Home

Rapport årskrönika 2022

Återse de viktigaste och största nyhetshändelserna från 2017 i Rapports årskrönika. Terrordåd i Stockholm, Storbritannien och Spanien, Trumps tillträde i USA, naturkatastrofen i Karibien och Anna Kinberg Batras (M) avgång är bara några delar av allt som kommer att visas Rapport om konsekvenser for fosteret/barnet ved bruk av rusmidler/avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet. 01. Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge - utvikling og variasjon 2013- 2017. PDF. Fastlegers oppfølging av sine hjemmeboende pasienter med demens. PDF

Oslo 2017 Norges offentlige utredninger 2017: 2 Integrasjon og tillit Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. desember 2015. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 1. februar 2017 Oversikt over publikasjoner basert på data fra Ungdata-undersøkelsene: Bøker, forskningsartikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver

Rapports årskrönika - tv

Med Oppvekstrapporten 2017 stiller vi spørsmålet: Økte forskjeller - gjør det noe? I rapporten viser vi hvilke mekanismer som kan tre i kraft når barn blir utsatt for marginalisering i sammenheng med barnefattigdom, og også hva som er viktige virkemidler for å forebygge og redusere konsekvenser av marginalisering 22a - 2017: Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016 22b - 2017: Vedlegg til Veterinærinstiuttets rapport 22a-2017: Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Skibotnregionen 2015 - 2016 23 - 2017: Risikomodell for kvantifisering av luseindusert dødelighet på villak International Gender and Diversity Implementation Plan 2015 - 2017. PDF. Final report NorCross Gender Plan of Action 2009 - 2014. PDF. International Gender and Diversity Policy, NRX. PDF. Sammendrag av Rapport, Gender Plan of Action 2009 - 2014. PD 22.05.2017 Liten fjord med store utfordringer. Nesten 90 år med industriaktiviteter i nærområdet setter sine spor. En fersk rapport gir oppdatert informasjon om miljøtilstanden i - og mulige tiltak for - Gunneklevfjorden i Porsgrunn Rapport årskrönika 2014 Kalle Groda. Loading... Unsubscribe from Kalle Groda? Allsvenskans Årskrönika 2015 - Duration: 58:01. C More Sport 200,965 views. 58:01

Rapport. Influensasesongen i Norge 2016-2017. Årsrapport uke 13 og utover i sesongen og hadde ennå ikke avtatt da den rutinemessige ukerapporteringen skulle avsluttes i uke 20/2017. I Europa var det i hovedsak den genetiske undergruppen A(H3N2)-3C.2a1 som sirkulerte, mens det i Norge var overvekt av A(H3N2). Rapport 2 2017 i pdf-format; Lyngstad, A. & Fandrem, M. Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. 56 s. Rapport 3 2017 i pdf-format Vedlegg til rapport 3 2017 i pdf-forma NORSK VANN RAPPORT 223/2017 5 Sammendrag Investeringsbehov fram til 2040 Kommunalt investeringsbehov i vann- og avløpsanleg-gene er estimert til ca. 280 milliarder kr. fram til 2040 basert på dagens kostnadsnivå, hvorav 56 % i vannfor-syningsanlegg og 44 % i avløpsanlegg. Fornyelse av vann- og avløpsnettet står for hele 64 % av behovet Last ned rapporten (pdf) Last ned rapporten (pdf) Delrapportering 1. kv. 2019 Kvartalsrappor

Rapporter - Helsedirektorate

Fafo-rapport 2017:25. Nettutgave. Anne Hatløy and Tone Sommerfelt Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach. Fafo-report 2017:24. Web edition. Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten Asylum, integration and irregular migration in Lithuania . Fafo-report 2017:23 Fafo-rapport 2019:31. Last ned nettutgave. Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten Trøbbel i grenseflatene. Fafo-rapport 2020:02. Last ned nettutgave. Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie

