Home

Omorganisering kommune

Risikerer jeg å måtte jobbe et annet sted i kommunen ved

 1. Omorganisering og endring av arbeidsprosesser er den mest vanlige omstillingsformen i statlige virksomheter. Publisert: 06. des 2017 , Sist endret: 20. aug 2018 Digitalisering, for eksempel at man utvikler selvbetjeningsløsninger, gjør at arbeidsprosesser endrer seg
 2. Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 8-1 om plikt til informasjon og drøfting Arbeidsgivers plikt til å gjennomføre drøfting med tillitsvalgte har over tid blitt gjenstand for stadig strengere lovreguleringer, og må i dag anses anses som en sentral del av arbeidsgivers plikter. Ved arbeidsmiljøloven av 2006 ble det innført nye regler om informasjon og drøfting med
 3. Innhold Ofte stilte spørsmål om omstilling. Omstilling kan føre til omorganisering av virksomheten på en eller flere måter. Her finner du de vanligste spørsmålene DFØs arbeidsgiverstøtte har fått innen en rekke omstillingstemaer
 4. I forbindelse med omorganisering av et tjenesteområde i X kommune, falt As undervisningsinspektørstilling bort. Hun ble «fristilt» av kommunen, og søkte på en.
 5. Bergen kommune - Forside. Hva skjer i kommunen. Smittevernregler for Bergen og råd til befolkningen. Testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus; Alt om koronavirus - Information about coronavirus; Oppsummering av skissefasen for Bybanen til Åsane er klar; Gå til Hva skjer. Innbyggerhjelpen
 6. Rådmannens forslag til handlingsprogram 2021-2024 Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i kommuneplanen. Koronainformasjon Porsgrunn kommune forholder seg til de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter. Les mer om kommunens tiltak i forbindelse med koronaviruset, og finn lenker til god informasjon

Besøksadresse: Venneslamoen 1 Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla Åpningstider: Mandag - fredag 10.00 - 14.00 Sentralbord: Mandag - fredag 08.00 - 15.3 Mange kommuner og virksomheter innen kommunalt avtaleområde berøres av betydelige omstillingsprosesser. En konsekvens av dette kan være at arbeidstakere blir overtallige. Her får du en redegjørelse for det oppsigelsesvernet lov- og avtaleverket gir den ansatte i en slik situasjon forvaltningsrevisjonen Omorganisering i Skien kommune. Revisjonsprosjektet står som nummer tre på plan for forvaltningsrevisjon 2008 - 2011 i Skien kommune. Formålet med prosjektet er å følge omorganiseringsprosessen i Skien kommune og gi tilbakemelding til kontrollutvalget fortløpende. Fokuset for prosjektet er å undersøke ansatte

Da Bergen kommune skulle ta i bruk en app for å gjøre skole-hjem-kontakten enklere, gikk ikke alt slik det skulle. Prosjekt kommunal bolig - Kobo Husbanken samarbeider med KS og 11 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk 3.4.1 Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune/ virksomhet* pga. omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning Kommunen som arbeidsgiver er best tjent med at overtallige får et arbeid hvor deres arbeidskraft blir effektivt nyttet og hvor deres faglige kvalifikasjoner kan komme til sin rett. I de tilfelle det er aktuelt med intern konkurranse blant de overtallige om de ledige stillinger etter en omorganisering,.

Omorganisering og nedbemanning - Tekn

 1. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge
 2. Postadresse Steinkjer kommune, Postboks 2530 7729 Steinkjer. Besøksadresse Steinkjer: Rådhuset, Kongensgt. 39 7713 Steinkjer Åpningstid: Man - fre kl 08.00 - 15.30 Besøksadresse Malm: Liaveien 1, 7790 Malm Åpningstid: Man - fre kl 09.00 - 15.00 Fakturaadresse Steinkjer kommune
 3. 1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert med et direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. Dette er trinn 1 i en omorganiseringsprosess. Trinn 2 av omorganiseringen ble iverksatt 1. oktober 2020
 4. Omorganisering av JORS. Kommunen har ansvar for at innbyggernes behov for tjenester skal dekkes. Vi må derfor ha en løpende vurdering av behovet og kunne tilrettelegge våre tjenester på en fleksibel måte, slik at vi er i stand til å stille opp med det innbyggerne etterspør til enhver tid
 5. Vår erfaring i Larvik kommune preges av at vi vet at dette kan bety enda en ny endring der ny leder vil sette sitt preg på organisasjonen, altså ny usikkerhet. Som lokalpolitiker i Larvik Kommune tror jeg på at bedre ivaretagelse av enkeltmennesket vil gi bedre omorganisering og stabilitet for kommunen vår

