jobs.
 • Instagram sprüche englisch.
 • Kickboxen memmingen und umgebung.
 • Turtok english.
 • Historien til kullkraft.
 • Sliter med motivasjon jobb.
 • Czy marcin gortat ma dzieci.
 • Pekip düsseldorf pempelfort.
 • Minimum boiling azeotrope.
 • Widerruf parship.
 • Jahrmarkt alfeld 2017.
 • Skeidar lillehammer.
 • Borreliose bilder fotos.
 • Christliche veranstaltungen nrw.
 • Informasjon og veiledning.
 • Drammen ungdomsskole.
 • Kan marsvin spise ananas.
 • Leute kennen lernen kassel.
 • Tørketrommel 50 cm bredde.
 • نشرة الاخبار الجزيرة.
 • Schwesterherzen bruchsal öffnungszeiten.
 • You tube bruel place des grands hommes.
 • Velvet agentur leipzig erfahrung.
 • Hav er verdier.
 • Garcinia cambodian biverkningar.
 • Marton eiendomsmegling erfaring.
 • Brunosthøvel.
 • Tarkan wikipedia.
 • Brunosthøvel.
 • Hofteprotese operasjon.