Thon Hotels 2017. Thon Hotels har klatret på Norsk Kundebarometer, vunnet frokostpriser og signert avtale om å kutte matsvinn med 20 % innen 2020. I løpet av 2017 har andelen som liker Thon Hotels i målgruppen økt med 18 prosentpoeng, og Thon Hotels har klatret 68 plasser på Norsk Kundebarometer. Les me Fiskehelserapporten 2017 Skadevirkningene som følge av lakselus er som i tidligere år den største utfordringen for fiskehelsesituasjonen i Norge i 2017. De helse- og velferdsmessige konsekvensene av å behandle fisken mot parasittenes skadevirkning er at store mengder fisk blir skadet - ofte med dødelig utgang Bærekraftsrapport 2017 fra 2016 til 2017. Antall alvorlige skader redusert med. 46%. i. 2016 og 2017. CDP-score. A-INNHOLD. 3 Konsernsjefens forord 4 Dette er V eidekke 12 Slik styres samfunnsansvar i Veidekke 14 Interessentdialog 18 Etikk og etterlevelse 22 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhe RAPPORT FRA KOORDINERINGSENHETEN FOR OFRE FOR MENNESKEHANDEL 5 seksuelle ytelser, ca. 60 prosent. I 7 av anmeldelsene var fornærmede under 18 år på gjerningstidspunktet. 10 av 12 politidistrikter har hatt anmeldte saker om menneskehandel i 2017. n Straffesaksbehandlingen: I 2017 var det 44 anmeldelser om menneskehandel som ble påtaleavgjort

 1. erat svensk inrikespolitik i decennier skakade
 2. VIII Sykkel-VM 2017: Fra folkefest til økonomisk b akrus • Bergen 2017 AS hadde svak økonomisk oversikt. Kostnadene økte med nesten 17 mill. kroner fra prognosen i juli 2017 til prognosen i oktober 2017, og ytterligere med over 20 mill. kroner til prognosene fra november og desember 2017
 3. DSB årsrapport 2017 (nynorsk) Noreg er eit trygt land å bu i. Men ikkje heile tida, sjølv i trygge land skjer både store og små ulukker, Rapport fra arbeidsgruppe opprettet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet
 4. OE-rapport 2020-36. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet. Utgitt: Juni 2020. OE-rapport 2020-36 Evaluering av..

Publikasjoner - Ungdat

NGU-rapport 2020.006 | Forfattere: Høgaas, Fredrik; Hansen, Louise; Larsen, Bjørn Eskil; Olsen, Lars; Tassis, Georgios | Publisert: 2020 Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019 I områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av. 23. desember 2017 Bunnrydding Fakta Marin forsøpling Rapport Strandrydding I 2017 har nærmere 49 000 frivillige gjennomført over 2 800 ryddeaksjoner og ryddet nesten 1 400 tonn marint avfall fra over 2 200 kilometer høsten 2017 et arbeid for å revidere målhierarkiet. Ruter skal tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skape et pulserende hovedstadsområde. Strategiplanen M2016 ble lagt frem i 2015 og følges opp og konkretiseres årlig ved et fireårig rullert handlings-program. Ruter 12 Årsrapport 2017 Kapittel én Ruter A Avkastningen fra eiendomsporteføljen ble 18,2 % i 2017. Porteføljen består i hovedsak av kontoreiendommer i sentrale deler av Oslo. Verdien av eiendomsinvesteringene ble i 2017 oppregulert med 556 mill. kroner, tilsvarende 12,5 % av bokført verdi. Brutto premieinntekter, eksklusive tilflyttet kapital, var 6.237 (4.987) mill Rapport. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017 Publisert 12.04.2018 Her kan du I 2017 har instituttet utført samfunnsoppdraget for Helse- og omsorgsdepartementet, videreført arbeidet med en gjennomgripende modernisering,.