Molde kommune bør i forkant av en eventuell omorganisering kartlegge alle aktiviteter som i dag kan sies å være relatert til forvaltning av bygningsmassen. I kartleggingen er det viktig å anvende metodikk, finne ut hvem som er aktører, hva som kan gjøres og eventuelt henføre kostnader til aktiviteten Kontakt: postmottak(at)alta.kommune.no | Telefon: 78 45 50 00 | Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta | Sandfallveien 1, 9510 Alta | Organisasjonsnummer 944 588 132.

Kommunal organisering 2016 - regjeringen

Koronainformasjon i Rauma kommune. Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages. Du er her: Forsiden; Tjenester; Tjenester. Skole Fridager, skoler, SFO, helsesøster, PPT, skyss, spesialundervisning og voksenopplæring Vi håper at publikum vil oppleve vår nye hjemmeside som brukervennlig og at den gir lettere tilgang til informasjon om våre tjenester. Det er allerede lagt ned mye arbeid, men vi ser ikke dette som et ferdig produkt, men noe som stadig vil videreutvikles, med tanke på både funksjonalitet og presentasjon Barne- og familieetaten er en fagetat under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Vi har cirka 600 årsverk fordelt på cirka 900 ansatte og har 177 kommunale plasser til spebarn, barn, unge og familier Kommunen med stor omorganisering av brøytestrukturen: - Hvordan dette slår ut i praksis er vi ikke helt sikre på før vinteren setter inn Av Andreas Sandnes Olsen 05.10.2020 10:44 Få full tilgang til Bodøs mest hardtsatsende nettavis for nyheter, reportasjer, videoer og meninger

I Kommune-Norge har vi gått motsatt vei. Trendene nå drar oss i retning av å tro på omorganisering som løsning. Det rasles også med statlige sabler om at staten kanskje bør overta flere av velferdstjenestene, som skole og omsorg Politikere i kommune 1 sa at «planene ofte virker veldig flotte», men at de må lese «mellom linjene» fordi det er for lite kunnskap om hvorvidt planene virker. Politikerne i kommune 1 var samstemte i at det er økonomi som ligger til grunn for enhver omorganisering for å spare penger En variant av omorganisering i kommunene oppstår der kommunene samarbeider om enkeltoppgaver på tvers av kommunegrensene. Vi ser allerede eksempler på organisering av enkelttjenester fra flere kommuner, i regioner og samkommuner Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten har ansvar for: Det forebyggende arbeidet; Utrede saker og gjennomføre en undersøkelse, jf. barnevernloven § 4-3, herunder å innhente sakkyndige utredninger i den grad det er behov for det. Hjelpetiltak i hjemme

Omdisponering og omorganisering av arbeidstakere - Jusstorge

Offentlig sektor er i omstilling. Kunnskap og forståelse for endringsprosesser er viktig for ledere. Involvering og medbestemmelse er sentrale suksesskriterier I et arbeidsliv som stadig er i forandring, kan det av og til være behov for endringer av innholdet i en stilling. Denne artikkelen drøfter arbeidsgivers muligheter til å gjennomføre slike endringer i kraft av arbeidsgivers styringsrett og gjennom bruk av endringsoppsigelser. 1. Innledning Arbeidslivet endrer seg stadig, blant annet som følge av innføring av [ Fakta om kommunen, politisk styre, kommunale tjenester og stillingsutlysninger Nye larvik.kommune.no har fått et nytt og moderne design, og vi har jobbet mye med å gjøre nettsidene så brukervennlige og oversiktlige som mulig. Vi håper du finner det du leter etter

Omstilling - Arbeidstilsyne

HAMAR KOMMUNE Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar Postadresse: Postboks 4063, 2306 Hamar Om fakturaer til Hamar kommune Organisasjonsnummer: 970 540 008 Bankkontonummer: 1800.16.70723 Bankkonto parkering: 1822 61 87401 m/kid Kommunenr. 3403 Webredaktør: Ingse Kjernmoen OVERSIKT. Våre tjenester A-Å Skjema A-Å Dokumenter A- Å. KONTAKT OS Trondheim kommune har som motto å være «åpen, kompetent og modig». Vi jobber for en enda mer bærekraftig kommune, en kommune der alle skal ha mulighet til å leve gode liv, delta i samfunnsdebatten og hvor våre kommunale tjenester bidrar til gode liv, forhindrer utenforskap og utvikles sammen med brukerne Formålet med omstillingshåndboken er å bidra til at alle ansatte skal sikres forutsigbarhet og trygghet i arbeidsforholdet under omstillingen. Den skal legge til rette for prosesser der alle ansatte opplever at deres rettigheter blir ivaretatt på en god måte og bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. I tillegg skal håndboken være et hjelpemiddel for ledere på all