Bostadsrätterna Direkt | Bostadsrätterna

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2017 produsert mer kunnskap enn noen gang tidligere, med en solid publiseringsrekord på 78 vitenskapelige artikler i fagfellebedømte tidsskrifter. Last ned STAMIs årsrapport for 2017 her Årsrapport 2017. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tilbake. Last ned. I denne rapporten presenterer Kompetanseteamet nøkkeltall for henvendelser til teamet i 2017. Kompetanseteamet har veiledet i 560 enkeltsaker (mot 597 enkeltsaker i 2016 og 399 enkeltsaker i 2015). Henvendelsene til. Artikler fra årsrapporten 2017: NFIs tilskudd til barnefilm Innspillingssteder for norske premierefilmer Norskandel i VOD-tjenester Tilgjengeligheten til norske kinofilmer i VOD-tjenester Terningskast i norsk kinofilm med premiere i 2017 Fordeling av midler til den produserende filmbransjen Insentivordningen i 2017 - sysselsatte 80 årsver september 2017. Nr. 444: Kostnads- og byggetidsoverskridelser i Norge: En empirisk undersøkelse av utviklingen fra 1993 - 2015 (Brage) Trym Kristian Økland. Vegdirektoratet: september 2017. Nr. 443: Automatiserte kjøretøy i by: Muligheter og utfordringer (Brage) Tom E. Nørbech. Vegdirektoratet: februar 2017. Nr. 44

OE-rapport 2020-56. Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet. Utgitt: September 2020. OE-rapport 2020-56 Kartlegging av omfang og særtrekk ved.. Folkehelsepolitisk rapport. Folkehelsepolitisk rapport 2017. PDF. Folkehelsepolitisk rapport 2015. PDF. Først publisert: 01.02.2018 Sist faglig oppdatert: 01.02.2018 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo

KIFO rapport 2017: 3 41 sider. ISBN 978-82-92972-46-5 ISSN 0807-7517. Pål Ketil Botvar «Tro, tillit og toleranse» Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst KIFO Rapport 2017: 2 66 sider. Se omtale ISBN 978-82-92972-45-8 ISSN 0807-7517. Tore Witsø Rafoss «Nordmenns bibelbruk» KIFO Rapport 2017: 1 59 sider. Se omtal Rapport. 17.06.2020 Dikus rapportserie 04/2020 Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2020 Om norske gradsstudenter i utlandet med tall til og med studieåret 2017/18 . Notatet viser at økningen i utbetalinger til skolepenger har fortsatt,.

I 2017 har OBOS inngått avtale om kjøp av tomter som til sammen har et potensial for bygging av ca. 7 800 boliger, hvorav OBOS' andel utgjør ca. 6 700 boliger. Kjøpesummen totalt er ca. 3,7 milliarder kroner, hvorav OBOS' andel utgjør ca. 2,8 milliarder kroner RAPPORT FESTSPILLENE I BERGEN 2017 WWW.FIB.NO 03 03. Takk! «Hvem er vi?» Det var spørsmålet vi stilte oss selv og publikum under årets festspill, som had - de «identitet» som overgripende tema. Festivalen presenterte et mangfold av identiteter hos utø - vende og skapende kunstnere, som i saken 2017. Rapport fra Helsetilsynet 4/2017 Det gjelder livet. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Oktober 2017 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-93595-02-1 (elektronisk

Oppvekstrapporten 2017

Siden 2010 har Nova oppsummert resultatene i en nasjonal rapport. 2017-rapporten dekker mange av de mest sentrale områdene i ungdoms liv: foreldre, venner, nærmiljø, utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og regelbrudd. I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse det bildet som tidligere er gitt av norsk ungdom Rapport HR Lønnsrapport 2018 Logg inn. Vis alle rapporter. HR Norge er medlemsorganisasjonen og kompetansesenteret for alle som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv. Telefon Besøksadresse +47 22 11 11 22: Akersgata 34, 0180 Oslo: E-post Postadresse; hrnorge@hrnorge.no. Stianalyser til NIFU-rapport 2020:2. Utrykt vedlegg til rapporten Fra 16 til 30. Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 200