Omorganisering av kulturvirksomheten. Henrik Meyer Endret:31.05.2019 13:21 Halden kommune omorganiserer kulturvirksomheten for å sikre et bredere samarbeid og for å gjøre beslutningslinjene enklere. - Dette vil komme kulturinteresserte haldensere til gode på sikt, sier rådmannen. Til nå har alt. Grunneierorganisasjonene ved Norges bondelag og skogeierforbundet har i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning vedtatt at fra 2006 skal forvaltningen av hjortevilt skje med grunneierstyrt forvaltning basert på 3 -5 årlige forvaltningsplaner. For at dette skal la seg gjennomføre må det til en omfattende omorganisering av jaktvaldene til større enheter Måsøy kommune søkte i brev av 13.01.05 om forsøk med omorganisering av ledelsen ved skolene i kommunen. Søknaden ble sendt med bakgrunn i kommunestyrets vedtak av 14.12.04. Vedtaket ble gjort med 12 mot 5 stemmer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 19/591 OMORGANISERING HELSE/OMSORG Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Bakgrunn:2019 Det har tidligere vært orientert om endringer av organisasjonskartet for Dønna kommune Ledige stillinger Se alle ledige stillinger i Rauma kommune; Alle skjema Se oversikt over søknadsskjemaer i Rauma kommune; Meld feil Meld inn feil på vei, vann, gatelys, brøyting, avløp, forurensning mm

Kontakt kommunen. Telefon: 37 14 96 00 Søk ansatte Besøksadresse Furumoveien 1, Frydendal Post- og faktura adresse Postboks 158, 4952 Risør post@risor.kommune.no Kommunen bruker EHF. Organisasjonsnummer 964977402 Kontonummer 2801.22.04665 Kommunenummer 0901 (fra 2020: 4201 Arbeidsgivers styringsrett er et begrep alle arbeidsgivere må kjenne, siden det angir rammene for hva arbeidsgiver kan eller ikke kan gjøre i forhold til den ansatte. I denne artikkelen får du en grundig innføring i hva som menes med arbeidsgivers styringsrett. Når du har lest denne artikkelen skal du ha fått en god oversikt over hovedinnholdet i arbeidsgivers styringsrett omorganisering fra dagens delvis geografisk organiserte administrasjon til en mer funksjonsdelt administrasjon som i tillegg har dedikerte administrative støttefunksjoner til den enkelte avdelingsleder. Her følger forslag til en prosessplan for gjennomføring av endringene Utviklings- og kompetanseetaten er i gang med store IT-prosjekter for modernisering av infrastrukturen i kommunen. Vi skal foredle og forene kommunens omfattende systemportefølje. Samtidig er vi en viktig bidragsyter til kommunens endringsreise - med kompetansebygging og utvikling og innføring av samhandlingsverktøy for kommunens 53.000 ansatte

En person som var oppdragsansvarlig revisor i en kommune eller fylkeskommune 1. juli 2004, kan likevel fortsette som oppdragsansvarlig i den samme kommunen eller fylkeskommunen, Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning eller omorganisering av revisors virksomhet Alta kommune sluttførte 1. mars en administrativ omorganisering. Omorganiseringen medfører blant annet en ny samfunnsutviklingsavdeling, nye sektorbenevnelser og endringer på avdelingsnivåer