Nett i 2017 økt arbeidet med digitalisering for å oppnå kostnadsreduksjoner, mer effektiv drift og et automatisert og forbedret kundegrensesnitt. Arbeidet vil bli videreført i årene framover. Hafslund Nett fikk gjennom året 12 000 nye kunder, og har 709 000 kunder ved utgangen av 2017 Difi-rapport 2019:6. Digitalisering; Fra 2014 har det vært et krav at virksomheter skal bruke Digital postkasse til innbyggere til. Kravet er slått fast i Digitaliseringsrundskrivet. Fra 2017 til 2018 har antall arbeidsforhold i hele staten økt med 1,2 prosent Öppningsscenen i Rapport minns... Producent/Redigerare: Bengt Ericsson Redaktör: Freddie Ekma NKVTS Rapport nr 4/2017 Forord Denne rapporten inneholder to delundersøkelser som belyser samarbeidet mellom politi og barnevern i akutte kriser og frem til tilrettelagte avhør av barn ved Statens Barnehus. Den første delen av rapporten handler om samarbeidet i akutte situasjoner, og e NIBIO Rapport formidler resultater fra forsknings- og utviklingsoppdrag. I tillegg inngår det også rapporter med mer generell interesse. Det utkommer omtrent 150 utgaver i året

Rapporter - vetinst

 1. RAPPORT KVU FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I NORDOMRÅDENE MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2017 Av Magnus Utne Gulbrandsen, Kay Erik Stokke, Harald Wium Lie, Kaja Høiseth-Gilje, Steinar Låg, Nicolaj Tidemand, Magnus Skinnemoen, Mikael Christiansson, Anders Merckoll Helseth, Heidi Ulstein og Leo A. Grünfel
 2. NIBR-rapport 2017:17 8 Sammendrag Knut Onsager, Bjørn Brastad, Jon Knudsen og Marit Nygaard Innovasjonsmiljøer og politikk på Østlandet: - fortrinn, utfordringer og noen muligheter for smart spesialisering NIBR rapport 2017:17 I rapporten beskrives viktige egenskaper ved Østlandets styrker o
 3. -BioFokus-rapport 2017-14, side 7 - 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Kartlegging av forvaltningsrelevant natur (prioriterte naturtyper) har siden 1999 vært gjort gjennom metodikken i DN-håndbok 13. Brukt riktig og i henhold til oppdateringene i 2007 er denne metodikken objektiv, etterprøvbar og verdinøytral, og ble laget for målrettet å fang

Rapport 2017. ÅRSRAPPORT FRA HOFTEPROTESEREGISTERET Årets rapport inneholder data fra 211 234 hofteproteseoperasjoner. Milepælen på 10000 inngrep per år ble nådd i 2016! Det ble registrert 8881 primæroperasjoner og 1452 revisjone Rapport 228/2017 «Påslipp av avløpsvann fra virksomheter» bygger på Norsk Vanns rapport 149/2006 «Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett». Rapporten er nå tilgjengelig i VANNbokhandelen Ansatte ved Læringsmiljøsenteret skriver mange forskningsartikler, rapporter og bøker/bokkapitler. Her er en oversikt over publikasjoner og formidlingsarbeidet i 2017 TØI-rapport 1555/2017 Framskrivinger for godstransport i Norge, 2016 - 2050 Inger Beate Hovi, Wiljar Hansen, Bjørn Gjerde Johansen, Guri Nathalie Jordbakke og Anne Madslien Forsidebilde: Shutterstock Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler Statusrapporten for LAR 2017 ble utformet som vurdering av hvor behandlingen sto etter 20 år. Denne rapporten bygger på vurderingene i forrige rapport. Debatten om LAR har imidlertid siste år i særlig grad dreiet seg om mulige tegn på stagnasjon kan være uheldige sett i relasjon til antatt størrelse på målgruppen

Ny rapport: «Bra nok som du er» 20.12.2018 Hvem er «tweens»? Barn fra 9-13 år. I samarbeid med Blå Kors, har KIFO-forskerne Ann Kristin Gresaker, Netta Marie Rønningen og Pål Ketil Botvar utført en kvantitativ og kvalitativ studie om formidling til tweens i kirker og kristne organisasjoner 2017. 2016. 2015 (pdf) 2014 (pdf) 2013 (pdf) Skjul. Orkla ASA Besøksadresse: Drammensveien 149 Postadresse: Pb 423 Skøyen 0213 Oslo Tlf + 47 22 54 40 00 Faks + 47 22 54 44 90 Epost info@orkla.no. Cookies. Designed and developed by Design Container. Forsvarsbygg. Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo. Postboks 405 Sentrum. 0103 Osl Difi og DFØ har i dette samarbeidsprosjektet sett nærmere på departementenes rolle i å fremme omstilling i statsforvaltningen. I arbeidet har vi vært opptatt av å få fram erfaringer med hvordan dette ansvaret ivaretas i dag, samt hva som skal til for å styrke denne rollen SERAF rapport nr 2/2017 - Statusrapport 2016 Statusrapporten for 2016 er nå ferdig og kan lastes ned. Klikk her for å laste ned Statusrapporten 2016 (pdf) Publisert 7. juni 2017 14:56 - Sist endret 7. juni 2017 14:56. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter

MENON ECONOMICS 3 RAPPORT Sammendrag Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, utført i regi av NHO. Kommune-NM 2017 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi Årskrönika 2017 Årskrönika 2016. Summering och reflektion Q2 2017 rapport - Reflektioner kring Q2 rapporten som fick aktien att gå ner ca 7,5%! En summering av vad jag hittat i rapporten och googlade mig till samt en kort reflektio 3 år sedan. 09-2017: Lai Lai Aung, Ei Ei Zin, Pwint Theingi m.fl. Myanmar Climate Report. 11-2017: Karina Hjelmervik, Nils M. Kristensen, Lars P. Røed og André Staalstrøm Evaluation of the FjordOs-model, FjordOs technical report No. 4. 12-2017: Bruce Rolstad Denby, Ingrid Sundvor (NILU), Britt Ann K. Høiskar (NILU), Arne Kristensen. Bedre byluft 201 noRges bank peNgepOLItIsK rAppOrt 3/2017 PeNgePolitikkeN i NoRge mål Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent TFoU-rapport nr. 2018:1 vii Spørsmål til Barnehage-Norge 2017 . T. ABELLER. Tabell side Tabell 1-1. Oversikt over tema og antall spørsmål. 20 Tabell 2-1. Sammenligninger av populasjon og utvalg 2017 27 Tabell 2-2. Svarprosenter for Spørsmål til Barnehage-Norge 2017 27 Tabell 3-1. Barnehagestyreres svar på hvordan de har sørget for at.

Rapporter, avtaler og publikasjoner - Røde Kor

 1. 2017. Jeg har ikke gjort noe galt. Barn og foreldres opplevelse av tvangsretur. (PDF) 2017. Har du en sak? Marginal domstolsprøving av landfaglig informasjon. (PDF) Rapport om kristne konvertitter fra Iran. (PDF) 2014. Persecution and Protection in Somalia A Fact-Finding Report. (PDF) 2014
 2. 350 ulike virksomheter i begynnelsen av juni 2017, hvorav 88 respondenter sendte inn sine svar. Undersøkelsen viser at bransjen er utsatt for uønskede IT-sikkerhetshendelser og cyberangrep. Nærmere 70 % av virksomhetene har hatt uønskede IT-sikkerhetshendelser. Blant alle virksomhetene som har svart på undersøkelsen, har 59
 3. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo Telefon: +47 21029000 E-post: nif-post@idrettsforbundet.no Org.nummer: 947 975 072 Fakturaadresse: 947975072@autoinvoice.n

Rapporter - NIV

 1. Oppdatert 18. September 2020. Sesongen på Rallarvegen er i all hovedsak over for i år. Det er meldt bra vær i helgen, så vil da være en del syklister
 2. Rapport. 3. kvartal 2020 rapport Last ned PDF (1.31 MB) 3. kvartal 2020 presentasjon Last ned PDF (617 kB) 2. kvartal 2020 presentasjon Last ned PDF (2.12 MB) 2. kvartal 2020 rapport Last ned PDF (1.72 MB) 1. kvartal 2020 rapport Last ned PDF (1.68 MB) 1.
 3. a hvordan yrkesaktive i Norge opplever sammenhengen mellom arbeidsforhold, livsstil og privatliv. Fra dette ser vi hva som motiverer, frustrerer og engasjerer på norske arbeidsplasser. Norsk Jobbhelserapport 2017 inkluderer svar fra 2500 ansatte, og er tilgjengelig for gratis nedlasting her
 4. rapport på engelsk. Vi har ti oversettelser av rapport i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 5. Kontroller av met utstyr Tidsrom 15.6.20161.7.2017 Calibration cert. Humidity Sensor (MIROS) EM-115 6.8.2014 Calibration cert. Temperature Sensor (MIROS) EM-093/01 rev 9.9.2011 Service rapport installering vindsensor Metadata SLA inkl. vedlikeholdsintervaller Rev 21.9.201

Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie Årskrönika 2017. onsdag, december 20, Summering och reflektion Q2 2017 rapport - Reflektioner kring Q2 rapporten som fick aktien att gå ner ca 7,5%! En summering av vad jag hittat i rapporten och googlade mig till samt en kort reflektio 3 år sedan. Orklas årsrapport for 2017, der bærekraftsrapporten er inkludert, ble offentligjort 19. mars 2018 2017-09-22. 2017:00418 - Åpen . Rapport . Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge . Suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud. Forfatter(e) Line Melby . Marian Ådnanes, Jannike Kaasbøll, Frida Kasteng og Solveig Osborg Ose; 1 av 6

Rapport årskrönika 2014 - YouTub

SHB Årskrönika 2011 9 januari 2012

Influensasesongen i Norge 2016-2017

Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser Her finner du års- og delårsrapporter fra Sparebanken Vest. Du trenger Adobe Acrobat eller tilsvarende for å lese PDF-filer på din maskin

Vitenskapsmuseet: Rapporter - NTN

Du er her: Helsetilsynet Publikasjoner Rapport fra Helsetilsynet 2019 Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem - eller mulig samtidig ruslidels Forsvarets forskningsinstitut Rapports årskrönika Play. 2018 blev året då grundvalarna för blockpolitiken som dominerat svensk inrikespolitik i decennier skakade.Men valet föregicks av en i flera avseende het sommar med stora VM-förhoppningar och brandmän som tillsammans med frivilliga kämpade dag och natt mot lågorna. 2018 var också året för många spännande vetenskapsupptäckter Hovedmeny/Søk. Hovedmeny Alle tema Aktuelt. Englis

Photo by John Jennings on Unsplash | Prodblog

Rapporter - Norges Bank Investment Managemen

Årsrapport 2017 - Veidekk

Versjon Rapport 2/2017 - Sørlandet sykehus HF Dato 20.03.2017 1.0 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - sammendrag 1.1 Bakgrunn Målet med denne revisjonen har vært å undersøke og vurdere hvordan utvalgte enheter i Sørlandet sykehus HF sikrer pasientene likeverdige og forutsigbare helsetjenester, herunder om de har sikre Publisert 03.03.2017. Last ned årsrapporten Enovas arsrapport 2016.pdf PDF 17,515 MB Veien til lavutslippssamfunnet er lang og kronglete, og krever en bred omstilling innenfor alle sektorer i det norske samfunnet. Enova er utpekt som et sentralt virkemiddel for. Norge har et av verdens beste helsetilbud, ifølge ny global rapport Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix. 14. juni 2017 13:11 - Oppdatert 14. juni 2017 21:14. Del (12) 12 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Hvis du er født i feil land, kan du dø av sykdommer som er lette å behandle andre steder Årsrapport 2017. Menu. Del 1 - Reisen vå 2017 (- 6,2 %) qui reflète la moindre dotation de la branche AT/MP au FIVA (qui passe de 430M€ à 250 M€), en lien avec la baisse du nombre d'offres d'indemnisation faites aux victimes (6700), qui a nettement diminué en 2017 par rapport à 2016 (9 %)

TBU: foreløpig rapport 2019 - regjeringen

Kassasystemloven trådte i kraft 1. januar 2017. Loven fastsetter krav til kassasystemer som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige virksomheter. Ett av lovkravene er at hvert kassepunkt skal kunne produsere såkalte X-rapporter og Z-rapporter, i tillegg til salgs- og returkvitteringer. Men hva er egentlig disse X- og Z-rapportene, og hva brukes de til? Kassarapporte Utgitt: 2017, 2. utgave (1. utgave utgitt 2015) - Rapport nr 2/2017 ©2017 NAPHA - Nasjonalt kompetansesenter for psykiskhelsearbeid ISBN 978-82-7570-492-2 (trykt) ; ISBN 978-82-7570-493-9 (PDF WEB) ; ISSN 1894-375

Rapporter - Avino

Tous les documents connexes - en anglais; Présentation. Le Rapport sur le paludisme dans le monde 2017 fournit un état des lieux complet des progrès réalisés au niveau mondial en matière de lutte contre le paludisme jusque fin 2016. Il suit les progrès dans les domaines suivants: investissements dans les programmes et la recherche antipaludiques; prévention, diagnostic et traitement du. www.rema.n Antall kommuner med kassekreditt gikk ned fra 23 i 2017 til 8 i 2018. Likevel gikk ikke den samlede kassekreditten ned mer enn fra 574 til 524 millioner i samme periode. Nyheter Økonomi Kommunebarometeret. Kommunal Rapport bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data Rapport: Norske vannverks beredskap 2017 . Publisert 18.05.2017 Sist endret 06.01.2020. Skriv ut. Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt på vannverk. Har vannverkene en beredskap som sikrer at de kan håndtere uønskede hendelser slik at de fortsatt kan levere trygt og nok drikkevann til innbyggerne

Norsk E-handel 2020: Rapporter fra 2015 - 2020 - gratis

KPMG utgir hvert år en årsrapport som oppsummerer vår globale virksomhet og våre resultater. KPMG Norge utgir i tillegg en åpenhetsrapport Olav Thon Eiendomsselskap, Stenersgata 2a, Postboks 489 Sentrum, 0105 OSLO, Tlf: 23 08 00 00, E-post firmapost.olt@olavthon.no Informasjonskapsler Personvernerklæring for Olav Thon Gruppe Le Rapport annuel intégré 2017 de Solvay rend compte des progrès réalisés l'an dernier dans notre transformation en un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités. Nous nous sommes engagés à créer de la valeur durable sur le long terme Rapport. Museene i 2017 - Kulturrådets vurderinger av museene i det nasjonale museumsnettverket. Kulturrådet gjennomgår hvert år museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk, og leverer en statusrapport til Kulturdepartementet på grunnlag av disse

Fafo-rapporte

Olav Thon Gruppen - Årsrapport 2017

ÖIS | Pontus ForslundKindreds vd: Vi har växt på samtliga viktiga marknaderNyheter | SVT Play
 • King kong 1976.
 • Nanga parbat akcja ratunkowa na zywo.
 • Meet the fockers full movie.
 • Bmw x4 kofferraum maße.
 • Weihnachtsmarkt saalfeld.
 • Master i autisme.
 • Disciple de bacchus.
 • Parroquia de nuestra señora de la asunción.
 • Hip hop tanzen dresden neustadt.
 • Design classique 6630 rødding.
 • Suknie ślubne warszawa praga.
 • Strømsø senter parkering.
 • Single wohnung lüneburg.
 • Design haircare råholt.
 • Reseptfri viagra norge.
 • Betreuter urlaub für senioren.
 • Fritidsbolig i utlandet.
 • Prader willi syndrome frambu.
 • Knicks schedule.
 • Dolly dimples sandefjord.
 • Dusjlist biltema.
 • Astrowelt kristallkugel.
 • Psykopat barn.
 • Fjerning av dobbelthake pris.
 • Strømsø senter parkering.
 • Papenburg aktuell.
 • Poppa chips.
 • Fly gravid.
 • Landauer zeitung heute.
 • Betaling av arbeidsgiveravgift.
 • Drautalperle öffnungszeiten.
 • Zirkel erlangen halloween.
 • Google cast mac.
 • Ferrari 328.
 • Strikke genser til hund.
 • Legge sponplater på bjelkelag.
 • Dress for damer.
 • Iss oslo.
 • Vorwahl donauwörth.
 • Hjulstillingskontroll bergen.
 • Tombstone netflix.