─ Vi skal lage ein plan for omorganisering og nedbemanning. Torsdag denne veka hadde finansutval og formannskap i Stad kommune sitt første møte der budsjett for 2021 og økonomiplan for dei komande fire åra var på dagsorden Hurum, Røyken og Asker kommuner har besluttet å sammen bygge en ny kommune innen 1.1.2020. Fellesnemnda ble etablert som interimnemnd med tre medlemmer fra hver kommune fredag 30. september 2016. Den nye kommunen skal hete Asker OMORGANISERING OMSORGSTJENESTENE 2012 - OPPSUMMERING OG STATUS PROSESS. Noe av dette styres gjennom delegasjonsarbeidet som er i gang i kommunen. Prosessen videre skal komme fram til hvilke oppgaver som skal legges til en stab, og hvilke oppgaver som skal ligge i sektorene Oslo Kommune - har egen tariffavtale, og alle FO-medlemmer ansatt i Oslo Kommune hører hjemme her. Omtrent 1650 medlemmer har Oslo Kommune som sin arbeidsgiver. Staten - betyr at staten er arbeidsgiver. Dette gjelder for eksempel FOere i Bufetat, høyskolene, fylkesmannen, kriminalomsorgen og statlig NAV. FO har ca. 2350 medlemmer i staten

Rettigheter ved omorganisering - Dagens Perspekti

 1. Velkommen til Ålesund kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett
 2. Omorganisering I samband med prosjektet arealeffektivisering vert det omorganisering av nokre einingar i Stord kommune. Einingane som er råka er Rekneskap og løn, Økonomigruppa og Personalgruppa
 3. Omorganisering Frivoll hjemmebaserte tjenester For å tilpasse hjemmetjenesten til brukernes beste, og endrede krav til kommunen, vil hjemmetjenesten på Frivoll fra 13.04.15 omorganiseres fra dagens tre grupper (gr 3, 4 og 5) til fire nye grupper. Disse gruppene skal hete gruppe C, D, E og F
 4. Omorganisering av kommunale barnehage fra 1. august 2018. Flytting av Selje (norsk avdeling) Nordreisa kommune Besøksadresse: Sentrum 17, 9151 Storslett Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett Telefon: 7758 8000 Åpningstid: 9 - 15 Telefontid: 8 - 15 Faks.
 5. ering eidsvoll eldreråd gravid H17 Handlingsprogrammet hvem Info inspirasjon intervjuer Jens Garbo jul jøsendalutvalget kontakt kontoret ks kurs LDO Lederforum Lederoffensiven lek likestilling lærer lærernorm.
 6. kommune en del av hovedstadsregionen landets rikeste artsmangfold Landets høyeste andel med universitetsdanning 12 000 ansatte 7 300 årsverk Budsjett på over 10 mrd Investeringsbudsjett 2,5mrd årlig Over 125 000 innbyggere. Det lange blikket -Langsiktig drifts o

Kommunestyret har vedtatt nye regler for private sammenkomster i Nordre Follo kommune. Elevundersøkelse. I løpet av høsten vil skolene i Nordre Follo gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Smittevern på skolen. Vårt mål er en god og tilnærmet normal hverdag i skole og på SFO i høst Rådmannen, ledelse og stab er støtteberedskap for politikere og andre fagavdelinger. Askøys rådmann er Eystein Vennesla «Brønnøy kommune står i en svært vanskelig situasjon. På bakgrunn av en rekke forhold over tid har ikke kommunen lenger tillit til rådmann Helge Thorsen

Fagstab oppvekst skole ble også styrket med en ny stilling i forbindelse med at Sandnes kommune overtok ansvaret for skoledriften (ble vertskommune) av Forsand skule fra 1. juli 2017. Oppvekst barn og unge. Omorganisering av barnehagene ble avsluttet i 2017. Prosjektet har resultert i at 27 virksomheter er redusert til 12 virksomheter Omorganisering av grunnskulen i Førde kommune Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID 20.09.2012 Omorganisering av Førde skulen 83320 02.11.2012 Omorganisering av grunnskulen i Førde kommune 86635 26.11.2012 Merknad til Plan for utbyggin og utnytting av skulane i Førde 2013- 2020 88726 03.12.2012 Råkane 8928 Togrenda barnehage vil gjennomgå en omorganisering. Dette grunnet at barnehagen fra og med august 2020 flyttes til den nybygde Nordby barnehage. Fra august 2019 vil det administrative og faglige ansvaret for barnehagen være underlagt styrer i Vinterbro barnehage. Togrenda barnehage vil i denne perioden driftes med færre barn

Omorganisering og endring av arbeidsprosesser

Lier kommune har en situasjon med mye smitte og ukjente smitteveier. Dette vil for mange medføre en omorganisering av skoledagen. F.eks. noe digital undervisning, mer uteundervisning etc. Endrede start- og sluttidspunkt og friminutt til ulike tider og/eller inndeling av uteområdet Lebesby kommune Strandveien 152 Postboks 38 9790 Kjøllefjord Rådhus er stengt for publikum Kommunenr. 5438 Org.nr 940.400.392 Bank: 4961.72.00235. Telefon: 97 99 09 00 Telefaks: 78 49 84 67 Telefontid: 10:00 - 14:00. Epost: postmottak@lebesby.kommune.no Sikker innsending: eDialo Reagerer på omorganisering i Oslo. Etter å ha blitt gjort kjent med fremtidig organisering av Sykehjemsetaten i Oslo, har NFFs tillitsvalgte sendt bekymringsmelding til politikerne i kommunen

Fjaler kommune har vore gjennom ein prosesskartlegging for å planlegge omorganisering av helse og omsorgstenestene i kommunen. Dei tilsette har fått bidrege med forslag til omorganisering av helse-og omsorgstenestene. I følgje helsestrategien, er utfordringsbiletet for framtidas helse-og omsorgstenester i Fjaler kommune følgande Lebesby kommune Strandveien 152 Postboks 38 9790 Kjøllefjord Rådhus er stengt for publikum Kommunenr. 5438 Org.nr 940.400.392 Bank: 4961.72.00235. Telefon: 97 99 09 00 Telefaks: 78 49 84 67 Telefontid: 9:00 - 15:00. Epost: postmottak@lebesby.kommune.no Sikker innsending: eDialo

Våkn opp, idrettsfolk i Kristiansand - Fædrelandsvennen

Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad. Org.nr.: 940039541. Kommunenr.: 300 Kommuner som har status som omstillingsområder, får overført midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. Arbeidet skal organiseres i 4 faser: Avklaringsfasen, Strategi- og forankringsfasen, Gjennomføringsfasen og Avslutningsfasen omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker, samt ansvar, oppgaverog koordinering mellom ulike instanser som kan bli involvert i omstillinger. 2. Definisjoner Omstilling: Med omstilling menes større, ikke individuelle endringer som har betydning for arbeidstakers arbeidssituasjon. I Malvik kommune legger. Søndre Land kommune har gjennomgått en administrativ omorganisering. Innhold. Fant du det du lette etter? Takk for din tilbakemelding . hva forsøkte du å finne? Mer informasjon om fantdu. Her kan du se vårt nye organisasjonskart. Publisert: 04.03.2020 12.01.30 Sist endret: 08.04.2020 11.5

§ 8-1. Plikt til informasjon og drøfting - Arbeidsmiljølove

Dette reglementet behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Sør-Varanger kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker i Sør-Varanger kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering. I første del er det gitt definisjoner og generelle retningslinjer og saksbehandlingsprinsipper Omorganisering Telemark kommunerevisjon IKS iv Sammendrag Telemark kommunerevisjon IKS gjennomførte våren/sommeren 2009 forvaltningsrevisjonen Omorganisering i Lardal kommune. Revisjonsprosjektet er gjennomført i tråd med bestilling fra kontrollutvalget i Lardal kommune

Prekesjappe til gjenbruk i omorganisering Da Friskliv og mestring skulle gå fra å være virksomhet til etat i Fredrikstad kommune, ble metodikken brukt i heltidsarbeidet tatt i bruk for å inkludere alle ansatte rasjonalisering og omorganisering, og får samtidig et tilbud om «annet passende arbeid» med f. eks. videreføring av lønns- og arbeidsvilkår (det er sagt at ingen skal miste jobben). Ovennevnte går frem av kap. 8 om omorganisering og overtallighet i skrivet fra KS I Larvik kommune er det motsatte av dette nå i ferd med å skje flere steder dersom politikerne følger administrasjonens vilje og ønske. Det er omorganisering på gang i omsorgssektoren igjen. Ingen med interesse for dette feltet har unngått å legge merke til diskusjonene rundt Søbakken Sykehjem «Spørsmålet om Stavanger kommune med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett kan integrere mannskapet på B/S Nøkk i kommunens hovedbrannstyrke, må avgjøres på grunnlag av en tolking og utfylling av mannskapets arbeidsavtaler Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamottak Postboks 25, 3476 Sætre. Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til . Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombude

KS sendte ut et brev til flere kommuner i begynnelsen av april 2019. Brevet gjelder kontoradministrasjonens arbeidstid. Den ordinære arbeidstiden i kommunene skal etter hovedtariffavtalen punkt 4.2 ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr uke. Så har bestemmelsen et underpunkt som sier: «Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte kommune. Formålet med fortrinnsretten er å bidra til et effektivt stillingsvern. Bestemmelsen skal forhindre at bedriften benytter seg av kortvarige driftsinnskrenkninger eller omorganiseringer for å skifte ut arbeidsstokken. I Sticos Oppslag finner du alt du trenger å vite om reglene rundt fortrinnsrett og andre viktige lover. Prøv gratis her. For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune.

Ofte stilte spørsmål om omstilling Arbeidsgiverportale

 1. Omorganiseringsprosessene i kommunen er formelt sett godt ivaretatt (håndboka er basert på bestemmelsene på området, den er revidert i samarbeid med de tillitsvalgte, og den brukes i alle prosesser, den er oversiktlig og omfatter alle deler av en omorganisering på en tydelig måte
 2. Login Vennesla (SMS) Mail ansatt (sky) Fjernsupport Visma Enterprise Mobil Compilo KS Læring Bedriftsidrettslaget Informasjon Ressursstyring web Omorganisering . Elektronisk reiseregning Tapt arbeidsfortjeneste - Leveres til Politisk sekretæriat v/Hild
 3. Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Veilederen gir kommunene en grundig metodebeskrivelse for gjennomføring og oppfølging av helhetlig ROS i tråd med krav til kommunal beredskapsplikt. Veileder. Last ned PDF (2,9MB) Vis blabar PDF ISBN-nummer 978-82-7768-344-7 HR-numme
 4. Jobb i kommunen - Politikk - Bystyret på nett-tv - Offentlig journal - Bevillinger - Eiendomsskatt - Næring - Fakta om Kristiansand - Organisasjon Innbyggerdialog og frivillighet Innbyggertorg - Kontakt oss - Dialogmøter - Frivillighet - Skjema - Vigsel - Demokratiordninger - Kalender Meld fra. Skjemaer.
Arkitekter - Pulsen Multihus - konkurrence772010664Dei eldre er nøgde og sjukefråværet stupte - KSMøter ungdommen der de er - Fredrikstad kommuneRana kommune

Den 1. januar trer en stor omorganisering i Oslo kommune i kraft, og Pro Sentret får en ny administrativ tilhørighet. Vi skal ligge under den nyetablerte Velferdsetaten (VEL) sammen med flere av tjenestestedene i den gamle Storbyavdelingen samt de nå nedlagte etatene Rusmiddeletaten (RME) og Helse- og velferdsetaten (HEV) Denne veilederen gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning. Målet med veilederen er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanning ved din bedrift korrekt, og slik minimere risikoen for konflikter Saltdal kommune Arkiv: 014 Arkivsaksnr: 2018/1250-83 Saksbehandler: Anita Paulsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyre Omorganisering av utvalget helse og oppvekst til Helse- og omsorgsutvalg og valg for perioden 2019-2023 Innspill til samspill mellom kommune og kirke 10.3.2020 4. mars var det møte i utredningsgruppen som tar for seg forholdet kirke-kommune. Arbeidsgruppen fikk høre om erfaringer med kirkelig omorganisering som følge av kommunesammenslåinger

 • Balsammetoden före efter.
 • Dartpfeil konfigurator.
 • Hvordan man invitere familie til norge.
 • Karibiske flagg.
 • Hur skapar man trivsel på jobbet.
 • Happy hump day hva er det.
 • Giant weta.
 • Legging av fliser på gulv.
 • Typisk norske tradisjoner.
 • Iskake med kjeksbunn.
 • Prisnivå mallorca.
 • Verdens største skianlegg.
 • 90er mottoparty.
 • Dzień chłopaka a mężczyzny.
 • Brann fotball.
 • Engel & völkers villingen schwenningen villingen schwenningen.
 • Franska verb lista.
 • Tv3 eventyrlig oppussing.
 • Roswell serie.
 • Ortose ankel.
 • Verpflichtungserklärung eichstätt.
 • Lov å gå med leatherman.
 • Polaroid one step 2 norge.
 • Drektighetstid kanin.
 • Erlend loe l analyse.
 • Ty bamse hund.
 • Hovedstaden i kosovo.
 • Grete roede havregrøt.
 • Mickey mouse club rollebesetning.
 • Schubert verlag.
 • Lade ipad om natten.
 • Samsung s7 backup apps.
 • Regarde l'étoile voix alto.
 • Vikebladet annonse.
 • Hva er strømnettet.
 • Spiderman game 2018 release date.
 • Heidestadt.
 • Nordkurier ueckermünde.
 • Hund fransk bulldog.
 • Støpesand i sekk.
 • Splenomegali utredning.